+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin istişare ile yaptığı işler hangileridir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin istişare ile yaptığı işler hangileridir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Peygamberimiz (s.a.v)in istişare ile yaptığı işler hangileridir?


  Reklam  Cevap: Hz. Peygamber (s.a.s) istişâreye teşvik etmiş; kendisi de
  Bedir'de Ebû Sufyân'ın geldiğini haber alınca ne gibi tedbir alınacağı konusunda
  Ensar'la müşâvere etmiş; ayrıca Bedir esirleri konusunda, Uhud ve Hendek Gazvelerinde,
  Hudeybiye'de, Taif Seferinde, İfk hadisesinde, ezan konusunda olduğu gibi birçok mevzuda ashabıyla istişâre etmiştir. Hatta Ebû Hureyre, Rasûlullah'tan daha çok
  ashabıyla istişâre eden kimse görmediğini belirtmektedir. Bundan dolayı ibn Teymiyye
  idareciler istişâreden muaf olamazlar. Çünkü Allah onu peygamberine emretmiştir, demektedir (İbn Teymiyye, es-Siyâsetü'ş Şer'iyye (Mecmû'u Fetâva içinde), Riyad 1381-86, XXVIIl, 386, 387; Hemmâm Abdurrahîm Sa'd, "Arzu'l Ehâdisi'n-Nebeviyye el-Müteallike bi'ş-Şûra" (eş-Şûra fi'l-İslâm içinde), Amman 1989, 1, 85-107). Bunun yanısıra sahâbe ve özellikle Hulefâ-i râşidîn istişâreye büyük önem vermişler, Hz. Ebû Bekir ve Ömer (r.a); istişâre etmek üzere Hz. Osman, Hz. Ali, Abdurrahman b. Avf, Muaz b. Cebel, Ubey b. Ka'b, Zeyd b. Sâbit ve diğer ashab'tan oluşan birer müşâvere heyeti oluşturmuşlardır [B](İbn Sa'd, et-Tabakât (nşr. İhsan Abbas), [/B]Beyrut 1388/1968, II, 350-352; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, Haydarâbâd 1355, X, 114- 115; Müttakî el-Hindi. Kenzu'l-Ummâl, Beyrut 1405/1985, V, 627; Said Ramazan el-Bût;, "eş-Şûra sî Cahdi'l-Hulefai'r-Raşidin (eş-Şûrâ fi'l-İslâm içinde), l, 113-167).
  alıntı.


+ Yorum Gönder
peygamberimizin yaptığı işler,  peygamberimizin istişare yapması,  hz muhammedin çalıştığı işler,  hz muhammedin yaptığı istişareler