+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Buhari / Muslim 'de uydurma Hadis(ler) var mıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Buhari / Muslim 'de uydurma Hadis(ler) var mıdır ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Buhari / Muslim 'de uydurma Hadis(ler) var mıdır ?


  Reklam  Cevap: Sahiheynde (Buhari ve müslimde) uydurma hadis var mıdır?

  en-Nevevî bu konuda kendisine sorulan "Buhari ve Müslim'de, meşhur musnedlerde, Ebû Davud'un, et-Tirmizî'nin, en-Nesâî'nin sunenlerinde veya bunların bir kısmında sahih olmayan veya batıl hadis-ler var mıdır?"
  sorusuna şöyle cevap vermiştir:

  ''Buhârî ile Müs-lim'deki hadisler sahihtir. Diğer mezkur sunenlere ve musnedlerin çoğunluğuna gelince
  bunlarda sahih, hasen, zayıf, munker ve batıl hadis-ler vardır''

  İbnu'l-Attâr, Fetâvâ, s. 246-7.

  Hadisçiler arasında da genelde kabul gören yaklaşım, es-Sahihayndeki hadislerin sahih oldukları yönündedir. İbnu's-Salâh (643/1245), en-Nevevî (676/1277) ve es-SuyÛtî(911/1505) gi-bi usûl yazarları bunu ifade ederler.

  İbnu's-Salâh, Ulûmu'l-Hadis, s. 24; en-Nevevî, İrşâd, s. 62; es-Suyûtî, Tedrib, 1/144.


 3. Hoca
  erimeye devam...
  İMAM EL-BUHÂRÎ VE ZAYIF HADİS – Ebubekir Sifil

  Bismillâhirrahmânirrahîm
  Zayıf hadisin amele konu olup olmayacağı, üzerinde ulemanın ihtilaf ettiği bir husustur. Bu konudaki ihtilaflar, hadisin durumuna ve amel edilecek konunun mahiyetine göre alabildiğine geniş bir çerçeve oluşturur.
  Kaynaklarda bu konudaki görüşler genel olarak şu üç kategoride toplanmıştır:
  1- Zayıf hadisle, –ahkâmda olsun fezailde olsun– amel edilebilir.
  2- Bu türlü hadislerle hiçbir konuda amel edilemez.
  3- Bu türlü hadislerle sadece fezail, menakıb, mevaiz, tergib-terhib ve kıssalar konusunda amel edilebilir.
  Bu görüşlerden ilki Hadis imamlarından Ahmed b. Hanbel ve Ebû Dâvud'a, ikincisi Yahya b. Ma'în, el-Buhârî ve Müslim'e, üçüncüsü de Süfyân es-Sevrî, Abdurrahman b. Mehdî ve İbn Ebî Hâtim'e nisbet edilir.[1]
  Görebildiğimiz kadarıyla Usul-i Hadis kaynaklarında İmam el-Buhârî'nin ismi, zayıf hadis ile hiçbir konuda amel edilemeyeceğini söyleyenler arasında zikredilmektedir.
  Ancak bizzat İmam el-Buhârî'nin eserlerinde –ki az sonra Sahîhu'l-Buhârî'den örnekleriyle zikredeceğiz– sergilediği tavır, onu bu kategoriye sokmanın tartışmaya açık bir husus olduğunu göstermektedir.
  Konunun ayrıntısına girmeden önce, gerek Hadis, gerekse Fıkıh imamları tarafından genel bir kaide olarak görülen ve uygulanan şu noktanın altını çizmek gerekir: Bu imamlar eğer bir konuda sahih hadis bulamamış iseler, o konudaki zayıf hadisi kıyasa ve içtihada tercih etmiş ve hükme medar kılmışlardır.
  Örnek olarak İmam Ebû Hanîfe'nin, kıyasa aykırı olan "kahkaha hadisi" ile amelini, İmam Mâlik'in mürsel, münkatı ve belâğât türündeki hadisleri ve sahabî kavlini kıyasa tercihini, İmam eş-Şâfi'î'nin, kerahet vakitlerinde namaz kılmanın Mekke'ye mahsus olmak üzere caiz olduğunu bildiren hadisi –yine kıyasa muhalif olmasına rağmen– esas almasını ve İmam Ahmed b. Hanbel'in, kıyasa ancak sahih bir hadis veya sahabî kavli yahut zayıf bir hadis bulamadığı zaman başvurmasını zikredebiliriz.[2]
  Fıkıh imamlarının bu tavrının yanısıra Hadis imamlarının tutumu da yukarıda söylediğimizi doğrular mahiyettedir. Nitekim en-Nevevî, es-Süyûtî, es-Sehâvî ve el-Heytemî gibi alimler, tergib-terhib, fezail ve mevaiz konularında sahih bir hadis bulunmadığı zaman zayıf hadisle amel edilebileceği konusunda Hadis ve Fıkıh ulemasının ittifak ettiğini belirtmişlerdir.[3]
  İmam el-Buhârî'nin adının, zayıf hadis ile hiçbir surette amel edilemeyeceğini söyleyenler arasında zikredilmesine gelince, kanaatimize göre burada bir zühul söz konusudur.
  Zira İmam el-Buhârî'nin Sahîh'inde, senedindeki muhtelif kusurlar sebebiyle zayıf bulunmuş hadisler mevcuttur.[4] Aşağıda bu eserden, senedlerindeki bazı ravilerin taz'if edilmiş kimseler olması sebebiyle ulema tarafından zayıf bulunmuş rivayetlere örnekler zikredeceğiz.

 4. cavraşım
  Devamlı Üye
  Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, hanımı Zeynep’le cinsel ilişkiye girerdi. [Buhari, Hibe, 8].
  bu da rivayet mi şimdi?

  Buharide geçiyor diye bunu kabullenecez mi?yuh artık yani,atılan iftiraya bakın

  "Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim" (Buhari 63/27).

  "Uğursuzluk üç şeydedir, at, ev ve kadın" (Buhari 76/53).

  "Peygamber, savaşta kadınların va çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi" (Buhari, Cihad/146; Ebu Davud 113).
  bunlara ne dersiniz?

 5. İLİMCİK
  Devamlı Üye
  Hadis-i şeriflere nasıl bakmamız gerektiğine ve her aklımıza yatmayan hadis-i şerifi inkar etmememiz gerektiğine dair Risale-i Nurun YİRMİDÖRDÜNCÜ SÖZ ünde geçen bir hakikattir..İlgilenenlere:

  http://www.sorularlarisale.com/index.php?s=modules/kulliyat&risale=1623

 6. cavraşım
  Devamlı Üye
  İLİMCİK kardeş,yanlış bir şey varsa onu inatla savunmam,

  bayındır konusunda yanlışı gösterdin bana ve ben adamı sevdiğim halde inatla savunmadım,yanlış konuşmuştur dedim

  ama şimdi burada seninde yanlışı savunmak için adres göstermene gerek yok,bakmadım adrese zaten

  ama diyorsun ki:
  aklımıza yatmayan hadis-i şerifi inkar etmememiz gerektiğine dair...
  kardeşim hadis olamaz ki inkar edelim

  buhariyemi inanacaksın peygamberimizemi?

  buhariyi inkar etmemek için peygamberimize isant edilen eve koşarak giderdi rivayetine inanıyorsun

 7. İLİMCİK
  Devamlı Üye
  Kardeşim, "aklına yatmayan her söz hadis değildir" mi diyorsun?..

 8. cavraşım
  Devamlı Üye
  hayır ,o kadarını demiyorum

  ama kendi aklımca anlayabileceğim ifitralarıda hadis diye kabul etmem

  şimdi sen de buharide geçiyor diye peygamberimizin güzel bir kadın gördüğünde eve koşarak gittiğine inanıyor musun buna cvp ver kardeş?

 9. ömerhattab
  Devamlı Üye
  “Müslim”, “Tirmizî”, “Ahmed”, “Ebû Dâvûd” ve “Nesâî” gibi sahih kaynakların rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâilâhu Aleyhi ve Sellem) gözü bir kadına alıp da içinde bir şehvet hareketlenen kişiye hemen hanımına gidip onunla cimâ etmesini emretmiştir. Zira nefsin vesvesesini ancak bu defedebilir.Câbir (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edildiği üzere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):“Kadın yöneldiği zaman bir şeytan kılığında (şeytan kadar insanı etkileyecek ve aklına vesvese düşürecek şekilde) gelir.Sizin biriniz bir kadın görür de hoşuna giderse hemen hanımına gitsin, çünkü o kadında bulunan uzvun bir benzeri onda da vardır” buyurmuştur. (Tirmizî, Radâ:9, no:1158, 3/464; Müslim, no:1403; İmâm-ı Gazâlî, el-İhyâ, 2/267; ‘Ubeyd ez-Zarîr, Nüzhetü’n-nâzirîn, sh:319)Câbir (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen diğer bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):“Kocası yanında olmayan bir kadının yanma girmeyin, zira şeytan sizin birinizin kan damarlarında akar” buyurmuştur. (Tirmizî, Radâ’:17, no: 1172, 3/475)Dolayısıyla evlenmek ve cimâ etmek şeytana karşı müminin silahıdır, âbidlerin ibâdetine ve zâhidlerin zühdüne yardımcıdır.İbni Ömer (Radıyallâhu Anhümâ) Sahâbe-i kirâm içerisinde oruca devam eden zâhidlerden idi ve eshâbın en büyük âlimlerindendi.Kendisi cimâya ihtiyaç duyduğu zaman yemeden içmeden önce orucunu cimayla açardı.Akşam vakti dar olduğu halde ve akşamın tehirinde tehdit vârid olduğu halde, böyle bir zâtın akşamı kılmadan cimâ etmesi, elbetteki kalbi Allâh’ın ibadeti için boşaltmak ve şeytanın nasibini ondan çıkatmak gibi çok önemli bir hikmete mebnî idi.İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ):“Bu ümmetin en hayırlıları hanımları en fazla olanlardır” demiştir. (Buhârî, Nikâh:4, no:4782, 5/1951; İmâm-ı Ğazâlî, el-İhyâ, 2/266-267)

 10. cavraşım
  Devamlı Üye
  “Müslim”, “Tirmizî”, “Ahmed”, “Ebû Dâvûd” ve “Nesâî” gibi sahih kaynakların rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâilâhu Aleyhi ve Sellem) gözü bir kadına alıp da içinde bir şehvet hareketlenen kişiye hemen hanımına gidip onunla cimâ etmesini emretmiştir.
  şehvete ve uçkuruna düşkün kişilerin yanlış yola sapmamaları için bu tavsiyeyi yapmış olabilir

  ama bu yukarıdaki rivayeti doğrulamaz

  inanıyor musunuz yukarıdaki rivayete?

 11. ömerhattab
  Devamlı Üye
  İslamda kadına bakmanın hükmü nedir?Bunuda biliyorsunuzdur inşallah...Uçkur ve şehvet konularına baktınız mı zaten sorunuzun cevabını alırsınız...

 12. cavraşım
  Devamlı Üye
  ben sorumun cvbını sizin yazdığınızdan alıyorum ama sizde açıkça yazmaktan çekinmeyin canım

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
uydurma hadisler,  buharideki uydurma hadisler,  Sahih olmayan hadisler,  buharide geçen uydurma hadisler,  buharide uydurma hadis var mı,  buhari ve müslimdeki uydurma hadisler,  buharide uydurma hadisler