+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yemin ettiğimiz zaman, unutarak yeminimize aykırı bir şey yaparsak yeminimiz bozulur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yemin ettiğimiz zaman, unutarak yeminimize aykırı bir şey yaparsak yeminimiz bozulur mu?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Yemin ettiğimiz zaman, unutarak yeminimize aykırı bir şey yaparsak yeminimiz bozulur mu?


  Reklam  Cevap: Hanefî ve Malikilere göre unutarak, hataen, ikrah (zorlama) yoluyla ve yemin kasdı olmadan edilen yeminler geçerlidir. Çünkü Mâide sûresinin 89. âyetinde sorumluluk getiren yeminin mûn'akide yemini oldugu ifade edilmekte, yeminlere riayet emredilmekte ve yeminini bozanların nasıl keffaret ödeyecekleri beyan edilmektedir. Bu ayette, yeminin kasda dayanıp dayanmaması konusunda bir kayıt da bulunmamaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadisinde; yemin, talak ve nikahın ciddisinin de, ciddi sanıldığını haber vermişlerdir. (Ebu Davud, Talak; 9; Tirmizi, Talak, 9; İbn Mâce, Talak, 13; Kâsânî, Bedâiu's-Sanâi, III/18; Vehbe ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuhû, III/ 367)

  Şâfiî ve Hanbelîlere göre yeminini unutarak bozan kişi, yemininde hânis (yemini bozmuş) sayılmaz. Dolayısıyla kendisine kefaret icab etmez. Delilleri, kulların hataen yaptıklarından dolayı günah olmadığını bildiren ayetle (Ahzab, 33/5), Müslümanların hatâen, unutarak ve ikrah yoluyla işlediklerinden dolayı sorumlu tutulmayacaklarını bildiren hadistir. (İbn Mâce, Talak, 16)

  İkrah yoluyla yeminini bozan kişi, Ebû Hanife ve Mâlik'e göre kefaret öder; Ahmed b. Hanbel 'e göre ödemez. İmam Şâfiî'den ise bu konuda iki ayrı görüş nakledilmiştir. (İbn Kudâme, el Mugnî, XI /177, 178)

  Hanefilere göre unutarak da olsa yeminine aykırı bir hareket yapan kimsenin yemini bozulmuştur


+ Yorum Gönder