+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Abdullah b. Abdirrahman Eba Butayn Kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Abdullah b. Abdirrahman Eba Butayn Kimdir?

  Sual: Abdullah b. Abdirrahman Eba Butayn Hayatı Hakkında Bilgi ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Abdullah b. Abdirrahman Eba Butayn Kimdir?


  Reklam  Cevap:
  ABDULLAH B. ABDURRAHMAN EBA BUTAYN
  * Büyük bir alim ve fıkıhçıdır. Künyesi eş-Şeyh Abdullah b. Abdurrahman
  b. Abdilaziz b. Abdirrahman b. Abdillah b. Sultan b. Hamîs'tir. Lakabı selefleri
  gibi Eba Butayn'dır.
  * "Südeyr" beldelerinden "er-Ravda" beldesinde Zilkade 1194 h. yılında doğdu.
  Orada yetişti. O bölgenin alimi eş-Şeyh Muhammed b. Tarrad ed-Dûsirî'den
  okudu.
  * "el-Veşm" beldelerinden "Şakra"ya hicret etti. O beldenin kadısı Abdulaziz
  el-Husayyın'dan tefsir, hadis, fıkıh ve Usulü'd-Din okudu. Büyük alim Hamd b.
  Nasır b. Osman et-Temimî'den (el-Fevakihu'l-Azab'ın sahibinden) ders aldı.
  * İyi şeyler yaptı, çok çalıştı ve sonunda zamanının en büyük alimi oldu.
  Hatta "es-Suhubu'l-Vâbile" isimli eserin sahibi onun onüçüncü asırda Necid
  diyarının tartışmasız fıkıhçısı olduğunu söyledi.


  KUR'AN VE SÜNNETTEN DELİLLERİ İLE SORULU CEVAPLI ORUÇ İLMİHALİ | 16

  * Senelerce el-Kasîm beldelerindeki kadılık görevini yürüttüğü gibi Taif kadılığını
  da üstlendi.
  * Bir topluluk ondan ilim aldı, ders gördü ve yararlandı. İlim öğrenmeye ve
  öğretmeye tahammüllü idi, bıkmazdı, usanmazdı.
  * Kendi el yazısıyla çok değerli eserler yazdı. İbnu'l-Kayyim'in "el-Bedaiu'l-
  Fevâid" isimli eserini özetledi. "Şerhu'l-Munteha"ya nefis bir haşiye yazdı.
  Akîdetu's-Sefarinî'nin şerhi "Şerhu'd-Durreti'l-Mudıyye"ye ta'lîkat yazdı.
  "Te'sisu't-Takdis fi Keşfi Telbîsi Davud b. Suleyman b. Cercîs" "el-İntisar li
  Hizbillahi'l-Muvahhidîn" isimli eserler onundur. Necd alimlerinin "er-Resailu
  ve'l-Mesailu'n-Necdiyye" diye isimlendirilen risaleleri içinde neşredilen çok sayıda
  fetvası vardır.
  * Hicri 7 Cumade'l-Ula 1282'de vefat etti.
  "es-Suhubu'l-Vâbile" müellifi şöyle dedi: Onun ölümüyle birlikte İmam
  Ahmed'in mezhebinde tahkik (araştırma) ortadan kalktı. Kendisi bu mezhebin
  bir alâmeti/sembolü idi. Bilgi sonunda onun tahkikine dayanır, onda gayeye

  ulaşılırdı.
  5+ Yorum Gönder