+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tevrat kaç ayetti ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tevrat kaç ayetti ?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Tevrat kaç ayetti ?


  Reklam  Cevap: Tevrat nedir? Tevratın içeriği hakkında bilgi

  Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki. İbranice Tura
  kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma,
  sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İslâm geleneğinde Hz. Musa'ya
  nazil olan kitabı belirtir. Yahudi geleneğinde ise, bugün Ahd-i Atik (Eski Ahit)
  denilen kitaplar toplamının adıdır.

  Dinler tarihçileri 39 kitaptan meydana gelen Tevrat'ı
  genellikle üç bölüme ayırırlar: 1- Tevrat (Kanun Kitabı), 2- Nebiim (Nebiler
  Kitabı), 3-Ketubim (Yazılar Kitabı). 1. Bölüm, Hz. Musa'nın ilk beş kitabını
  ihtiva eder. İslâm âlimlerine göre de Cenab-ı Hak tarafından Hz. Musa'ya verilen
  asıl Tevrat budur. Bu ilk beş kitap (Fr. Pentateuque) Tekvin, Çıkış, Levlililer,
  Sayılar ve Tesniye'den meydana gelmektedir. 2. Bölüm, Nebiim 6. Kitap (Yeşu)'dan
  başlar, 22. Kitap (Neşidelerin Neşidesi)'ne kadar devam eder. 3. Bölüm, Ketubim
  23. Kitap İşaya'dan başlar, 39. Kitap olan Malaki ile sona eder.

  Yahudiliğe göre Tevrat'ın ilk beş kitabı kelimesi kelimesine
  Yahveğ (Yehova) tarafından Hz. Musa (Moşe)'ya bildirilmiş Tanrı kelâmıdır.
  Beşinci kitaptan sonra gelen Yeşu da aynı kitaptan sayılmış ve böylece altı
  kitaplık bir deste meydana getirilmiştir. XVIII. yy. Fransız bilginlerinden Jean
  Astruc'a göre ilk beş kitaptan meydana gelen Tevrat'ın 1. Bölümü, birbirine
  karıştırılmayan iki ayrı anlatım tarzı ihtiva etmektedir. Bu iki ayrı anlatımdan
  birinde Tanrı'nın adı Elohim (Ruhlar), diğerinde ise Yehova (Varolan) diye
  geçmektedir. Diğer bir ifade ile bu iki metne Elohist ve Yahvist metin
  denilmektedir. Bu iki ayrı metinde birçok çelişkiler tesbit edilmiştir.

  Tevrat'ın bütünü Tevkin'le başlar ve Malaki ile son bulur.
  Tekvin, "Baslangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı" cümlesi ile başlamakta,
  Malaki de, "O da babaların yüreğini oğullara ve oğulların yüreğini babalarına
  döndürecektir, ta ki, gelip dünyayı lânetle vurmayayım" cümlesiyle sona
  ermektedir (Kitab-ı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit, İst., 1965). Halen de mevcut
  Kitab-ı Mukaddes külliyatının baş kısmında yer alan Tevrat'ın 39 kitabı şu
  sırayı takibetmektedir: 1- Tekvin, 2-Çıkış, 3- Levililer, 4- Sayılar, 5-
  Tesniye, 6- Yeşu, 7- Hâkimler, 8- Put, 9, Samuel, 10- II. Samuel, 11- I.
  Krallar, 12- II. Krallar, 13- I. Tarihler, 14- II. Tarihler, 15- Ezra, 16-
  Nehemya, 17- Ester, 18- Eyub, 19- Mezmurlar, 20- Süleyman'ın Meselleri, 21-Vaiz,
  22- Neşidelerin Neşidesi, 23- İşaya, 24- Yeremya, 25- Yeremyanın Mersiyeleri,
  26- Hezekiel, 27- Daniel, 28- Hoşea, 29- Yoel, 30- Amos, 31-Obadya, 32- Yunus,
  33- Mika, 34-Nahum, 35- Habakkuk, 36- Tsefenya, 37- Hağgay, 38- Zekarya,
  39-Malaki.

  Klasik İslâm literatüründe genellikle İbranice, Yunanca ve
  Samirice olan üç meşhur nüshası bulunduğu kabul edilir. Yahudiler ve
  Protestanlar İbranice, Roma ve Doğu kiliseleri Yunanca, Samiriler de Samirice
  nüshayı diğerlerine tercih ederler.

 3. Misafir
  Tevrat genel itibariyle üç bölümden meydana gelmiştir.

+ Yorum Gönder
tevrat kaç ayettir ,  tevrat kaç ayet,  tevrat kaç ayetten oluşur,  tevrat kaç sayfadır vikipedi,  tevratda kac ayet var