+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz yüzmeyi nerde öğrenmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz yüzmeyi nerde öğrenmiştir?


 2. @mir
  âb ü kil

  Cevap: Peygamberimiz yüzmeyi nerde öğrenmiştir?


  Reklam  Cevap: peygamberimizin doğumundan yüzlerce yıl önce
  Araplar sulama amacıyla baraj yapmayı biliyorlardı
  hatta bu barajın yıkılması ile ilgili bazı ayetler Kur'an'da yer almaktadır

  barajları yıkılan Yemen Arapları
  kuzeye göçerek Mekke ve Medine civarlarına geldiler diye biliyorum
  burada da sulama havuzları yapmış olabilirler
  Resulullah da yüzmeyi bu havuzlardan birinden öğrenmiş olabilir

  Allahu Alem

  Sebe Suresi-16. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de onlara Arim selini gönderdik ve onların iki bahçelerinin yerine buruk yemişli, acı ılgınlı ağaçları olan ve içinde Arabistan kirazından da az bir şey bulu-nan iki bahçe verdik.

  "Fakat onlar" Allah'ın emrinden ve Rasûllerine uymaktan -daha öncele-ri müslüman oldukları halde- "yüz çevirdiler." es-Süddî ile Vehb (b. Münebbih) dediler ki: Sebe'lilere onüç peygamber gönderildi, onlar da bu peygam-berleri yalanladılar.

  el-Kuşeyrî dedi ki: Bunların "Himar (eşek)" lakablı bir başkanları vardı. Bunlar İsa ile Muhammed (sav) arasındaki fetret döneminde idiler. Denildi-ğine göre bunun bir oğlu vardı ve öldü. Bunun üzerine başını semaya doğ-ru kaldırıp tükürdü ve kâfir oldu. İşte bundan dolayı "Himar'dan daha kâ-fir" tabiri kullanılmaktadır. el-Cevherî dedi ki: "Himar'dan daha kâfir" deyi-mi şuradan gelmektedir: Ad kavmine mensub bir adamın birkaç oğlu vardı. Bu da çok büyük bir küfür ile kâfir oldu. Onun topraklarından kim geçer-se, mutlaka o kişiyi küfre davet ederdi. Çağrısını kabul ederse onu bırakır, değilse öldürürdü. Daha sonra Arim seli onların bahçelerini alıp götürünce, ileride açıklanacağı üzere- etraftaki ülkelere dağıldılar. Bundan dolayı darb-ı meselde: "Sebe'liler gibi darmadağın oldular" denilmektedir. Denildiğine gö-re Evs ve Hazrecliler onlardandır.


  "Biz de onlara Arim selini gönderdik" buyruğunda geçen "Arim" İbn Ab-bas'tan gelen rivayete göre seddin adıdır. Bu durumda ifade, Arim Seddi se-lini gönderdik takdirinde olur. Ata ise Arim vadinin adıdır. Katade Arim Se-be' vadisidir demiştir. Bütün vadilerin akan selleri orada toplanırdı. Hatta de-nizden ve Yemen vadilerinden akan suların orada toplandığı dahi söylenmiş-tir. Bunlar iki dağ arasında bir sed yaptılar ve bu şedden biri diğerinin üs-tünde üç kapı bıraktılar. En üstteki kapıdan önce sulama yaparlar, sonra ikin-cisinden, sonra da üçüncüsünden ihtiyaç duydukları kadarıyla sulama yapar-lardı. Çok verim elde ettiler ve malları çoğaldı. Rasûlleri yalanlamaları üze-rine yüce Allah onlara fareleri musallat kıldı, onlar da o seddi deldiler.


 3. tekturk
  Devamlı Üye
  Böyle sorular biraz öküz altinda buzagi aramaya benziyor..

+ Yorum Gönder
peygamberimiz yüzmeyi nerede öğrendi,  hz muhammed yüzmeyi nerde öğrendi,  hz muhammed yüzmeyi nerede öğrendi,  peygamberimiz yüzme biliyor muydu,  peygamber efendimiz nerede yüzmüştür,  hz muhammed yüzme biliyor muydu