Konusunu Oylayın.: İlçe müftülüğünün görevleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi
İlçe müftülüğünün görevleri
 1. 15.Mart.2012, 19:04
  1
  Misafir

  İlçe müftülüğünün görevleri

 2. 15.Mart.2012, 19:04
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  ilçe müftülüğünün görevleri nelerdir

 3. 15.Mart.2012, 20:30
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: ilçe müftülüğünün görevleri
  MüftülüklerMüftülüklerin Görevleri
  Madde 90- İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri şunlardır:
  a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek,
  b)(Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın ve yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dini konularda aydınlatmak; müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde üçer aylık vaaz ve irşat programları hazırlamak,
  c) Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinleri hazırlamak,
  d) Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,
  e) Kur-an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,
  f) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  g) İl müftülükleri için cami ve mescit gibi dini yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek,
  h) İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak,
  ı) Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakikî veya hükmî şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek,
  j) Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,
  k) Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar hazırlamak ve uygulamak,
  l) İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,
  m) Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,
  n) Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışı uygun görülen diğer yayınların tanıtım, dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın bedellerini zamanında Başkanlığa göndermek,
  o) Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,
  p) Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,
  r) Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
  s) Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  ş) Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükât eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  t) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak, u) Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama mevzuatına ve Başkanlık talimatlarına göre hareket etmek,
  v) Mahalli basını takip etmek ve gereğini yapmak,
  y) Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek; istatistikî bilgileri derlemek; görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,
  z) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  İl Müftüsü
  Madde 91- İl müftüsü bulunduğu ilde müftülük teşkilatının birim amiri olup, il hudutları içinde müftülük görevlerini yürütmek ve denetlemekle görevlidir.
  İl Müftü Yardımcısı
  Madde 92- İl müftü yardımcısı, müftülük görevlerinin yürütülmesinde il müftüsüne yardımcı olmak, yönetimi kendisine verilen hizmet ve şubelerin işlem ve çalışmalarını yürütmek ve denetlemekle görevlidir.
  İlçe Müftüsü
  Madde 93- İlçe müftüsü, bulunduğu ilçede müftülük teşkilatının birim amiri olup, ilçe hudutları içinde müftülük görevlerini yürütmek ve denetlemekle görevlidir.
  Temsil ve Bağlılık
  Madde 94- İl müftüsü görevli bulunduğu ilde, ilçe müftüsü de görevli bulunduğu ilçede Başkanlığı temsil eder. İl müftülükleri müftülük hizmetlerinin yürütülmesinde Başkanlığa, ilçe müftülükleri de il müftülüğüne bağlıdır.
  Vaiz
  Madde 95- Vaizlerin görevleri şunlardır:
  a) Camilerde veya gerektiğinde ceza ve tevkifevleri, çocuk ıslahevleri, güçsüzler yurdu, öğrenci yurdu, hastahane, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz etmek,
  b) Ramazan ayı ve dini günler dışında biri cuma vaktinde olmak üzere haftada en az üç defa müftülükçe belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunlardan en az birini dini bilgileri öğretmek amacıyla itikat ve ibadet konularında yapmak,
  c) Savcılıkların talebi üzerine, ceza ve tevkifevleri ile çocuk ıslah evlerinde ilgili mevzuata göre ders vermek,
  d) İrşat programlarında görev almak, gerektiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak veya konferans vermek,
  e) Gerektiğinde Kur-an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek,
  f) Görevli bulunduğu bölgenin dini, milli, ahlaki, sosyal ve kültürel yapısı ile bu yapının özelliklerinden doğan fert ve toplum davranışları üzerinde incelemeler yapmak, inceleme sonuçlarını ve görülen aksaklıkların giderilebilmesi için görüş ve tekliflerini yazılı olarak müftülüğe bildirmek,
  g) Dini soruları cevaplandırmak ve irşad programları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere, müftülükçe uygun görülmesi halinde haftanın bir veya iki gününde müftülükte görev yapmak,
  h) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  Cezaevi Vaizi
  Madde 96- Cezaevi Vaizlerinin görevleri şunlardır:
  a) Görevlendirildiği ceza ve tevkifevleri ile çocuk ıslahevlerinde dini konuşmalar yapmak, din ve ahlak bilgisi dersini okutmak,
  b) Müftülükçe hazırlanan programa göre haftada bir defa camilerde vaaz etmek,
  c) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  Murakıp
  Madde 97- Murakıpların görevleri şunlardır:
  a) Müftülükçe düzenlenen görev programına uygun olarak cami ve Kur-an kurslarını ve buralarda görevli personelin çalışmalarını denetlemek, (Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan murakıplar da il dahilindeki cami ve Kur-an kurslarını ve buralarda görevli personelin çalışmalarını denetlerler.)
  b) Kendisine inceleme veya soruşturma görevi verildiğinde gerekli inceleme veya soruşturmayı yapmak,
  c) Müftülükçe görev verilmesi halinde vaaz etmek ve Kur-an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek,
  d) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  Şube Müdürü
  Madde 98- Müftülüklerdeki şube müdürlerinin görevleri şunlardır:
  a) Personelin tayin, terfi, nakil, görevlendirme, izin, rapor, muayene isteği ve diğer özlük haklarına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  b) Personelin maaş, yolluk, tedavi gideri, doğum ve ölüm yardımı ve diğer mali haklarına ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  c) Müftülük yazışmalarının mevzuata ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak; müftülüğün evrak, dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
  d) Gizlilik dereceli veya önem arzeden evrak ile süreli evrakın göreceği iş ve işlemlerin zamanında ve mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  e) Müftülükçe görev verilmesi halinde vaaz etmek ve Kur-an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek,
  f) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  g) Müftülük ödeneklerinin usulüne uygun olarak sarf ve tahakkukunu sağlamak, müftülüğün ödenek ihtiyaçlarının tespiti ile temini konusundaki gerekli işlemleri yürütmek,
  h) Demirbaş ve teberrükat eşyası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  ı) Hizmet binaları ve buralardaki araç ve gereçlerin temizlik, çevre tanzimi, bakım, onarım ve korunması ile ilgili işlemleri, koruyucu güvenlik tedbirleri dahil, usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  j) Başkanlık yayınlarının tanıtımı, dağıtım ve satışı ile yayın hesaplarının takibi konularındaki iş ve işlemlerin zamanında yürütülmesini sağlamak,
  k) Müftülük kütüphanesinde bulunan kitapların sayımı, tesbiti ve numaralanması ile muhafazasını yaptırmak, kütüphanedeki eserlerden personelin ve halkın istifadesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,
  l) Müftülüğün her konudaki istatistiki bilgilerini derlemek,
  m) Müftülüğün yıllık çalışma programı ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve uygulan-masını sağlamak,
  n) Kadro talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
  o) Hizmet binası, cami, Kur-an kursu, personel lojmanı, imamevi gibi tesislerin inşası, tahsisi ve hizmete sunulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  p) Müftülükte tutulan kayıt ve kütük defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
  r) Müftülük hizmet otolarının bakım, onarım ve işletilmesiyle ilgili işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek,
  s) Müftülüğün protokol ve halkla ilişkilerini düzenlemek; mahallî basını takip ederek Başkanlığın hizmetleri ve dini konularla ilgili her türlü haber, yorum ve fotoğrafların küpürlenerek birer nüshasının Başkanlığa gönderilmesini sağlamak,
  t) Müftülük Değerlendirme ve Sınav Kurullarında görev almak, çağırıldığı kurs, seminer ve toplantılara katılmak, gerektiğinde personelin eğitimiyle ilgili olarak düzenlenen kurs ve seminerlerde görev yapmak, görevlendirildiği kurul ve komisyonlara katılmak,
  u) Mevzuatı takip etmek ve Resmi Gazetede çıkan mevzuat ile diğer düzenleyici metinlerin ilgililere ve bağlı ilçe müftülüklerine intikalini sağlamak,
  v) Kur-an kursu müdürü bulunmayan yerlerde Kur-an kursu müdürünün görevlerini yapmak,
  y) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  Diyanet gov.tr 4. 15.Mart.2012, 20:30
  2
  Silent and lonely rains  MüftülüklerMüftülüklerin Görevleri
  Madde 90- İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri şunlardır:
  a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek,
  b)(Değişik: 17/04/2006 tarihli ve 27 sayılı onay) Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın ve yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dini konularda aydınlatmak; müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde üçer aylık vaaz ve irşat programları hazırlamak,
  c) Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinleri hazırlamak,
  d) Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,
  e) Kur-an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,
  f) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  g) İl müftülükleri için cami ve mescit gibi dini yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek,
  h) İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak,
  ı) Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakikî veya hükmî şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek,
  j) Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,
  k) Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar hazırlamak ve uygulamak,
  l) İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,
  m) Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,
  n) Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışı uygun görülen diğer yayınların tanıtım, dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın bedellerini zamanında Başkanlığa göndermek,
  o) Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,
  p) Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,
  r) Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
  s) Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  ş) Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükât eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  t) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak, u) Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama mevzuatına ve Başkanlık talimatlarına göre hareket etmek,
  v) Mahalli basını takip etmek ve gereğini yapmak,
  y) Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek; istatistikî bilgileri derlemek; görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,
  z) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  İl Müftüsü
  Madde 91- İl müftüsü bulunduğu ilde müftülük teşkilatının birim amiri olup, il hudutları içinde müftülük görevlerini yürütmek ve denetlemekle görevlidir.
  İl Müftü Yardımcısı
  Madde 92- İl müftü yardımcısı, müftülük görevlerinin yürütülmesinde il müftüsüne yardımcı olmak, yönetimi kendisine verilen hizmet ve şubelerin işlem ve çalışmalarını yürütmek ve denetlemekle görevlidir.
  İlçe Müftüsü
  Madde 93- İlçe müftüsü, bulunduğu ilçede müftülük teşkilatının birim amiri olup, ilçe hudutları içinde müftülük görevlerini yürütmek ve denetlemekle görevlidir.
  Temsil ve Bağlılık
  Madde 94- İl müftüsü görevli bulunduğu ilde, ilçe müftüsü de görevli bulunduğu ilçede Başkanlığı temsil eder. İl müftülükleri müftülük hizmetlerinin yürütülmesinde Başkanlığa, ilçe müftülükleri de il müftülüğüne bağlıdır.
  Vaiz
  Madde 95- Vaizlerin görevleri şunlardır:
  a) Camilerde veya gerektiğinde ceza ve tevkifevleri, çocuk ıslahevleri, güçsüzler yurdu, öğrenci yurdu, hastahane, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz etmek,
  b) Ramazan ayı ve dini günler dışında biri cuma vaktinde olmak üzere haftada en az üç defa müftülükçe belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunlardan en az birini dini bilgileri öğretmek amacıyla itikat ve ibadet konularında yapmak,
  c) Savcılıkların talebi üzerine, ceza ve tevkifevleri ile çocuk ıslah evlerinde ilgili mevzuata göre ders vermek,
  d) İrşat programlarında görev almak, gerektiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak veya konferans vermek,
  e) Gerektiğinde Kur-an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek,
  f) Görevli bulunduğu bölgenin dini, milli, ahlaki, sosyal ve kültürel yapısı ile bu yapının özelliklerinden doğan fert ve toplum davranışları üzerinde incelemeler yapmak, inceleme sonuçlarını ve görülen aksaklıkların giderilebilmesi için görüş ve tekliflerini yazılı olarak müftülüğe bildirmek,
  g) Dini soruları cevaplandırmak ve irşad programları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere, müftülükçe uygun görülmesi halinde haftanın bir veya iki gününde müftülükte görev yapmak,
  h) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  Cezaevi Vaizi
  Madde 96- Cezaevi Vaizlerinin görevleri şunlardır:
  a) Görevlendirildiği ceza ve tevkifevleri ile çocuk ıslahevlerinde dini konuşmalar yapmak, din ve ahlak bilgisi dersini okutmak,
  b) Müftülükçe hazırlanan programa göre haftada bir defa camilerde vaaz etmek,
  c) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  Murakıp
  Madde 97- Murakıpların görevleri şunlardır:
  a) Müftülükçe düzenlenen görev programına uygun olarak cami ve Kur-an kurslarını ve buralarda görevli personelin çalışmalarını denetlemek, (Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan murakıplar da il dahilindeki cami ve Kur-an kurslarını ve buralarda görevli personelin çalışmalarını denetlerler.)
  b) Kendisine inceleme veya soruşturma görevi verildiğinde gerekli inceleme veya soruşturmayı yapmak,
  c) Müftülükçe görev verilmesi halinde vaaz etmek ve Kur-an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek,
  d) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  Şube Müdürü
  Madde 98- Müftülüklerdeki şube müdürlerinin görevleri şunlardır:
  a) Personelin tayin, terfi, nakil, görevlendirme, izin, rapor, muayene isteği ve diğer özlük haklarına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  b) Personelin maaş, yolluk, tedavi gideri, doğum ve ölüm yardımı ve diğer mali haklarına ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  c) Müftülük yazışmalarının mevzuata ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak; müftülüğün evrak, dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
  d) Gizlilik dereceli veya önem arzeden evrak ile süreli evrakın göreceği iş ve işlemlerin zamanında ve mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  e) Müftülükçe görev verilmesi halinde vaaz etmek ve Kur-an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek,
  f) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  g) Müftülük ödeneklerinin usulüne uygun olarak sarf ve tahakkukunu sağlamak, müftülüğün ödenek ihtiyaçlarının tespiti ile temini konusundaki gerekli işlemleri yürütmek,
  h) Demirbaş ve teberrükat eşyası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  ı) Hizmet binaları ve buralardaki araç ve gereçlerin temizlik, çevre tanzimi, bakım, onarım ve korunması ile ilgili işlemleri, koruyucu güvenlik tedbirleri dahil, usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  j) Başkanlık yayınlarının tanıtımı, dağıtım ve satışı ile yayın hesaplarının takibi konularındaki iş ve işlemlerin zamanında yürütülmesini sağlamak,
  k) Müftülük kütüphanesinde bulunan kitapların sayımı, tesbiti ve numaralanması ile muhafazasını yaptırmak, kütüphanedeki eserlerden personelin ve halkın istifadesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,
  l) Müftülüğün her konudaki istatistiki bilgilerini derlemek,
  m) Müftülüğün yıllık çalışma programı ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve uygulan-masını sağlamak,
  n) Kadro talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
  o) Hizmet binası, cami, Kur-an kursu, personel lojmanı, imamevi gibi tesislerin inşası, tahsisi ve hizmete sunulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  p) Müftülükte tutulan kayıt ve kütük defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
  r) Müftülük hizmet otolarının bakım, onarım ve işletilmesiyle ilgili işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek,
  s) Müftülüğün protokol ve halkla ilişkilerini düzenlemek; mahallî basını takip ederek Başkanlığın hizmetleri ve dini konularla ilgili her türlü haber, yorum ve fotoğrafların küpürlenerek birer nüshasının Başkanlığa gönderilmesini sağlamak,
  t) Müftülük Değerlendirme ve Sınav Kurullarında görev almak, çağırıldığı kurs, seminer ve toplantılara katılmak, gerektiğinde personelin eğitimiyle ilgili olarak düzenlenen kurs ve seminerlerde görev yapmak, görevlendirildiği kurul ve komisyonlara katılmak,
  u) Mevzuatı takip etmek ve Resmi Gazetede çıkan mevzuat ile diğer düzenleyici metinlerin ilgililere ve bağlı ilçe müftülüklerine intikalini sağlamak,
  v) Kur-an kursu müdürü bulunmayan yerlerde Kur-an kursu müdürünün görevlerini yapmak,
  y) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  Diyanet gov.tr

+ Yorum Gönder