+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Külli ve Cüz'i İradeye Örnekler verir misiniz?Örnek vererek açıklar mısnız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Külli ve Cüz'i İradeye Örnekler verir misiniz?Örnek vererek açıklar mısnız?


 2. Abdullatif
  seyyah

  Cevap: Külli ve Cüz'i İradeye Örnekler verir misiniz?Örnek vererek açıklar mısnız?


  Reklam  Cevap: Küllî irade, sonsuz işleri birlikte dileyebilen ilâhî iradedir. Cüz’i irade ise bir anda ancak bir şey dileyebilen, iki şeye birlikte taallûk edemeyen insan iradesidir.

  Kul, bir işi yapmak için cüz-i iradesini sarf ettikten sonra, o işe küllî irade taallûk eder ve o fiil yaratılır. Mesela bir insan konuşmayı ancak dileyebilir. Fakat insanı konuşturan yine Allah'tır. İnsan ders çalışmak ister. Ancak ders çalışması için görme fiilini, anlama fiilini, yazma fiilini yaratan Allah'tır. İşte bundan dolayıdır ki insanın cüz-i iradesi sadece istemekle kayıtlıdır. İstediğimiz fiilleri yaratan yine Cenab-ı Hakk'tır. Bundan dolayı ki insan işlediği hayırlı fiilleri kendine mal etmesi, yani ben yaptım ben ettim demesi doğru değildir.

  Kâinatta olup biten her şeyi Allah yaratır. Bu soruda "küllî irade" diye geçen şey de işte budur. Hatta, "Vallâhü halakaküm vemâ ta'melûn = Sizi de, işinizi de, Allah yarattı.. " Yani sizin de, sizden sâdır olan efâlin de Hâlıkı yalnız Allah'tır.

  Meselâ: Siz bir taksi yapsanız, bir ev inşâ etseniz, bu işleri yaratan Allah'tır. Siz ve efâliniz Allah'a aitsiniz. Ama ortaya gelen bütün bu işlerde, size ait bir husus da vardır ki, o da kesb ve işlemektir. Bu ise âdî bir şart ve basit bir sebeptir. Tıpkı dünyaları aydınlatacak dev bir elektrik şebekesinin düğmesine dokunmak gibi. Bu durumda "Sizin hiçbir şeyiniz, hiçbir müdâhaleniz yok" denemeyeceği gibi, işin tamamen size ait olduğu da söylenemez. İş tamamıyla Allah'a aittir. Fakat, Allah size ait bu işleri yaratırken, sizin cüzî müdâhalenizi de âdi şart olarak kabul buyurmuş ve yapacağı şeyleri onun üzerine bina etmiştir.

  Meselâ: Şu câminin içindeki elektrik mekanizmasını, Allah kurmuş; işler ve çalışır hâle getirmiştir. Yeniden bunu tenvir etme işi, ameliyesi de Allah'a aittir. Elektron akımlarından bir ışık meydana getirme, câmiyi tenvir etme birer fiildir. Ve bunlar da "Nuran Nur, Münevvirun Nur, Musavvirun Nur" olan Hz. Allah'a (C.C) aittir. Ama bu câminin aydınlanması mevzuunda, sizin de bir müdahaleniz vardır; o da Allah'ın kurduğu bu mekanizmada, Allah'ın ayarladığı düğmeye sadece dokunmanızdır. Sizin irâde ve takatinizin çok fevkinde, o mekanizmanın, tenvir vazifesi yapması ise tamamen Allah'a aittir.

  Bir nümûne daha arz edelim: Meselâ; hazırlanıp, işler, çalışır, yürür hâle getirilmiş bir makine düşünelim ki; sadece çalıştırmak için onun düğmesine dokunma vazifesi, size verilmiş. O makineyi harekete getirmek ise, onu kuran ve inşâ eden zata mahsustur. Binaenaleyh, beşere ait bu küçük mübâşerete, "kesb" veya "cüzi irâde" diyoruz. Allah'a ait olana ise "halk etme, yaratma" diyoruz. Ve böylece bir irâde inkısâmı karşımıza çıkıyor:
  A) Küllî irâde,
  B) Cüzî İrâde.

  Bediüzzaman hz lerinden bir örnek;
  "Sen bir çocuğun isteğiyle, onu kucağına alsan; sonra sana dese ki; beni falan yere götür; sen de onu oraya götürsen; o da orada üşüyüp hastalansa, sana: "Beni niye buraya getirdin" diye itirazda bulunabilir mi? tabii ki bulunamaz. Çünkü; kendisi istedi. Üstelik ona: "Sen istedin" diyerek iki de tokat vurursun. Şimdi bu hususta çocuğun iradesi inkâr edilebilir mi? Elbette edilemez. Zira; o talep etti ve istedi. Ama onu oraya götüren sensin... Hastalanmayı da, çocuk kendisi yapmadı. Belki ondan sadece bir talep sâdır oldu. Binâenaleyh, burada hastalığı verenle oraya götüren ve bu işi talep eden birbirinden ayrılmış olur. Biz kadere ve insanın irâdesine bu mânâ ve bu anlayışla bakarız."
  sie

 3. nurya
  Devamlı Üye
  başka okuduğum yazılarda da külli ve cüzi iradenin bizim elimizde olmadığını okumuştum herşeyin kaderde belli olduğunu bizlerin ise bunları sadece yaşayarak öğrenebildiğimizi yaptığımız her hareketin önce beynimizde tasarlandığını sonra bizim harekete geçtiğimizi yazıyordu yinede en doğrusunu RABBİM bilir bizlere düşen iyi bir kul olmaktır inşaALLAH

 4. Misafir
  cüze örnek verirmisiz?

 5. Misafir
  cüzi irade nedir, külli ve cüzi irade örnekleri

  Cüz'i İrade ve Külli İrade nedir

  İnsan, iradesini ancak güç yetirebildiği alanlarda kullanabilir. Onun gücünün sınırlı olması, iradesinin de sınırlı olduğunu gösterir. Buna dinî terim olarak cüzi irade denir. Örneğin insan, cinsiyetini, ırkını, ailesini kendisi belirleyemez. Bunlar Allah tarafından ezelde takdir edilmiştir. İnsan, kendisinin tercihi dışında gerçekleşen olaylardan sorumlu tutulmamıştır. Allah, sonsuz güç ve irade sahibidir. Onun her şeye gücü yeter. Buna dinî terim olarak buna külli irade denir.

  İnsanın erkek veya kadın oluşu, boyu, ırkı, anne - babası, nefes alışı, kalp atışı vb. olaylarda insan iradesinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden kişi, bunlardan sorumlu tutulmamıştır. Çünkü bu durumlar doğrudan doğruya Yüce Yaratıcı’nın dilemesi ile ilgilidir. Buna karşılık, namaz kılmak veya kılmamak, oruç tutmak veya tutmamak, iyi veya kötü bir işi yapıp yapmamak aklın ve özgür iradenin bir sonucu olduğu için kişi, bu davranışlardan sorumludur. Allah, insanı gücünü aşan konularda sorumlu tutmamıştır. Nitekim Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: “Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı kötülük de kendinedir...” (Bakara suresi, 286. ayet.)

 6. Misafir
  çok eğitici ve öğretici bi bölüm bu yaaa bizim hoca çok dokunaklı canımmmm...

+ Yorum Gönder
külli irade örnekleri,  cüzi irade örnekleri,  cüzi iradeye örnekler,  kulli irade ve cüzi iradeye örnekler,  külli ve cüzi irade örnekleri,  külli iradeye örnekler,  cüzi irade