+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri

  Sual: Arkadaşlar bana 4 halifenin lakapları hakkında bilgi lazım. Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri nelerdir yazar mısınız ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri


  Reklam  Cevap: 1-Hz. Ebu Bekir’in Lakabı


  Hz. Ebu Bekir’in pek çok lakabı bulunmaktadır. Bunların en meşhuru, hiç
  şüphesiz “es-sıddîk” lakabıdır. “Çok samimi, çok sâdık, sözünü işiyle doğrulayan”
  anlamlarına gelen bu lakap, ona Rasulullah tarafından verilmiş ve bununla şöhret
  kazanmıştır. Hatta bu lakabı, onun künyesiyle birlikte özdeşleşmiş ve beraberce
  “Ebu Bekir es-sıddîk” şeklinde söylenir ve yazılır hale gelmiştir. Ebu Bekir, Hz.
  Peygamber’i ilk tasdik edenlerden biridir. Mi’râc olayını da müşriklerin inkarına
  rağmen, hiç tereddüt etmeden tasdik ettiği için kendisine Hz. Peygamber tarafından
  bu lakap verilmiştir44. Onun bir başka lakabı da “atîk”tir45
  “Cömert, güzel, azad edilmiş” gibi anlamlara gelen bu lakabın, ona annesi tarafından verildiği gibi,
  çok hayır yaptığı, yüzü ve ahlakı güzel olduğu için verildiği de söylenmektedir46


  Bunların yanında, Hz. Peygamber’in, onun Cehennemden âzâd olunduğunu

  müjdelemesi dolayısıyla ve kelimenin “âzâd edilmiş” manasına da uygun olarak,
  Cehennemden azad edildiği için bu lakapla anıldığı rivayet edilmektedir-47
  Ayrıca servetini Allah yolunda harcadığı ve eski elbiseler giydiği için “zü’l-hilâl”, çok
  merhametli olduğu için “evvâh”48ve ilk hac emirliğini gerçekleştirdiği için de “emîrü’l-hac”
  49 lakaplarıyla da anılmıştır.  2-Hz. Ömer’in Lakabı

  Hz. Ömer'in de, pek çok lakabı bulunmaktadır. Bunların başında ise,

  "emîrü’l-mü’minîn" lakabı gelmektedir. Ömer, böyle bir lakap ile isimlendirilen ilk
  kimse olma özelliğini taşımaktadır 50. Onun bu şekilde isimlendirilmesi konusunda
  bir takım farklı yorumlar yapılmaktadır: Bunlardan birincisi, belirtildiğine göre,
  Ömer, hilafete geçtiğinde kendisine "halîfetü halîfeti Rasulullah" diye hitap edildi.
  Ömer, "bunun doğru bir isimlendirme olmadığını, çünkü kendisinden sonra iktidara
  geçenin de "Halîfetü halîfeti halîfeti Rasulullah" diye isimlendirilmesi gerekeceğini
  belirtti. Doğrusu siz mü'minlersiniz, ben de sizin emîrinizim" dedi. Bunun üzerine
  bu lakapla lakaplandırıldığı belirtilmektedir. İkincisi ise, Hz. Ömer yazışmalarında
  kendisinden "Halîfetü halîfeti Rasulullah" diye zikrediyordu. Bir defasında Irak
  valisine böyle bir mektup yazdı. Validen orada bulunan Adiyy b. Hatem ve Lebid b.
  Rebîa'yı kendisine göndermesini istedi. Bu iki sahâbî, Medine'ye geldiler. Mescidde
  bulunan Amr b. el-As'dan, Emîrü'l-Mü'minîn ile görüşmeleri için referans olmasını
  istediler. Amr, onların bu hitap şeklinden hoşlandı ve Hz. Ömer'in huzuruna
  girdiğinde "Selâmün Aleyküm! Ey Mü'minlerin Emîri! " dedi. Ömer, o günden
  itibaren bu lakap ile meşhur oldu 51 Hz. Ömer’in, bundan başka bizzat Hz.
  Peygamber’in lakaplandırdığı bir lakabı daha vardır ki o da, “ğalagü’l-fitne” (fitne
  kilidi) dir. Peygamberimiz onun için “Bu, fitnenin kilididir. Ömer aranızda yaşadığı
  sürece, fitne kapısı kapalı olacaktır” buyurdu52.

  Hz. Ömer’in en meşhur lakabı ise, “fâruk”tur. İslam tarihinde "fâruk"

  lakabıyla tanınan tek sahâbî, Hz. Ömer'dir. Ancak kendisine bu lakabın kimin
  tarafından niçin verildiği hususunda kaynaklarda farklı rivayetler bulunmaktadır.

  Hz. Peygamber, Allah Teâlâ hak ile batılı Ömer ile ayırdığı için onun "fâruk"

  olduğunu söylemiş, Hz. Aişe de, bir soru üzerine Ömer'e "fâruk" lakabını
  Peygamber'in verdiğini ifade etmiştir-53 Bazı kaynaklar da, bu lakabın veriliş
  sebebini şuna bağlamaktadırlar: Ömer müslüman olduktan sonra Rasulullah'a
  başvurarak "Eğer davamızda haklıysak dinimizi böyle gizli yaşamamıza gerek
  yoktur" demiş ve Ka'be'ye gidilmesini istemiş. Bunun üzerine müslümanlar, Hz.
  Peygamber'i aralarına alarak birinin başında Hz. Hamza, diğerinin başında Hz.
  Ömer'in bulunduğu iki saf halinde Ka'be'ye gitmişlerdi. Bu durum, Kureyş'e çok
  dokunmuştu. Rasulullah, Ömer'i hak ile batılı birbirinden ayırdığı için "fâruk" diye isimlendirmiştir54.


  3-Hz. Osman’ın Lakabı
  Osman b. Affân’ın lakabı, “zi’n-nûreyn”’dir. Onun bu şekilde
  lakaplandırılmasının nedeni, Peygamber’in kızlarından önce Rukiyye ile sonra da
  Ümmü Külsüm ile evlenmesidir. Ümmü Külsüm’ün ölümünden sonra Peygamber,
  Osman için “Eğer üçüncü bir kızım olsaydı, onunla evlendirirdim” buyurdu55
  Bundan dolayı da, Hz. Osman “iki nur sahibi” anlamında bu lakapla meşhur oldu.

  4-Hz. Ali'nin Lakabı

  Hz. Ali’nin de diğer halifeler gibi pek çok lakabı bulunmaktadır.
  Bunlar arasında, Ebu Turâb 56
  , Haydar 57 esedullah veya esedü Rasulillah, Allah’ın aslanı,
  şîr-i yezdân, şîr-i hudâ58 seyyidü’l-arab59 el-fâruku’l-ekber, el-murtazâ
  60 el-fetâve kâsîmü’n-nâr 61'ı sayabiliriz.


  ----------------------------------


  41- Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. İbn Kudâme, s. 116-118; Zehebî, Siyer, III, 456-462; Ahmet
  Önkal, “Abdullah b. Ca’fer”, D.İ.A., İstanbul 1988, I, 8.
  42-İbn Kudâme, s. 116; Fuad Salih, Elkâb, s.50.
  43-İbn Kudâme, s. 76; İbnü’l-Esir, Üsd, VI, 129. Bu lakabın Zeyneb’e daha cahiliyye döneminde verildiği
  belirtilmektedir. İbn Kudâme, s. 76; Ziriklî, III, 66; Fuad Salih, Elkâb, s. 296.
  44-İbrahim Sarıçam, Hz. Ebu Bekir, Ankara 1996, s. 6; Mustafa Fayda, “Ebu Bekir”, D.İ.A., İstanbul
  1994, X, 101-108.
  45İbn Kudâme, s. 305.
  46 Fuad Salih, Evâil, s. 287; Sarıçam, s. 6; Fayda, Agm, X, 101.
  47Sarıçam, s. 6. Sarıçam ayrıca son görüşün daha mantıklı olduğunu belirtmektedir.
  48-Sarıçam, s. 6.
  49-Fuad Salih, Elkâb, s.42; Fuad Salih, Evâil, s. 288.
  50-İbn Kudâme, s. 403;
  51-Ebû Hilal el-Askerî, Evâil, thk. Muhammed el-Mısrî vd., Dımaşk 1975, I, 222-223; Fuad Salih, Evâil,
  s. 288; Fuad Salih, Elkâb, s. 43.
  52-Fuad Salih, Elkâb, s.234.
  53-Fuad Salih, Elkâb, s.240.
  54- M. Fayda, "Fâruk", DİA., İstanbul 1995, XII, 176. Ayrıca bu lakabın Hz. Ali'ye de verildiği
  belirtilmektedir. Aynı yer.
  55-İbn Kudâme, s. 179; İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü'z-Tehzîb, Haydarâbâd 1325, VII, 139, XII, 345; İbnü'l-Cevzî, Sıfatü's-Safve, Haydarâbâd 1355, I, 113; İbnü’l-Esir, Üsd, III, 481-482; Nesâî, s.67 vdMuhammed Rıza, Zin-Nûreyn Osman b. Affân, Beyrut 1982, s. 12; Fuad Salih, Elkâb, s. 135; Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Komisyon, İstanbul 1989, II, 194.
  56-Fuad Salih, Elkâb, s. 63; Fuad Salih, Evâil, s. 289. “Toprağın babası, toprağa bulanmış kimse” anlamına gelen bu lakap, Hz. Ali’ye Rasulullah tarafından verilmiştir. Bir gün Hz. Peygamber öğle vakti kızı Fâtıma’nın yanına gittiğinde Ali’yi evde göremedi. Fatıma’ya Ali’nin nerede olduğunu sordu. Fatıma da aralarında bir şeylerin geçtiğini, bu yüzden de gündüz uykusunu yanında uyumak istemediğini söyleyip çekip gittiğini belirtti. Sahâbîlerden Sehl b. Sa’d, onun Mescid-i Nebevî’de uyumakta olduğunu haber verince Rasulullah oraya gitti. Uyumakta olan Ali’nin üzerindeki hırkanın sıyrıldığını, vücudunun toprağa bulandığını gördü. Elbisesindeki toprağı eliyle silkelerken “Kalk Ebu Turâb, kalk!” diye seslendi. O günden sonra “Ebu Turâb” diye de çağrılan Hz. Ali, kendisine böyle hitap edilmesine çok sevinirdi. (Fuad Salih, Evâil, s. 289) Bir başka rivayette ise, hicretin ikinci yılında yapılan Zü’l-Uşeyre gazvesinde bir konak yerinde Hz. Ali ile Ammâr b. Yâsir, hurma ağaçlarının bakımını yapan Benî Müdlic halkının çalışmalarını seyrederken uyuya kaldılar. Yanlarına gelen Rasulullah, Ali’nin elbisesinin toprağa bulandığını görünce ona dokunarak “Kalk Ebu Turâb” diye seslendi. (Köksal, II, 263; M. Yaşar Kandemir, “Ebu Turâb”, DİA., İstanbul 1994, X, 243).
  Rivayetlerde mekanlar farklı olmasına rağmen, hadise aynıdır. İslam Ansiklopedisindeki “Ebu
  Turâb” maddesinde (kimin yazdığı belli değil) Nöldeke’nin bunu daha ziyade Ali’nin düşmanlarıyani Emeviler tarafından takılan bir lakap olduğunu zannettiğini belirtilmektedir. (Kandemir, “Ebu Turâb” IV, 57) Ancak bu lakap, zaman zaman böylesi şakalar yaptığı bilinen Hz. Peygamber’in damadını sevdiğinden dolayı verdiği bilinmektedir. Şiiler bu lakabı, şerefli bir ünvan olarak kabul etmektedirler. Age., IV, 57.
  57-Haydar kelimesi, Arapça’da aslana, özellikle “diğer aslanlar arasında kralın insanlar arasında durduğu gibi duran” erkek aslana verilen isimdir. Bu anlamın veriliş sebebi ise, aslanın ensesinin kalınlığı ve pençelerinin güçlü oluşudur. (D.İ.A., “Haydar”, DİA., İstanbul 1998, XVII, 24). Burada da görüldüğü gibi Araplarda kuvvet, cesaret ve kahramanlığın sembolü sayılan “aslan” anlamında “Haydar” kullanılmıştır.
  Hz. Ali’ye bu lakap, Hayber savaşında gösterdiği kahramanlıktan dolayı verilmiştir.
  D.İ.A., Age., XVII, 24.
  58-Bunlar da Allah’ın aslanı anlamına gelmektedir.
  59- Peygamber “Ben Adem oğullarının efendisiyim, Ali de Arapların efendisidir” buyurdu. Fuad Salih, s. 166.
  60-Fığlalı, “Ali b. Ebi Talip” D.İ.A., İstanbul 1995, II, 374.
  61-Fuad Salih, Elkâb, s. 26-27.

 3. Misafir
  tamda işime yarayan üç bilgide burada buldum.

+ Yorum Gönder
hz ömerin lakabı,  hz osmanin lakabi,  hz ömerin lakapları,  hz omerin lakabi,  hz ömer lakabı,  hz ömerin lakabı nedir,  halifelerin lakapları