+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Seyyid veya Şerif olduğun nasıl anlaşılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Seyyid veya Şerif olduğun nasıl anlaşılır?

  Sual: Seyyid veya Şerif olduğunu nasıl anlar bir kimse?
  Bunun için ne yapması gerekir?
  Birinden duymuştum, "sünnetli doğanlar peygamberler soyundan gelir" diye bu bilgi doğru mu yoksa uydurma mı? ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Seyyid veya Şerif olduğun nasıl anlaşılır?


  Reklam  Cevap: Seyyidlerin genelde soy şecereleri bulunmaktadır. Bu şecerelerden kişinin seyyid olduğu anlaşılabilir.
  Seyyid olmanın verdiği asıl şeref İslamı yaşamak ve İslam davasını dava edinip ona sahip çıkmaktır. İslama sahip çıkan ve onu yaymaya çalışan kimseler, peygamber soyundan gelmeseler de manevi seyyid sayılırlar. alıntıdır.

 3. Misafir
  Alıntı Muhammed Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Seyyidlerin genelde soy şecereleri bulunmaktadır. Bu şecerelerden kişinin seyyid olduğu anlaşılabilir.
  Seyyid olmanın verdiği asıl şeref İslamı yaşamak ve İslam davasını dava edinip ona sahip çıkmaktır. İslama sahip çıkan ve onu yaymaya çalışan kimseler, peygamber soyundan gelmeseler de manevi seyyid sayılırlar Alıntıdır.
  dostum, başka sitelerden "alıntı" yapıp yazıyorsunuz. nasıl anlaşılacağı hakkında en ufak bilginiz bile yok !
  üstelik alıntı yaptığın şey de açıklamıyor soruyu !!!
  nerden, nasıl, ne şekilde anlaşılır diye sormuşlar... yani en belirgin özelliği nedir seyyidlerin ???
  bilmiyorsan, başka sitelerden alıp bilmişlik yapmaya kalkma, dostum !!!

 4. Hoca
  erimeye devam...
  dostum, başka sitelerden "alıntı" yapıp yazıyorsunuz. nasıl anlaşılacağı hakkında en ufak bilginiz bile yok !
  üstelik alıntı yaptığın şey de açıklamıyor soruyu !!!
  nerden, nasıl, ne şekilde anlaşılır diye sormuşlar... yani en belirgin özelliği nedir seyyidlerin ???
  bilmiyorsan, başka sitelerden alıp bilmişlik yapmaya kalkma, dostum !!!
  cevap veren kardeşimiz alıntı yapmış ve altta alıntıdır ibaresi yazılıdır.
  Alayvari cevap vereceğinize kendiniz yazsaydınız ya!!!


  SEYYİD  Efendi, bey, mevla, ileri gelen baş, reis. Nesebi Hz. Hüseyin
  (r.a) yoluyla Rasûlüllah (s.a.s)'e ulaşan kimseleri ifade eden arapça bir
  sıfat.


  Rasûlüllah (s.a.s), Seyyidu's-Sakaleyn (iki âlemin efendisi),
  Seyyidul-En'am (yaratılmışların en büyüğü), Seyyidul-Enbiya (bütün
  peygamberlerin efendisi) gibi sıfatlarla vasıflandırılmıştır. Rasûlüllah
  (s.a.s)'den nakledilen hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır: "Ben
  Ademoğlunun seyyidiyim" (Ebu Davud, Sünne, 13; İbn Mâce, Zühd, 37).


  "Ben kıyamet gününde insanların seyyidiyim" (Buharî, Enbiyâ, 3;
  Müslim, İman, 367, 369).


  Hadis-i Şeriflerde seyyid kelimesi, kabile başkanı, topluluğun
  ileri gelen seçkin kimseleri, kölenin efendisi gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
  Ayrıca, cuma günü günlerin seyyidi olarak vasıflandırılmakta (İbn Mâce, İkame,
  79). İstiğfarın seyyidi olarak da: "Allahümme ente.....” duası zikredilmektedir
  (Buharî, Daavat, 2). Ayrıca ashab seyyid kelimesini aralarındaki faziletli
  kimseleri övmek için kullanmışlardır. Hz. Ömer (r.a); "Ebu Bekir seyyidinizdir.
  "Seyyidiniz (Bilâl (r.a)'i azad etmiştir" demekteydi (Buhari, Fedailul-Ashab,
  23).


  Rasûlüllah (s.a.s), minberde bulunduğu bir sırada yanındaki
  Hasan (r.a)'ı işaret ederek, "Bu oğlum Seyyiddir. Umulur ki Allah onun
  vasıtasıyla iki müslüman fırkanın barışmasını sağlar" (Buhari, Sulh, 9;
  Fedailul-Ashab, 22; Tirmizi, Menakıp, 31). Bir defasında da; "Hasan ve Hüseyin
  cennet ehlinin gençlerinin iki seyyididirler" (Tirmizi, Menâsık, 31)
  buyurmuştur. Enes b. Malik (r.a), Rasûlüllah (s.a.s)'ı "Biz, Abdulmuttalib'in
  çocukları cennet ehlinin seyyidleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin
  ve Mehdî" derken dinlediğini söylemektedir (İbn Mace, Fiten, 34). Fatıma (r.a)
  ise, cennetteki kadınların seyyidesidir (Buhârî, Fedâilul-Ashâb, 29; Menâkıb,
  25). Hz. Ebu Bekir (r.a) ile Hz. Ömer (r.a)'de cennet ehlinin nebi ve resuller
  hariç iki yaşlı seyyididirler (İbn Mâce, Mukaddime, 11).


  Rasûlüllah (s.a.s)'in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i seyyidler
  olarak vasıflandırması, müslümanlarca, onların ve onların soyundan gelenlerin
  seyyid olarak isimlendirilmelerine sebep olmuştur. Müslümanların kalplerinde
  yaşattıkları, coşkun ehl-i Beyt sevgisi, onların tarih boyunca, Rasûlüllah
  (s.a.s)'ın torunlarının soyundan gelenlere aşırı bir sevgi beslemelerine ve
  onları diğer insanlardan ayırd ederek dünyevî muamelelerde farklı bir yere
  oturtmalarına sebep olmuştur. Başlangıçta, Hasan (r.a) ve Hüseyin (r.a)'ın her
  ikisi ve onların çocukları için seyyid ifadesi kullanılmaktaydı. Ancak sonraları
  Hasan (r.a)'ın soyundan gelenlere şerif, Hüseyin (r.a)'in soyundan gelenlere de
  seyyid denilmeye başlanmıştır. Seyyid ve şerifler, Emevîler döneminin sert ve
  acımasız muameleleri hariç tutulursa, şekli ne olursa olsun sonraki bütün
  yönetimlerce, layık oldukları şekilde saygı görmüşlerdir. Tarihteki bütün İslâm
  devletlerinde bu zümrenin işleriyle ilgilenen bir müessesenin bulunması ve bunun
  başında bulunan kimsenin (Nakîbul-Eşrâf) en yüksek makamlarından sayılması bunun
  en açık delilidir.


  Samanî'ler, seyyidlere tahsis ettikleri mülkî arazileri
  vergiden muaf tutmuşlardır (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına
  Medhal, Ankara 1984, 237 n. I, 413). Fatımîler zamanında Mısır'da,
  Nikabetu't-Talibiyyin adlı bir müessese kurulmuştur. Bu müessesenin görevi,
  seyyid ve şeriflerin, neseplerini incelemek, teftiş etmek, aralarında çıkan
  ihtilafları çözümlemek ve onları neseplerine yakışmayacak, ahlâk dışı
  hareketlerden sakındırmaktı (Uzunçarşılı, a.g.e., 388-389). İlhanlılar, müslüman
  olduktan sonra Gazan Han zamanında "Nakıb-ı Nukabayı Sadât" adında bir müessese
  teşkil etmişlerdir. Bu kurumun görevi yine, Hz. Hasan (r.a) ve Hz. Hüseyin
  (r.a)'in soyundan gelen kimselerin şecerelerini tutmak, onlara ait işleri
  görmek, onları eğitmek, haklarını korumaktı (Uzunçarşılı, a.g.e., 246-247).


  Osmanlılar zamanında da seyyid ve şerifler, saygı görmüş ve
  onların toplum içindeki üstün ve saygın yerlerini korumaları için
  Nakıbul-Eşraflık adı altında bir memuriyet ihdas edilmiştir. Nakıbul-Eşraf,
  Müftil-Enam ve Şeyhül-İslam'dan sonra en yüksek makam olarak telakki
  edilmiştir.


  Osmanlılarda Nakıbul-Eşraflık makamı Yıldırım Bayezid
  (1389-1402) zamanında ortaya çıkmıştır. Seyyid Ali Netta' b. Muhammed,
  Nakıbul-Eşraf tayin olunarak, Osmanlı hudutları içerisinde bulunan Hz. Ali (r.a)
  evladının riyaseti ona tevdi edilmiştir. Seyyid ve şerifler halk arasında "emir"
  olarak isimlendirilmiş, onları diğer insanlardan ayıran yeşil sarıklarına da
  "emir sarık" denilmiştir. Ey zümreden olan kimseler bir suç işledikleri zaman,
  Nakıbul-Eşraf tarafından cezalandırılırlardı. Seyyid ve şeriflerin kayıtlı
  olduğu "şecere-i mutayyibe" adındaki defterler bulunmaktaydı. Nakıbu'l-Eşraf'ın
  devlet protokolü içinde önemli bir yeri vardı. Sonraları devlet düzeninin
  bozulmaya başlamasıyla birlikte onların, sahip oldukları imtiyazlar ve
  muafiyetlerden yararlanmak isteyen bir çok kimse uydurma şecereler ve yalan
  şahitlerle kendilerini seyyid veya şerif olarak Nakıbul-Eşraf defterlerine
  kaydettirmişlerdir.


  Mekke, M. 960 yılından sonra, şerif olarak adlandırılan Hz.
  Hasan'ın neslinden gelen kimseler tarafından idare edilmiştir. Mekke şerifleri
  Abbasîlerin güçlerini yitirmelerinden sonra, sürekli olarak Mısır'daki
  Fatımîlere bağımlı kalmak zorunda kalmışlardır. Osmanlılar zamanında da
  Mekke'nin idaresi şeriflerin eline bırakılmış ve Hicaz'ı yarı muhtar bir şekilde
  idare etmişlerdir. İstanbul'dan Mekke'ye gönderilen sürre alayları ile şeriflere
  büyük ikramlarda bulunulmuştur. Fatih, İstanbul'u fethettiği zaman Mekke
  şerifine fethi bildiren bir nâme ile hediyeler göndermiş, şerif'e iki bin, ayarı
  tam halis altın, Mekke ve Medine'deki seyyid ve şeriflere ve muhtaç kimselere
  sarfedilmek üzere yedi bin altın göndermiş ve onun duasını talep etmiştir. Bu
  sırada Mekke şerifleri Memluklulara tabi bulunmaktaydı (Uzunçarşılı, Mekke-i
  Mükerreme Emirleri, Ankara 1984, s. 4 vd.). Mekke'nin 1924 yılında Vahhabiler
  tarafından işgaline kadar şerifler Mekke'nin yönetimini ellerinde tutmuşlardır.
  Öte taraftan cumhuriyetin kurulmasından sonra, halifeliğin kaldırılmasıyla diğer
  bir çok dinî müessese ile birlikte Nakıbul-Eşraflık kurumu da
  kaldırılmıştır.


  Ömer TELLİOĞLU
  Şamil islam ansiklopedisi


 5. Misafir
  Seyyid olduğu zaten hemen anlasılır. Konusmasindan hayasindan durusundan ahlakindan yanindan ayrilmayan dindar insanlardan en belirgin olanda yuzundeki buyuk nurdan, gorundugu kimseye Allahı hatirlatmasi ve o kisiyi heyecanlandirmasindan anlasilir.
  Soy secereside kesin bellidir.

 6. Misafir
  sağ elinde ALLAH lafzı sol elinin serçe parmağının alt tarafında küçük ben var

  Muhterem beyefendi sol elinde ben olduğunu nerden biliyorsunuz acaba?? önemle merak ettim acaba genelinde sol işaret parmağında böyle bir ben durumu hakimmi Seyyidlerin??? Saygılar.

 7. Misafir
  gerçekten bende merak ettim bi kaynağınız var mı ? benimde sol elimin serce parmağının altında çok küçük bir ben var da bende araştırmalar içerisindeyim ama malesef ilerleyemedim hz. hüseyin soyundan geldiğimizde söylenilir yolundan ayrılmayanlardan oluruz inşaallah

 8. Misafir
  Benim bildigim hz mehdi a.s sag elinin ustune ben olacaktir , seyyid lerinde varmi bende merak ettim hz mehdi zaten peygamber efendimizin soyundan gelecektir.

 9. Misafir
  Adiyamanda ki seyh seyyid abdulbaki el huseyni k.s onun yanina gidenlerin icinde seyyid varsa o kendisi söylüyor zatn

 10. Misafir
  Selam kardes siz seyyidlerin sag elinde allah lafzi sol elinin serce parmaginda ben var yazmissiniz... Bende var yazdiklarin bana seyyidsin diyen olduydu ama onun Haberi yoktu elimdeki benden ve allah lafzindan...
  Kaynaginiz nedir... Nerden duydunuz/okudunuz yazarsaniz sevinirim
  Saygilar

 11. Misafir
  ben seyyidim kesin olarak ama parmağımda ben falan yok?
  ---
  Bir kisinin elinde kelimei tevhit yazmasi ve omuz uzerinde Allah Muhammed yazmasinin manasi nedir.!!!
  ---
  Bir kisinin elinde kelimei tevhit yazisi ve omzunda Allah muhammed yazmasinin sebebi nedir

 12. arifselim
  Yönetici
  Parmakta ben olması tek başına bir delil sayılmaz. Peygamberin yoluna uyan kimselere ne mutlu asıl önemli olan ona layık bir ümmet olabilmektir.

  Kelime-i tevhid demek 'La ilehe illallah Muhammedün Resulullah' demektir. Elde nasıl hepsi yazılı olur anlayamadım.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu