+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Psikolojisi bozuk veya bilinçli bir şekilde küfür ederse isyan ederse ve hemen tövbe etmeyip bi kaç sene sonra tövbe ederse Allah onu affeder mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Psikolojisi bozuk veya bilinçli bir şekilde küfür ederse isyan ederse ve hemen tövbe etmeyip bi kaç sene sonra tövbe ederse Allah onu affeder mi?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: psikolojisi bozuk veya bilinçli bir şekilde küfür ederse isyan ederse ve hemen tövbe etmeyip bi kaç sene sonra tövbe ederse Allah onu affeder mi?


  Reklam  Cevap: TÖVBENİN KABUL ŞARTLARI

  Tövbenin kabul olması için yerine getirilmesi gereken dört şartı vardır. Şimdi bu dört şartı bir bir inceleyelim:
  1 - Günah işlememeğe kesin karar vermek: Kul günahından tövbe etmeğe kalkıştığı zaman bir daha asla günah işlemeyeceğine kalbiyle Allah'a karşı kesin söz vermelidir. Bir daha da aynı günahı işlemeye yanaşmamalıdır. Eğer, günahı terk ettiği halde içinde bazen işlemek arzusu kımıldanıyorsa, o kimse tövbe etmiş sayılmaz; O günaha karşı içinden geçen bütün en ufak arzu kırıntılarını bile söküp atmaya çalışmalı ve bunun kesin kararını vermeğe bakmalıdır.
  2 - İşlenmiş olan bir günahtan tövbe etmek: Kul daha önce işlemiş bulunduğu bir günah için tövbe etmeli, pişmanlık duymalıdır. Daha önce işlemediği bir günah için tövbe etmemelidir. Çünkü o günahsızdır. Neye tövbe edecek? Meselâ sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) hakkında
  - O küfürden uzaktı. diyebiliriz fakat:
  - O, küfürden tövbe etti. diyemeyiz. Dense bile çok yersiz ve mânasız bir söz olur. Çünkü Peygamberimiz
  hiç bir zaman küfür üzere olmamıştır.
  - Hz. Ömer küfürden döndü, tövbe etti, diyebiliriz. Böyle bir söz gerçeği söylemekten başka bir şey değildir. Çünkü Halife Ömer önce kâfir idi. İslâmiyete sonradan girdi.
  3 - Daha önce işlenilen günah, bundan sonra işlenmemeye kesin karar verilen günah şiddet ve derecesinde olmalıdır: Kul günahından tövbe ederken işlemiş olduğu günahının, bir daha işlememek üzere karar verdiği günahın dengi olması gerekir. Ancak tövbesi o vakit kabul görür. Meselâ yaşlı bir kimse güçlü kuvvetli olduğu gençlik yıllarının heyecanı ile zina suçu işleyerek namusa göz dikmiş olabilir veya yine kanının kaynadığı yıllarda yol keserek adam soyabilir. İhtiyarlayınca bir gün bu işlediği ağır suçlarından ötürü tövbe ve istiğfar getirebilir.
  Bu ağır suçlardan ötürü tövbe eden ihtiyar adama tövbe kapıları açıktır. Gerçekten tövbe etmişse kabul de görür. Yalnız şu farkla ki, bir daha zina suçu işlememeğe veya yol kesip insan soymamağa karar vermek şeklinde değildir. Çünkü artık zaten bunları işleyecek güç ve takattan düşmüştür; istese de yapacak durumu yoktur. Fakat bununla birlikte yalan söyleyebilir, bir başkasını çirkin iftiralarına kurban edebilir, veya onu bunu çekiştirerek Müslümanları birbirine düşürebilir. Bunlar ve bunlara benzer aynı der-
  ece ve şiddetle suç ve günahlar işleyebilir. Ki bunlar da zina ve yol kesicilik derecesinde ağır ve çirkin birer günahtır, işte bu yönden zinadan veya yol kesicilikten tövbe eden bir ihtiyarın tövbesi câizdir ve Allah katında da kabul görür.
  Günahlar derece derecedir. Fakat aslında tüm günahlar bir nokta etrafında toplanıyor. Derece bakımından bid'atın altında kalanlar veya küfre sokanlar... Bid'atlar ise küfrün bir derece daha altında kalan günah çeşididir.
  4 - Tövbe sırf Allah için yapılmalıdır. Tövbenin kabul edilmesi için dördüncü şart da onu sadece Allah'a yapmaktır. Tövbe eden kimse, tövbe ederken daima Allah'ı düşünmeli, O'nun gazabını, acı azabını gözleri önüne getirmelidir. Yoksa dünyalık bir çıkar sağlamak niyetinde, şehvet hırsiyle, makam ve mevki düşüncesiyle yapılan tövbeler Allah katında kabul görmeyecektir. Yoksulluktan kurtularak mal ve servete kavuşmak için tövbe etmek, yahut işlemeğe gücü yetmediği bir fiilden ve yahut da etrafındaki insanlardan korktuğundan dolayı tövbe etmek kabul değildir. Böylesine bir harekete girişen kimse tövbe etmiş sayılmaz.
  İşte buraya kadar verdiğimiz izahlar tövbenin kabul olmasını temin eden başlıca şartlardır. Bu şartları eksiksiz olarak yerine getiren mümin tam mânasıyla bir
  tövbe etmiş ve gerçekten Allah'a yönelmiş demektir.
  Bir mümini tövbe etmeye zorlayan bir takım sebepler vardır. Bu sebepler başlıca üçe ayrılır. Şimdi de bunlar üzerinde biraz kâlem gezdirelim:
  1 - Günahların doğuracağı zararı göz önüne getirmek,
  2 - Allah azabının güç yetmez, tâkat getirilmez derecede çetin ve ağır olduğunu düşünmek,

  3 - Sınırsız kudret sahibi olan Ulu Allah karşısında kendi zavallı varlığını hatırlamak.
  Düşünün bir kere!.. Dünyada güneşin yakıcı sıcağına ve hafif bir kaç kırbaç darbesine bile dayanamayan insanoğlu, acaba cehennemin kavurucu ateşine ve zebanilerin ağır topuz darbelerine nasıl katlanacak?
  Yine zararsız bir sineğin vurmasından bile incinen zavallı insan, öte dünyada ateşten yaratılmış koskocaman akreplerin, deve boynu kalınlığında azılı yılanların sokuşlarına nasıl dayanacak? Cenâbı Hakk'ın gazabına uğramaktan ve cezasına çarpılmaktan yine kendisine sığınırız.
  Bütün bunlar, onları bir film makinesinin şeridi gibi, gece gündüz gözleri önünden geçiren uyanık mümini tövbe etmeye ve sımsıkı Allah yoluna sarılmaya iten başlıca sebeplerdir. Başarı Allah'tandır.
  SORU; Sevgili Peygamberimiz "Günahlar karşısında
  derinden pişmanlık duymak tövbe etmek demektir." diye buyurdular. Bunun dışında başka bir şart koşmadılar. Buna ne dersiniz?
  CEVAP: Şunu iyi bilmek gerekir ki, pişmanlık duymak kulun iradesine bağlı değildir. Öyle bir an gelir ki kul, ansızın pişmanlık duyabilir. Ama tövbe etmek demek değildir. Daha açıkçası şunu demek istiyoruz. Tövbe kulun irade ve isteğine bağlı bir pişmanlık halidir. Hattâ o tövbe etmekle emredilmiştir. İşlediği günahları ve kötülükleri yüzünden mal ve servetinden makam ve rütbesinden olanların pişmanlığı tövbe mi sayılacak? Asla! O halde Peygamberimiz ne demek istiyor?
  Bizim anladığımız kadarıyla "Pişmanlık, tövbedir." diyen Peygamberimizin bu sözünde ilk bakışta anlaşılması güç olan bir husus var. O da şudur:
  - Pişmanlık Ulu Allah'a hürmet ve saygı besleyen, O'nun azabının korkusunu taşıyan bir hareket olmalıdır. Böyle bir pişmanlık sahibini gerçek tövbeye sevk eder. Tövbeye iten sebepleri düşünen kimse içten bir pişmanlık duyar ve bir daha günah işlemekten cayar. Bunun mânası kulun bir daha işlememek üzere günahları terk etmesi ve bütün varlığıyle Allah'a yönelmesi demektir.
  SORU: Tövbenin, bir daha işlememek üzere günahlara kesin bir son vermek demek olduğu iyice
  anlaşılmış bulunuyor, İnsanın küçük olsun, büyük olsun hiç günah işlememesi mümkün mü? Kaldı ki Allah'ın en seçkin kulları olan Peygamberlerin bile günah işleyip işlemedikleri hususunda ilim adamları arasında görüş ayrılığı vardır.
  CEVAP: İnsanın hiç günah işlememiş olması mümkündür; imkânsız bir şey değildir. Aslında günahsız, tertemiz olmak o kadar zor bir şey de sayılmamalıdır. Ulu Allah yaygın rahmeti ve nihâyetsiz kudretiyle dilediği kullarını seçkin kılar, onlara tüm günahlarından arınmış lekesiz bir hayat sürdürür. Peygamberler bu sınıfa girerler.
  Ayrıca insanoğlunun günaha girmesi için o suçu bilerek ve isteyerek işlemesi şarttır. Yanılarak işlenen günahlar yüce Allah tarafından affedilir.
  SORU: Tövbe ettikten sonra tövbemi bozup yine günah işleyeceğimden korkuyorum, İşte bu korku tövbe etmeme engel oluyor. Tövbesine bağlı kalamayacak olan bir kimsenin tövbe etmesi bir fayda sağlar mı?
  CEVAP: Lânetlik şeytanın oyalama ve aldatmacasından başka bir şey olmayan bu zehirli fikirleri sana kim aşılıyor? Ya tövbe ettikten sonra bir daha hiç günah işlemeden ölüp gidiversen!... İşte imanını kurtardın ve lekesiz kurtuluşa eriştin demektir.
  Tekrar günah işlemekten korkmaya gelince,
  tövbeni içten gelen kesin bir kararlılıkla ve bağlılıkla etmeli; bu konuda iradeni terbiye ederek çelik gibi sağlamlaştırmalısın. Eğer bu kesin kararlılık' ve bağlılıkta ayak diretebilirsen, hedefine varmış olursun. Ya ayak diretemez de kesin kararlılık ve bağlılıktan ayrılırsan!... O vakit üzerinde sadece yeni işlediğin günahlar leke olarak kalır. Geçmiş günahlarından arınmış ve kurtulmuş olursun, işte kul hesabına bu bile büyük bir kazançtır. Demek oluyor ki tekrar günah işlemekten korkmak tövbe etmeğe engel değildir. Ve geçmişteki tüm günahları silip süpürür.

  GÜNAHLARDAN KURTULMANIN ÇARELERİ:

  Günahlar başlıca üç kısma ayrılır. Şimdi teker teker bunların üstünde göz gezdirelim:
  1 - Farz ibâdetlerin terkinden doğan günahlar. Namaz, oruç, zekât... gibi Ulu Allah'ın kullarına farz kıldığı ibâdetleri terk etmek ağır günahlardır. Kul bunları imkânları elverdiği ölçüde kaza etmeğe bakmalıdır. Yoksa hâli dumandır.
  2 - Allah ile kul arasında olan günahlar. İçki içmek, çalgı çalmak, faiz almak... gibi Allah ile kul arasında olan bu nevi günahları bir daha yapmamak üzere hemen tövbe etmek gerekir.
  3 - Kullar arası günahlar, insanların hak ve hukuku ile ilgili bulunan bu çeşit günahlar affı en zor ve halli en müşkül günahlardır. Bunlar daha çok mal, can , ırz,
  namus ve itikat konularında işlenir.
  Haksız yere birinin malını elinde bulunduran mümin hemen onu sahibine geri vermelidir. Eğer yoksul ve düşkün olup da iade edemiyorsa, mutlaka gidip mal sahibiyle helâlleşmek zorundadır. Sahibini bulamıyorsa, sadaka vermek imkânına da sahipse, mal sahibi adına sadaka dağıtmalıdır. Yok buna da gücü yetmeyen mümin bol bol iyilik etmeli ve kıyamet günü hesaplaşmasında o kimsenin kendisinden davacı olmaması için de boyunca Allah'a yalvarıp yakarmalıdır.
  Birinin canına kasteden, dinimizce Kısas Kanununa tâbidir. Ya kendi canını verecek, ya da canını aldığı kimsenin bedelini ödeyecek! Bunlar mümkün değilse, affetmesi için Ulu Allah'a durmada yalvarıp yakaracaktır.
  Yine uyanık bir mümin birini çekiştirse veya bir başkasına iftira savurup küfretse, önce kimin yanında söyledi ise onları gidip bularak yanlarında kendi kendini yalancı çıkarmak sonra da çekiştirdiği veya küfrettiği şahıstan özür dilemek zorundadır. Bu şekilde yapınca daha kötü sonuçlar doğacağına kanaat getirirse, yine o vakit mümin Allah'ın o şahsı kendinden hoşnut etmesini ve ona bol bol iyilikler vermesini duâ ve niyaz etmelidir.
  Eğer herhangi bir kişinin karısına çoluğuna çocuğuna hıyanet etmişse Hak Yolu Yolcusunun bunu
  açığa vurması veya helâllik isteme yoluna sapması tehlikelidir. Çünkü bu gibi durumlar umumiyetle kanlı olayların çıkmasına, akla gelmez kötülüklerin doğmasına sebep olur. En iyisi mümin kendisinden hoşnut ve razı etmesi ve ona iyilikler bahşetmesi için Ulu Allah'a niyaz etmelidir. Çok az göze çarpmakla birlikte mağdur duruma düşen kimseyi ikna edeceğine ve başına bir felâket açmayacağına inanırsa helâllik de isteyebilir.
  Bir kimse hakkında "O kâfirdir, reform taraftarıdır (bid'atçıdır)" yollu kötü ve çirkin sözler söyleyerek ağır isnatlarda bulunan Hak yolcusu, hemen kendi kendini yalanlamalı, sonra da gidip o kimseden açıkça özür dilemelidir. Buna imkân görülmediği takdirde pişmanlık duyup affetmesi için Allah'a sığınmalıdır.
  Kısaca söylemek gerekirse imanı bütün bir kimse, hak ve hukukuna tecâvüz ettiği kimselerle helâlleşebilirse helâlleşir. Helâlleşemezse, kıyamet hesaplaşmasında kendisinden davacı olmamaları için bol bol sadaka dağıtır ve Ulu Allah'tan affını diler. Böylece bu nokta Allah'ın isteğine bağlı kalmış olur. Eğer kul yalvarış ve yakarışlarında samimi ise, Kıyamet hesaplaşmasında umulur ki Allah o kimseyi davasından vazgeçirir. Her mümin bu gerçekleri böylece bilip söz ve hareketlerini ona göre çekip çevirmeleri gerekir. Bu böyle biline!
  Tövbe konusunda buraya kadar söylemeye çalıştıklarımızı yerine getiren ve kalbinin öz samimiyetle eski günahlarını tekrarlamayacağına kesin karar veren kul, tüm geçmiş günahlardan arınır ve yeni doğmuş bir çocuk saflığına bürünür. Tövbe ettiği halde geçmiş ibâdetlerini kaza ederek yerine getirmeyen, hak hukukunu çiğnediği kimselerden helâllik almayan kulun, diğer günahları affa uğrar, fakat borç ve zimmet hanesi açık kalır.
  Tövbe konusunda söylenecek sözler daha çoktur. Fakat buna bu kitabımızın olan hacmi müsait ve yeterli değildir. Burada mutlaka bilinmesi gerekenleri zikrettik. Daha fazla inceliklere dalmadık. İmanı bütün kimse şunu iyice bilmelidir ki Tövbe Geçiti Tehlikeli, zorlu, aşılması güç, ve bir an önce aşılamazsa başı bir çok zararlara sokabilecek çapta önemli bir geçittir. İlmiyle âmil, sözüne güvenilir büyük ilim adamlarımızdan İshak Esferânî anlatıyor:
  - Ulu Allah'a tam otuz yıl diz çöküp yalvardım. Sırf bir daha günah işlememek üzere bana tövbe etmek nasip etsin diye! Sonunda baktım ki duâm kabul olmadı, neden kabul olunmadı diye hayret ettim.
  Fakat bir gece rüyamda bir ses bana bunun sebebini açık açık izah etti. Sesin sahibi şöyle diyordu.
  - Neden hayret ediyorsun. Ey Esferânî!.. Sen Allah'tan ne istediğinin farkında mısın? Hemen belir-
  teyim ki senin tek arzu ve isteğin Allah'ın sevgili kulu olmak. "Şüphesiz ki Allah tertemiz hale gelenleri sever. -Bakara Sûresi, âyet: 122, diyen Allah kelâmını hiç duymadın mı? İşte âyette de açıkça görüyorsun ki Allah'ın sevgilisi olmak pek kolay bir iş değil. Olmadığı için de bu yönde bir arzu ve istek hemen kabul edilmez.
  Ey Tövbe kapısını çalan mümin!... Büyüklerimizin, din ulularımızın durumlarına şöyle bir göz at bakalım neler göreceksin? Onlar işi ne kadar ciddi tutuyorlar, gönüllerini temizlemek, âhiret yolculuğuna iyice hazırlanmak için neler yapıyorlar değil mi?

  TÖVBENİN GECİKTİRİLMESİNDEN DOĞACAK OLAN ZARARLAR
  Tövbenin geciktirilmesi korkunç tehlikeler arzeder. Günah ilk işlendiği anlarda kalb kararır. Bir an önce tövbe edilerek kalb o mânevi kirden arıtılmazsa -Allah korusun- sonu uçurumdur. İnsanı hızla bedbahtlığa doğru sürükler.
  Lânetlik şeytan ile Bel'am İbni Bâurâ'nın durumlarını hatırlatalım. Bunlar önce günaha daldılar sonunda da imandan çıkarak küfür ve inkârın koyu karanlığına saptılar, ebediyyen bedbaht oldular.
  Ey mü'min, gaflet uykusundan uyan, durmadan Hak yolunda ilerlemeye çalış! Ola ki yüreğindeki o kalın isyan damarını koparıp atar da , boynunu ağır günah
  yükünün altında kopmaktan kurtarırsın. Her günah siyah bir lekedir, kalbi karartır. Bunu hiç hatırından çıkarma. Kendini iyice tart. Bak bazı ermişler ne diyorlar:
  - Günahlar gönülleri karartır. Kalbin kararmağa yüz tuttuğu da şundan anlaşılır: Eğer işlediğin günahların sana yükleyeceği ağır cezadan korkmuyorsan, ibâdet etmeğe zaman ayıramıyorsan gönlün kararmış ve katılaşmış demektir.
  Ey mümin! Hiç bir günahı küçük görme. Sonra büyük günahlara daldığın halde kendini pak ve günahsız sanırsın.
  Kehmes ibni Hasan anlatıyor:
  - Öyle bir günah işledik ki Kırk yıldır affı için ağlıyorum. Yanımda bulunanlar Kehmes'e " Nedir o günah?" diye sorarlar. O da şu olayı anlatır:
  - Günlerden bir gün bir din kardeşimizin ziyaretine gelmişti. Ona hususi bir balık alıp kızartarak ikram ettim. Âfiyetle yedi. Yemek bittikten sonra komşunun duvarından bir parça çamur aldım. Misâfirim bununla ellerini yıkadı, İşte bu bir günahtır!...
  Ey mü'min!... Nefsini hesaba çek, bir an önce tövbe etmeye bak. Çünkü ecel saati meçhuldür, ne zaman çalacağı belli olmaz, her an kapını çalabilir. Dünya renk renk nimetleri, çeşit çeşit güzellikleriyle geçici
  ve aldatıcıdır. Nefs ve şeytan aman tanımaz baş düşmanlarındır.
  Etrafını çepçevre kuşatan bu hâin düşmanlardan kurtulabilmek için Allah'a sığın, O'na dön yalvar, yakar. Âdem babamızı düşün... Ulu Allah onu nihâyetsiz kudretiyle yaratmış, ona can vermiş sonra da meleklerinin omuzlarında Cennetine koymuştu. Sonra ne oldu? Âdem babamız orada bir günah işledi; cennetten sürüldü. Bunun üzerine Ulu Allah, Âdem'e şöyle hitap etti:
  - Ey Âdem!.. Ben sana nasıl komşuluk ettim, söyler misin? Âdem de, "İyilik komşuluk ettin, ey Rabbim!." diye cevap verince Ulu Yaratan şu emri verdi:

  - Ey Âdem, kerâmet tâcımı bırak, benden uzaklaş. Bana isyan eden kimse, bana komşuluk edemez. Rivâyete göre Âdem babamız bu günahından ötürü eksiksiz iki yüz yıl iki gözü iki çeşme ağladı. Bunun üzerine Ulu Allah tövbesini kabul ederek onun günahını bağışladı.
  İşte Âdem babamızın gerçek hikâyesi bu! Üstelik Peygamber olan Hz. Âdem, bir günah yüzünden bu acı durumlara düşer ve dayanılmaz azarlara muhatap olursa, sayısız kötülükler işleyenlerin sonları ne olacaktır? Bir Peygamber bunca yıl yalvarıp yakararak Allah'a tövbe ederse, Allah'a karşı isyan bayrağını çekmekte ayak direten zâlimler ne yapmalıdır?
  Şair ne güzel söylüyor:
  - Tövbe eden, tövbe ettiğine göre yine de içinde Allah'a karşı bir korku barındırıyor, demektir. Ya hiç tövbe etmeye yanaşmayan bedbahtların hâli ne olacak?
  Eğer tövbe ettikten sonra tövbeni bozar da ikinci kerre günah işlersen yine tövbe et. Ama bu kerre "inşallah bir daha ölünceye kadar günah işlemeyeceğim" diyerek kararlı ol. Eğer günah işlemeyi huy edinmişcesine üçüncü, dördüncü kerre tekrarlarsan, peşinden yine tövbe et. Günah işlemekten nasıl bıkmıyorsan, tövbe etmekten de bıkma. Umutsuzluğa düşme. Tekrar tekrar günah işledim diye tövbe etmeyi elden bırakma. Lânetlik şeytan sakın seni aldatıp da tövbe etmene engel olmasın. Çünkü tövbe etmeye heveslenmen, bir gün doğru yola girebileceğine alâmettir. Allah Resûlü diyor ki:
  - İçinizden en iyileriniz, günahı çok olduğu halde umutsuzluğa kapılmayıp da bol bol tevbe eden; Ulu Allah'a yönelerek O'na yalvarıp yakarmanızdır.
  Ey mü'min!.. Şu ibret dolu Allah kelâmını düşün:
  - Kötülük işleyenler veya kendilerine yazık edenler, bu hareketlerinden sonra Allah'a tövbe ederlerse, Allah'ın çok bağışlayıcı ve çok esirgeyici olduğunu görürler. - Nisâ Sûresi, âyet: 110 -
  Ey mü'min!... Bir daha asla günah işlemeyeceğine kalbinin bütün samimiyetiyle karar verip and iç. Yalnız Allah'ın takdir ettiklerinden kurtuluş mümkün değildir. İmkân ve şartlarının elverdiği nispette hak ve hukukunu çiğnediğin kimselerle helâlleşmeğe bak. Helâlliklerini alamadıklarından ötürü de affetmesi için Ulu Allah'a yalvar. Ola ki haksızlığa uğrattıklarını senden hoşnut eder.
  Vaktinde yerine getiremediğin ve üzerine borç olarak kalmış ibâdetlerini kaza et. Sonra tüm vücudunu temizle, ellerini yıka, abdest al. Ve dört rekât namaz bittikten sonra, Allah'tan başka her hangi bir fâni varlığın göremeyeceği bir yere git ve orada yüzünü toprağa sür. Sonra başına toprak serp. En değerli uzvun olan yüzünü toprağa öylesine sür ki, iki gözün iki çeşme ırmak ırmak yaş akıtsın, gönlün hüzün ve yalnızlık türküleri söylesin, hakir olan kısık sesin hıçkırıklarla karışsın. İsyan bayrağını çeken nefsinin azgın başını ez. Ve onu şu sözleri söyleyerek tepelemeğe bak:
  - Ey utanmaz nefis !.. Artık daha günah işlemeğe son vermenin zamanı gelmedi mi, daha günaha doymadın mı? Bunca günahtan sonra Allah'ın gazabı karşısında durabilecek daha gücün kaldı mı?
  Daha buna benzer bir çok hatırında canlandır. Bol bol gözyaşı dökerek kirlerini pakla. Bunlardan sonra da iki elini göğe doğru kaldırarak Allah'ına şu yakıcı sözlerle yakar:
  - Allah'ım, kaçak kulun yine kapında. Âsi kulun barışmak istiyor. Günahkâr kulun özür diliyor. Ne olur beni affet, özrümü kabul et. Bana rahmet nazarınla bak, bana merhamet et.
  Allah'ım geçmiş günahlarımı yargıla. Âhir ömrümde sana karşı isyan etmekten beni muhafaza et. Çünkü her şey senin kudret elinin altındadır. Sen biz âciz kullarına çok esirgeyen ve bağışlayıcısın.
  Sonra şu duâyı okursun:
  - Ey büyük küçük tüm işlerin en sonunda baş vuracağı son kapı; ey gamlıların son dayanağı; ey "Ol!" deyince olduran, "Ol!" deyince de öldüren Ulu Allah!.. Her yanımızı, günahlar sardı. Ey sıkıntıları gideren Allah'ım, bizi bu günahların ağır sıkıntısından kurtar. Ben o günde yalnız sana güveniyorum. Tövbemi kabul et, ey gerçek tövbeleri kabul eden Allah'ım!..
  Daha sonra da bol bol ağlayarak, feryad figan ederek şu sözleri haykır:
  - Ey bir işi diğer işine sekte vurmayan; ey bir duyuşu, diğer duyuşuna engel olmayan; en yığın isteyicilerin isteklerinden usanmayan; ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım.. Sen dilediğin her şeyi yapmağa kadirsin. Ne olur bizi affınla rızıklandır, bize rahmet ve mağfiretinin nihâyetsiz tadını tattır.
  En sonunda sevgili Peygamberimize salavât getir,
  O'nun pak soyundan gelenlere, yolundan gidenlere rahmet oku.
  Ey mümin!.. Ayrıca Allah'tan bütün müminleri affetmesini dile, O'nun aydınlık yolunda yürü. Artık sen hiç caymamak üzere gerçek bir tövbe ettin. Anadan yeni doğmuş bir çocuk gibi günahlardan arınmış bulunuyorsun, Allah'ın gözdesi ve sevgilisisin.
  Tarifsiz sevaplar, ölçüsüz rahmet ve hareketler sana! Sana emniyet ve kurtuluşun engin ufku açıldı. Allah'ın gazabına uğramaktan, günahların boğucu sıkıntısından ve tasasından kurtuldun. Allah'ın izniyle böylece de tövbe geçidini geçtin.
  Geniş lütfu ve yaygın rahmetiyle doğru yolu gösteren yalnız Ulu Allah'tır.
  ١٢١ ﻛَﺎنَ اِذَا ﺧَﺎفَ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﻗَﺎلَ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ اِﻧَّﺎ ﻧَﺡْﻌَﻠُﻚَ ﻓِﻰ ﻧُﺤُﻮرِﻫِﻢْ وَﻧَﻌُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷُﺮُورِﻫِﻢْ٠
  رواه اﺣﻤﺪ وﻏﻴﺮه ﻋﻦ اﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ
  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  121- Hz. Peygamber (s.a.v.) bir milletten endişeye düştüğünde şu duâyı okurdu: "Allah'ım!.. Senden o milletin taşlaşmış kalbine korkunu salmanı diler, yapacağı kötülüklerden de sana sığınırız."
  - AHMED -

  ١٢٢ ﻛَﺎنَ اِذَا ﺧَﺎفَ اَنْ ﻳُﺼِﻴﺐَ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ ﻗَﺎلَ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻓِﻴﻪِ وَﻟَﺎ ﺗَﻀُﺮُّهُ٠
  رواه اﺑﻦ اﻟﺴﻨﻰ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ
  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  122 - Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir şeye nazar değdirmekten sakındığında şu duâyı okurdu: "Allah'ım!.. Neye nazarım değecekse onu benden koru, hiç bir şeye zararım dokunmasın."
  -SA'D BİN HAKİM-
  ١٢٣ ﻛَﺎنَ اِذَا ﺧَﺮَجَ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﻗَﺎلَ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّٰﻪِ اﻟﺘَّﻜَﻠَﺎنِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠّٰﻪِ ﻟَﺎ ﺣَﻮْلَ وَﻟَﺎ ﻗُﻮَّةَ اِﻟَّﺎ ﺑِﺎﻟﻠّٰﻪِ٠
  رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وﻛﺜﻴﺮون ﻋﻦ اﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮة
  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  123- Hz. Peygamber (s.a.v.) evden çıkarken şöyle duâ ederdi: "Allah'ın, ismiyle kapıdan çıkıyor ve O'na güveniyorum. Kötülüklerden dönme gücünü de, iyiliklere sarılma gücünü de veren yalnız Allah'tır."
  -EBU HÜREYRE-
  ١٢٤ ﻛَﺎنَ اِذَا ﺧَﺮَجَ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﻗَﺎلَ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّٰﻪِ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠّٰﻪِ ﻟَﺎ ﺣَﻮْلَ وَﻟَﺎ ﻗُﻮَّةَ اِﻟَّﺎ ﺑِﺎﻟﻠّٰﻪِ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ اِﻧِّﻰ اَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ اَنْ اَﺿِﻞَّ اَوْ اُﺿِﻞَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزِلَّ اَوْ اَﻇْﻠَﻢَ اَوْ اُﻇْﻠَﻢَ او اﺟﻬﻞ او ﻳﺡﻬﻞ او اﺑﻐﻰ او ﻳﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ٠
  رواه اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪة

  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  124 - Hz. Peygamber (s.a.v.) evden çıkarken şöyle duâ ederdi: "Allah'ın ismiyle kapıdan çıkıyor ve O'na güveniyorum. Kötülüklerden dönme gücünü de, iyiliklere sarılma gücünü de veren yalnız Allah'tır. Allah'ım! Yolumu şaşırmaktan ve şaşırtılmaktan, küçük düşmekten ve düşürülmekten, haksızlığa uğramaktan ve uğratılmaktan, kaba hareketlerden ve kaba hareketlere itilmekten, isyan ettirilmekten sana sığınırım." - TABERANİ -

  Yolcu olan insanın mutlaka bir yolu vardır. Bu dünyada hancı değil, yolcuyuz. Yolların doğru, asfalt olması kâfi değildir. Arabanın sağlam, şoförün usta ve dikkatli olması şarttır. Bunun gibi yolumuz Allah yolu, rehberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), delilimiz Hz. Kur'ân'dır. Yolunu şaşıran, rehberinden ayrılan, Kur'ân'a yan bakan insan, selâmetin y ölçüsü olamaz. Allahu ZülCelâl, Hûd sûresinde "Ey Muhammed! Emrolunduğun gibi doğru hareket et. (Günahlarından) tövbe eden ve seninle beraber olan kimseler de doğru hareket etsinler. Aşırı gitmeyin. Doğrusu Allah, yaptıklarınızı görür" buyuruyor.

  Bu âyeti kerime hakkında (Beni, Hâd Sûresi ihtiyarlattı.) buyuran Peygamberimizin "Ümmetim, Allahu Teâlâ'nın emrettiği gibi doğruluk yapamaz." düşüncesiyle mübârek saçlarına beyazlık düşmüş, gözlerinden yaşlar akmıştır. Bir hadisi şerifte "Allah de! Sonra doğru ol!.." buyurulur.
  Aziz Kardeşim!.. Eğriliği, sapıklığı kimse sevmez. Dünyada insanlar dahi doğruların peşinden gider. Doğruluk ya da insanlar dahi doğruların peşinden gider. Doğruluk Peygamberliğin ölçüsü, insanlığın ülküsüdür. insanlık sıfatı bulunmayan ağaçların bile eğrisinden odun yaparak ateşte yakarlar. Doğrusundan kereste yaparlar. Bu imtihan dünyasında doğru olanlar, Allah'ın "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun." emrine tâbi olup, doğrularla beraber olanlar Allah'ın rahmetine nâil olmuşlar, doğruluk madalyası ile cennete girmeye hak kazanmışlardır. Kötülüğün, elçisi; insanlığın eğrisi olanlara gelince zulme saptıklarından ateşte terbiye edilmeye lâyıktırlar.
  Ey Hakikat Yolcuları!
  Uyanın! Doğruluğu halka karşı değil, Hakka karşı gösterelim. Zira insanlar içimizi bilmezler. Eğri olsak dahi, doğru sanabilirler. Doğruluk bir yoldur. Allah'a gider. Bu
  yoldan giden cennete girer.
  Allah (Rabbimiz Allah'tır) deyip sonra da doğrulukta devam edenlere, onlara melekler, ölümleri anında "Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennetle sevinin, biz dünya ve âhiret hayatında da sizinle dostuz, derler" buyurarak bu müjdeyi veriyor.
  "İnsana sadakat yakışır, görse de ikrâh;
  Doğruluğun yardımcısıdır, Hz. Allah."
  Ne mutlu! Müstakîm olabilenlere!
  ١٢٥ ﻛَﺎنَ اِذَا دَﺧَﻞَ اﻟْﻐَﺎﺋِﻂَ ﻗَﺎلَ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ اِﻧِّﻰ اَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﺮِّﺟْﺲِ اﻟﻨَّﺡِﺲِ اﻟْﺨَﺒِﻴﺚِ اﻟْﻤُﺨْﺒِﺚِ اﻟﺸَّﻴْﻄَﺎنِ اﻟﺮَّﺟِﻴﻢِ٠
  رواه اﺑﻮ داود ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺮﺳﻠﺎ
  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  125 - Hz. Peygamber (s.a.v.) helâya girerken şöyle duâ ederdi: "Allah'ım! Kirli pisliklerden, kötü ve kötülüklere iten şeytandan sana sığınırım."
  - EBU DAVUT-
  ١٢٦ ﻛَﺎنَ اِذَا دَﺧَﻞَ اﻟْﺨَﻠَﺎءَ ﻗَﺎلَ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ اِﻧِّﻰ اَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﺨُﺒْﺚِ وَاﻟْﺤَﺒَﺎﺋِﺚِ٠
  رواه اﺣﻤﺪ وﻛﺜﻴﺮون ﻋﻦ اﻧﺲ

  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  126 - Hz. Peygamber (s.a.v.) helâya girerken şöyle duâ ederdi; "Allah'ım! Dişi ve erkek şeytanlardan sana sığınırım."
  -ENES -
  ١٢٧ ﻛَﺎنَ اِذَا دَﺧَﻞَ اﻟْﻤَﺴْﺡِﺪَ ﻗَﺎلَ اَﻋُﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠّٰﻪِ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ وَﺑِﻮَﺟْﻬِﻪِ اﻟْﻜَﺮِﻳﻢِ وَﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪِ اﻟْﻘَﺪِﻳﻢِ ﻣِﻦَ اﻟﺸَّﻴْﻄَﺎنِ اﻟﺮَّﺟِﻴﻢِ وَﻗَﺎلَ اِذَا ﻗَﺎلَ اﺑْﻦُ آدَمَ ذٰﻟِﻚَ ﺣُﻔِﻆَ ﻣِﻨْﻪُ ﺷَﺎﺋِﺮَ اﻟْﻴَﻮْمِ٠
  رواه اﺑﻮ داود ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  127 - Hz. Peygamber (s.a.v.) câmiye girerken şöyle duâ ederdi: "Allah'ım! Lânetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınırsız derecede cömerttir."
  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) câmie girerken bu duâyı okuyan mü'minin, günün geri kalan diğer saatlerinde de şeytanın şerrinden korunacağını söylemiştir.
  - EBU DAVUT -
  ١٢٨ ﻛَﺎنَ اِذَا دَﺧَﻞَ اﻟْﻤَﺴْﺡِﺪَ ﻳَﻘُﻮلُ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّٰﻪِ وَاﻟﺴَّﻠَﺎمُ ﻋَﻠَﻰ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠّٰﻪِ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ذُﻧُﻮﺑِﻰ وَاﻓْﺘَﺢْ ﻟِﻰ اَﺑْﻮَابَ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَاِذَا ﺧَﺮَجَ ﻗَﺎلَ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّٰﻪِ وَاﻟﺴَّﻠَﺎمُ ﻋَﻠَﻰ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠّٰﻪِ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ذُﻧُﻮﺑِﻰ وَاﻓْﺘَﺢْ ﻟِﻰ اَﺑْﻮَابَ ﻓَﻀْﻠِﻚَ٠
  رواه اﺣﻤﺪ وﻏﻴﺮه ﻋﻦ ﻓﺎﻃﻜﺔ اﻟﺰﻫﺮاء

  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  128 - Hz. Peygamber (s.a.v.) câmiye girerken şöyle duâ ederdi: "Allah'ın ismiyle kapıdan giriyorum. Allah elçisine selâm olsun! Allah'ım! Günahlarımı bağışla, bana rahmet kapılarını aç."
  Hz. Peygamber (s.a.v.) câmiden çıkarken de şöyle duâ ederdi: "Allah'ın ismiyle kapıdan çıkıyorum. Allah elçisine selâm olsun! Allah'ım! Günahlarımı bağışla, bana lütuf kapılarını aç."
  - HZ. FATMA -
  ١٢٩ ﻛَﺎنَ اِذَا دَﺧَﻞَ اﻟْﺡَﺒَّﺎﻧَﺔَ ﻳَﻘُﻮلُ اَﻟﺴَّﻠَﺎمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ اَﻳَّﺘُﻬَﺎ اْﻟﺎَرْوَاحُ اﻟْﻔَﺎﻧِﻴَﺔُ وَاْﻟﺎَﺑْﺪَانُ اﻟْﺒَﺎﻟِﻴَﺔُ وَاﻟْﻌِﻈَﺎمُ اﻟﻨَّﺨِﺮَةُ اﻟَّﺘِﻰ ﺧَﺮَﺟَﺖْ ﻣِﻦَ اﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ وَﻫِﻰَ ﺑِﺎﻟﻠّٰﻪِ ﻣُﻮْٔﻣِﻨَﺔٌ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ اَدْﺧِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ رَوْﺣًﺎ ﻣِﻨْﻚَ وَﺳَﻠَﺎﻣًﺎ٠
  رواه اﺑﻦ اﻟﺴﻨﻰ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  129 - Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) mezarlığı ziyarete gittiğinde şöyle duâ ederdi: "Ey Allah'ım iman üzere bu

  dünyadan göç eden fâni ruhlar, çürümüş vücutlar, dağılmış iskeletler!.. Selâm size! Allah'ım, onlara rahat ve huzur, saadet ve selâmet ihsan eyle!"
  -İBNİ MES'UD-
  ١٣٠ ﻣَﺎ ﺟَﺎءَ ﺟِﺒْﺮِﻳْﻞُ اِﻟَّﺎ اَﻣَﺮَﻧِﻰ ﺑِﻬَﺎﺗَﻴْﻦِ اﻟﺪَّﻋْﻮَﺗَﻴْﻦِ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ ارْزُﻗْﻨِﻰ ﻃَﻴِّﺒًﺎ وَاﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨِﻰ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ٠
  رواه اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺣﻨﻈﻠﺔ
  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  130 - Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) hasta ziyaretine gittiğinde hastaya ve yanındakilere şöyle derdi: "İnşallah geçer. Üzülecek bir durum yok. Çünkü hastalık sahibini günah ve kötülüklerden temizler."
  ١٣١ ﻛَﺎنَ اِذَا رَاَى اﻟْﻬِﻠَﺎلَ ﻗَﺎلَ ﻫِﻠَﺎلُ ﺧَﻴْﺮٍ وَرُﺷْﺪٍ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ اِﻧِّﻰ اَﺳْﺎٔﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮِ ﻫٰﺬَا اﻟﺸَّﻬْﺮِ ﺛَﻠَﺎﺛًﺎ اَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ اِﻧِّﻰ اَﺳْﺎٔﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮِ ﻫٰﺬَا اﻟﺸَّﻬْﺮِ وَﺧَﻴْﺮِ اﻟْﻘَﺪَرِ وَاَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّهِ ﺛَﻠَﺎثَ ﻣَﺮَّاتٍ٠
  رواه اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻋﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ
  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Ki:
  131 - Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) yeni ayı gördüğünde şöyle duâ ederdi: "İşte uğurlu ve (aydınlık yolu) gösterici bir ay! Allah'ım! Senden bu ayın (ümmetimin adına) uğurlu ve hayırlı olmasını dilerim. (Hz.


  Peygamber (s.a.v.) bu sözleri üç defa tekrarladı.) Allah'ım, senden bu ayın uğuru, bu ayki alın yazımın hayırlı olmasını diler, bu ayın getireceği kötülüklerden de sana sığınırım. (Hz. Peygamber bu sözleri de üç defa tekrarladı.)
  - TABERANİ -
  ١٣٢ ﻛَﺎنَ اِذَا دَﻋَﺎ ﻟِﺮَﺟُﻞٍ اَﺻَﺎﺑَﺘْﻪُ وَوَﻟَﺪُهُ وَوَﻟَﺪُ وَﻟَﺪِهِ٠
  رواه اﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ
  PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ:
  132 - Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) birine duâ ettiğinde bu duâdan kişi fayda gördüğü gibi, çocukları hattâ torunları bile fayda görürdü.
  Mehmet Şimşek


+ Yorum Gönder
allaha isyan edenlerin sonu,  ALLAHA isyan edenler,  allaha isyan etmenin tövbesi,  allaha isyan sözleri,  küfür eden sevgili affedilir mi,  allah a isyan etmenin tövbesi,  allaha küfür etmek tövbesi