+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Nefsi Müdafaa Adam öldürmek caizmidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nefsi Müdafaa Adam öldürmek caizmidir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Nefsi Müdafaa Adam öldürmek caizmidir?


  Reklam  Cevap: 1. Öldürmeye zorlayan zarûret
  Kaide:
  39. Burada kaide, darda kalanın kendini kurtarmak için ölümü haketmemiş bir kimseyi öldüremeyeceğidir. Bunun istisnası oldukça dardır.
  Bu kaidenin gerekçesi: Başkasının hayatı da değer ve korunma hakkı bakımından darda kalanınki gibidir, diğerininkinden daha fazla kendi hayatını devam ettirme hakkına sahib değildir. Öldürürse haksız olarak öldürmüş olur; halbuki Allah Teâlâ: "Ölümü hak etmedikçe Allah'ın haram kıldığı cana kıymayınız" buyuruyor. Başkasının hayatına son verme zarûretine düşmüş olmak da öldürmeyi meşrû hale getirmez; çünkü darda kalmak başkasının hayat hakkını iptal etmez. Başkasını öldürmeye zorlanmış olsa ve böylece zulme uğrasa bile bu ona öldürme hakkı vermez; çünkü zulme uğrayanın, bir başka suçsuz ve günahsıza zulmetme hakkı yoktur; öldürmek ise en büyük zulümdür ve asla caiz olamaz.
  Gerek bu kaide ve gerekse istisnâsı, teferruâtın hükümlerini de verebilmek için biraz daha açıklamaya muhtaçtır.

  Öldürmeye Zorlama:
  40. Bir başkasını öldürmeye, dayanılmaz zorlama ile (ikrâh-ı mülcî) zorlanan kimse için öldürme suçunu işlemek helâl değildir; çünkü ister zorlama, ister açlık sebebiyle olsun darda kalmak öldürmeyi helâl kılmadığı gibi öldürenden günahı da kaldırmaz. Bütün mezhep imam ve fakihleri aynı görüşü benimsemişlerdir, bildiğime göre bu mevzûuda görüş ayrılığı yoktur.89
  Ancak zorlayan ve öldürenden hangisine cezası verileceği mevzûunda görüş farkları vardır: Birisine mi, yoksa her ikisine de mi kısas cezası verilecek? Yoksa hiçbirine bu ceza verilmeyecek mi?
  Birinci görüş: Zorlandığı için bizzat öldürene kısas tatbik edilir; bu görüş Hanefîlerden İmam Züfer'e aittir.
  İkinci görüş: Hem zorlayana hem de zorlanıp bizzat öldürene kısas gerekir; bu mezhep Hanbelî, Malikî ve aynı görüşte olan başkalarına aittir. Şâfiîlerden iki görüş nakledilmiştir. Remli'nin kaydettiğine göre kuvvetli olanı her ikisine de kısasın gerektiğidir.
  Üçüncü görüş: Her ikisine de kısas gerekmez; ancak zorlayanın diyeti ödemesi gerekir; bu da Ebû Yûsuf'un görüşüdür.

  Görüşlerin Delilleri:90

  41. Birinci görüşün delilleri: Allah Teâlâ: "Haksız olarak öldürülen kimsenin velisine selâhiyet verdik" buyuruyor. Burada selâhiyetten (sultan) maksad "katilin kısas yoluyla öldürülmesini taleb" hakkıdır. Zorlandığı için öldüren kimse gerçek katildir; çünkü öldürmek (katl) maddî bir fiildir ki o da hayatta olan bir insanın canına kıymaktır. Bir fiil ondan meydana geldiğine göre gerçek katil de odur. Bu sebeple zorlanan katil hem günahı yüklenir, hem de buna bağlı olarak öldürmenin hükmü olan kısas gerekli olur; çünkü kasten ve haksız olarak öldürmüştür. Katilin zarûret halinde bulunması ondan kısası düşürmek için yeterli delil değildir. Çünkü darda kalmak bazen günahı kaldırır da başkasının hakkına tâallûk ettiği için fi'lin hükmü yine olduğu gibi kalır; nitekim darda kalan başkasına ait yiyeceği yiyince günah olmaz, fakat açlık zarûreti başkasının malını -onun izni olmadan-itlâf etmiş olmanın hükünü kaldırmaz, onu ödemesi gerekir. Öldürme fi'linde bizzat öldürenden günah bile kalkmadığına göre, öldürme suçunun hüküm ve neticesi olan kısasın kalkmaması evleviyet yoluyla sabit olur.

  42. İkinci görüşün delilleri: Zorlayan ve öldürmeyi emreden kimse ekseriyetle ölümü intac edecek şekilde amden ve düşmanca öldürmeye sebep olmuştur; bu sebeple, ona kısas gerekir; nitekim öldürme suçunda şahidlik edip kısastan sonra şahidliklerinden cayan kimseler de, yalan şahidlik ederek kısasa sebep oldukları için kısas edilirler. Zorlanan ve bu sebeple bizzat öldürene gelince, bu da hayatını korumak için suçsuz bir kimseyi kasten öldürmüş, böylece aç kalıp da ölümden kurtulmak için etini yemek üzere bir insan öldüren kimseye benzemiştir; kısası ıskat edecek bir mazereti yoktur. Kaldı ki, bir kimsenin hayatına son vermek, canına kıymak demek olan katl fi'lini de bizzat o işlemiştir, gerçek mânâsıyla katildir ve günahı da sakıt olmaz. Burada "zorlanmış ve tehdit edilmiş olmak" delil ve dayanak olarak fayda vermez; çünkü zorlama onun ihtiyar ve irâdesini elinden almamış, kastını zayıflatmamış, yalnızca irâdesini, kendisini kurtarmak maksadıyla bir masûmu öldürmeye yöneltmiştir; şu halde ona kısas gerekli olacaktır.

  43. Üçüncü görüşün delili: Zorlandığı ve tehdit edildiği için birisini öldüren kimse öldürmeye mecbur (muztarr) kalmıştır; bu darda kalış onu, zorlayan ve öldürmesini emredenin elinde bir âlet haline getirmiştir; kısas ise âlete değil, onu kullanana tatbik edilir. İtlaf mevzûundaki "Tazminat sebebiyle verene değil, bizzat itlâf edenedir" şeklindeki kaide yanında bir başkasının malını itlâf hususundaki dayanılmaz zorlama konusunda şu kaideye yer verilmiştir: "Tazminat bizzat itlâf edene değil, sebebiyet verene düşer." Bundan da anlaşılmaktadır ki itlâf (haksız olarak başkasının malını imhâ vb.) zorlayan ve emredene nisbet ediliyor. İtlâf eden belli olduğuna göre bu nisbetin mânâsı şundan ibâret oluyor: Zorlandığı için bizzat itlâf eden, zorlayanın elinde bir âlet gibidir. Zorlama halinde öldürme fi'li de böyledir; burada da zorlanan âlet durumundadır; çünkü insan, öldürme suçunda bir başkasının elinde -gerçek mânâda da- alet olabilmektedir; meselâ bir başkasının üzerine itip düşürmek suretiyle öldürebilir. Şu halde zorlandığı için bizzat öldürene ne kısas, ne tazminat ve ne de keffâret gerekir Günahın bekâsı öldürmenin diğer hükümlerinin de bulunmasını gerektirmez; çünkü bunlar birbirinden ayrılır; meselâ bir kimse diğerine elini kesmesini emretse o da emredenin elini kesse günah işlemiş olur, fakat kesen kesmesini emredenin âleti gibi olduğu ve eli kesilen bizzat kesmiş sayıldığı için kesene kısas vb. gerekmez.

  44. Dördüncü görüşün delili: Zorlandığı için bizzat öldürenin günah işlemiş olduğu gösteriyor ki, öldürme işinin bütünü zorlayana yüklenmemektedir. Halbuki kısas ancak tam mânâsıyla öldürme suçunu bizzat işleyene tatbik edilir; öldürmeye zorlayan kimsede ise bu şart -hakikaten ve hükmen- gerçekleşmemiştir; şu halde ona kısas gerekmez, sadece şüpheli durumlardaki öldürme cezası yani diyet (tazminat) ile hükmolunur.

  45. Kanâatime göre bu görüşlerin en kuvvetlisi ikincisidir; buna göre de hem zorlayana, hem de darda kaldığı için öldürene kısas gerekir; çünkü bunlar bir kimseyi müştereken öldüren iki suçlu gibidirler. Birincisi kasten ve düşmanca öldürmeye azmettiği ve ölüme sebebiyet verdiği için, ikincisi ise bilfiil öldürdüğü için. Aynı zamanda bu ikisine kısası tatbik etmek kötülüğü önleyeceği, katli menedeceği için kısasın hikmetine de uygun düşmektedir. Nitekim aynı maksad ve hikmetler sebebiyle, bir kişiyi müştereken öldüren birçok kimseye (cemâate) de kısas tatbik edilmektedir.

  Kısası Gerektiren Şahitliğe Zorlama:
  46. Bir kimsenin idama (kısasa) mahkûm edilmesini gerektiren yalan şahitlik için yapılan zorlama bunu mübâh kılmaz; bir müslümanın bunu yapmaması gerekir ve yaparsa günahkâr olur; çünkü bu şahitlik, suçsuz bir kimsenin öldürülmesine sebep olur; halbuki -daha önce de söylediğimiz veçhile- zorlama öldürmeyi caiz ve mübâh kılmadığı gibi ona götüren davranışı da mübâh kılmaz. İmdi zorlanmış olduğu için şahit olur veya iki kişi zorlandıkları için; "filân kasten öldürmüştür, katildir" diye şahidlik eder, halbuki onun katil olmadığını, suçsuz bulunduğunu bilirlerse, hâkim de bunların şehâdeti üzerine kısas yoluyla idam cezası verir ve ceza tatbik edilirse, bilâhare şahitlerin itirafı veya başka bir yol ile idam edilenin suçsuz olduğu, şahitliğin de yalan olduğu meydana çıktığı takdirde -öldürmeye zorlama bahsinde açıkladığımız- fukahânın sözlerine göre zorlayanın veya şahidlerin yahut da her üçünün kısasen idamları gerekir.

  Açlık Zarûretiyle Adam Öldürmek:
  47. Açlık zarûreti halinde, etini yemek üzere hayat hakkına sahip bir kimseyi öldürmenin caiz olmadığı hükmünde bütün fukahâ ittifak etmiştir. Çünkü öldürdüğü de kendisi gibidir onu öldürerek kendisini yaşatması caiz olamaz.
  Muharib düşman veya dinden dönmüş mürted hakkında görüş ayrılıkları vardır. Ekseriyet bunun da caiz olmadığını söylemiş, bazıları caiz görmüşlerdir.91

  Gemi Yolcularını Denize Atmak:
  48. Suçsuz kimselerin öldürülmesi caiz olmayan zarûret hallerinden birisi de -fukahânın işaret ettikleri veçhile- fazla yolcu yüzünden batmak üzere olan geminin ve diğer yolcularının kurtulması için bazı yolcuların denize atılmalarıdır. Çünkü onları denize atmak demek, onları öldürmek ve kendilerine yaşama imkânı temin etmek demektir ki bu caiz değildir.92 Fakat biraz aşağıda zikredeceğimiz üzere malları denize atmak caizdir.

  Düşmanın Müslümanları Siper ve Kalkan Yapması:
  49. Yukarıdaki hükümlerden istisna yoluyla hayat hakkı olan kimselerin ölümlerini intac edecek bazı davranışlar caiz olmaktadır. İbn Kudame şöyle der: "...fakat düşman bir müslümanı siper ederek ilerlese ve müslümanları kurtarmak için atış yapmak gerekli bulunsa müslümanların atış yapmaları caiz olur; çünkü bu bir zarûret halidir."93
  Bazıları bu istisnâî caiz olmayı "Umumî zararı defetmek için hususî zararı yüklenme" kaidesine bağlıyorlar. Hamevî el-Eşbâh ve'n-nezâir'de şöyle diyor: "...Müslümanların çocuklarını kalkan yapan kâfirlere atış yapmak caizdir; çünkü bu, umumî zararı önlemek için hususî zararı göze almak" kabilindendir.94 İbn Teymiyye'nin kaydettiğine göre bu hükümde fıkıh bilginleri ittifak etmişlerdir.95 Gerçekte de bu istisna makuldür. İslâm yurdunu korumak zarûreti ve savaş hali bunu gerekli kılmaktadır. Hamevî'nin istidlâlinde zikrettiği husus, kâfirlerin İslâm yurdunu istilâ etmelerinin, din nazarında kişileri öldürmekten daha zararlı olduğuna işaret etmektedir. Çünkü düşman İslâm yurdunu istilâ ederse müslümanlar zelîl ve perişan olacak, dinin hükümleri yürürlükten kalkacak ve -hakkı aşağıda olmak iken- kâfirlerin dini hâkim hale gelecektir. Bütün bunlar, bazı müslümanların hayatına mal olsa bile önlenmesi gereken büyük zararlardır; bunların yanında berikiler hususî ve az zarar sayılmaktadır.

  Meşrû Müdâfaa Halinde Mütecavizi Öldürmek:
  50. Bir kimsenin canını, malını veya namusunu kastederek tecavüze yeltenen (sâil) kimseye karşı tecavüze uğrayanın müdâfaa ve tecavüzü önleme hakkı vardır. Her çareye başvurarak ve başka çare yoksa, mütecavizi öldürerek bu hakkını kullanabilir. Çünkü tecavüze uğrayan meşrû müdâfaa hakkını kullanmaktadır, bu hal zarûret halidir, amme otoritesiyle değil, kendi gücüyle tecavüzü önlemek mecburiyetindedir. İbn Kudâme, sahibini öldürmek üzere bir eve giren kimseden bahsederken şöyle diyor: "Öldürmeden başka önleme çaresi yoksa veya öldürmediği takdirde onun kendisini öldüreceğinden korkuyorsa öldürecek veya bir uzvunu koparacak darbeyi vurabilir. Sakatlama ve öldürmeden dolayı diyet de gerekmez; çünkü -isyan edenlere karşı yapıldığı gibi- şerrini ve kötülüğünü önlemek için yapmıştır; mütecaviz ev sahibini, öldürmek zarûretiyle karşı karşıya getirmiştir ki bu kendi kendini öldürmek demektir... Bir kimsenin canına veya malına saldıran herkes için hüküm aynıdır..."96

  Meşrû Müdâfaanın Şartları:
  51. Öldürme pahasına da olsa tecavüzü önlemeyi mübâh kılan meşrû müdâfaa durumunun meydana gelebilmesi için bazı şartlar vardır:
  a) Can, mal veya namusa tecavüz bulunacak,
  b) Tecavüze uğrayan devlet ve emniyet kuvvetlerine sığınma imkânı bulamamış olacak,
  c) Bu tecavüzü önleyebilmek için başka bir çare bulunmayacak.97
  Fiil halinde tecavüzün gerçekleşmesi şart olmayıp, mütecavizin davranışlarından bunun anlaşılması kâfidir.98

  Meşrû Müdâfaa Hakkının Hukuki Mesnedi:
  52. İslâm hukuku kişinin canına, malına ve namusuna dokunulmazlık tanımış, bunlara saygı gösterilmesini istemiştir. Hz. Peygamber (sav) bir hadîs-i şerîfinde şöyle buyurur: "Müslümanın her şeyi diğer müslümana haramdır; kanı, namusu, malı. Bunun içindir ki müslüman İslâm Hukuku'nun himayesi altındadır; bu hususta zimmî (gayr-i müslim vatandaş) da müslüman gibidir. Hz. Ali'nin: 'Onlar, malları bizim malımız gibi, canları da bizim canımız gibi olsun diye zimmet akdini yapmışlardır" sözü bunu ifade etmekdedir.99
  İslâm Hukuku insanın canını, malını ve namusunu himaye ettiği, onlara dokunulamayacağını ilân ettiği için tâbilerine, başkalarına tecavüz etmeme vecîbesini yüklemiştir; bu vecîbeyi ihlâl eden kimse cezalandırılmayı hakeder.
  Hakkı korumak, onlara yapılacak tecavüzü önlemek devletin vazifesidir, bu vazifeyi onun ifâ etmesi esastır; fakat zarûret halinde, tecavüze uğrayanın devlet kuvvetlerine sığınma imkânına mâlik olmadığı hallerde İslâm hukuku, tecavüze uğrayan kimseye, öldürme pahasına da olsa kendini koruma izni vermiştir. Şu hadîs mezkûr hükme delâlet etmektedir: Ya'lâ b. Ümeyye bir adamla kavga etti, biri diğerinin elini ısırdı, ısırılan elini çekince ısıranın ön dişi düştü, Rasûlullâh'a (sav) başvurarak dâva açtılar, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Azgın hayvan gibi ısırıyor musunuz? Buna tazminat yoktur!"100 Yine Rasûlullâh'tan (sav) rivâyet eden bir hadîste şöyle buyrulmuştur: "Hayatı uğrunda öldürülen şehiddir; ailesi uğrunda öldürülen şehiddir; malı uğrunda öldürülen şehiddir."101 Müslüman ancak kavgasında haklı ise öldürüldüğünde şehid olur. Bütün bunların mânâsı şudur: İslâm Hukuku tecavüze veya tecavüz teşebbüsüne marûz kalan kimseye meşrû müdafâa hakkı vermiştir.

  Başkası Namına Meşrû Müdâfaa ve Bunun Dayanağı:
  53. Yukarıda açıkladığımız mânâda meşrû müdâfaa hakkı yalnızca kişinin bizzat uğradığı tecavüze mahsus olmayıp başkalarına da şâmildir; yani bir kimse başkasının can, mal ve namusuna yönelmiş tecavüzü de önleyebilir ve bunun için meşrû müdâfaa hakkını kullanabilir. el-Muğnî'de şu cümleye yer vermiştir: "Bir kimsenin mal veya canına yahut da bir kadının namusuna tecavüze yeltenen kimseyi defetme ve tecavüzünü önleme mevzûunda başkaları da mağdura yardım edebilir."102 Remlî'nin Nihâyetü'l-muhtaç isimli eserinde de şu ibâre vardır: "Kendisi için bir tehlike bahis mevzûu olmadığı zaman başkalarına vaki tecavüzü önlemenin caiz veya farz olması hükmünde kişi, tacavüz kendisine vaki olmuş gibidir."103 Irak Ceza Kanunu başkasının malına, can ve namusuna tecavüzü defetme hususundaki meşrû müdâfaa hakkını aynı şekilde benimsemiştir.104 Başkası adına meşrû müdâfaa hakkı meşrûiyetini iki noktadan alır:
  a) Fertler münkeri (meşrû olmayan davranışları) önlemekle mükellef kılınmışlardır. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurur: "Kim bir münker görürse onu eliyle düzeltsin; buna gücü yetmeyen diliyle; buna da gücü yetmeyen kalbi ile; bu ise en zayıf imanlının yapması gerekendir." Şüphesiz bir kimseye tecavüz, önlenmesi gereken münker, gayr-i meşrû ve çirkin bir davranıştır.
  b) Zulüm ve haksızlığa uğramış kimseye yardım etmek farzdır. "Kardeşine zalim de olsa mazlûm da olsa yardım et" buyurulmuştur. Mazlûma (haksızlığa uğramış kimseye) yardım ederiz; fakat zâlime nasıl yardım edebiliriz? sorusuna da: "Onu zulümden alıkorsunuz, zulmüne mâni olursunuz" cevabı verilmiştir. Şu halde mazlûma yardım, onun tarafını tutmak ve zarar görmesini önlemektir. Zâlime yardım ise haksızlık etmesi, dolayısıyla da hatâ ve günaha düşmesine mâni olmaktır; şüphe yoktur ki onu günahtan kurtarmak yardımların en büyüğüdür.

  Hak mıdır, Vazife midir?
  54. Meşrû müdâfaa meşrû olunca acaba bu meşrûiyetin hükmü nedir; hak mıdır, vazife midir? Yani tecavüze uğrayan kimse saldıranı öldürmek pahasına da olsa imkânlarını kullanarak tecavüzü defetme veya ölümüne mâlolsa bile müdafaaya teşebbüs etmeme şıklarından birini seçme hakkına mı sahiptir; yoksa iki taraftan birinin ölümüne mal olsa bile tecavüzü menetmeye çalışmak mecburiyetinde midir? Mesele üzerinde fukahânın ihtilâf ve çeşitli açıklamaları vardır; aşağıdaki pargaraflarda bunları özetleyeceğiz. Irak Ceza Kanunu meşrû müdâfaayı hak kabul etmiştir; tecavüze uğrayan isterse bu hakkı kullanır, istemezse kullanmaz.105 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Hayatı Korumak İçin:
  55. Hayatı korumak için meşrû müdâfaa konusunda fukahânın iki görüşü vardı; bu hususu İbn Teymiyye şöyle ifade etmiştir: "Bilindiği üzere bir kimsenin hayatına yönelen tecavüzü defetmesi caizdir, bu sünnet ve icmâ ile sabittir. "Kavga ederek önlemesi farz mıdır?" konusunda iki görüş ileri sürmüşlerdir; Ahmed b. Hanbel'den de her iki görüş nakledilmiştir."106 Ancak yine Hanbelî fıkıh bilginlerinden İbn Kudame bu mesele hakkında, Hanbelî mezhebine ait tek görüş zikretmiştir ki bu da "farz olmadığı"dır; herhalde kendisi bu görüşü tercih etmiş olacaktır. Şöyle diyor: "Bir kimsenin canı veya malı kastedildiğinde bizzat müdâfaa etmesi farz değildir." Sonra bir itiraz ileri sürerek: "Denirse ki: Açlık zarûretine düşmüş kimse bu zarûreti giderecek bir şey bulursa onu yemesi -iki görüşten birine göre- farzdır dediniz, burada aynı hükmü niçin benimsemiyorsunuz?" Buna şu cevabı veririz, diyor: "Çünkü onu yediği zaman başkasının canına kıymadan kendi hayatını devam ettirmektedir; burada ise kendini yaşatmak için başkasını öldürmesi gerekiyor, işte bunun için müdâfaa farz değildir.107
  Remlî'nin zikrettiğine göre Şâfiî mezhebinde de bir müslümanı öldürmek üzere saldıran kimseye karşı saldırıya uğrayanın müdâfaa etmesi farz değildir; hatta teslim olması sünnettir.108
  Hanefî mezhebinde İmam Cessâs saldıranı öldürmeye mal olsa bile müdâfanın farz olduğunu ileri sürmüş ve mezhebine ait başka bir görüş zikretmemiştir. Cessâs bu görüşünü şöyle ta'lîl etmiştir. Saldıran "bâğî"dir; Allah Teâla bâğîler ile savaşmayı emretmiştir. Merhum şöyle diyor: "Bir kimsenin öldürmek üzere saldırdığı şahıs imkân bulursa saldıranı öldürmek mecburiyetindedir; imkân bulduğu halde öldürmemesi caiz değildir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Eğer mü'minlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa aralarını düzeltiniz; eğer biri diğeri üzerine saldırırsa (bağiy), saldıranlara karşı -Allah'ın buyruğuna dönmelerine kadar- savaşınız... (Hucurât: 49/9)" Bu âyette Allah Teâlâ saldıranlara (bâğilere) karşı savaşı emretmiştir; haksız olarak bir kimseyi öldürmeyi kastetmekten daha büyük bağiy olmaz."109
  56. Büyük fıkıh bilgini el-Cessâs'ın görüşü en kuvvetli görüştür. Onun zikrettiğine ilâve olarak mezkûr görüşün başka mesnedleri de vardır: İslâm haksız olarak kan dökmeyi yasaklamıştır; çünkü bu zulümdür ve yeryüzünü fesada vermektir. Allah Teâlâ bize zulüm ve fesadı kaldırmayı emrediyor. Tecavüze uğrayan kimsenin buna teslimiyet göstermesi zulme teslim olmak ve onu önlemek demektir ki bu caiz olamaz. Kezâ insanın hayatı kendi mülkü değildir, haksız olarak ona saldıran kimseye teslim olarak -def'i gücü olduğu halde- hayatını tehlikeye atmaya hakkı yoktur.110

  Namusu Korumak İçin:
  57. Namusa saldıran kimseyi ölüm pahasına da olsa önlemek farzdır. Bir erkek bir kadına tecavüz etmek istese kadın da onu öldürmekten başka bir çare ile kurtulma imkânı bulamasa -gücü yettiği takdirde- saldıranı öldürmesi farzdır. Çünkü saldıranın arzusunu yerine getirmesine imkân vermek haramdır, müdâfaayı terketmek ise "imkân vermek" demektir ve caiz değildir. Aynı şekilde bir kadına tecavüze yeltenen kimseyi gören bir başka kimseye de -başka çare yoksa- mütecavizi öldürmek farzdır.111
  İbn Teymiyye'ye göre karısına tecavüz etmek isteyen kimseyi koca, başka bir yolla defetme imkânı bulunsa bile öldürebilir. Merhum şöyle diyor: "...bunun içindir ki koca, karısına tecavüz etmek isteyen kimseyi -tecavüzü önleme maksadıyla- öldürebilir. Başka çare olmadığı takdirde öldürebileceği ittifakla sabittir. Başka çare bulunduğu takdirde dahi öldürebileceği ise kuvvetli olan görüştür.112*

  Malı Korumak İçin:
  58. Mala karşı tecavüzü önlemek farz olmayıp haktır. Malı tecavüze uğrayan kimsenin mütecavizi kendi haline bırakması veya kavga etmeyerek istediği malı vermesi caizdir.113 Aynı şekilde sonu öldürmeye de varsa meşrû müdâfaa hakkını kullanması da caizdir.114 İbn Ömer'den (ra) rivâyet edildiğine göre evine bir hırsız girmiş, o da kılıcı çekerek hırsızın üzerine yürümüştür. Eğer kendisine mani olmasalardı hırsıza kılıcı vuracaktı.115 Irak Ceza Kanunu ancak muayyen durumlarda mal için meşrû müdâfaa hakkı tanımaktadır.116
  59. Benim tercih ettiğim görüş tecavüze uğrayanın imkân bulduğu takdirde mala karşı tecavüzü -öldürmek pahasına da olsa- önlemesinin farz (vazife) olduğudur. Çünkü bu tecavüz de zulümdür, haksız saldırıdır, nizamı bozmaktır; İslâm Dini bunların izâle edilmesini emretmektedir. '"Saldıranın veya saldırıya uğrayanın canı maldan kıymetlidir" denemez; çünkü biz buna şu cevabı veririz: Saldıran sadece başkasının hakkı olan mala değil, Allah'ın saygı gösterilmesini, korunmasını ve müslümanların beklemesini emrettiği dinin sınırlarına da tecavüz etmektedir. Bu tecavüz yalnızca halkı korkuya düşürmek ve emniyeti ihlâl etmekle kalmıyor, aynı zamanda Allah'ın insanlara vazife kıldığı "halkın malını koruma" vazifesini de ihlâl ediyor. Meşrû müdâfaa esnasında bu hakkı kullanan kimsenin ölmesine gelince bu yolda ölen şehiddir ve Allah nezdinde şehidlikten üstün bir derece yoktur.

  Meşrû Müdafaa Zarûret Ölçüsüyle Sınırlıdır:
  60. Mütecavize karşı müdâfaadan maksat onun tecavüz ve kötülüğünü önlemektir; onu cezalandırmak değildir; çünkü tecavüze uğrayanı bu hakkı kullanmaya ve kendini bizzat müdâfaa etmeye mecbur eden mütecavizdir. Tecavüze uğrayanın da en hafiften ağıra doğru bir yol takip ederek meşrû müdâfaa hakkını kullanması gerekir. Aksi halde meşrû müdâfaanın zarûrî kılmadığı fiilerden mes'ul olur. Çünkü bizzat kendini koruması zarûret sebebiyle caiz kılınmıştır; zarûretler ise ölçülerini aşamaz. Daha hafif bir davranışla maksat hasıl oluyorsa, daha ağırını kullanmakta zarûret yoktur. Buna göre mümkün ise önce sözle ve başkalarını yardıma çağırarak kendini korur, bu olmazsa vurmaya geçer, vurarak defetmek mümkün ise yaralaması caiz olmaz ve yaraladığı takdirde mes'ul olur. Vurmakla maksat hasıl olmuyorsa yaralar, fakat öldüremez, zarûret bulunmadığı halde öldürürse mes'ul olur. Öldürmekten başka çare yoksa öldürür ve mes'ul olmaz. Eğer saldırıya uğrayan ölürse şehid olur.117 Irak Ceza Kanunu da bu "hafiften şiddetliye doğru tedric" yolunu benimsemiştir.118
  Ancak, saldırıya uğrayan mezkûr sırayı takip edememe durum ve zarûretinde olur, meselâ korkuttuğu veya başkalarını yardıma çağırdığı takdirde mütecavizin elini çabuk tutarak kendini öldüreceğinden korkarsa, duruma göre yaralaması ve öldürmesi caizdir; bunda mes'uliyet yoktur. Serâhsî, el-Mebsût'unda, saldırıya uğrayanın tedrice ve sıra takibine riâyet etmemesinin bu durumda caiz oluşunu şu esasa bağlıyor: "Gerçek durumun bilinmesine imkân bulunmayan yerlerde kuvvetli zan gerçeğin yerine geçer."119
  Bir de "kaçmak tecavüzden kurtulmayı temin ettiği takdirde, tecavüze uğrayan kimsenin kaçması gerekli midir?" meselesi vardır. Şâfiîler gibi bazılarına göre kaçması gerekir; çünkü böylece başkasına zarar vermeden kendini kurtarabilmektedir ve açlık halinde murdar hayvan yemek kabilinden bu da gereklidir. Bazılarına göre de kaçmak (farz) değil, caizdir. Çünkü bu bir meşrû müdâfaadır, farz olamaz. Hanbelîlerin iki görüşünden birisi bu merkezdedir.120
  Saldırana karşı müdâfaadan maksat tecavüzü önlemek olduğundan mütecaviz kaçtığı takdirde onu takip etmek, peşine düşmek caiz değildir. Çünkü kaçmasıyla tecavüz de durmuş, maksat hasıl olmuştur. Fakat mütecaviz bir miktar mal alarak kaçarsa onun peşine düşmek ve gerekli kuvveti kullanarak malı geri almak caizdir.

  Meşrû Müdâfaa Halinde Cezâî ve Hukukî Mes'uliyet:
  61. Sınır ve prensiblerine uyularak kullanılan meşrû müdâfaa hakkı veya vazifesi onu kullanan için hiçbir cezâî mes'uliyeti gerektirmez. Çünkü yaptığı mübâh ve serbest olan bir fiildir, suç vasfı taşımaz, böyle bir fiil işleyene de ceza verilemez.121
  Hukukî mes'uliyete gelince: Tecavüze uğrayan kimse, İslâm Hukuku'nun iznine dayanarak hakkını veya vazifesini kullandığına göre bu nevi'den bir mes'uliyet gerekmez; bu cumhûrun (ekseriyetin) görüşüdür. İmam Âzâm'a göre saldıran çocuk veya akıl hastası ise, saldırıya uğrayan meydana getirdiği zarar ve sakatlanmayı tazminat ödeyerek karşılar. İmam'ın delili şudur: Böyle kimselerin fiileri de suç vasfı taşımaz; dolayısıyla fiil suç sayılmaz, bunlara karşı meşrû müdâfaa zarûrî olarak caiz olmuştur, şu halde saldırıya uğrayanın meydana getirdiği zarar için gerekli olan tazminatı düşürmez.122

  -----------------------

  89. el-Muğnî, c. VII, s. 645; el-Mebsût, c. XXIV, s. 76; İbn-Arabî, Ahkâmu'l-Kur'ân, c. III, s. 165; İbn Hazm, age., c. I, s. 74.
  90. er-Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, c. VII, s. 240-246; el-Muğnî, c. VII, s. 645; Şerhu'l-umdeh, s. 504; el-Mebsût, c. XXIV, s. 36; Hâşiyetu'd-Dussûkî, c. IV, s. 245.
  91. el-Muğnî, c. VIII, s. 601; el-Mebsût, XXIV, s. 48; el-Mecmû', c. IX, s. 41.
  92. el-İzz b. Abdisselâm, Kâvâ'id, c. I, s. 91.
  93. el-Muğnî, c. VIII, s. 450.
  94. Hamevî, el-Eşbâ ve'n-nezâir, s. 43.
  95. İbn Teymiyye, el-Fetâvâ, c. IV, s. 299.
  96. el-Muğnî, c. VIII, s. 330.
  97. el-Muğnî, c. VIII, s. 330; Abdulkadir Udeh, et-Teşri'u'l-cinâî el-İslâmî, c. I, s. 478 vd.
  98. Türk Ceza Kanunu 49. maddenin ikinci bendinde "meşrû müdafaa" halini tanzim etmiştir. Mezkûr madde, meşrû müdafaa mazeretinin kabûlü için şu şartları tespit etmektedir:
  a) Taarruz ve tecavüz haksız olacak,
  b) Müdafaa bahis mevzuu olacak,
  c) Zaman ve şiddet bakımlarından taarruz ile müdafaa arasında irtibat ve nisbet bulunacak.
  d) Taarruz cana veya namusa yönelmiş olacak. Mala yapılan taarruzun meşrû müdafaa hakkı doğurup doğurmadığı doktrinde tartışılmıştır. (H.K.)
  99. el-Muğnî, c. VIII, s. 445; Kâsânî, el-Bedâyî, c. VII, s. 111; ed-Durru'l-muhtâr, c. I, s. 312.
  100. Müslim, Sahih, c. I, s. 312.
  101. İmam Ahmed rivâyet etmiştir; bkz. Câmi'u's-sâğir, c. II, s. 544.
  102. el-Muğnî, c. VIII, s. 332.
  103. Remlî, Nihâyet'l-muhtâc, c. VIII, s. 23.
  104. Bkz. Madde: 42. (Türk Ceza Kanunu kişinin kendisini veya başkasını tehlikeden kurtarmak maksadıyla suç işlemesini 49. maddenin 3. bendinde "Zarûret hali" içinde tanzim etmiştir. H.K.)
  105. Kanunun 43. 44 ve 45. maddeleri buna delâlet etmektedir.
  106. İbn Teymiyye, Fetâvâ, c. IV, s. 559.
  107. el-Muğnî, c. VIII, s. 331.
  108. Nihâyetü'l-muhtâc, c. VIII, s. 23.
  109. el-Cessâs, Ahkâmu'l-Kur'ân, c. II, s. 401.
  110. Irak Ceza kanunu meşrû müdafaa hakkını vazife değil, hak olarak telâkki ettiği için gerekli görmemiş, mağdurun, iradesine terketmiştir. (mad. 43).
  111. el-Muğnî, c. VIII, s. 331; Nihâyetü'l-muhtâc, c. VIII, s. 22. Kadının namusuna tecavüzü öldürme pahasına da olsa önlemesi farz olduğu gibi, livâta yapmak isteyeni de aynı şekilde engellemek farzdır, çünkü livâta(homoseksüellik) ulemanın haram olduğunda ittifak ettikleri çirkin bir fiildir. Cumhûra göre bunu yapan bekâr olsun, evli olsun recmedilerek öldürülür. Hadis-i Şerif'te "Lût kavminin yaptığını yapanları bulunca faili de mef'ulü de öldürün" buyurulmuştur. el-Muğnî, c. VII, s. 187.
  112. İbn Teymiyye, Mecmû'atü'l-fetâvâ, c. XV, s. 122.
  * T.C.K. Madde: 43. fıkra: 2.
  113. İbn Teymiyye, age., c. II, s. 202.
  114. İbn Teymiyye, İhtiyârât, s. 91; el-Muğnî, c. VIII, s. 329.
  115. İbn Teymiyye, Fetâvâ, c. IV, s. 188.
  116. Yakma, hırsızlık, gece eve girmek, ölüm veya ağır yaralanmadan korkmak.
  117. el-Umm, c. VI, s. 31; el-Muğnî, c. VIII, s. 328; Fetâvâ, c. IV, s. 222; Nihâyetü'l-muhtâc, c. VIII, s. 24.
  118. Madde: 45.
  119. el-Mebsût, c. X
  XIV, s. 50.
  120. el-Muğnî, c. VII, s. 331; Nihâyetü'l-muhtâc, c. VIII, s. 25.
  121. Irak Ceza Kanunu (madde: 42) aynı görüşü benimsemiştir.
  122. el-Muğnî, c. VIII, s. 328-330; Abdulkadir Udeh, et-Teşri'u'l-cinâî, c. s. 480,

  Hayrettin Karaman


+ Yorum Gönder