+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Günlük okunması gereken zikir sözcükleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Günlük okunması gereken zikir sözcükleri nelerdir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Günlük okunması gereken zikir sözcükleri nelerdir?


  Reklam  Cevap: hergün Söylenmesi Tavsiye Edilen
  Dua ve Zikirler
  Ehl-i Beyt İmamlarından nakledilen dualar oldukça çoktur. On dört asır boyunca Şia’nın büyük alimleri Örneğin: Şeyh Tusi, Seyyid bin Tavus, Kef’âmi, Allame Meclisi, Şeyh Behai ve Muhaddis-i Kumi gibi şahsiyetler dua hakkında çok değerli kitaplar telif etmişlerdir. Bunlardan gaflet etmek, dünya ve ahirette büyük bir pişmanlığa yol açacaktır.
  Teşeyyü Mektebi, bu büyük şahsiyetlerin değerli eserleriyle ve Zebur-i Âl-i Muhammed diye adlandırılan “Sahifet’us- Seccadiyye” gibi dua hakkından nefis kitaplara sahip olmakla çok zengin ve övülmeğe layıktır.
  Ehl- i Beyt (a.s)’ın ilim denizinin dalgıcı ve 110 ciltlik Bihar’ul- Envar gibi ansiklopedinin sahibi Allame Muhammed Bakır Meclisi (Ö 1110) ömrünün sonlarında Şia inançlarını “
  Akaid
  ismindeki küçük bir kitapta bir araya toplamıştır. Merhum Meclisi kendi vasiyetinde önce değerli eserleri arasında bu kitabın ismini zikrederek şöyle buyuruyor
  “Hidayet İmamlarının bereketiyle, kurtuluş yolu için Arapça ve Farsça telif ettiğim kitaplar, hak ve yakin peşinde olan insanlar için yeterlidir; özellikle Akaid ve Hakk’ul Yakin” kitapları(1)
  Allame Akaid kitabını iki bölümde telif etmiştir; birinci bölümde ise ameli kılavuzluklara yer vermiştir. Allame bu ikinci bolümde bir takım zikir ve duaları naklederek onları sürekli okumayı tekitle tavsiye etmiştir. Biz küçük cüzvede toplanan bu zikir ve duaları, mümin kardeşlerin istife etmeleri için Türkçüye çevirdik; ümit edilir ki mümin kardeşler, bu dua ve zikirleri okuyarak kendilerini manevi yönden iyice yetiştirir, dünya ve ahiret mutluluğuna erenlerden olurlar inşaallah.
  Allame Meclisi’nin Tavsiyeleri
  Allame Meclisi (r.a) bu kitapla naklettiği her sözün, vahiy madeni ve Ehl- i Beyt’in (a.s) sözlerinden olduğunu ve kendisinden herhangi bir şeyi söylemediğini vurgulamaktadır. Tekitte tavsiye ettiği değerli söz ve nüktelerin özeti şunlardır:
  1- Gece namazı ve diğer günlük müstahap namazlar (nafileler), farz namazların mükemmilidir. Bunlar Resulullah (s.a.a)’in tekit edilen sünnetlerindendir. Resulullah (s.a.a) hayatta olduğu müddetçe asla onda onları terk etmedi; öyleyse sen de onları terk etme. Eğer tesadüfen terk olursa, edebildiğin her vakitte onların kazasını yerine getir.
  2- Gece namazında, hacetinin daha çabuk karşılanması için müminlere çokça dua et.
  3- Gece namazında çık dua et, Allah’a yaklaşmak için en uygun anlardır; Allah’ın rahmet kapıları açıktır; dua ve münacat kabul olur.
  4- Çok istiğfar et (günahlarından dolayı mağfiret dile. Zira istiğfar, günahların kefaretidir.
  5- Kendin ve ailenin yiyip içeceği, giyimleri ve diğer yaşam masraflarının helalden olması için çok çalış.
  6- Kendini az uyumaya ve az yemeğe alıştır; ama ilahi nimetlerden herhangi bir şeyi terk ederek değil. Böyle olursa bedenin zayıflar, artık ibadet etmeğe kudretin kalmaz. Zira beden senin merkebindir; sen Allah’a ibadet ve itaat yapmak için ona muhtaçsın.
  7- Fasık ve zalimlerle arkadaş olmaktan kaçın; onları hidayet etmek veya mazlumdan zulmü uzaklaştırmak veya takiyyeden dolayı olursa o başka.
  8- Rabbani alimlerle birlikte olmayı ganimet say.
  9- Kesinlikle mümin insanlar hakkında su- i zan etme.
  10- Nefis tezkiyesi (onu kötülüklerden arındırmak) mutluluğu, kötü ahlak ise en kötü helakete sebep olur.
  11- Nefis tezkiyesi için uygun olan dua, Sahifet’us- Seccadi’yenin 8 ve 20 dualarıdır.
  12- Mutluluğa ermenin bütün yolları, Tertemiz olan Ehl-i Beyt’in hadislerinde beyan edilmiştir (öyleyse onları okumakta ihmal etme.)
  13- Masum Ehl-i Beyt’in söz ve davranışlarına uy; onların rivayet ve sözlerinde tedebbür et (düşün).
  14- Amellerin kabul olma milakı (ölçüsü) niyettir; niyeti düzeltmek de Allah’a tevessül ve yönelmekten başka mümkün değildir.
  15- İlimsiz hiçbir amelin faydası olmadığı gibi amelsiz de hiçbir ilmin faydası yoktur.
  16- Eğer gereken şartlar riayet edilirse, (amelle birlikte olan ilim) insanı bütün cismi ve ruhi hastalıklardan kurtarmış olur.
  17- Namazın her bölümündeki sır ve remizlere teveccüh et (manalarına dikkat et ve onların üzerinde düşün).
  18- Amellerin kabul olunmasının şartlarından diğer biri de takva ve haramlardan uzak durmaktır.
  19- Sırat-ı müstakim (doğru yol) Hz. Peygamber ve masum İmamların (Allah’ın selamı onların hepsinin üzerine olsun)yoludur.
  20- Haram ve helal hakkında bir bilgin olmadan sohbet etme. Zira fetva veren ateşin uçurumundadır.
  21- sana faydası olmayacak sözlerden perhiz et (uzak dur.)
  22- Dua Allah’a ulaşmak için en yakın yoldur.
  23- Gece ve gündüzlerin amelleri hakkında yazılan kitapları temin et ve onları okumak için özen göster.
  24- Güvenilir Şia kitaplarında ve Ehl-i Beyt (a.s)’ın hadislerinde nakledilmeyen amelleri yapmaktan kaçın. Zira Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
  “Sünnete uygun az amel, bidat olan çok amelden daha üstündür.”
  25- Cafer-i Tayyar namazını kılmaya özen göster; en azından hafta da bir gün onu kıl; özellikle zor anlarda kıl ki ihtiyaçların karşılanması için (faydalı olduğu) tecrübe edilmiştir.
  26- Her ayın ilk ve son Perşembe günlerini ve her ayın ikinci on gününün Çarşamba günlerini oruç tut.
  27- Gece ve gündüz saatlerini üçe böl; bir kısmını helal rızkı elde etmek, bir kısmını da farzlarla meşgul olmak için sarfet.
  28- Duanın icabete erişmesinin şartları arasında, kalp huzuru, kamil bir şekilde tevessül etmek, her şeyden koparak Allah'a yönelmek ve Allah'’ tam bir şekilde güvenmek en önemli bir role sahiptirler.
  29- Şer’i hükümlerin zahirlerini tevil etmekten ve masum İmamların sözlerini kendi zayıf görüşünle yorumlamaktan titizlikle kaçın.
  30- Muttakilerin sıfatları hakkındaki rivayet ve hadisleri çokça mütalaa et özellikle Emir’ul-Muminin Hz. Ali (a.s)’ın Hemmam’a hitaben buyurduğu hutbesini (2) oku.
  Allame Meclisi’nin, Sürekli Okunmasını Tavsiye Ettiği Dua ve Zikirler
  Gece ve Gündüzün Her Saatinde Okunması Uygun Olan Dualar:
  1- Her halde yani yürüdüğünde, oturduğunda ve kalktığında sürekli şu zikri söyle:
  La ilahe illellah, subhanellahi ve’l- hamdulillahi vela ilahe illellahu vellahu ekber.”
  Bu zikir, ibadet ve marifet arşının temelleridir.
  2- Sürekli salavat getir; zira salavat amellerin en üstünüdür.
  3- Kur’ân ve hadislerde nakl olunan şu dört zikri çok söylemeye dikkat et:
  a) “Maşeallahu la kuvvete illa billah.” (3)
  Bu zikir, rızk elde etmek ve işlerin düzene girmesi için faydalıdır.
  b) “Hasbunellahu ve ni’mel vekil.” (4)
  Bu zikir, düşmanı def ve zorlukların giderilmesi için faydalıdır.
  c) “Lailahe illa ente subhaneke innî kuntu min’ez- zalimin. (5)
  Bu zikir, dünya ve ahiret gamlarını gidermek için yararlıdır.
  d) “Ufevvizu emrî ilellah, innellahe besir’un bi’l- ibad. (6)
  Bu zikir, düşmanın hilesini uzaklaştırmak için yararlıdır.
  Sürekli Söylenmesi Tavsiye Edilen Zikirlerden Bir Kısmı
  1- Her gün 100 defa: Allahumme salli ala Muhammed’in ve Al-i Muhammed.
  2- Her dün 360 defa (bedendeki damarların sayısınca): “El hamdu lillahi rabb’il- alemine (kesiren) ala kulli hal.”
  3- Her gün 70 defa: “Esteğfirullah.
  4- Her gün 70 defa: “Etubu ilellah.
  5- Her gün 100 defa: “Subhanellah.
  6- Her gün 100 defa: “El hamdu lillah.
  7- Her gün 100 defa: “La ilahe illellah.”
  8- Her gün 100 defa: “Allah’u ekber.”
  9- Her gün 100 defa: “La ilahe illellah’ul- melik’ul- hakk’ul- mubin.” (Yüz defa mümkün olmadığı takdirde 30 defa söyle.)
  10- Her gün 100 defa: “La havle vela kuvvete illa billah.”
  11- Her gün 100 defa: “Eşhedu en la ilahe illellahu vahdehu la şerike leh, ilahen vahiden ehaden sameden lem yettehiz sahibeten vela veleda.”
  12- Kul hu vellahu ehad (İhlas) suresini çok oku.
  13- İnna enzelnahu fi leylet’il- kadr (Kadir) suresini çok oku mümkünse 100 defa oku.
  14- Cafer-i Tayyar Namazı’nı sürekli kıl en azından haftada bir defa.
  15- Gece Namazı ve günlük nafilelerini sürekli kılmaya çalış.
  Güneşin doğuş ve batışından önce her gün için şu iki zikri sürekli söyle:
  a) On defa şöyle de: “La ilahe illellahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, yohyi ve yomitu ve huve hayyun la yemut, biyedih’il- hayr ve huve ala kulli şey’in kadir.”
  b) On defa şöyle de: “Euzu billah’is- semiy’il- alim min hemezat’iş- şeyatîn, ve euzu billahi en yahzurun; inellahe huve’s- semiy’ul- alîm.”
  Hadislerde bu iki zikrin söylenmesi çok tekit edilmiştir; bunlar söylenmesi gerekli olan sünnetlerdir; eğer kendi vakitlerinde söylenmesini unutmuş olur isen sonradan kaza et.
  Her namazdan sonra 100 defa şöyle de: “Subhanellahi ve’l- hamdu lillahi vela ilahe illellahu vellahu ekber.”
  Her namazdan sonra şu üç ayeti oku:
  a) Ayet’el- kürsü (Bakara/255)
  b) Şehidellah ayeti (Al- İmran/18)
  “Şehidellahu ennehu la ilahe ilellahu ve’l- melaiketuhu ve ulu’l- ilmi kâimen bil kısti, la ilahe illa huve’l- aziz’ul- hekim.”
  c) Kulillahumme ayeti (Âl- i İman/26)
  “Kulillahumme malik’el- mulki to’til mulke men teşau, ve tenzi’ul- mulke mimmen teşau, ve tuizzu men teşau, ve tuzillu men teşau, biyedik’el- hayr, inneke ala kulli şey’in kadir.”
  Sabah ve akşam namazından sonra 100 defa şöyle de:
  “Bismillahirrahmanirrahim, la havle vela kuvvete illa billah’il- aliyyil azim”
  Mümkün olmadığı takdirde 7 defa söyle; zira bu zikir, insanı 70 çeşit beladan korur

  Her Cuma gecesi ve gündüzü 1000 defa Muhammed ve Âl- i Muhammed’e salavat getir

  KAYNAKLAR:
  1- Kitap Şinasi-i Allame Meclisi, s 313.
  2- Nehc’ul- Belağa-i Feyz’ul- İslam, hutbe: 184; Subh-i Salih, h: 193.
  3- Kehf/39.
  4- Âl-i İmran/173.

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Allah'ı anmak ve devamlı gündemde tutmak şüphesiz en büyük ibadettir" (Ankebut: 29/45)

  "Öyleyse siz, bütün zamanlarınızda beni anın, beni gündeminizden çıkarmayın ki ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım..." (Bakara: 2/152)

  "Rabbini alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden, sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma" (Araf. 7/205)

  ''Allah'ı namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilesiniz." (Cuma: 62/10)

  "Gerçek şu ki Allah'a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, inanan bütün erkekler ve kadınlar, kendini ibadet ve taata vermiş erkek ve kadınlar, niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkek ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren erkekler ve kadınlar, gönülden saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol edip herşeyden kaçınarak oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffet ve namuslarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah'ı durmaksızın çokça anan erkek ve kadınlar var ya, işte onlara Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır." (Ahzab: 33/35)

  "Ey iman edenler, Allah'ı çokça anın ve gündeminizden hiç çıkarmayın ve sabah akşam onun şanını yüceltin. O Allah ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize rahmet etmekte, melekleri de size bağışlanma dilemekte. İşlerinizin düzgün gitmesi için dua etmektedirler. Allah mü'minlere karşı çok merhametlidir." (Ahzab: 33/41-43)

  1411. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm: Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Ben Yüce Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim”[2>

  1412. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir.”[3

  1413. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu söyledi:

  “Bir kimse her gün yüz defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse, on köle âzâd etmiş kadar sevap kazanır; ona yüz iyilik sevabı yazılır; yüz günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur”. Resûl–i Ekrem sözüne şöyle devam etti: “Bir kimse günde yüz defa sübhânallâhi ve bi–hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.”[4>

  1414. Ebû Eyyûb el–Ensârî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Bir kimse on defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse, İsmâil aleyhisselâm’ın soyundan dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır.”[5

  1415. Ebû Zer radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana:

  “Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz, sübhânallahi ve bi–hamdihî demektir”, buyurdu.[6>

  1416. Ebû Mâlik el–Eş’arî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Temizlik imanın yarısıdır. el–Hamdü lillâh duası mizanı, sübhânallahi ve’l–hamdü lillâhi zikri ise yer ile göklerin arasını sevap ile doldurur.”[7>

  * Elhamdülillah: Tüm eksiksiz övgüler sadece Allah'a mahsustur.

  Sübhanellahi velhamdü lillahi: Ben Allah'ı noksan sıfatlarda uzak bilir ve tüm eksiksiz övgülerin ona ait olduğunu kabul ederim. [8>

  1417. Sa‘d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh şöyle dedi:

  Bir bedevî Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek:

  – Bana söyleyeceğim bir zikir öğret, dedi.

  Resûl–i Ekrem ona şu zikri okumasını tavsiye etti:

  – “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, Allâhü ekber kebîran ve’l–hamdü lillâhi kesîrâ ve sübhânallâhi Rabbi’l–âlemîn, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l–Azîzi’l–Hakîm: Tek olan Allah’tan başka ilâh ve O’nun bir eşi ve benzeri de yoktur. Kudreti ve saltanatıyla Allah en büyüktür. Bitip tükenmeyen hamd O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Azîz ve Hakîm olan Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.”

  Bedevî:

  – Bunlar Rabbim için söyleyeceğim dua ve zikirlerdir. Kendim için ne söylemeliyim? dedi.

  Resûl–i Ekrem:

  “Allâhümmağfir lî verhamnî vehdinî verzuknî: Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver, de” buyurdu.[9>

  1418. Sevbân radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem selâm verip namazdan çıkınca üç defa istiğfâr eder ve “Allâhümme ente’s–selâm ve minke’s–selâm tebârekte yâ ze’l–celâli ve’l–ikrâm: Allahım selâm sensin. Selâmet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allahım, sen hayır ve bereketi çok olansın” derdi.


  Hadisin râvilerinden biri olan Evzâî’ye:

  – İstiğfâr nasıl yapılır? diye sorulunca:

  – Estağfirullah, estağfirullah demektir, dedi.[10>

  1419. Muğîre İbni Şu‘be radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem selâm verip namazdan çıkınca şu duayı okurdu:

  “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l–mülkü ve lehü'l–hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Allâhümme lâ mâni‘a li–mâ a‘tayte ve lâ mu‘tıye li–mâ mena‘te velâ yenfeu ze’l–ceddi minke’l–ceddü: Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter. Allahım! Senin verdiğine engel olacak, vermediğini de verecek bir kimse yoktur. Senin lutfun olmadan hiçbir zengine serveti fayda vermez.”[11>


  * Peygamberimiz (s.a.v.) namazlardan sonra selam verir vermez değişik dualar okurlardı. Bu hadisteki bunlardan biridir. Yapılacak dualar farz namazdan sonra yapılır. Tesbih çekme işi de yine farz namazı kılınca yapılır. Bazı rivayetlerde her namazın arkasında bu sözleri söylerdi şeklinde geçer ki, bir sonraki hadis bunlardandır. Fakat tesbihat ve genellikle yapılan dualar farzdan sonra yapılmalıdır. Rasûlullah'ın tatbikatı ve emri böyledir. [12>

  1420. Abdullah İbni’z–Zübeyr radıyallahu anh namazdan sonra selâm verince her defasında şöyle derdi:

  “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l–mülkü ve lehü'l–hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr; lâ havle velâ kuvvete illâ billâh; lâ ilâhe illallahu velâ na‘büdü illâ iyyâh; lehü’n–ni‘metü ve lehü’l–fazlu ve lehü’s–senâü’l–hasen; lâ ilâhe illallahu muhlisîne lehü’d–dîne velev kerihe’l–kâfirûn: Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir. Allah’tan başka ibadete lâyık bir ilâh yoktur. Biz yalnız O’na ibadet ederiz. Sahip olduğumuz nimet ve lutuf O’nundur. En güzel medh ü senâ O’na yakışır. Kâfirler hoşlanmasa bile, bütün samimiyetimizle, Allah’tan başka ilâh yoktur, deriz”.

  Abdullah İbni’z–Zübeyr, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in her namazdan sonra bu sözlerle zikrettiğini söyledi.[13>

  1421. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek şöyle dediler:

  – Varlıklı müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve ebedî nimetleri alıp götürdüler. Bizim kıldığımız namazları onlar da kılıyorlar. Tuttuğumuz oruçları onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için hac ve umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve sadaka veriyorlar, biz veremiyoruz.

  Bunun üzerine Resûl–i Ekrem onlara:

  – "Sizden önde gidenlere yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz, sizin yaptığınızı yapanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyi haber vereyim mi?" diye sordu.

  – Evet, söyle yâ Resûlallah! dediler.

  Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  – "Her namazın ardından otuz üçer defa Allah’ı tesbih eder, O’na hamdeder ve tekbir getirirsiniz.”


  Hadisi Ebû Hüreyre’den rivayet eden Ebû Sâlih’in söylediğine göre, sahâbîler bu zikirleri nasıl okuyacaklarını sorunca Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

  “Her birinden otuz üçer defa olmak üzere sübhânallah, elhamdülillah, Allâhü ekber, dersiniz."[14>

  Müslim’in bir rivayetinde şu ilâve vardır:

  Birkaç gün sonra fakir muhâcirler Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tekrar gelerek:

  – Zengin kardeşlerimiz bizim yaptığımız zikirleri duymuşlar. Aynını onlar da yapıyorlar, dediler.

  Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  – "Ne yapalım! Artık bu Allah'ın bir lutfudur, Allah lutfunu dilediğine verir."[15>

  1422. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Her namazdan sonra kim otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa Allâhü ekber der, yüze tamamlamak için de lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr: Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter” derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.”[16>

  1423. Kâ‘b İbni Ucre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Farz namazların ardından okunan zikirleri okuyan –veya bunları yapan– kimse hiçbir zaman zarara uğramaz. Bunlar otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz dört defa Allâhü ekber demektir.”[17>


  1424. Sa‘d İbni Ebû Vakkas radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şu duayı okuyarak Allah’a sığınırdı:

  “Allâhümme innî eûzü bike mine’l–cübni ve’l–buhl, ve eûzü bike min en uredde ilâ erzeli’l–ömr, ve eûzü bike min fitneti’d–dünyâ, ve eûzü bike min fitneti’l–kabr: Allahım! Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Erzel–i ömürden sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Kabir fitnesinden sana sığınırım.”[18>

  1425. Muâz radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tuttu ve:

  “Muâz! Vallahi seni gerçekten seviyorum” buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti: “Muâz! Her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum: Allâhümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetik: Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana lâyık ibadet etmek için bana yardım eyle!”[19>

  * 384 numaralı hadiste yaptığı tavsiyeyi burada bizzat uyguladığını görmekteyiz. Sıcak ve samimi dostluğun görüntüleri şunlardır: Elinden tutmak, ismiyle hitap etmek ve yemin ederek sevdiğini söylemek. Bu samimiyetten sonra Allah Rasulü bir de dua öğretiyor. Bu duayı her namazdan sonra okumak uygun olur. [20>

  1426. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Biriniz namazda tahiyyâtı bitirdiği zaman, dört şeyden Allah’a sığınarak şöyle desin: Allâhümme innî eûzü bike min azâbi cehennem ve min azâbi’l–kabr ve min fitneti’l–mahyâ ve’l–memât ve min şerri fitneti’l–mesîhi’d–deccâl: Allahım, cehennem azâbından ve kabir azâbından, hayat ve ölüm fitnesinden, kör deccâlin fitnesine uğramaktan sana sığınırım.”[21>

  1427. Ali radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda, teşehhüd ile selâm arasında yaptığı duayı şöyle diyerek bitirirdi:

  “Allâhümmağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü, vemâ esrartü vemâ a‘lentü, vemâ esraftü, vemâ ente a‘lemü bihî minnî, ente’l–mukaddimü ve ente’l–muahhir, lâ ilâhe illâ ente: Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.”[22>

  1428. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdede şu duayı çok okurdu:

  “Sübhâneke’llâhümme rabbenâ ve bi–hamdik. Allâhümm’ağfir lî: Allahım! Yüce Rabbimiz! Seni ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamdederim. Allahım! Beni bağışla.”[23>

  1429. Yine Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdede iken:

  “Sübbûhün kuddûsün Rabbü’l–melâiketi ve’r–rûh: Allahım! Sen ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tamamıyla münezzehsin. Sen bütün kusurlardan ve noksanlardan tamamıyla arınmışsın, mukaddessin. Sen meleklerin ve Rûh’un Rabbisin” derdi.[24>

  1430. İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Rükûda âlemlerin Rabbine tâzim ediniz. Secdede ise dua etmeye çalışınız; çünkü oradaki duanızın kabul olma şansı daha fazladır.”[25>

  1431. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!”[26>

  1432. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi:

  “Allâhümmağfirlî zenbî küllehû, dikkahû ve cillehû, ve evvelehû ve âhirehû, ve alâniyetehû ve sirrehû: Allahım! Günahımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncesini, sonrasını, açığını, gizlisini bana bağışla!”[27>

  1433. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  Bir gece Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in yanımda olmadığını farkettim, karanlıkta el yordamıyla bakınmaya çalıştım. Bir de baktım ki, rükûda –veya secde halinde–:

  “Sübhâneke ve bi–hamdik, lâ ilâhe illâ ente: Ben seni ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamdederim. Senden başka ibadete lâyık ilâh yoktur” diye zikrediyor.[28>

  Diğer bir rivayete göre şöyle dedi:

  (Onu araştırırken) elim ayağının tabanına temas etti. Secde vaziyetinde iki ayağını da dikmiş şöyle diyordu:

  “Allâhümme innî eûzü bi–rızâke min sahatik, ve bi–muâfâtike min ukûbetik, ve eûzü bike minke, lâ uhsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike: Allahım! Senin gazabından rızâna, azâbından affına sığınırım. Ben senden sana sığınırım. Ben seni lâyık olduğun şekilde medh ü senâ edemem. Sen kendini nasıl medh ü senâ etmişsen öylesin.”[29>

  1434. Sa‘d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bulunuyorduk. Bize:

  – “Sizden biri her gün bin sevap kazanmaktan âciz midir?” diye sordu. Yanında oturanlardan biri:

  – Bir kimse her gün bin sevabı nasıl kazanır? diye sordu. Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

  – “Yüz defa sübhânallah der, ona bin iyilik yazılır veya bin günahı bağışlanır.”[30>

  1435. Ebû Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbîr bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rek`at namaz bunların yerini tutar."[31>
 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  1436. Mü’minlerin annesi Cüveyriye Binti’l–Hâris radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, Hazret–i Cüveyriye namaz kıldığı yerde oturmakta iken erkenden evden çıktı. Kuşluk vakti tekrar eve döndü. Cüveyriye radıyallahu anhâ’nın hâlâ yerinde oturmakta olduğunu görünce:

  – “Yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup zikirle mi meşgul oldun?” diye sordu. O da:

  – Evet, diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:

  – “Senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa, sevap bakımından onlara eşit olur: Sübhânallâhi ve bi–hamdihî adede halkihî ve rızâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihî: Yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim.”[32>

  Müslim’in diğer bir rivayeti şöyledir:

  “Sübhânallâhi adede halkıhî, sübhânallâhi rızâ nefsihî, sübhânallâhi zinete arşihî, sübhânallâhi midâde kelimâtihî[33>

  Tirmizî’nin rivayeti ise şöyledir:

  “Sana okuyacağın bir zikir öğreteyim mi? Sübhânallâhi adede halkıhî, sübhânallâhi adede halkıhî, sübhânallâhi adede halkıhî; sübhânallahi rızâ nefsihî, sübhânallahi rızâ nefsihî, sübhânallahi rızâ nefsihî; sübhânallahi zinete arşihî, sübhânallahi zinete arşihî, sübhânallahi zinete arşihî; sübhânallahi midâde kelimâtihî, sübhânallahi midâde kelimâtihî, sübhânallahi midâde kelimâtihî, dersin.”[34>


  1437. Ebû Mûsâ el–Eş‘arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.”[35>


  Müslim ise bu hadisi şöyle rivayet etmiştir:

  “İçinde Allah’ın anıldığı ev ile Allah’ın anılmadığı evin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.”[36>

  1438. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.”[37>

  1439. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

  – “Müferridler öne geçti” buyurdu. Bunun üzerine sahâbîler:

  – Müferridler ne demektir, yâ Resûlallah? diye sordular. Resûl–i Ekrem de:

  – “Allah’ı çok anan erkeklerle kadınlardır” buyurdu.[38>

  1440. Câbir radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:

  “Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.”[39>

  1441. Abdullah İbni Büsr radıyallahu anh şöyle dedi:

  Bir adam Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e hitâben:

  – Yâ Resûlallah! İslâmiyet’in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle, dedi. O da:

  – “Dilin hep Allah’ı zikretsin!” buyurdu.[40>

  1442. Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Bir kimse sübhânallahi ve bi–hamdihî: Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim, derse, cennette onun için bir hurma ağacı dikilir.”[41>

  1443. İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “İsrâ gecesinde İbrâhim aleyhisselâm’a rastladım. Bana şunu söyledi: Yâ Muhammed! Ümmetine benden selâm söyle ve onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz, ağaçlarının da sübhânallahi ve’l–hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’den ibaret olduğunu haber ver.”[42>

  1444. Ebü’d–Derdâ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ashâbına:

  – “Size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi?” diye sordu. Onlar da:


  – Evet, söyle dediler. Resûl–i Ekrem de:

  – “Allah Teâlâ’yı zikretmektir” buyurdu.[43>


  1445. Sa’d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh’in rivayet ettiğine göre, kendisi bir gün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber, önündeki hurma çekirdekleriyle veya çakıl taşlarıyla tesbih çeken bir kadının yanına girdi. Peygamber aleyhisselâm kadına:

  “Bundan daha kolayını –veya daha faziletlisini– sana haber vereyim mi?” diye sorduktan sonra şöyle buyurdu:

  “Sübhânallahi adede mâ halaka fi’s–semâi ve sübhânallahi adede mâ halaka fi’l–ard ve sübhânallahi adede mâ beyne zâlike ve sübhânallahi adede mâ hüve hâlik: Ben Allah’ı gökyüzünde yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzîh ederim. Ben Allah’ı yeryüzünde yarattıkları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzîh ederim. Ben Allah’ı yerle gök arasında yarattıkları sayısınca ulûhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzîh ederim. Ben Allah’ı bundan sonra yaratacakları sayısınca ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzîh ederim, de. Allahü ekber’i de böyle, elhamdülillâh’ı da böyle, lâ ilâhe illallah’ı da böyle, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ı da böyle söylersin.”[44>

  1446. Ebû Mûsâ radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitâben:

  – “Cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi?” buyurdu. Ben de:

  – Evet, Yâ Resûlallah, bildir, dedim. Şöyle buyurdu:

  – “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh: Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.”[45>

  -------------------------------

  [1> Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 404.
  [2> Buhârî, Daavât 65, Eymân 19, Tevhîd 58; Müslim, Zikir 31. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 60; İbni Mâce, Edeb 56.
  Benzeri bir fazilet 1442'de gelecektir.
  [3> Müslim, Zikir 32. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 128.
  [4> Buhârî, Bed’ü’l–halk 11; Daavât 64, 65; Müslim, Zikir 28. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 59, 62; İbni Mâce, Duâ 14.
  [5> Buhârî, Daavât 64; Müslim, Zikir 30. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 103.
  [6> Müslim, Zikir 85.
  [7> Müslim, Tahâret 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 86.
  Bu hadis 25 ve 1031 numaralarda geçmişti.
  [8> Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 406.
  [9> Müslim, Zikir 33–36.
  114'de benzeri geçmişti, 1879'da benzeri gelecek.
  [10> Müslim, Mesâcid 135, 136. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 25; Tirmizî, Salât 108; Nesâî, Sehv 81, 82; İbni Mâce, İkame 32.
  [11> Buhârî, Ezân 155, İ‘tisâm 3, Kader 12, Daavât 18; Müslim, Mesâcid 137, 138. Ayrıca bk. Müslim, Salât 194, 205, 206; Ebû Dâvûd, Salât 140, Vitir 25; Tirmizî, Salât 108; Nesâî, Tatbîk 25, Sehv 85, 89.
  1784'de tekrar gelecek.
  [12> Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 407.
  [13> Müslim, Mesâcid 139, 140. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 25; Nesâî, Sehv 34.
  [14> Buhârî, Ezân 155; Daavât 18; Müslim, Mesâcid 142. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 24.
  [15> Müslim, Mesâcid 142.
  [16> Müslim, Mesâcid 146. Ayrıca bk. Nesâî, Sehv 96.
  [17> Müslim, Mesâcid 144, 145. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 25; Nesâî, Sehv 92.
  [18> Buhârî, Cihâd 25, Daavât 37, 41, 44. Ayrıca bk. Müslim, Zikir 50, 52; Nesâî, İstiâze 5, 6, 27, 39; İbni Mâce, Duâ 3.
  [19> Ebû Dâvûd, Vitir 26. Ayrıca bk. Nesâî, Sehv 60.
  385'de geçmişti.
  [20> Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 408.
  [21> Müslim, Mesâcid 128. Ayrıca bk. Müslim, Mesâcid 130–134; Ebû Dâvûd, Salât 149, 179; Nesâî, Sehv 64.
  Deccalle alakalı 1812 numaralı hadis okunmalıdır.
  [22> Müslim, Müsâfirîn 201, Zikir 70. Ayrıca bk. Buhârî, Teheccüd 1, Daavât 10, Tevhîd 8, 24; Ebû Dâvûd, Salât 119, Vitir 25; Tirmizî, Daavât 32.
  Bir benzeri için bkz 1477 nolu hadis.
  [23> Buhârî, Ezân 123, 139; Megâzî 5, Tefsîru sûre (110), 1; Müslim, Salât 217. Ayrıca bk. Müslim, Salât 218–220; Ebû Dâvûd, Salât 148, 151; Nesâî, Tatbîk, 64, 65.
  [24> Müslim, Salât 223. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 147; Nesâî, Tatbîk 11, 75.
  [25> Müslim, Salât 207. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 148; Nesâî, Tatbîk 8, 62.
  [26> Müslim, Salât 215. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 148; Nesâî, Tatbîk 78.
  1499'da tekrar gelecek.
  [27> Müslim, Salât 219. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 148.
  [28> Müslim, Salât 221.
  [29> Müslim, Salât 222. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 148; Nesâî, Tatbîk 71, İsti‘âze 62.
  [30> Müslim, Zikir 37. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 58.
  [31> Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56. Ayrıca bk. Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Ebû Dâvûd, Tatavvu` 12, Edeb 160.
  Bu hadis 118 ve 1141 numaralarda geçmişti.
  [32> Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 24.
  [33> Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 56.
  [34> Tirmizî, Daavât 104. Ayrıca bk. Nesâî, Sehv 9.
  [35> Buhârî, Daavât 66.
  [36> Müslim, Müsâfirîn 211.
  [37> Buhârî, Tevhîd 15; Müslim, Zikir 2, 19, 50; Tevbe 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 131; İbni Mâce, Edeb 58.
  15, 414, 441'de geçmişti.
  [38> Müslim, Zikir 4. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 128.
  [39> Tirmizî, Daavât 9. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 55.
  [40> Tirmizî, Daavât 4. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 53.
  [41> Tirmizî, Daavât 60. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 56.
  [42> Tirmizî, Daavât 59.
  [43> Tirmizî, Daavât 6. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 53.
  Benzer bir fazilet 1409'da geçmişti.
  [44> Tirmizî, Daavât 113. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 24.
  [45> Buhârî, Megâzî 38, Daavât 50, Kader 7, Tevhîd 9; Müslim, Zikir 44–46. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 26; Tirmizî, Daavât 3, 58; İbni Mâce, Edeb 59.


+ Yorum Gönder
zikir kelimeleri,  günlük okunması gereken zikirler,  günlük okunacak zikirler,  zikir duaları nelerdir,  zikir sözleri nelerdir,  gunluk okunmasi gereken dua ve zikirler,  zikir kelimeleri nelerdir