Konusunu Oylayın.: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi
 1. 19.Temmuz.2011, 21:05
  1
  Misafir

  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi

 2. 20.Temmuz.2011, 11:52
  2
  Muhasibi
  Editör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,810
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 160
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Amaç, Kapsam, Dayanak

  Amaç
  Madde 1- Bu Yönerge-nin amacı, Kur-an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını tespit etmektir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönerge, Kur-an kurslarında Başkanlıkça yürütülen her türlü eğitim, öğretim, yönetim, denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3- Bu Yönerge, 03 Mart 2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmi Gazete-de yayımlanarak yürürlüğe giren "Diyanet İşleri Başkanlığı Kur-an Kursları İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

  Kursun açılışı
  Madde 4- Kurslar, Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.
  Kurs binaları, imkânlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak yaptırılır. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs binası yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerce girişilecek teşebbüsleri yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.
  Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odası, teneffüs alanı, tuvalet, lavabo ve benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme koymazlar.
  Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte bulunulur.

  Kurs binasının tahsis işlemleri
  Madde 5- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur-an Kursları İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca Kur-an kursu binası ve müştemilatının Başkanlığa tahsisinde ilgili müftülükçe;
  a) Şahıslara ait binalarda, mülk sahibinin noter vasıtasıyla vereceği muvafakat belgesi,
  b) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde, Köy İhtiyar Heyeti Kararı-nın noter tasdikli sureti,
  c) Vakıflar Genel Müdürlüğü-ne ait yerler için, Vakıflar Meclisi kararının sureti,
  d) Belediyelere ait yerler için Encümen Kararının noter tasdikli sureti,
  e) Mülkiyeti dernek veya özel vakıflara ait binalar için yönetim kurulu veya mütevelli heyet kararının noter tasdikli sureti,
  Başkanlığa gönderilir.
  Gerçek ve tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Başkanlığımıza vermesi şarttır.

  Açılış şartları
  Madde 6- Bir yerde kurs açılabilmesi için;
  a) Yönergenin 5 inci maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek kapasitede bir binanın hazırlanması,
  b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi,
  c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması,
  d) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin, öğrenciler küçük ise kanunî temsilcilerinin başvurması,
  e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması,
  f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il müftüsünce yapılması,
  gereklidir.
  Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.
  Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.
  İllerden gönderilecek Kur-an kursu açma teklifleri her yıl 01 Eylül tarihine kadar Başkanlığa intikal ettirilir. Kur-an kursu açılış tekliflerine "Bina Tanıtma Formu" (EK-1) eklenir. Başkanlıkça mahallinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra açılması uygun görülen kursun açılış onayı mahalline gönderilir.
  Başkanlıktan açılış onayı alınmadan öğrenci kaydı yapılamaz ve kurslarda eğitim-öğretime başlanamaz.

  Kayıt şartları
  Madde 7- Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
  a) Türk vatandaşı olmak, (yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler),
  b) İlköğretimi bitirmiş olmak veya ilköğretim çağını geçmiş ve okur-yazar olmak.

  Kayıt için gerekli belgeler
  Madde 8- Kursa kayıt olacaklardan;
  a) Dilekçe,
  b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği,
  c) Eğitim çağını geçmiş olanlardan ilkokulu bitirdiğine dair diploma veya okur-yazarlık belgesi,
  d) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,
  e) 2 adet vesikalık fotoğraf,
  istenir.

  Kayıt işlemleri
  Madde 9- Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde ekim ayında da kayıt yapılabilir.
  Kursa kayıt için başvuranlar, gerekli belgeleri tamamlamaları hâlinde başvuru sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı sicil defteri tutulur.
  Kur-an kursu öğreticileri, eylül ayının ilk pazartesinden itibaren kursa kayıt ettikleri öğrencilerin eğitim-öğretim işleri ile meşgul olurlar.

  Öğrenci durum çizelgeleri Madde 10- Hafızlığa çalışan öğrenciler için "Kur-an Kursları Öğrenci Durum Çizelgesi" (EK-2), yüzünden okuyan öğrenciler için "Kur-an Kurslarında Yüzünden Okuyan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Çizelge" (EK-3) ayrı ayrı olmak üzere ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların sadece kız-erkek olarak sayıları en geç kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Bunların öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.


 3. 20.Temmuz.2011, 11:52
  2
  Editör  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Amaç, Kapsam, Dayanak

  Amaç
  Madde 1- Bu Yönerge-nin amacı, Kur-an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını tespit etmektir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönerge, Kur-an kurslarında Başkanlıkça yürütülen her türlü eğitim, öğretim, yönetim, denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak
  Madde 3- Bu Yönerge, 03 Mart 2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmi Gazete-de yayımlanarak yürürlüğe giren "Diyanet İşleri Başkanlığı Kur-an Kursları İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

  Kursun açılışı
  Madde 4- Kurslar, Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.
  Kurs binaları, imkânlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak yaptırılır. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs binası yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerce girişilecek teşebbüsleri yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.
  Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odası, teneffüs alanı, tuvalet, lavabo ve benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme koymazlar.
  Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte bulunulur.

  Kurs binasının tahsis işlemleri
  Madde 5- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur-an Kursları İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca Kur-an kursu binası ve müştemilatının Başkanlığa tahsisinde ilgili müftülükçe;
  a) Şahıslara ait binalarda, mülk sahibinin noter vasıtasıyla vereceği muvafakat belgesi,
  b) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde, Köy İhtiyar Heyeti Kararı-nın noter tasdikli sureti,
  c) Vakıflar Genel Müdürlüğü-ne ait yerler için, Vakıflar Meclisi kararının sureti,
  d) Belediyelere ait yerler için Encümen Kararının noter tasdikli sureti,
  e) Mülkiyeti dernek veya özel vakıflara ait binalar için yönetim kurulu veya mütevelli heyet kararının noter tasdikli sureti,
  Başkanlığa gönderilir.
  Gerçek ve tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Başkanlığımıza vermesi şarttır.

  Açılış şartları
  Madde 6- Bir yerde kurs açılabilmesi için;
  a) Yönergenin 5 inci maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek kapasitede bir binanın hazırlanması,
  b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi,
  c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması,
  d) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin, öğrenciler küçük ise kanunî temsilcilerinin başvurması,
  e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması,
  f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il müftüsünce yapılması,
  gereklidir.
  Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.
  Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.
  İllerden gönderilecek Kur-an kursu açma teklifleri her yıl 01 Eylül tarihine kadar Başkanlığa intikal ettirilir. Kur-an kursu açılış tekliflerine "Bina Tanıtma Formu" (EK-1) eklenir. Başkanlıkça mahallinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra açılması uygun görülen kursun açılış onayı mahalline gönderilir.
  Başkanlıktan açılış onayı alınmadan öğrenci kaydı yapılamaz ve kurslarda eğitim-öğretime başlanamaz.

  Kayıt şartları
  Madde 7- Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
  a) Türk vatandaşı olmak, (yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler),
  b) İlköğretimi bitirmiş olmak veya ilköğretim çağını geçmiş ve okur-yazar olmak.

  Kayıt için gerekli belgeler
  Madde 8- Kursa kayıt olacaklardan;
  a) Dilekçe,
  b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği,
  c) Eğitim çağını geçmiş olanlardan ilkokulu bitirdiğine dair diploma veya okur-yazarlık belgesi,
  d) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,
  e) 2 adet vesikalık fotoğraf,
  istenir.

  Kayıt işlemleri
  Madde 9- Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde ekim ayında da kayıt yapılabilir.
  Kursa kayıt için başvuranlar, gerekli belgeleri tamamlamaları hâlinde başvuru sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı sicil defteri tutulur.
  Kur-an kursu öğreticileri, eylül ayının ilk pazartesinden itibaren kursa kayıt ettikleri öğrencilerin eğitim-öğretim işleri ile meşgul olurlar.

  Öğrenci durum çizelgeleri Madde 10- Hafızlığa çalışan öğrenciler için "Kur-an Kursları Öğrenci Durum Çizelgesi" (EK-2), yüzünden okuyan öğrenciler için "Kur-an Kurslarında Yüzünden Okuyan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Çizelge" (EK-3) ayrı ayrı olmak üzere ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların sadece kız-erkek olarak sayıları en geç kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Bunların öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.


 4. 20.Temmuz.2011, 11:52
  3
  Muhasibi
  Editör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,810
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 160
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi

  Öğrenci nakli
  Madde 11- Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri hâlinde, bunların ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

  Kayıt silme
  Madde 12- Aşağıdaki hâllerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.
  a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar,
  b) İlişik kesilmesi veya kovma cezası alanlar.

  Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine işlenir.

  Kurslarda öğrenci mevcudu
  Madde 13- Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30-a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30-u aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı yeterli olduğu hallerde mevcut öğrenciler, öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Eğitim ve Öğretim

  Program ve uygulanması
  Madde 14- Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanır. Derslerde, Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları kullanılır.

  Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi
  Madde 15- Kursta eğitim-öğretim, ekim ayının ilk haftasında başlar, mayıs ayının son haftasında sona erer. Kurslardaki 32 haftalık sürenin başlangıç tarihi ekim ayının ilk pazartesi günü dikkate alınarak hesap edilir.
  Başkanlığın bilgisi dahilindeki herhangi bir gecikme sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetine geç başlayan kurslar geciken süre kadar geç kapanır.

  Öğreticilerle toplantı
  Madde 16- Kadrolu ve geçici öğreticiler, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın başladığı ilk hafta içinde müftünün başkanlığında toplanır. Toplantıda; bir önceki toplantıda alınan kararların uygulama sonuçları görüşülerek değerlendirilir ve eğitim-öğretimde verimi artırmak için alınacak tedbirler ile uygulanacak metotlar görüşülüp karara bağlanır.


  Kur-an kurslarında yüzünden okuma
  Madde 17- Kur-an kurslarında yüzünden okuma süresi, dinlenme tatilleri hariç 32 haftadır. Ancak; Kur-an kursuna bir öğretim yılı devam ettiği halde gerekli bilgiyi edinemediği gerekçesiyle bir öğretim yılı daha devam etmek isteyen öğrenciye, velisinin muvafakatı, yer ve öğretici durumunun elverişli olması ve müftülükçe de uygun görülmesi halinde 1 yıl daha kursa devam imkanı verilebilir.

  Kur-an öğretiminde usul
  Madde 18- Kur-an derslerinde "Kur-an-ı Kerim Öğretiminde Usül" (EK-4) konusundaki açıklamadan faydalanılır.

  Hafızlık yapacakların seçimi
  Madde 19- Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler, yıl sonu sınavlarında, Kur-an-ı Kerim-i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, sınav komisyonlarınca seçilirler. Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okumayı kurs dışında öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.
  Hafızlığa ayrılan öğrenciler için, "Hafızlığa Ayrılanlara Mahsus Belge" (EK-5) düzenlenir ve komisyon tarafından imzalanarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir.
  Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde, hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrenciler, iki yıl eğitim-öğretime devam ederler. Hafızlığın tamamlanamaması halinde bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.
  Hafızlığa çalışan öğrencilerin yaz tatilinde kursla ilişkileri kesilmez ve bu öğrenciler hafızlık çalışmasına devam ederler.

  Dinlenme tatili
  Madde 20- Kur-an kursları, yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile birlikte girer. Ayrıca, doğal afet, kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur-an kursları da tatile girer.

  Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi
  Madde 21- Kurslarda haftalık ders saatleri:
  a) Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda 18 saat Kur-an-ı Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlâk dersi olmak üzere 24 saat ders okutulur.
  b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda, haftalık ders programları 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur-an-ı Kerim, 1 saati İtikat, 1 saati İbadet, 1 saati Siyer ve 1 saati de Ahlâk dersi için ayrılır.
  Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.
  Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eğitim-öğretim yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.
  Programlarda yer alan dersin konusu, Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yönetim

  Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi
  Madde 22- Kursların yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altında kurs yöneticisine aittir.

  Birden fazla öğretici olan kurslarda öğreticilerden birisi müftülüğün teklifi ve mülkî amirin onayı ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve adı Başkanlığa bildirilir. Bir öğretici bulunan kurslardaki öğreticiler aynı zamanda o kursun yöneticisidirler.

  Öğreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler
  Madde 23- Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu ihtiyaç kadrolu öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortalı olup Kur-an kursu öğreticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile geçici olarak Kur-an kursu öğreticiliğinde görevlendirilebilir.
  Kur-an kursu öğreticilerinde 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazete-de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen nitelikler aranır.

  Öğreticilerin başka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi
  Madde 24- Yeterli öğrencisi olmayan Kur-an kursu öğreticileri, ihtiyaç olan Kur-an kurslarında görevlendirebileceği gibi yaz kursu açılmayan Kur-an kurslarındaki öğreticiler de ihtiyaç duyulması halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilebilirler.

  Memur olmayanların kurslarda çalıştırılması
  Madde 25- Kadrolu personel dışında, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilirler.

  İzinler Madde 26- Kur-an kursu öğreticileri, kurslarda eğitim-öğretim devam ettiği sürece yıllık izin kullanamazlar.


 5. 20.Temmuz.2011, 11:52
  3
  Editör
  Öğrenci nakli
  Madde 11- Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri hâlinde, bunların ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

  Kayıt silme
  Madde 12- Aşağıdaki hâllerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.
  a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar,
  b) İlişik kesilmesi veya kovma cezası alanlar.

  Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine işlenir.

  Kurslarda öğrenci mevcudu
  Madde 13- Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30-a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30-u aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı yeterli olduğu hallerde mevcut öğrenciler, öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Eğitim ve Öğretim

  Program ve uygulanması
  Madde 14- Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanır. Derslerde, Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları kullanılır.

  Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi
  Madde 15- Kursta eğitim-öğretim, ekim ayının ilk haftasında başlar, mayıs ayının son haftasında sona erer. Kurslardaki 32 haftalık sürenin başlangıç tarihi ekim ayının ilk pazartesi günü dikkate alınarak hesap edilir.
  Başkanlığın bilgisi dahilindeki herhangi bir gecikme sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetine geç başlayan kurslar geciken süre kadar geç kapanır.

  Öğreticilerle toplantı
  Madde 16- Kadrolu ve geçici öğreticiler, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın başladığı ilk hafta içinde müftünün başkanlığında toplanır. Toplantıda; bir önceki toplantıda alınan kararların uygulama sonuçları görüşülerek değerlendirilir ve eğitim-öğretimde verimi artırmak için alınacak tedbirler ile uygulanacak metotlar görüşülüp karara bağlanır.


  Kur-an kurslarında yüzünden okuma
  Madde 17- Kur-an kurslarında yüzünden okuma süresi, dinlenme tatilleri hariç 32 haftadır. Ancak; Kur-an kursuna bir öğretim yılı devam ettiği halde gerekli bilgiyi edinemediği gerekçesiyle bir öğretim yılı daha devam etmek isteyen öğrenciye, velisinin muvafakatı, yer ve öğretici durumunun elverişli olması ve müftülükçe de uygun görülmesi halinde 1 yıl daha kursa devam imkanı verilebilir.

  Kur-an öğretiminde usul
  Madde 18- Kur-an derslerinde "Kur-an-ı Kerim Öğretiminde Usül" (EK-4) konusundaki açıklamadan faydalanılır.

  Hafızlık yapacakların seçimi
  Madde 19- Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler, yıl sonu sınavlarında, Kur-an-ı Kerim-i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, sınav komisyonlarınca seçilirler. Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okumayı kurs dışında öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.
  Hafızlığa ayrılan öğrenciler için, "Hafızlığa Ayrılanlara Mahsus Belge" (EK-5) düzenlenir ve komisyon tarafından imzalanarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir.
  Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde, hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrenciler, iki yıl eğitim-öğretime devam ederler. Hafızlığın tamamlanamaması halinde bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.
  Hafızlığa çalışan öğrencilerin yaz tatilinde kursla ilişkileri kesilmez ve bu öğrenciler hafızlık çalışmasına devam ederler.

  Dinlenme tatili
  Madde 20- Kur-an kursları, yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile birlikte girer. Ayrıca, doğal afet, kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur-an kursları da tatile girer.

  Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi
  Madde 21- Kurslarda haftalık ders saatleri:
  a) Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda 18 saat Kur-an-ı Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlâk dersi olmak üzere 24 saat ders okutulur.
  b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda, haftalık ders programları 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur-an-ı Kerim, 1 saati İtikat, 1 saati İbadet, 1 saati Siyer ve 1 saati de Ahlâk dersi için ayrılır.
  Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.
  Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eğitim-öğretim yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.
  Programlarda yer alan dersin konusu, Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yönetim

  Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi
  Madde 22- Kursların yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altında kurs yöneticisine aittir.

  Birden fazla öğretici olan kurslarda öğreticilerden birisi müftülüğün teklifi ve mülkî amirin onayı ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve adı Başkanlığa bildirilir. Bir öğretici bulunan kurslardaki öğreticiler aynı zamanda o kursun yöneticisidirler.

  Öğreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler
  Madde 23- Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu ihtiyaç kadrolu öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortalı olup Kur-an kursu öğreticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile geçici olarak Kur-an kursu öğreticiliğinde görevlendirilebilir.
  Kur-an kursu öğreticilerinde 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazete-de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen nitelikler aranır.

  Öğreticilerin başka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi
  Madde 24- Yeterli öğrencisi olmayan Kur-an kursu öğreticileri, ihtiyaç olan Kur-an kurslarında görevlendirebileceği gibi yaz kursu açılmayan Kur-an kurslarındaki öğreticiler de ihtiyaç duyulması halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilebilirler.

  Memur olmayanların kurslarda çalıştırılması
  Madde 25- Kadrolu personel dışında, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilirler.

  İzinler Madde 26- Kur-an kursu öğreticileri, kurslarda eğitim-öğretim devam ettiği sürece yıllık izin kullanamazlar.


 6. 20.Temmuz.2011, 11:53
  4
  Muhasibi
  Editör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,810
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 160
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi

  Ek ders ücretleri
  Madde 27- (Değişik: 05/11/2009 tarihli ve 69 sayılı Onay)Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görevlendirilenlere 14/07/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (EK-6) gereğince Bütçe Kanunu'nun ilgili harcama kaleminden aşağıdaki esaslara göre ek ders ücreti ödenir.
  a) Kur'an kurslarında ek ders görevi, öncelikle aynı kurstaki Kur'an kursu öğreticilerine verilir. İhtiyaç duyulması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi gereğince görevlendirilecek geçici öğreticilere de ek ders görevi verilebilir.
  b) Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilir. İhtiyaç duyulması halinde dinî yüksek öğrenim mezunları ile hafızlık belgesine sahip imam hatip lisesi mezunlarının yanısıra Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da görevlendirilebilir. Yaz Kur'an kurslarında en az 15 kursiyeri bulunanlara; yılda iki ay, haftada beş gün ve günde üç saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.
  c) Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görev verilecekler için Başkanlıkça düzenlenen kurslara katılan ve başarılı olan din hizmetleri sınıfındaki personel görevlendirilebilir. En az 15 kursiyeri bulunması halinde camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir.
  d) Müftülükler, eğitim-öğretim başlamadan önce Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi verilecekler için liste halinde mülki amirden "onay" alırlar ve her kurs için ayrı ayrı olmak üzere "Ders ve Ek Ders Cetveli (EK-7) düzenlerler.
  e) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders ücreti, fiilen yapılan dersler için ödenir. Kanunen geçerli mazeretler sebebiyle de olsa fiilen işlenmemiş dersler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez.
  f) Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders görevleri belli günlerde toplanmaz. Ek dersler haftanın günlerine yayılır. Buna göre yapılan haftalık ders programının bir örneği öğreticiye verilir.
  g) Yatılı Kur'an kurslarında, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde; öğretici, geçici öğretici, istemeleri halinde yönetici veya anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmaları kaydıyla Başkanlık personeli veya resmi görevi bulunmayanlar da mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir. Nöbetler, nöbet mahallinde kalınacak şekilde günlük ders saatinin bitiminden ertesi gün ders saatinin başlamasına kadar devam eder. Kendilerine bu şekilde nöbet görevi verilenlere fiilen görev yaptıkları her gün karşılığında, haftalık olarak fiilen girilen ders ve ek ders saatleri dışında ayrıca 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek görevli sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir görevliyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki görevliyi geçemez.
  h) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi verilenlerin ek dersleri, kurs yöneticisi veya bu kurslarda görevlendirilenler tarafından "Ek Ders Devam Defteri"ne günlük olarak işlenir. Söz konusu defter kurs mahallinde muhafaza edilir. Ay sonunda bu deftere göre "Ek Ders Ücreti Tahakkuk Cetveli (EK-8) iki nüsha tanzim ve tasdik edilerek bir nüshası "Ders Ücret Bordrosu"na (EK-9) eklenir. Bir nüshası da müftülükte saklanır.
  k) Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda en az 5 öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, derslere girdikleri sürece yıl boyu (hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil) ek ders ücreti ödenir.
  1) Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak yarışma sınavı ve öğretim yılı sonunda en fazla bir hafta sürede yapılacak olan yılsonu sınavları için teşkil edilecek komisyonlarda görevlendirilenlere; fiilen katıldıkları her bir komisyon üyeliği için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez.
  m) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hükme göre sözleşmeli personele ek ders ücreti ödenmez.
  n) Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görevlendirilenlerin ek dersleri, Kurslarda Okutulacak Haftalık Ders ve Ek Ders Saati Sayısını Gösterir Cetvel'de (EK-10) belirtilmiştir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Sınavlar ve Belge İşlemleri

  Sınav komisyonları
  Madde 28- Kur-an kurslarında Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuyan öğrencilerin sınavlarını yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardımcısı, Kur-an kursu müdürü, vaiz veya murakıbın başkanlığında, sınavı yapılacak kursun yöneticisi ve sınava girecek öğrencinin öğreticisi olmak üzere üç kişiden oluşur. Öğreticisi tek olan kurslarda sınav komisyonu yukarıda belirtilenlerden birinin başkanlığında kurs öğreticisi ve müftünün uygun bulacağı bir din görevlisinden oluşur. İhtiyaç duyulması hâlinde bu komisyonların sayısı çoğaltılabilir.
  Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları Başkanlıkça oluşturulur. Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında Hafızlık Tespit Sınav Komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli olanlar arasından seçilir.

  Sınavların şekli
  Madde 29- Kur-an kurslarında okuyan öğrenciler için;
  a) Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuma,
  b) Hafızlık tespit,
  sınavları yapılır.

  Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuyanlar için yapılan sınavların zamanı
  Madde 30- Kur-an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlarda aşağıdaki usule uyulur.
  a) Kur-an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlara, ekim ayı sonuna kadar Kur-an kursuna kaydolan ve kursa devam eden öğrenciler girebilirler. Kasım ayı sonuna kadar açılmış olan Kur-an kurslarına kayıt olan öğrenciler, telafi eğitimine alınır ve geç başladıkları süre kadar geç sınava alınırlar. Ancak herhangi bir sebeple aralık ayına kadar eğitim-öğretime başlanamayan kurslara devam eden öğrenciler sene sonu sınavlarına giremezler.
  b) Kur-an kurslarında yıl sonu sınavı, her öğretim yılı sonunda derslerin kesildiği günü takip eden ilk Pazartesi-den itibaren müftülükçe düzenlenir ve bir program dahilinde müfredatta yer alan konulardan yapılır. Sınava giren öğrenciler için "Kur-an Kurslarında Yüzünden Okuyan Öğrenciler Sınav Tutanağı" (EK-11) düzenlenir.

  Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuma kurslarında yapılan sınavlarda değerlendirme, her ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için derslerin her birinden en az 50 puan alınması şarttır.
  Bu sınavda başarılı olanlara "Kur-an Kursu Bitirme Belgesi" verilir.
  Kur-an-ı Kerimi yüzünden okuma kursunu bitirme sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaz. Mezun olan öğrenci sayısı Başkanlığa bildirilirken "Kur-an Kurslarında Yüzünden Okuma Belgesi Alan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Liste" (EK-12) doldurulup en geç haziran ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir.


 7. 20.Temmuz.2011, 11:53
  4
  Editör
  Ek ders ücretleri
  Madde 27- (Değişik: 05/11/2009 tarihli ve 69 sayılı Onay)Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görevlendirilenlere 14/07/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (EK-6) gereğince Bütçe Kanunu'nun ilgili harcama kaleminden aşağıdaki esaslara göre ek ders ücreti ödenir.
  a) Kur'an kurslarında ek ders görevi, öncelikle aynı kurstaki Kur'an kursu öğreticilerine verilir. İhtiyaç duyulması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği'nin 21 inci maddesi gereğince görevlendirilecek geçici öğreticilere de ek ders görevi verilebilir.
  b) Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilir. İhtiyaç duyulması halinde dinî yüksek öğrenim mezunları ile hafızlık belgesine sahip imam hatip lisesi mezunlarının yanısıra Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da görevlendirilebilir. Yaz Kur'an kurslarında en az 15 kursiyeri bulunanlara; yılda iki ay, haftada beş gün ve günde üç saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.
  c) Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görev verilecekler için Başkanlıkça düzenlenen kurslara katılan ve başarılı olan din hizmetleri sınıfındaki personel görevlendirilebilir. En az 15 kursiyeri bulunması halinde camilerde açılan Kur'an öğretimi kurslarında; yılda 100 saati geçmemek üzere, haftada 3 gün ve günde 2 saate kadar ek ders görevi verilebilir.
  d) Müftülükler, eğitim-öğretim başlamadan önce Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi verilecekler için liste halinde mülki amirden "onay" alırlar ve her kurs için ayrı ayrı olmak üzere "Ders ve Ek Ders Cetveli (EK-7) düzenlerler.
  e) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders ücreti, fiilen yapılan dersler için ödenir. Kanunen geçerli mazeretler sebebiyle de olsa fiilen işlenmemiş dersler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez.
  f) Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders görevleri belli günlerde toplanmaz. Ek dersler haftanın günlerine yayılır. Buna göre yapılan haftalık ders programının bir örneği öğreticiye verilir.
  g) Yatılı Kur'an kurslarında, öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde; öğretici, geçici öğretici, istemeleri halinde yönetici veya anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmaları kaydıyla Başkanlık personeli veya resmi görevi bulunmayanlar da mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir. Nöbetler, nöbet mahallinde kalınacak şekilde günlük ders saatinin bitiminden ertesi gün ders saatinin başlamasına kadar devam eder. Kendilerine bu şekilde nöbet görevi verilenlere fiilen görev yaptıkları her gün karşılığında, haftalık olarak fiilen girilen ders ve ek ders saatleri dışında ayrıca 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti ödenecek görevli sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir görevliyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki görevliyi geçemez.
  h) Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında ek ders görevi verilenlerin ek dersleri, kurs yöneticisi veya bu kurslarda görevlendirilenler tarafından "Ek Ders Devam Defteri"ne günlük olarak işlenir. Söz konusu defter kurs mahallinde muhafaza edilir. Ay sonunda bu deftere göre "Ek Ders Ücreti Tahakkuk Cetveli (EK-8) iki nüsha tanzim ve tasdik edilerek bir nüshası "Ders Ücret Bordrosu"na (EK-9) eklenir. Bir nüshası da müftülükte saklanır.
  k) Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda en az 5 öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, derslere girdikleri sürece yıl boyu (hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil) ek ders ücreti ödenir.
  1) Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak yarışma sınavı ve öğretim yılı sonunda en fazla bir hafta sürede yapılacak olan yılsonu sınavları için teşkil edilecek komisyonlarda görevlendirilenlere; fiilen katıldıkları her bir komisyon üyeliği için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez.
  m) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hükme göre sözleşmeli personele ek ders ücreti ödenmez.
  n) Kur'an kurslarındaki öğreticiler ile yaz Kur'an kursları ve camilerde Kur'an öğretimi kurslarında görevlendirilenlerin ek dersleri, Kurslarda Okutulacak Haftalık Ders ve Ek Ders Saati Sayısını Gösterir Cetvel'de (EK-10) belirtilmiştir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Sınavlar ve Belge İşlemleri

  Sınav komisyonları
  Madde 28- Kur-an kurslarında Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuyan öğrencilerin sınavlarını yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardımcısı, Kur-an kursu müdürü, vaiz veya murakıbın başkanlığında, sınavı yapılacak kursun yöneticisi ve sınava girecek öğrencinin öğreticisi olmak üzere üç kişiden oluşur. Öğreticisi tek olan kurslarda sınav komisyonu yukarıda belirtilenlerden birinin başkanlığında kurs öğreticisi ve müftünün uygun bulacağı bir din görevlisinden oluşur. İhtiyaç duyulması hâlinde bu komisyonların sayısı çoğaltılabilir.
  Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları Başkanlıkça oluşturulur. Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında Hafızlık Tespit Sınav Komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli olanlar arasından seçilir.

  Sınavların şekli
  Madde 29- Kur-an kurslarında okuyan öğrenciler için;
  a) Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuma,
  b) Hafızlık tespit,
  sınavları yapılır.

  Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuyanlar için yapılan sınavların zamanı
  Madde 30- Kur-an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlarda aşağıdaki usule uyulur.
  a) Kur-an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlara, ekim ayı sonuna kadar Kur-an kursuna kaydolan ve kursa devam eden öğrenciler girebilirler. Kasım ayı sonuna kadar açılmış olan Kur-an kurslarına kayıt olan öğrenciler, telafi eğitimine alınır ve geç başladıkları süre kadar geç sınava alınırlar. Ancak herhangi bir sebeple aralık ayına kadar eğitim-öğretime başlanamayan kurslara devam eden öğrenciler sene sonu sınavlarına giremezler.
  b) Kur-an kurslarında yıl sonu sınavı, her öğretim yılı sonunda derslerin kesildiği günü takip eden ilk Pazartesi-den itibaren müftülükçe düzenlenir ve bir program dahilinde müfredatta yer alan konulardan yapılır. Sınava giren öğrenciler için "Kur-an Kurslarında Yüzünden Okuyan Öğrenciler Sınav Tutanağı" (EK-11) düzenlenir.

  Kur-an-ı Kerim-i yüzünden okuma kurslarında yapılan sınavlarda değerlendirme, her ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için derslerin her birinden en az 50 puan alınması şarttır.
  Bu sınavda başarılı olanlara "Kur-an Kursu Bitirme Belgesi" verilir.
  Kur-an-ı Kerimi yüzünden okuma kursunu bitirme sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaz. Mezun olan öğrenci sayısı Başkanlığa bildirilirken "Kur-an Kurslarında Yüzünden Okuma Belgesi Alan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Liste" (EK-12) doldurulup en geç haziran ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir.

+ Yorum Gönder