+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Hızır normal bir insan gibi bir anne babadan mı dünyaya gelmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Hızır normal bir insan gibi bir anne babadan mı dünyaya gelmiştir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hz. Hızır normal bir insan gibi bir anne babadan mı dünyaya gelmiştir?


  Reklam  Cevap: Hz. Hızır da normal bir insan gibi bir anne babadan dünyaya gelmiştir.Bazı İslâmî kaynaklarda Hızır'ın asıl adı ve soyu hakkında bilgi verilmiştir. Sıhhatleri tartışmalı olan rivayetle-re göre Hızır, Hz. Âdem'in çocuklarından Kabil'in oğlu Hazrûn veya Hz. Nuh'un oğ-lu Sâm'ın torunlarından Belyâ b. Melkân yahut Hz. İshak'ın torunlarından Hazrûn b. Amâyîl'dir.

  Bunun yanında onun Hz. Harun'un soyundan geldiği, isminin Ha-dır b. Âmiya veya Hadır b. Fir'avn olduğu yahut Kur'an'da adı geçen İlyâs veya El-Yesa'ın Hızır'ın kendisi olduğu öne sürü-lür (Ebû Hatim es-Sicistânî, s. 3; Makdisî, III, 77; İbn Kesîr, 1, 295; Diyarbekrî, 1, 106).

  Bazı kaynaklarda ise annesinin Rum, babasının Fars olduğu kaydedilir. (İbn Ke-sîr, 1, 299; Diyarbekrî, I, 106-107) İbn Ke-sir, İslâmî kaynaklarda Hızır'ın gerçek adı olarak gösterilen Belyâ b. Melkân'ın aslında Kitâb-ı Mukaddes'teki İlya'dan bozma olduğunu belirtmiş(el-Bidâye, I, 299),

  bu görüşe dayanan A. J. VVensinck ve A. Ya-şar Ocak gibi araştırmacılar, Hızır'ın asıl adının İlya'nın Arapçalaşmış şekli olan Belyâ olabileceğini ileri sürmüşlerdir.
  An-cak başta Kur'ân-ı Kerîm olmak üzere ha-dis, tefsir ve tarih kitaplarında yer alan Hızır ve İlyâs tasvirlerine göre İlya ile İl-yâs aynı, Hızır ile İlyâs farklı kişilerdir; ay-rıca bunların birlikte hareket ettiklerine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Buna göre halk kültüründeki Hızır-İlyâs beraberliğini ifade eden Hıdrellez telak-kisinin sağlam bir temele dayanmadığı ortaya çıkar.
  Müteahhir hadis kaynaklarıyla tarih ve tasavvuf kitaplarında Hızır'ın mitolojik bir kişiliğe büründürülerek tarihte uzun sü-re yaşayanlardan olduğu, kıyamete ka-dar da yaşamaya devam edeceği şeklin-de bilgiler yer atmaktadır.
  S.İslmyt/(bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İlyas Çelebi, HIZIR mad., İSTANBUL 1998, c. 17, s. 4069


 3. Misafir
  teşekkürler Desert Rose Kardeş.

+ Yorum Gönder