+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kabire hemen girdikten sonra bilinc geri mi gelir bedene? Goz acilirmi? Sadece ruh mudur aciyi hisseden? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kabire hemen girdikten sonra bilinc geri mi gelir bedene? Goz acilirmi? Sadece ruh mudur aciyi hisseden?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Kabire hemen girdikten sonra bilinc geri mi gelir bedene? Goz acilirmi? Sadece ruh mudur aciyi hisseden?


  Reklam  Cevap:
  Kabire hemen girdikten sonra bilinc geri mi gelir bedene? Goz acilirmi? Sadece ruh mudur aciyi hisseden?
  Beden curumeye baslarken bedenin topraktaki bocek v.s tarafindan yenildigi hissedilirmi?


  İSLAMDA KABİR

  KABİR İLE İLGİLİ TÜM DİNİ KONULAR  Mezar, ölen kimsenin toprağa gömüldüğü yer Çoğulu "kubûr" dur

  İnsan, ruh ve bedenden meydana gelen bir canlıdır Ruhun yaratılışı bedenden öncedir Buna göre insan hayatının devreleri dörde ayrılabilir Birincisi, yaratıldığı zamandan bedene ruh üfleninceye kadar ruh devresi

  Kur'an-ı Kerîm'de ruhların topluca yaratılmasından sonra Cenâb-ı Hakk'ın ilk uyarı ve tebliği şöyle ifade edilir: "Hani Rabbin, Âdemoğullarından, onların sulhlerinden zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şahit tutmuş; ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti Onlar da; evet rabbimizsin, şahit olduk, demişlerdi İşte bu şahitlendirme, kıyamet günü; bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindi" (el-A'raf, 7/172) İkinci safha, dünya hayatıdır Doğumla başlar, ölümle sona erer Dünya hayatının amacı, kimin nasıl fiil ve hareketlerde bulunacağını denemek, sonuçları tesbit etmektir (bk el-Mülk, 67/2, el-Bakara, 2/155) Üçüncü safha, kabir hayatı olup, ölümle başlar, kıyamet gününe kadar devam eder Dördüncü safha ise, kıyametin kopmasıyla sonsuza kadar sürecek olan ahiret hayatıdır

  Kabir hayatı, bir bakıma ahiretin giriş kapısı ve başlangıcı sayılır Ölen kimse, ister kabre defnedilsin, yırtıcı hayvanlarca parçalansın; ister ateşte yanıp külleri savrulsun ya da denizde kaybolsun, onun için kabir hayatı başlamış olur Münker ve Nekir melekleri kabir sorgulamasını yapar Rabbini, peygamberini ve dini sorar Bu sorgudan sadece peygamberler ve çocuklar muaftır

  Ehl-i Sünnet inancına göre, kâfirlere ve bazı günahkâr müminlere kabir azabı vardır Kabir, iman ve salih amel sahipleri için Cennet bahçelerinden bir bahçe; kâfirler için de Cehennem çukurlarından bir çukurdur Kabir hayatının, azap şeklinin mahiyeti hakkında, âlimler ayrı görüşler ileri sürmüşlerdir Azabın ruha, bedene veya her ikisine birlikte yapılması, sonucu değiştirmez Çünkü salih amel sahibi insanlar kabirde güzel bir hayat yaşarken, kâfirler, büyük bir sıkıntı ve ızdırap içinde bulunacaklardır (Pezdevi, Ehl-i Sünnet Akaidi, terc Şerafeddin Gölcük, İstanbul 1980, s 235, 237: es-Sâbûnî, Mâtürîdî Akaidi, terc Bekir Topaloğlu, Ankara 1979, s 185; Taftazânî, Şerhu'l-Akaid, s 251; Tirmizi, Kıyâme, 26; Müslim, İman, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26; Münâvî, Feyzu'l-Kadîr, Beyrut 1972, III, 29)

  Kabirdeki ölü cennetlik (said) bir kimse ise, onun ruhu Cennet'e gider, eğer günahkâr ve cehennemlik (şâkî) ise, Cehennem'in yanına gider Bir kısım ruhlar da berzah'ta bulunurlar ki, burası ne Cennet ne de Cehennem'dir

  Bazı âlimlere göre, saidlerin rûhu Cennette olmakla birlikte kabirleriyle olan bağlantıları kesilmez Bu irtibat özellikle cum'a gecesi ve gündüzü ile cumartesi gecesi güneş doğuncaya kadar, pek canlı bir şekilde devam eder Saidlerin ruhları dünya haberlerini izleme imkânı bulabilirler Vefat edip yeni gelenlere dünyadan haber sorarlar Kendilerini ziyarete gelenlerin selâmını duyarlar, hatta izin verilirse, selâma karşılık vermeleri de mümkündür (ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarih, Terc Kâmil Miras, Ankara 1985, IV, 504, 505)

  Kabirlerin hazırlanışı:

  Kabir hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir Kabir, bir adam boyu veya göğüs hizasına kadar kazılır Ölüyü daha iyi koruyacağı düşüncesiyle kabir daha derin açılabilir Toprak sert ise kabrin kıble tarafına bir lahd (oyuk) açılır Eğer lahd açılmakla toprak göçecek kadar yumuşak olursa o zaman kabrin ortasında ölünün sığacağı kadar bir yer açılır ve oraya defnedilir

  İslâm müctehidleri ve fakihleri, kabirlerin kireç ve benzeri ile yapılmasının, kendi toprağına ilâve edilerek yükseltilmesinin, üzerine kubbeli bina yapılmasının, taşına övücü veya kadere sitem edici kelimeler yazılmasının caiz olmadığı konusunda görüşbirliği içindedir Buna karşılık kabrin, yerden bir-iki karış yükselmesi, şeklinin deve hörgücü gibi olması, kerpiçle yapılması, kabrin baş tarafına bir taş konulması ne ölünün isminin yazılmasında bir sakınca görülmemiştir Ancak kabrin üstüne mescit gibi bina inşa edilerek buranın mabed edinilmesi hadisle yasaklanmıştır

  Hz Âîşe (ra), Resulullah (sas)'ın son hastalığında şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lânet etsin, Onlar, peygamberlerinin kabrini mabed haline getirdiler" Hz Âîşe diyor ki: "Eğer bundan korkulmasaydı, Hz Peygamberin kabri dışarıdan belli olacak şekilde yapılacaktı" (Buhâri, Cenâiz, 916) Peygamberin ve Hz Âîşe'nin ifadelerinden; kabrin dış şekli üzerinde titizlikle durulmasının ve bazı yasaklar konmasının sebebinin tevhit inancını korumak ve insanların şirke düşmelerini önlemek olduğu anlaşılmaktadır

  Diğer yandan İslâm dini, israfı yasaklamıştır israf, malın lüzumsuz yere ve ölçüsüz harcanması, sarfedilmesi demektir Aç, çıplak, ilaçsız, tahsilsiz eşsiz, işsiz, muhtaç müslümanlara yardım etmek yerine, büyük masraflarla heybetli, süslü ve masraflı kabirlerin bina edilmesi israf sınırları içine girebilir

  Cenaze için namaz kılındıktan sonra cemaatle birlikte yaya veya ihtiyaç olunca araç vasıtasıyla kabristana gidilir Derince ve uygun boyda açılan kabre cenazeyi gömmek farz-ı kifayedir Cenazeyi taşıyanlar gibi kabre indirenlerin de; "Bismillah ve ala milleti Resulullah" demeleri müstehabtır

  Ölü, kabirde yüzü kıbleye gelmek şartıyla sağ yanı üzerine yatırılır Sonra kefenin düğümleri çözülür Kabrin tahtası dizildikten sonra kürekle veya elle üzerine toprak atılır Kabrin üstünü biraz yükseltmek menduptur Toprak pekişsin diye kabrin üzerine su serpilebilir

  Kabir azabı

  Her insan ister ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizin dibinde kalsın veya yırtıcı bir hayvan karnında bulunsun veya yanarak külü havaya karışsın, mutlaka kabir hayatı geçirecektir İnsan öldükten sonra kabre konulunca, Münker ve Nekir adında iki melek, kendisine gelerek; "Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir: Dinin nedir?" diye sorarlar İman ve güzel amel sahipleri bu gibi sorulara doğru cevap verirler Bu gibi ölülere cennet kapıları açılır ve Cennet kendilerine gösterilir Kâfir veya münafık olanlar ise bu sorulara doğru cevap veremezler Onlara da Cehennem kapıları açılır, oradaki azap kendilerine gösterilir Müminler nimet içerisinde, sıkıntısız ve huzurlu yaşarken, kâfir ve münâfıklar ise kabirde azap göreceklerdir (bk ez-Zebîdî, Tecrîdi Sarih, terc Kamil Miras, Ankara 1985, IV 496 vd)

  Kabirde azap ve nimetin varlığını gösteren birtakım ayet ve hadisler vardır Bir ayet-i kerimede; "Firavun ve adamları sabah-akşam ateşe atılırlar Kıyametin kopacağı gün de denilir ki; Firavun hanedanını ateşin en şiddetlisine sokun" (el-Mümin, 40/46) buyurulur Buna göre kıyamet kopmadan önce de yani kabirde de azap vardır Peygamber efendimiz; "Allah, iman edenlere bu dünya hayatında ve ahirette, o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder" (İbrahim, 14/17) ayetinin kabir nimeti hakkında indiğini açıklamıştır (Buhârî, Tefsîr, sure: 14)

  Kabir azabı ile ilgili hadis kitaplarında pek çok hadis-i şerif zikredilmektedir

  Bunlardan bir kaçı şöyledir: Hz Peygamber (sas) bir mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında koğuculuk yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu Bunun üzerine Resulullah (sas) yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabre de birer birer dikmiştir Bunu gören ashap, niye böyle yaptığını sorduklarında: "Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur" (Buhârî Cenâiz, 82; Müslim, İmân, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26) buyurmuşlardır

  Hz Peygamber diğer bir hadislerinde şöyle buyururlar: "Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçedir veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur" (Tirmizî, kıyamet, 26)

  Başka bir hadiste de şöyle buyurur: "Ölü mezara konulunca, birine Münker, diğerine Nekir adı verilen siyah mavi iki melek gelir; ölüye derler ki: "Şu Muhammed (sas) denilen zat hakkında ne dersin?" O da şöyle cevap verir "O, Allah'ın kulu ve Resuludur Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur, Muhammed de O'nun kulu ve elçisidir Bunun üzerine melekler; Biz senin böyle diyeceğini zaten bilmekte idik", derler Sonra onun mezarını yetmiş arşın genişletirler Daha sonra bu ölünün mezarı ışıklandırılır ve aydınlatılır Daha sonra melekler ölüye: " Yat ve uyu " derler O da; "Aileme gidin de durumu haber verin" der Melekler ona; "Zifafa giren ve sadece en çok sevdiği kişi tarafından uyandırılan şahıs gibi mahşer gününe kadar sen uyumana devam et" derler Eğer ölü münâfık olursa, melekler şöyle der: "Şu Muhammed (sas) denilen zat hakkında ne dersin?" Münâfık da şöyle cevap verir: "Halkın Muhammed hakkında bir şeyler söylediklerini işitmiş, ben de onlar gibi konuşmuştum Başka bir şey bilmiyorum Melekler ona; "Böyle diyeceğini zaten biliyorduk" derler Daha sonra yere "Bu adamı alabildiğine sıkıştır" diye seslenilir Yer de sıkıştırmaya başlar Öyle ki o kimse kemiklerini birbirine geçmiş gibi hisseder Mahşer gününe kadar bu sıkıntı devam eder" (Tirmizi Cenâiz 70)

  Kur'an'da şehitlerin kabir hayatıyla ilgili olarak şöyle buyurulur: "Allah yolunda öldürenleri, sakın ölüler sanmayın Bilâkis onlar diridirler Rableri katından rızıklandırılmaktadırlar" (Âlu İmrân, 3/169), "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin Bilâkis onlar dirildirler Fakat siz farkında değilsiniz" (el-Bakara, 2/154)

  Kabir azabının yalnız ruha mı, yoksa bedene mi, yahut da her ikisine mi yapılacağı konusu bilginler arasında tartışmalıdır Bu azabın hem rûha, hem de bedene yapılacağı görüşü tercihe şayandır ancak azabın niteliği hakkında fazla bilgi yoktur Rûhun gerçeği üzerinde de görüş ayrılıkları vardır Bir görüşe göre ruh lâtif (ince, şeffaf, nüfuz kabiliyeti olan) bir cisimdir Yaş ağaca suyun nüfûzu gibi bedene nüfûz etmiştir Allah, rûh cesette kaldığı sürece hayatı devam ettirmeyi âdet kılmıştır Ruh cesetten çıkınca ölüm hayatı ortadan kaldırır Başka bir görüşe göre de, ruh ceset için güneşin ışıkları gibidir Mutasavvıflar bu görüşü benimsemişlerdir Ehl-i Sünnete mensup bir topluluk, gülsuyunun güle sirâyet ettiği gibi, rûhun da bedene sirâyet eden bir cevher olduğunu söylemişlerdir (Aliyyu'l-Kâri, Fıkh-ı Ekber Şerhi, terc Y Vehbi Yavuz, İstanbul 1979, s 259) Ayette şöyle buyurulur: "De ki ruh, Rabbimin bildiği bir iştir Size bu konuda pek az bilgi verilmiştir" (İsrâ, 17/85)

  Ebû Hanife'ye göre, peygamberler, çocuklar ve şehitler kabir sorusu ile karşılaşmazlar Ancak Ebû Hanîfe kâfirlerin çocuklarına kabirde soru sorulması, Cennete girmeleri ve onlarla ilgili benzeri bazı soruları cevapsız bırakmıştır (Alliyü'l-Kâri, age, s 252-253)

  Kabristan

  Ölülerin toprağa verildiği ve "mezarlık" da denen saha

  İslâm dini, hayatında olduğu gibi ölümünde de insana gereken değeri vermiş ve saygıyı göstermiş, öldüğü andan itibaren ona yapılacak muameleyi de belirlemiştir

  Toprağa defnedilen insanın en uzun süre bulunacağı yer kabristandır Bu sebeple İslâm dini, kabristanın düzenli ve tertipli yapılmasını, temiz tutulmasını ve yeşillendirilmesini, hayatta bulunan insanların ölülere karşı bir vefa borcu olarak görür Buna rağmen dinimiz öncelikle ölünün cesedine değil hatırasına değer verir Bu konuda Hz Peygamber "Ölülerinizi hayırla yâd ediniz" (Tirmizi, Cenâiz, 34) buyurur

  Müslümanlara ait kabristan son derece sade, tabiî ve mütevâzi olmalı; mezar yapımında da basit ve ucuz malzeme kullanılmalıdır Camide Allah'ın huzurunda-kariyer ve sosyal durumları ne olursa olsun-aynı safi paylaşan müslümanların mezarlarının da görünüş itibariyle birbirine yakın olması İslâm'ın ruhuna daha uygundur

  Kabristana cenaze ile birlikte veya daha sonra ölüyü yâdetmek için çelenk getirerek kabrin üzerine konulması, bid'at olup, gayri müslimlere benzemek amacıyla yapıldığı takdirde ilgilileri manevî sorumlulukla karşı karşıya getireceği açıktır

  Nakl-i kubûr:

  Kabirleri başka yere nakletmek, önemli bir sebep bulunmadıkça caiz görülmemiştir Bir kabristan ne kadar eski olursa olsun, artık kendisine ihtiyaç kalmamış olsa bile yine bunun kabristan olarak korunması asıldır Burasının satılarak veya üzerine binalar yapılarak, ölü kemiklerinin başka bir kabristana nakli, ölülerin hakkını çiğnemek olarak değerlendirilmiştir Çünkü İslâm'da, ölülerin hakları dirilerin hakları kadar koruma altına alınmıştır

  Ancak su basması, yol geçmesi veya düşman tarafında kalması gibi nedenlerle kabristanı başka yere nakletmek caizdir

  Cenaze, kabre konulup üzerine toprak atıldıktan sonra, artık cemaatın elinden çıkmış, yüce Allah'a teslim edilmiş sayılır Artık zaruret bulunmadıkça kabrin açılmaması gerekir Cenazenin gasbedilmiş yere veya gasbedilmiş bir elbise ile gömülmesi veya bu yere başkasının sonra şûf'a yoluyla mâlik olması, zaruret hallerine örnek verilebilir Bu takdirde, arazi veya elbise sahibinin isteği üzerine kabir açılır Elbise alınınca kabir kapatılır, ya da cenaze bu mülkten başka yere nakledilir Bu yapılmadığı takdirde mülk sahibi toprağı düzelterek ekim yapabilir Elbise sahibi de isterse elbisenin kıymetini alabilir

  Bir ölünün cesedi tamamen toprak kesilip kemikleri de kalmamış olmadıkça kabri açılarak yerine başkası defnedilemez Ancak cenazeyi defin için başka bir yer kalmamışsa bu taktirde kemikleri toplanır, kendisiyle, yeni gömülecek olan ölü arasına toprak vb şeyler engel olarak doldurulur ve kabir kapatılır

  Zaruret bulunmadıkça iki ve daha fazla cenaze bir kabre gömülmez Zaruret olursa, aralarına toprak gibi bir engel konularak toplu mezar kullanımı caiz olur Nitekim Uhud şehitleri için uygulama böyle olmuştur Cabir b Abdullah'tan şöyle dediği nakledilmiştir: "Uhud savaşında şehit düşen babam, başka bir şehit olan Amr İbnü'l-Cümûh ile birlikte bir kabre gömülmüştü Babamı bu şekilde başkası ile bir kabirde bırakmaya gönlüm razı olmadı Altı ay sonra kabri açtım Babamı, kulağından başka, hemen hemen kabre koyduğum gündeki gibi taze bir halde buldum; çıkardım ve başka bir kabre yalnız başına gömdüm "

  İslâm ülkesinde bulunan zimmîlerin (hristiyan ve yahudiler) kabirleri de, müslüman kabirleri gibi koruma altındadır Onlara hayatlarında eziyet edilmesi haram olduğu gibi, ölümlerinden sonra da kemiklerinin kırılması, kabirlerinin dümdüz edilmesi yasaklanmıştır Ancak, müslümanların yeni ele geçirdikleri bir yerde, ihtiyaç görülürse, düşmana ait kabirleri açmak, kemiklerini kaldırıp, burasını müslüman kabristanlığı veya mescid yapmak gibi başka bir amaçla kullanmak mümkün ve caizdir (İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, İstanbul 1984, II 233-246; el-Fetevâ'l-Hindiyye, Beyrut 1400/1980 I, 165-167; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, İstanbul 1985, s 259-267)

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Kabir Ziyareti
  Genel olarak kabirleri ziyaret etmek erkekler için müstehab olup, kadınlar için caizdir Salih kimselerin, anne, baba ve yakın akrabanın kabirlerini ziyaret etmek mendup sayılmıştır Kadınların kabirleri ziyaret etmesi, bağırıp çağırma, saçını başını yolma ve kabirlere aşırı saygı gibi bir fitne korkusu olmadığı zaman mümkün ve caizdir Çünkü Hz Peygamber, çocuğunun kabri başında ağlamakta olan bir kadına sabır tavsiye etmiş, onu ziyaretten alıkoymamıştır (Buhârî, Cenâiz, 7, Ahkâm, ll; Müslim, Cenâiz, 15) Diğer yandan Hz Âîşe'nin de kardeşi Abdurrahman b Ebi Bekr'in kabrini ziyaret ettiği nakledilir (Tirmizi, Cenâiz, 61)
  Hz Peygamber, henüz kader inancının kökleşmediği ve cahiliye alışkanlıklarının devam ettiği dönemde kabir ziyaretini bir ara yasaklamış, ancak bunu daha sonra serbest bırakmıştır Hadiste şöyle buyrulur:
  "Size kabir ziyaretini yasaklamıştım Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz" (Müslim, Cenâiz, - 106, Edâhi, 37; Ebû Dâvud, Cenâiz 77, Eşribe, 7; Tirmizi, Cenâiz, 7;Nesaî, Cenâiz, 100; İbn Mâce, Cenâiz, 47; Ahmed b Hanbel, I, 147, 452, III, 38, 63, 237, 250, V, 35, 355, 357) Hz Peygamber'in kabirleri çok ziyaret eden kadınlara lânet ettiğini bildiren hadisler (Tirmizi, Salât, 21; Cenâiz, 61; Nesaî, Cenâiz, 104; İbn Mâce, Cenâiz, 49), ziyaret yasağı olan döneme aittir Tirmizi bunu açıkça ifade etmiştir (Tirmizi, Cenâiz, 60) Hz Âîşe ve İbn Abdilberr bu görüştedir
  Hanefilerin sağlam görüşüne göre, saç baş yolma, ağlamayı tazeleme gibi aşırılıklar olmamak şartıyla kadının kabir ziyareti caiz görülmüştür Çünkü hadislerde yer alan ruhsat, kadınları da kapsamına almaktadır (Tirmizi, Cenâiz 60, 61; İbn Abidin, Reddü'l-Muhtâr, İstanbul 1984, II, 242)
  Kabir ziyaretinin, tarihi akış içinde, ölülerden yardım istemek, hatta tapılmak için de yapıldığı görülmektedir
  İslâm'ın başlangıcında Hz Peygamberin kabir ziyaretlerini yasaklamasının sebebi bu idi Yahudi ve Hristiyanlar, aziz saydıkları kimselerin kabirlerini ibadet yeri edinmişlerdi Cahiliyye devrinde kabirlere secde ediliyor, putlara tapılıyordu Putperestlik, büyük tanınan kimselerin heykellerine saygı ve ta'zim ile başlamış, neticede bu saygı putlara ibadete dönüşmüştü İslâm Dininin gayesi tevhid akidesini (Allah'ı yegane hâlık ve müessir tanıyıp yalnızca ona ibadet etmeyi) kalblere yerleştirmekti Önceleri Hz Peygamber (sas) bu sebeple tehlikeli gördüğü kabir ziyaretini yasaklamıştı Fakat tevhid inancı gönüllere iyice yerleşip müslümanlar tarafından gayet iyi anlaşıldıktan sonra, kabir ziyaretine izin verilmiştir
  Çünkü kabir ziyaretinde, hem hayattakiler, hem de ölüler için faydalar vardır Resulullah (sas) Mekke seferi sırasında annesi Amine'nin kabrini ziyaret ederek ağlamış, etrafındakileri de ağlatmış ve müslümanların kabirleri ziyaretine de izin verilmişti (İbn Mâce, Cenâiz 48; Nesâf, Cenâiz; 101;Müslim, Cenâiz, 36; Ebû Dâvud, Cenâiz, 77) Bu izin hatta ziyareti teşvik konusu meşhur rivayetlerle sabittir (İbn Mâce, Cenâiz, 47; Tirmizî, Cenâiz, 60)
  Kabir Ziyaretinin Faydaları
  a) İnsana ölümü ve ahireti hatırlatır ve ahireti için ibret almayı sağlar (Müslim, Cenâiz, 108; Tirmizî, Cenâiz, 59; İbn Mâce, Cenâiz, 47-48; Ahmed b Hanbel, Müsned, I, 145)
  b) İnsanı zühd ve takvaya yöneltir Aşırı dünya hırsını ve haram işlemeyi engeller Kişiyi iyilik yapmaya yöneltir (İbn Mâce, Cenâiz, 47)
  c) Salih kişilerin kabirlerini, özellikle Hz Peygamber'in kabrini ziyaret, ruhlara ferahlık sağlar ve yüce duyguların oluşmasına yardım eder Hz Peygamber'in ve Allah'ın veli kullarının kabirlerini ziyaret için yolculuğa çıkmak menduptur Bir hadis-i şerifte; "Kim, beni öldükten sonra ziyaret ederse, sanki hayatımda iken ziyaret etmiş gibi olur" buyurulmuştur (Mansur Ali Nasif, et- Tâc, el-Câmiu'l-Usûl, II, 190)
  d) Ziyaret; insanın geçmişi, dinî kültürü ve tarihi ile bağlarının güçlenmesine yardımcı olur
  Ziyaretin Ölüye Faydası
  a) Özellikle anne, baba diğer akraba ve dostların kabirleri, ruhları için Allah'a dua ve istiğfar etmek amacıyla ziyaret edilir Ölüler adına yapılan hayır ve hasenâtın sevabının onlara ulaşacağı sahih hadis ve icmâ delili ile sabittir Ölüler ziyaret edilirken, onların ruhları için Allah'a dua edilir, Kur'an okunur, yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır Kabre ağaç dikmek sevabtır Dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair hadisler vardır Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek mekruhtur
  Dua ve istiğfarın ölülerin ruhları için faydalı olacağına şu ayet-i kerime de delâlet eder: "Ey Rabbimiz, bizi ve iman ile bizden önce geçmiş olanları yarlığa İman etmiş olanlar için kalbimizde bir kin bırakma" (el-Haşr, 59/10) Bu konuda varid olan pek çok hadis vardır (Ahmed b Hanbel, Müsned, II, 509; VI, 252; İbn Mâce, Edeb,
  b) Ölünün dirileri işitmesi Kabir ziyareti sırasında konuşulanları kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selâmı aldığı hadislerle sabittir
  Abdullah b Ömer (ra)'den nakledildiğine göre Hz Peygamber Bedir gazvesinden sonra yerde yatan Kureyş büyüklerinin cesetlerine karşı: "Rabbinizin va'dettiği azabın doğru olduğunu anladınız mı?" diye seslenmişti Hz Ömer'in: "Ey Allah'ın Resulu! Bu duygusuz cesetlere mi hitap ediyorsunuz?" demesi üzerine, Resulullah (sas) şöyle buyurmuştur: "Siz bunlardan daha fazla işitici değilsiniz Fakat bunlar cevap veremezler" buyurmuştur (Ahmed b Hanbel, II, 121) Bu konuda Hz Aişe'den, ölülerin işitmesi yerine, Resulullah'ın; "Gerçeği ölünce şimdi daha iyi anlarlar Nitekim Cenâb-ı Hak'da: "Habibim sen, sözünü ölülere duyuramazsın " hadisi nakledilmiştir Ancak çoğunluk İslâm bilginleri bu konuda Hz Âîşe'ye muhalefet etmişler, başka rivayetlere uygun düştüğü için yukarıda zikrettiğimiz Abdullah b Ömer'in hadisini esas almışlardır (bk ez-Zebîdi, Tecrid-i Sarih Terc Kâmil Miras, Ankara 1985, IV, 580)
  Ziyaretin Âdabı
  Ziyaretçi mezarlığa varınca yüzünü mezarlara döndürerek Peygamberimizin dediği gibi şöyle selâm verir: "Ey müminler ve müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selâm olsun İnşaallah, biz de sizlere katılacağız Allah'tan bize ve size âf yet dilerim" (Müslim, Cenâiz, 104; İbn Mâce, Cenâiz, 36)
  Hz Âîşe'nin rivayetinde anlam aynı olduğu halde ifade biraz farklıdır Tirmizi'nin İbn Abbâs'tan rivayetinde Resulullah bir defasında Medine mezarlığına uğradı ve onlardan tarafa dönerek şöyle dedi:
  "Ey kabirler ahâlisi, size selâm olsun! Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin Sizler, bizden önce gittiniz, biz de sizin ardınızdan (geleceğiz)" (Tirmizi, Cenâiz, 58, 59) Kişi, tanıdığı bir kimseye kabrinin başından geçerken selâm verirse, ölü selâmını alır ve onu tanır Tanımadığı bir kimsenin kabrinin yanından geçerken selam verirse, ölü, selâmını alır (Gazzâli, İhyau Ulûmi'd-din, IV, Ziyâretü'l-Kubur bahsi)
  Kabir ziyareti sırasında mezarda namaz kılınmaz Kabirler asla mescid edinilmez Kabre karşı da namaz kılmak mekruhtur Kabirlere mum dikmek ve yakmak caiz değildir (Müslim, Cenâiz, 98; Ebû Dâvud, Salât, 24; Tirmizî, Salât, 236)
  Boş yere para harcandığı için, ya da kabirlere tazim için buralarda mum yakılmasını Hz Peygamber yasaklamıştır Kabrin üzerine oturmak ve mezarları çiğnemek mekruhtur (Müslim, Cenâiz, 33; Tirmizi, Cenâiz, 56)
  Kabirde ziyaretle bağdaşmayan edep dışı ve boş söz söylemekten, kibirlenip çalım satarak yürümekten sakınmak ve mütevâzı bir durumda bulunmak gerekir (Nesâî, Cenaiz, 100; Tirmizî, Cenaiz, 46) Kabirlere, küçük ve büyük abdest bozmaktan sakınmak gerekir (Nesaî, Cenâiz, 100; ibn Mâce, Cenâiz, 46) Kabristanın yaş ot ve ağaçlarını kesmek mekruhtur Kabir yanında kurban kesmek Allah için kesilse bile mekruhtur Hele ölünün rızasını kazanmak ve yardımım elde etmek için kesilmesi kesinlikle haramdır Bunun şirk olduğunu söyleyenler de vardır Çünkü kurban kesmek ibadettir; ibadet ise yalnız Allah'a mahsustur Kabirler Kâbe tavaf edilir gibi dolaşılıp tavaf edilmez Ölülerden yardım istemek ve bunun için mezar taslarına bez, mendil ve paçavra bağlamak kişiye yarar sağlamaz Bazı kabir ve türbelerin hastalıklara şifalı geldiğine inanmak ve bunların taş, toprak ve ağaçlarını kutsal saymak İslam'ın tevhit inancı ile bağdaşmaz
  Diri veya ölü olsun salih kimseleri Allah'tan bir şey istemek için aracı kılmaya "tevessül"* denilir Kabirde kişinin başkasına bizzat bir fayda vermeye veya bir zararı gidermeye gücü yetmez ibn Teymiyye ve taraftarlarına göre Allah'tan bir şey isterken peygamber bile oka salih kulları aracı kılmak haram, hatta şirktir Çoğunluk İslâm âlimlerine göre ise Allah'tan bir şey isterken salih zatları aracı ve esile kılmak ve bunun için onların kabirlerini ziyaret etmek caizdir Meselâ "Hz Muhammed hakkı için, onun hürmetine, ya Rabbi onunla sana dua ediyorum, şu isteğimi yerine getir" demek duaların kabulüne vesile olur Hanefi ve Malikilere göre kabir ziyaretini cuma ve bunun iki yanındaki perşembe ve cumartesi günleri yapmak daha faziletlidir Şafiîler, perşembe gününün ikindi vaktinden başlamak üzere cumartesi sabahına kadar ziyaretin daha uygun olacağını söylemişlerdir Hanbeliler, ziyaret için belli bir gün tahsis etmenin doğru olmadığını belirtmişlerdir Sonuç olarak cuma günü ziyaret daha faziletli ise de diğer günlerde ziyaret de mümkün ve caizdir (Abdurrahman el-Ceziri, el-Fıkh ale'l-Mezâhibi'l-Erbea, I, 540)
  Kabirlerden Kalkış
  Kur'an, kıyametin kopmasından sonra Sûr'a ikinci defa üfürülme ile bütün canlı yaratıkların hesap için tekrar diriltileceklerini ifade eder O kadar ki, öldükten sonra dirilmenin anlatılmadığı çok az sûre bulunabilir Pek çok surede bu konuyu açıklayan örnekler getirilerek, akıllara gelebilecek tereddütleri ortadan kaldırır
  Kabirlerden kalkış dediğimiz tekrar dirilme inancı, kişilerin ve toplumun ıslahında çok önemli bir ilke olduğu için Kur'an-ı Kerim bu konuya önemle eğilir Gerçekten de öldükten sonra tekrar dirilmenin gerçekleşeceğini bilen insan, hayır ve iyilik yapmaya, işlediği kötülükleri en aza indirmeye çalışır Fakat yeniden dirilişe inanmayan kimse topluma ve kendisine her zaman zarar verebilir
  Öldükten sonra tekrar diriliş hem beden hem de ruh ile olacaktır Bu konuya açıklık getiren bir ayette: "Ayetlerimizi inkar ile kâfir olanlar (var ya) onları muhakkak ki ateşe atacağız Derileri piştikçe azabı tadıp durmaları için, onları başka derilerle yenileyip değiştireceğiz Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir" (en-Nisâ, 4/56), buyurulur
  Kur'an-ı Kerim, öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden kimselere karşı, yeniden dirilişin aklen mümkün olduğunu ve muhakkak meydana geleceğini açıklamak için bir kaç yol izlemiştir
  Yeniden dirilmeyi, ilk yaratmaya kıyaslamıştır Bu konuda bize şöyle buyurur: "O, kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi "Bu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?" dedi De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek O, her yaratmayı hakkıyla bilendir" (Yâsin, 36/78-79)
  Zor bir şeyi yaratmaya gücü yetenin, kolay bir şeyi yaratması elbette mümkündür Göklerin ve yerin yaratılması, insanın yaratılmasından daha zordur Bunu yapabilen, insanı da öldükten sonra diriltebilir Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Bütün varlıkları yoktan var eden ve sonra da tekrar diriltecek olan O'dur Bu, O'na pek kolaydır Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur" (er-Rûm, 30/27) "Biz ilk yaratmadan âciz mi kaldık? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe ediyorlar" (Kâf, 50/15)
  Kupkuru ve ölü bir durumda olan yeri, bitkilerle canlandıran, insanı da diriltebilir Ayetlerde şöyle buyurulur:
  "Sen yeryüzünü kupkuru ve ölü görürsün Fakat biz onun üstüne suyu indirdiğimiz zaman, o harekete gelir, kabarır; her güzel çiftten nice bitki bitirir Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah hakkın ta kendisidir Şüphesiz hakkıyla kâdirdir O şüphesiz her şeye hakkıyla kâdirdir O saat elbette gelecektir Onda hiçbir şüphe yoktur Doğrusu Allah, kabirlerde olan kimseleri de diriltip kaldıracaktır" (el-Hacc, 22/5-7)
  Bir şeyi zıddına çevirmeğe gücü yeten, onu benzerine çevirebilir Allah, ağaçlarda bol miktarda bulunan suya rağmen, nasıl ondan ateş çıkartıyorsa, öylece insanları da tekrar yaratabilir Bu konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyurulur: "O Allah ki, size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da, simdi siz ondan yakıp duruyorsunuz Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratılmaya gücü yetmez mi? elbette buna gücü yeter O herşeyi yaratandır her şeyi bilendir" (Yâsin, 36/80-81)
  Kur'an-ı Kerim'de ikinci defa Sûr'a üfürülme ile meydana gelecek gelişmeler şöyle açıklanır:
  Sûr'a ilk defa üfürüldüğünde kıyamet kopacaktır Yani bu ilk üfürülmeyle, dünya hayatı sona erecek, Allah'ın istisnâ ettiği varlıkların dışında bütün canlılar ölecektir Bu konuda ayet-i kerimede şöyle buyurulur: "Sûr'a üfürülünce, Allah'ın dilediğinden başka, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi çarpılıp cansız yere düşer" (ez-Zümer, 39/68)
  İsrâfil (as)'ın Sûr'a ikinci defa üfürmesiyle, insanlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru akın akın koşacaklardır Bu konuyla ilgili olarak iki ayeti hatırlatmak yeterlidir "Sur'a üfürülmüştür Bir de görürsün ki, onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup gidiyorlar" (Yasin, 36/51) "Sonra ona (Sûr'a bir daha üfürülecektir O anda görürsün ki ölüler dirilip, ayakta bakınıp duruyorlar" (ez-Zümer, 39/68)
  İsrâfil (as)'ın Sûr'a iki kez üfürmesi arasında geçecek süre kesin olarak bilinmemektedir Çünkü Ebû Hüreyre (ra)'den rivayet edilen bir hadiste Hz Peygamber (sas) "Sûr'a iki defa üfürülme olayı arasında kırk (zaman) vardır" buyurmuşlardır Orada bulunanlar, hadisi nakleden Ebû Hureyre'ye "Ey Ebû Hureyre; kırk gün mü?" diye sormuşlar; "Bilmiyorum" cevabını alınca, "Kırk ay mı?" demişler; yine: "Bilmiyorum" karşılığını alınca, "Kırk yıl mı?" diye sormuşlar Bu soruya da Ebû Hureyre "Bilmiyorum" cevabını vermiştir (Müslim, Fiten, 28; Ebû Dâvud, Sünne, 22)
  Kur'an-ı Kerim'de ölülerin diriltilmesi ile ilgili olarak Cenâb-ı Hak'la ile İbrahim arasında geçen konuşma ibretlidir
  Rivayete göre Hz İbrahim (as)'ın "Ey Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana göster," sorusunu sormasının sebebi şu idi: Bir gün Hz İbrahim (as) deniz kenarında bir insan ölüsü görür Dalga, ölünün üzerini açtığı zaman, hemen denizdeki yaratıklar ölüye saldırır, kopardıkları parçanın bir kısmı denize düşer ve diğer kısmını yerler Dalga çekilince kara ve hava hayvanları saldırır Kara hayvanları kopardıklarının bir kısmını yer, bir kısmını da havada boşluğa bırakırlardı Bunu gören Hz İbrahim (as) merak eder Bu parçaların nasıl ayrı ayrı yerlerden toplanıp bir araya getirileceğini görmek ister İşte bu konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti buluyoruz:
  "Bir vakit de İbrahim: Rabbim, ölüleri nasıl diriltirsin? Bana göster, demişti Allah ona; inanmadın mı? buyurmuştu O da; hayır, inandım Fakat kalbim yatışsın diye (arzuluyorum) demişti (Allah) dedi ki: "Dört kuş tut Onları kendine alıştır, sonra parçalayıp her parçasını bu dağın üzerine bırak Sonra da onları çağır Koşarak sana geleceklerdir Bil ki Allah, her şeye üstün ve yegane hikmet sahibidir" (el-Bakara, 2/260)
  Cenâb-ı Hak kabirden kalkış ve mahşer meydanında toplanıp hesap verme işinin gerçekleşeceğini şöyle ifade buyurur: "Ey Rabbimiz; şüphesiz sen, geleceğinde şüphe olmayan bu günde insanları toplayacaksın Şüphesiz ki Allah va'dinden dönmez derler" (el-Bakara, 2/9) Hz Peygamber, ölümünden sonra insanın her şeyinin çürüyüp yok olacağını, ancak acbü'zzeneb denilen "kuyruk sokumu kemiği"nin bundan müstesna olduğunu bildirmiş, kıyamet koptuktan sonra ikinci yaratılışın bu çürümeyen kemikten derlenip toparlanacağını belirtmiştir (Buhârı, Tefsîru Sure, 39/3, 78/1; Müslim, Fiten, 14 t-143; Ebû Dâvud, Sünne, 22; Nesâî, Cenâiz, 117; İbn Mâce, Zühd, 32; Mâlik, Muvatta, Cenâiz, 49; Ahmed b Hanbel, II, 322, 428, 499, III, 28)
  Acbü'z-zeneb'le ilgili hadislerde tasvir edilen ikinci yaratılış, başka bir deyimle kabirlerden kalkış, insanın ana rahmindeki oluşumuna benzemektedir Nitekim tıp ilminin verilerine göre, sperm ana rahmine düştüğü zaman, ilk oluşum sırasında ana rahmi ile insan embriyonu arasında birleştirici bir sap bulunur Başlangıçta cenin bu sap üzerinde büyür İşte bu sap, insan embriyonunun kuyruk sokumuna tekabül eden bölgesi ile bağlantılıdır Sonuç olarak hadis-i şeriflerde acbü'z-zeneb veya acmü'z-zeneb diye ifade edilen unsurun ölümsüzlüğünü ve yeniden dirilişin çekirdeğini teşkil edeceğini düşünmek mümkündür Allah ve Resulunun haber verdiği bazı konuların nasıl gerçekleşeceğini bugün için pozitif, ilimlerin tam olarak açıklayamaması, sonucu değiştirmez Çünkü yaratıcı ve O'nun adına konuşan elçisi bir şeyi söylemişse onun doğruluğuna inanmak gerekir Nitekim, yeni bilimsel araştırmalar İslâm'ın daha önceki asırlarda açıklanamayan tabiatla ilgili pek çok konularını günümüzde gün ışığına çıkarmıştır
  Muhiddin BAĞÇECİ/Mefail HIZLI

 4. Misafir
  Sade cuma namazi kilmak bayan icin kabul olurmu her gun bes vakit sartmi

 5. Şema
  el-âsa limen âsa
  Her gün beş vakit namaz kılmak erkek ve kadınlar için farzdır
  Allahın emridir , kılmamak büyük günahlardandır.

 6. Misafir
  Bence göz açılmaz rüya gördüğümüz gibi olabilir

 7. Misafir
  İyi günler hocam kabire girince neler yaşanacak bide ben hocam devamlı namaz kılmak istiyorum ama birşey beni geri ceviriyor

+ Yorum Gönder
gömüldükten sonra ilk gece,  cenaze gömüldükten sonra ölüye ne olur,  insan öldükten sonra kabirde neler olur,  kabre girdikten sonra,  kabre konulduktan sonra ne olur,  cenaze kabre konulduktan sonra neler olur,  mezara girdikten sonra neler olur