+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmam tekbir almadan niyet edilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmam tekbir almadan niyet edilir mi?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: İmam tekbir almadan niyet edilir mi?


  Reklam  Cevap: Îmama Ne Zaman Uymak Daha İyi Olur?


  îmam niyet getirip Alîahu Ekber dedikten sonra niyet getirip uymak afdaîdır. Bununla beraber imam imâmetlik makamında dur-duğunda henüz tekbir getirmeden ona uymaya niyet getirmek ts ca-izdir îlim adamlarının çoğu bu konuda müttefiktir. Fetva da buna göre verilmiştir.[99]

  Bunun gibi, «İmamın başladığı namaza niyet ettim» der ve fakat imam da henüz başlamamışsa, kendisi de bu durumu biliyorsa, yine de imamın başlayacağı namaza başlamış sayılır.[100] Ama o imam başlamadan ayrılır da başka biri onun yerine geçip imamlık yapa-cak olursa, «birinci imamın başladığı namaza» diye niyet edenin ni-yetini yenilemesi gerekir. Aksi halde namazı caiz olmaz.

  i) İmamın başladığım sanarak «imamın başladığı namaza» di-ye niyet eder, halbuki imâm henüz başlamış bulunmuyorsa, caiz ol-maz. [101]Bununla yukarıdaki mesele arasında az bir fark vardır : Yukarıda, imamın başlamadığını bilerek «imamın başladığı nama-za» diye niye getirirse, denilmişti. Burada ise, başladığını sanarak «imamın başladığı namaza» diye niyet ediyor. Aradaki nüans far-kına dikkat etmek gerekir.

  İmamın hangi namazı kıldırdığını bildiği halde «imamın nama-zına* diye niyet edip uyarsa, bu ister cuma namazı, ister herhangi bir vakit namazı olsun, caizdir. Çünkü imamın hangi namaza niyet getirip kıldırdığım biliyor. Bu da niyet sayılır.

  Ama sadece «imama uydum» der ve bunu öğle namazı sanarak bir niyet taşır, sonra da kılman namazın cuma namazı olduğu anla-şılırsa, muktedinin kıldığı bu namaz caiz olmaz.

  Bu konuda kolaylık düşünen kimsenin kısaca şöyle niyet getir-mesi kâfidir : «İmama kıldığı namazda uydum» veya «İmamın kıl-dığı namaza niyet edip ona uydum.»[102]

  Cuma günü kılınmaya başlanan cuma namazına niyet getirir-ken hem cumaya, hem öğle farzına niyet ederse, fukahadan bir kıs-mı bunu caiz görmüş ve getirilen niyetin cuma namazıyla bağlantı yaptığını söylemiştir.

  İmamı ismen tanımaya veya niyet getirirken onun kimliğini ha-tırlamaya gerek yoktur -.

  O halde imama uyarken onun Ahmet veya Hüseyin olduğunu düşünmez veya Ahmet olduğunu sanarak ona uyar, namazdan son-ra Hüseyin olduğu görülürse, hem uyması, hem namazı sahihtir. Çünkü bu konuda imamın kim olduğunu bilmek şart değildir.[103]

  Bunun gibi cemaat imamın şahsını görmez, ama onu Abdullah sanarak «hazır olan imama uydum...» der, sonra onun Abdullah ol-madığı anlaşılırsa, namaz caizdir. Çünkü İmamın şahsını görmek, ya da bilmek lüzumlu değildir.[104]

  Belirtilen kaaidenin ışığı altında şu hükümlere yer verilmiştir :

  a) Cemaat çok olduğu zaman muktedi (imama uyan)nm niyet getirirken imamı tanıyıp belirlemesine gerek yoktur.

  b) Cenaze namazında da cenazenin kim olduğunu ta'yme lü-zum görülmemiştir. [105]

+ Yorum Gönder