Konusunu Oylayın.: Diyanet işleri başkanlığı kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliği

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Diyanet işleri başkanlığı kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliği
 1. 19.Temmuz.2011, 21:06
  1
  Misafir

  Diyanet işleri başkanlığı kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliği


  Diyanet işleri başkanlığı kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliği Mumsema Diyanet işleri başkanlığı kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliği


 2. 19.Temmuz.2011, 21:06
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir 3. 20.Temmuz.2011, 02:28
  2
  gökhanagt
  Sorma neden?

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ekim.2010
  Üye No: 79664
  Mesaj Sayısı: 215
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Diyanet işleri başkanlığı kur'an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliği
  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler

  Amaç
  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kur’an kurslarının Kur’an kursu öğrenci yurt veya pansiyonlarının açılış ve çalışmaları kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlemektir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönetmelik Başkanlığa bağlı Kur’an kursları Kur’an kursu öğrencileri yurt veya pansiyonları ile buralarda yürütülen hizmetleri kapsar.

  Dayanak
  Madde 3- Bu Yönetmelik633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:
  a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını
  b) Müftülük; İl ve ilçe müftülüklerini
  c) Müftü; İl ve ilçe müftülerini
  d) Müdür; Kur’an kursları müdürünü
  e) Kurs Yöneticisi; Kur’an kursu yöneticisini
  f) Yurt veya Pansiyon Yöneticisi; Bu Yönetmeliğe göre açılan yurt veya pansiyonların yöneticisini
  g) Öğretici; Kur’an kursu öğreticisini
  h) Nöbetçi Öğretici; Yurt veya pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ve sorunları ile ilgilenen görevliyi
  I) Geçici Öğretici; bu Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre görevlendirilen öğreticileri
  i) Öğrenci; kurslara devam edenleri
  j) Kurs; Arzu eden vatandaşlara Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek ibadetler için gerekli sure ayet ve duaları ezberletmek hafızlık yaptırmak ve İslam dininin inanç ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgiler vermek için açılan Kur’an kurslarını
  k) Yaz Kursu; İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz aylarında açılan Kur’an kurslarını
  l) Yurt veya pansiyon; Kur’an kursunda okuyan öğrencilerin barınmayatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri
  m) (Ek: 24/11/2003 tarih ve 25299 sayılı Resmi Gazete);(Mülga: 23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete)


  İKİNCİ KISIM
  Kur’an Kursları
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Kur’an Kurslarının Amacı

  Kursların amacı
  Madde 5- Kur’an kurslarının amacınitelikleri uygun olan vatandaşlara;
  a) Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarakyüzünden okumayı öğretmek
  b) Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde okumayı sağlayıcı bilgileri (tecvidtashih-i huruf ve talim) uygulamalı olarak öğretmek
  c) İbadetler için gerekli sûre âyet ve duâları doğru olarak ezberletmek ve bunların meallerini öğretmek
  d) Hafızlık yaptırmak
  e) İslâm Dininin inanç ibadet ve ahlâk esasları ile Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlâkı (sireti) hakkında bilgiler vermektir.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

  Kursun açılışı
  Madde 6- Kurslar Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli görülen ililçe belde ve köylerde açılır.
  Kurs binaları imkânlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak yaptırılır. Müftülükler kendi bölgelerinde kurs yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerce girişilecek teşebbüsleri bu açıdan yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.
  Müftülükleryeteri kadar derslik yönetim odasıteneffüs alanıtuvaletlâvabo ve benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme koymazlar.
  Gerçek veya tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Diyanet İşleri Başkanlığına vermesi şarttır.
  Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte bulunulur.

  Açılış şartları
  Madde 7- Bir yerde kurs açılabilmesi için;
  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek kapasitede bir binanın hazırlanması
  b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi
  c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması
  d) (Değişik: 24/11/2003 tarih ve 25299 sayılı Resmi Gazete);(Değişik: 23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin öğrenciler küçük ise kanunî temsilcilerinin başvurması
  e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması
  f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi bu mümkün olmadığı takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il müftüsünce yapılması
  gereklidir.
  Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.
  Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.
  Diyanet İşleri Başkanlığı dışında vakıf ve dernekler dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından kurs açılamaz.

  Kayıt şartları
  Madde 8- Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
  a) Türk vatandaşı olmak (yabancı uyruklu olanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler)
  b) İlköğretimi bitirmiş olmak.

  Kayıt için gerekli belgeler
  Madde 9- Kursa kayıt olacaklardan;
  a) Dilekçe
  b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği yaz Kur’an kursları için ise ilköğretimin 5 inci sınıfını geçtiğini gösteren karnenin okul yönetimince onaylanmış örneği
  c) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği
  d) 2 adet vesikalık fotoğraf istenir.

  Kayıt işlemleri
  Madde 10- Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl Eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde Ekim ayında da kayıt yapılabilir.
  Kursa kayıt için başvuranlar gerekli belgeleri tamamlamaları hâlinde başvuru sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı sicil defteri tutulur.

  Öğrenci durum çizelgeleri
  Madde 11- Kursa devam eden öğrencilerin öğrenci durum çizelgelerihafızlığa çalışan ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyan öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere Ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların kız-erkek olarak sayıları en geç Kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

  Öğrenci nakli
  Madde 12- Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri hâlindebunların ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

  Kayıt silme
  Madde 13- Aşağıdaki hâllerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.
  a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar
  b) Yönetimce belirlenen kurallara uymayan kursun düzen ve disiplinini bozan verilen ödev ve görevleri yapmayan tutum ve davranışları İslâm Dininin inanç ibadet ve ahlâk esasları ile bağdaşmayan öğrencilerden yazılı olarak iki defa uyarıldığı hâlde tutum ve davranışlarında düzelme olmayanlar.
  Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin yurt veya pansiyonla da ilişkileri kesilir ve bunların ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine işlenir.

  Kurslarda öğrenci mevcudu
  Madde 14- Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30’a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30’u aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı elverişli olduğu hallerde mevcut öğrenciler öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Eğitim ve Öğretim

  Program ve uygulanması
  Madde 15- Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanır. Derslerde Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları kullanılır.

  Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi
  Madde 16- Kursta eğitim-öğretim Ekim ayının ilk haftasında başlarMayıs ayının son haftasında sona erer.

  Hafızlık yapacakların seçimi
  Madde 17- Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler yıl sonu sınavlarında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak sınav komisyonlarınca seçilirler. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı kurs dışında öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.
  Hafızlığa ayrılan öğrenciler için komisyonca örneği Başkanlıkça belirlenen bir belge düzenlenir ve kayıtla ilgili diğer belgelerle birlikte öğrenci dosyasında saklanır.
  Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrencilerhafızlıklarını tamamlayıncaya kadar iki yıl eğitim-öğretime devam ederler. Bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.

  Dinlenme tatili
  Madde 18- Kur’an kursları yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile birlikte girer. Ayrıca doğal afet kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur’an kursları da kendiliğinden tatile girer.

  Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi
  Madde 19- Kurslarda haftalık ders saatleri:
  a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda: 18 saat Kur’an-ı Kerim 1 saat İtikat3 saat İbadet 1 saat Siyer1 saat Ahlâk dersi olarak 24 saat zorunlu ders yapılır.
  b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda; haftalık ders programları 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur’an-ı Kerim 1 saati İtikat1 saati İbadet 1 saati Siyer ve 1 saati de Ahlâk dersi için ayrılır.
  Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.
  Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45teneffüsler 15 dakika; ikili eğitim-öğretim yapılan kurslarda ise dersler 40teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.
  Programlarda yer alan dersin konusu Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.


 4. 20.Temmuz.2011, 02:28
  2
  Sorma neden?  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler

  Amaç
  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kur’an kurslarının Kur’an kursu öğrenci yurt veya pansiyonlarının açılış ve çalışmaları kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlemektir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönetmelik Başkanlığa bağlı Kur’an kursları Kur’an kursu öğrencileri yurt veya pansiyonları ile buralarda yürütülen hizmetleri kapsar.

  Dayanak
  Madde 3- Bu Yönetmelik633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:
  a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını
  b) Müftülük; İl ve ilçe müftülüklerini
  c) Müftü; İl ve ilçe müftülerini
  d) Müdür; Kur’an kursları müdürünü
  e) Kurs Yöneticisi; Kur’an kursu yöneticisini
  f) Yurt veya Pansiyon Yöneticisi; Bu Yönetmeliğe göre açılan yurt veya pansiyonların yöneticisini
  g) Öğretici; Kur’an kursu öğreticisini
  h) Nöbetçi Öğretici; Yurt veya pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ve sorunları ile ilgilenen görevliyi
  I) Geçici Öğretici; bu Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre görevlendirilen öğreticileri
  i) Öğrenci; kurslara devam edenleri
  j) Kurs; Arzu eden vatandaşlara Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek ibadetler için gerekli sure ayet ve duaları ezberletmek hafızlık yaptırmak ve İslam dininin inanç ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgiler vermek için açılan Kur’an kurslarını
  k) Yaz Kursu; İlköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz aylarında açılan Kur’an kurslarını
  l) Yurt veya pansiyon; Kur’an kursunda okuyan öğrencilerin barınmayatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri
  m) (Ek: 24/11/2003 tarih ve 25299 sayılı Resmi Gazete);(Mülga: 23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete)


  İKİNCİ KISIM
  Kur’an Kursları
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Kur’an Kurslarının Amacı

  Kursların amacı
  Madde 5- Kur’an kurslarının amacınitelikleri uygun olan vatandaşlara;
  a) Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarakyüzünden okumayı öğretmek
  b) Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde okumayı sağlayıcı bilgileri (tecvidtashih-i huruf ve talim) uygulamalı olarak öğretmek
  c) İbadetler için gerekli sûre âyet ve duâları doğru olarak ezberletmek ve bunların meallerini öğretmek
  d) Hafızlık yaptırmak
  e) İslâm Dininin inanç ibadet ve ahlâk esasları ile Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlâkı (sireti) hakkında bilgiler vermektir.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

  Kursun açılışı
  Madde 6- Kurslar Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli görülen ililçe belde ve köylerde açılır.
  Kurs binaları imkânlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak yaptırılır. Müftülükler kendi bölgelerinde kurs yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerce girişilecek teşebbüsleri bu açıdan yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.
  Müftülükleryeteri kadar derslik yönetim odasıteneffüs alanıtuvaletlâvabo ve benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme koymazlar.
  Gerçek veya tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Diyanet İşleri Başkanlığına vermesi şarttır.
  Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte bulunulur.

  Açılış şartları
  Madde 7- Bir yerde kurs açılabilmesi için;
  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek kapasitede bir binanın hazırlanması
  b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi
  c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması
  d) (Değişik: 24/11/2003 tarih ve 25299 sayılı Resmi Gazete);(Değişik: 23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin öğrenciler küçük ise kanunî temsilcilerinin başvurması
  e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması
  f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi bu mümkün olmadığı takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il müftüsünce yapılması
  gereklidir.
  Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.
  Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.
  Diyanet İşleri Başkanlığı dışında vakıf ve dernekler dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından kurs açılamaz.

  Kayıt şartları
  Madde 8- Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
  a) Türk vatandaşı olmak (yabancı uyruklu olanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler)
  b) İlköğretimi bitirmiş olmak.

  Kayıt için gerekli belgeler
  Madde 9- Kursa kayıt olacaklardan;
  a) Dilekçe
  b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği yaz Kur’an kursları için ise ilköğretimin 5 inci sınıfını geçtiğini gösteren karnenin okul yönetimince onaylanmış örneği
  c) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği
  d) 2 adet vesikalık fotoğraf istenir.

  Kayıt işlemleri
  Madde 10- Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl Eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde Ekim ayında da kayıt yapılabilir.
  Kursa kayıt için başvuranlar gerekli belgeleri tamamlamaları hâlinde başvuru sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı sicil defteri tutulur.

  Öğrenci durum çizelgeleri
  Madde 11- Kursa devam eden öğrencilerin öğrenci durum çizelgelerihafızlığa çalışan ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyan öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere Ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların kız-erkek olarak sayıları en geç Kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

  Öğrenci nakli
  Madde 12- Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri hâlindebunların ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

  Kayıt silme
  Madde 13- Aşağıdaki hâllerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.
  a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar
  b) Yönetimce belirlenen kurallara uymayan kursun düzen ve disiplinini bozan verilen ödev ve görevleri yapmayan tutum ve davranışları İslâm Dininin inanç ibadet ve ahlâk esasları ile bağdaşmayan öğrencilerden yazılı olarak iki defa uyarıldığı hâlde tutum ve davranışlarında düzelme olmayanlar.
  Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin yurt veya pansiyonla da ilişkileri kesilir ve bunların ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine işlenir.

  Kurslarda öğrenci mevcudu
  Madde 14- Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30’a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30’u aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı elverişli olduğu hallerde mevcut öğrenciler öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Eğitim ve Öğretim

  Program ve uygulanması
  Madde 15- Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanır. Derslerde Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları kullanılır.

  Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi
  Madde 16- Kursta eğitim-öğretim Ekim ayının ilk haftasında başlarMayıs ayının son haftasında sona erer.

  Hafızlık yapacakların seçimi
  Madde 17- Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler yıl sonu sınavlarında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak sınav komisyonlarınca seçilirler. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı kurs dışında öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.
  Hafızlığa ayrılan öğrenciler için komisyonca örneği Başkanlıkça belirlenen bir belge düzenlenir ve kayıtla ilgili diğer belgelerle birlikte öğrenci dosyasında saklanır.
  Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrencilerhafızlıklarını tamamlayıncaya kadar iki yıl eğitim-öğretime devam ederler. Bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.

  Dinlenme tatili
  Madde 18- Kur’an kursları yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile birlikte girer. Ayrıca doğal afet kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur’an kursları da kendiliğinden tatile girer.

  Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi
  Madde 19- Kurslarda haftalık ders saatleri:
  a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda: 18 saat Kur’an-ı Kerim 1 saat İtikat3 saat İbadet 1 saat Siyer1 saat Ahlâk dersi olarak 24 saat zorunlu ders yapılır.
  b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda; haftalık ders programları 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur’an-ı Kerim 1 saati İtikat1 saati İbadet 1 saati Siyer ve 1 saati de Ahlâk dersi için ayrılır.
  Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.
  Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45teneffüsler 15 dakika; ikili eğitim-öğretim yapılan kurslarda ise dersler 40teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.
  Programlarda yer alan dersin konusu Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.

+ Yorum Gönder