+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hicretin yıllarına göre kronolojik sıralama Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hicretin yıllarına göre kronolojik sıralama


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: hicretin yıllarına göre kronolojik sıralama


  Reklam  Cevap:
  615 Habeşistan’a ilk hicret.616 Habeşistan’a ikinci hicret.Hz. Hamza’nın müslüman olması.Hz. Ömer’in müslüman olması;Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.619 Boykotun sona ermesi.620 Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).621 İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).622 İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).
  Medine Dönemi
  1/622 Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması;
  aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
  Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).Namaza çağrı için ezanın teşrîi.1/623 Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).Savaşa izin verilmesi.Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.2/623 Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).2/624 Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).Enfâl sûresinin nâzil olması.Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in
  mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
  Zekâtın farz kılınması.


+ Yorum Gönder