Konusunu Oylayın.: Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli
 1. 14.Temmuz.2011, 01:56
  1
  Misafir

  Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli


  Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli Mumsema Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli


 2. 14.Temmuz.2011, 01:56
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli

 3. 15.Temmuz.2011, 01:00
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli
  Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli

  Esmâ-i Hüsnâ'nm Kur'ân-ı Kerim'deki tertibi şu şekilde nazil olmuştur.
  1. Allah
  2. Rahman: Bağışlayan, esirgeyen.
  3. Rahîm: Bağışlayan, acıyan.
  "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla." [224]
  4. Rab: Her şeyin sahibi. (Rabb'ül-Alemin)
  "Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur."[225]
  5. Melik: Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi.
  "O, ceza gününün malikidir." [226]
  "Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir." [227]
  6. Muhît: Her şeyi çepeçevre kuşatan.
  "Halbuki Allah, kafirleri çepeçevre kuşatmış¬tır." [228]
  "Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmış¬tır."![229]
  7. Kadir: Her şeye gücü yeten.
  "Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter." [230]
  8. Alîm: Hakkıyla bilen.
  "O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendisine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi. O, her şeyi hakkıyla bilendir." [231]
  9. Hakîm: Bütün iş ve emirleri yerinde olan.
  "Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz âlim ve hakim olan ancak sensin, dediler." [232]
  10. Tevvab: Kullarını tevbeye sevk eden ve tevbeleri bol bol kabul eden.
  "Adem, Rabbinden bir takını ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır." [233]
  11. Bari: Yaradan.
  "... Onun için yaradanınıza tevbe edin." [234]
  12. Basîr: Her şeyi gören.
  "... Allah onların yapmakta olduklarını eksik¬siz görür." [235]
  13. Velî: Yardımcı, dost.
  "...O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır."[236]
  14. Nasır: Yardımcı.
  "... Sizin için Allah'dan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır." [237]
  15. Vasi': İlim ve merhameti her şeyi kuşatan.
  "Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. Her şeyi bilendir." [238]
  16. Bedi': Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan.
  "(O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır." [239]
  17. Semi': Her şeyi işiten.
  "Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüp¬hesiz sen işitensin bilensin." [240]
  18. Aziz: Yenilmeyen, eşsiz galip
  "Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayet¬lerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hik¬meti öğretecek, onları temizleyecek bir peygam¬ber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli ye¬rince yapan yalnız sensin." [241]
  19. İlâh: Yegane mabud.
  20. Vahid: Bölünüp parçalara ayrılmayan, ben¬zeri bulunmama anlamında tek.
  "Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Yakub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuşuzdur, dediler." [242]
  21. Rauf: Merhametli, şefkatli.
  "... Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve mer¬hametlidir." [243]
  22. Şâkir: İyiliğe karşı mükafat veren.
  "Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bi¬lir." [244]
  23. Gafur: Bütün günahları bağışlayan.
  "Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çokça esir¬geyendir." [245]
  24. Karîb: Kullarına çok yakın.
  "Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onla¬ra): Ben çok yakınım..." [246]
  25. Halim: Acele ve kızgınlıkla acele hareket et¬meyen.
  "Allah yapmakta olduklarınızı bilir." [247]
  26. Habîr: Her şeyden haberdar olan.
  "Allah yapmakta olduklarınızı bilir." [248]
  27. Hayy: Ebedi diri.
  28. Kayyum: Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden.
  "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, Hayy'dır, Kayyum'dur." [249]
  29. Âlî: Şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın.
  30. Azîm: Zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu.
  "... O yücedir, büyüktür." [250]
  31. Ganî: Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O'na muhtaç,
  "Allah zengindir, acelesi de yoktur." [251]
  32. Hamid: Övülmeye layık.
  "... Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyık¬tır." [252]
  33. Vehhâb: Karşılıksız bol bol veren.
  "... Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfü en bol olan sensin." [253]
  34. Camı: Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukâtı toplayan.
  "Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin."'[254]
  35. Kâim: İşleri tedbir edip, ayakta tutan.
  "Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir." [255]
  "Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, (hiç böyle yapmayan gibi olur mu?)" [256]
  36. Malîkü'l Mülk: Mülkün sahibi.
  "(Rasulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın..." [257]
  37. Şehîd: Her şeyi gözetleyerek bilen.
  "... Allah yaptıklarınızı görüp durur..." [258]
  38. Nasır: Yardım eden.
  "Oysa sizin mevlânız Allah'tır ve O, yardımcı¬ların en hayırhsıdır." [259]
  39. Vekîl: Güvenilip, dayanılan.
  "...Onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!' dediler." [260]
  40. Rakîb: Gözetleyip kontrol eden.
  "... Hesab sorucu olarak da Allah yeter." [261]
  41. Hasîb: Kullarına yeten ve onları hesaba çe¬ken.
  "... Hesap sorucu olarak da Allah yeter." [262]
  42. Kebîr: Zat ve sıfatları anlaşılamayacak ka¬dar büyük, ulu.
  "... Çünkü Allah yücedir, büyüktür." [263]
  43. Afûv: Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden.
  "Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcı¬dır." [264]
  44. Mukît: Bedenlerin ve ruhların gıdasını ya¬ratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan.
  "Allah her şeyin karşılığını vericidir." [265]
  45. Rezzâk: Mahlukâtın beden ve ruhlarının gıdasını yaratıp veren.
  "... (Ey Rabbimiz!) Bizi rızıklandır; zaten sen, rızık verenlerin en hayırlısısın." [266]
  46. Fâtır: Yoktan var eden.
  "De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden, ye¬dirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost edineceğim!"[267]
  47. Kahir: Yenilmeyen, yegâne galib.
  "O, kulların üstünde her türlü tasarrufa sa¬hiptir." [268]
  48. Kâdîr: Her şeye gücü yeten, yegâne kudret sahibi.
  "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" dediler. De ki: Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir."[269]
  49. Hak: Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan.
  "Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler." [270]
  50. Âlimü'l-Gaybi Ve'ş-Şehadeti: Gizliyi de açığı da bilen.
  "Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibi¬dir, her şeyden haberdardır." [271]
  51. Halîk: Takdirine uygun yaratan.
  "İşte Rabbiniz Allah O'dur. O’ndan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır." [272]
  52. Latîf: Yaratılmışların ihtiyacını en ince nok¬tasına kadar bilen sezilmez yollarla karşılayan.
  "Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri gö¬rür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır."[273]
  53. Hakem: Hüküm veren.
  "(De ki): Allah'dan başka bir hakem mi araya¬cağım? Halbuki size Kitab'ı açık olarak indiren O'¬dur."[274]
  54. Sâdık: Doğru söyleyen.
  "Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz." [275]
  55. Mevlâ: Gerçek dost, sahip.
  "... Bilin ki Allah, sizin sahibinizdir. O ne gü¬zel sahip ve ne güzel yardımcıdır!" [276]
  56. Kavi: Her şeye gücü yeten, kudretli.
  "Allah güçlüdür. Onun cezası şiddetlidir."[277]
  57. Hafız: Koruyan gözeten.
  "... Benim Rabbim her şeyi gözetendir." [278]
  58. Mucîb: İstek ve arzulara karşılık veren.
  "... O'na tevbe edin. Çünkü Rabbim (kullarına) çok yakındır (dualarını) kabul edendir." [279]
  59. Mecîd: Şanlı, şerefli.
  "... Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır, iyiliği boldur." [280]
  60. Vedûd: Çok seven ve sevilen.
  "... Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir (mü'minleri) çok sever." [281]
  61. Müsteân: Sığınılan.
  "...Artık (bana düşen) hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında (bana) yardım edecek olan ancak Allah'tır."[282]
  62. Gâlib: Yegane galebe sahibi.
  "Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fa¬kat insanların çoğu (bunu) bilmezler." [283]
  63. Kahhar: Yenilmeyen, yegane galib.
  "... Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı?" [284]
  64. Hafîz: Koruyup gözeten.
  "... Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanla¬rın en merhametlisidir." [285]
  65. Müteâlî: İzzet ve şeref, hükümranlık bakı¬mından yüce, aşkın.
  "O, görüleni de görülmeyeni de bilir, çok bü¬yüktür, yücedir." [286]
  66. Valî: Kainata hâkim olup onu yöneten.
  "... Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur." [287]
  67. Şedîd: Azabı çetin ve şiddetli [288]
  "Onlar, Allah hakkında mücâdele edip durur¬ken O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çar¬par. Ve O azabı pek şiddetli olandır." [289]
  68. Varis: Varlığının sonu olmayan
  . "Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Ve her şe¬ye biz varis oluruz." [290]
  69. Hallak: Hakkıyla yaratan.
  "Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan, pek iyi bilendir." [291]
  70. Kefîl: Bütün işleri üzerine alan yegâne var¬lık.
  "Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın." [292]
  71. Muktedir: Her şeye gücü yeten, kudretli.
  "Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir." [293]
  72. Hafi: Lütufkar.
  "İbrahim: Selâm sana (esen kal) dedi, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O ba¬na karşı çok lütufkardır." [294]
  73. Gaffar: Çok bağışlayan, daima affeden.
  "Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım." [295]
  74. Hadî: Yol gösteren, hidayete erdiren
  "Allah, iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir yola yöneltir." [296]
  75. Mübîn: Apaçık gerçek olan.
  "Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacak¬lardır." [297]
  76. Nur: Nürlandıran, nûr kaynağı.
  "Allah, göklerin ve yerin nurudur." [298]
  77. Kerîm: Her türlü fazilete sahip olan, kerem sahibi.
  "... Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahi¬bidir." [299]
  78. Müntekîm: Suçluları cezalandıran.
  "Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz, günahkârlara layık ol¬dukları cezayı veririz." [300]
  79. Fettah: İyilik kapılarını açan, en güzel ha¬kem, fatih.
  "De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplaya¬cak, sonra aramızda hak ile hükmedecektir." [301] 4. 15.Temmuz.2011, 01:00
  2
  Silent and lonely rains  Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli

  Esmâ-i Hüsnâ'nm Kur'ân-ı Kerim'deki tertibi şu şekilde nazil olmuştur.
  1. Allah
  2. Rahman: Bağışlayan, esirgeyen.
  3. Rahîm: Bağışlayan, acıyan.
  "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla." [224]
  4. Rab: Her şeyin sahibi. (Rabb'ül-Alemin)
  "Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur."[225]
  5. Melik: Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi.
  "O, ceza gününün malikidir." [226]
  "Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir." [227]
  6. Muhît: Her şeyi çepeçevre kuşatan.
  "Halbuki Allah, kafirleri çepeçevre kuşatmış¬tır." [228]
  "Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmış¬tır."![229]
  7. Kadir: Her şeye gücü yeten.
  "Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter." [230]
  8. Alîm: Hakkıyla bilen.
  "O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendisine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi. O, her şeyi hakkıyla bilendir." [231]
  9. Hakîm: Bütün iş ve emirleri yerinde olan.
  "Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz âlim ve hakim olan ancak sensin, dediler." [232]
  10. Tevvab: Kullarını tevbeye sevk eden ve tevbeleri bol bol kabul eden.
  "Adem, Rabbinden bir takını ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır." [233]
  11. Bari: Yaradan.
  "... Onun için yaradanınıza tevbe edin." [234]
  12. Basîr: Her şeyi gören.
  "... Allah onların yapmakta olduklarını eksik¬siz görür." [235]
  13. Velî: Yardımcı, dost.
  "...O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır."[236]
  14. Nasır: Yardımcı.
  "... Sizin için Allah'dan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır." [237]
  15. Vasi': İlim ve merhameti her şeyi kuşatan.
  "Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. Her şeyi bilendir." [238]
  16. Bedi': Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan.
  "(O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır." [239]
  17. Semi': Her şeyi işiten.
  "Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüp¬hesiz sen işitensin bilensin." [240]
  18. Aziz: Yenilmeyen, eşsiz galip
  "Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayet¬lerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hik¬meti öğretecek, onları temizleyecek bir peygam¬ber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli ye¬rince yapan yalnız sensin." [241]
  19. İlâh: Yegane mabud.
  20. Vahid: Bölünüp parçalara ayrılmayan, ben¬zeri bulunmama anlamında tek.
  "Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Yakub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuşuzdur, dediler." [242]
  21. Rauf: Merhametli, şefkatli.
  "... Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve mer¬hametlidir." [243]
  22. Şâkir: İyiliğe karşı mükafat veren.
  "Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bi¬lir." [244]
  23. Gafur: Bütün günahları bağışlayan.
  "Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çokça esir¬geyendir." [245]
  24. Karîb: Kullarına çok yakın.
  "Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onla¬ra): Ben çok yakınım..." [246]
  25. Halim: Acele ve kızgınlıkla acele hareket et¬meyen.
  "Allah yapmakta olduklarınızı bilir." [247]
  26. Habîr: Her şeyden haberdar olan.
  "Allah yapmakta olduklarınızı bilir." [248]
  27. Hayy: Ebedi diri.
  28. Kayyum: Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden.
  "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, Hayy'dır, Kayyum'dur." [249]
  29. Âlî: Şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın.
  30. Azîm: Zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu.
  "... O yücedir, büyüktür." [250]
  31. Ganî: Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O'na muhtaç,
  "Allah zengindir, acelesi de yoktur." [251]
  32. Hamid: Övülmeye layık.
  "... Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyık¬tır." [252]
  33. Vehhâb: Karşılıksız bol bol veren.
  "... Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfü en bol olan sensin." [253]
  34. Camı: Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukâtı toplayan.
  "Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin."'[254]
  35. Kâim: İşleri tedbir edip, ayakta tutan.
  "Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir." [255]
  "Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, (hiç böyle yapmayan gibi olur mu?)" [256]
  36. Malîkü'l Mülk: Mülkün sahibi.
  "(Rasulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın..." [257]
  37. Şehîd: Her şeyi gözetleyerek bilen.
  "... Allah yaptıklarınızı görüp durur..." [258]
  38. Nasır: Yardım eden.
  "Oysa sizin mevlânız Allah'tır ve O, yardımcı¬ların en hayırhsıdır." [259]
  39. Vekîl: Güvenilip, dayanılan.
  "...Onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!' dediler." [260]
  40. Rakîb: Gözetleyip kontrol eden.
  "... Hesab sorucu olarak da Allah yeter." [261]
  41. Hasîb: Kullarına yeten ve onları hesaba çe¬ken.
  "... Hesap sorucu olarak da Allah yeter." [262]
  42. Kebîr: Zat ve sıfatları anlaşılamayacak ka¬dar büyük, ulu.
  "... Çünkü Allah yücedir, büyüktür." [263]
  43. Afûv: Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden.
  "Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcı¬dır." [264]
  44. Mukît: Bedenlerin ve ruhların gıdasını ya¬ratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan.
  "Allah her şeyin karşılığını vericidir." [265]
  45. Rezzâk: Mahlukâtın beden ve ruhlarının gıdasını yaratıp veren.
  "... (Ey Rabbimiz!) Bizi rızıklandır; zaten sen, rızık verenlerin en hayırlısısın." [266]
  46. Fâtır: Yoktan var eden.
  "De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden, ye¬dirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost edineceğim!"[267]
  47. Kahir: Yenilmeyen, yegâne galib.
  "O, kulların üstünde her türlü tasarrufa sa¬hiptir." [268]
  48. Kâdîr: Her şeye gücü yeten, yegâne kudret sahibi.
  "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" dediler. De ki: Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir."[269]
  49. Hak: Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan.
  "Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler." [270]
  50. Âlimü'l-Gaybi Ve'ş-Şehadeti: Gizliyi de açığı da bilen.
  "Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibi¬dir, her şeyden haberdardır." [271]
  51. Halîk: Takdirine uygun yaratan.
  "İşte Rabbiniz Allah O'dur. O’ndan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır." [272]
  52. Latîf: Yaratılmışların ihtiyacını en ince nok¬tasına kadar bilen sezilmez yollarla karşılayan.
  "Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri gö¬rür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır."[273]
  53. Hakem: Hüküm veren.
  "(De ki): Allah'dan başka bir hakem mi araya¬cağım? Halbuki size Kitab'ı açık olarak indiren O'¬dur."[274]
  54. Sâdık: Doğru söyleyen.
  "Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz." [275]
  55. Mevlâ: Gerçek dost, sahip.
  "... Bilin ki Allah, sizin sahibinizdir. O ne gü¬zel sahip ve ne güzel yardımcıdır!" [276]
  56. Kavi: Her şeye gücü yeten, kudretli.
  "Allah güçlüdür. Onun cezası şiddetlidir."[277]
  57. Hafız: Koruyan gözeten.
  "... Benim Rabbim her şeyi gözetendir." [278]
  58. Mucîb: İstek ve arzulara karşılık veren.
  "... O'na tevbe edin. Çünkü Rabbim (kullarına) çok yakındır (dualarını) kabul edendir." [279]
  59. Mecîd: Şanlı, şerefli.
  "... Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır, iyiliği boldur." [280]
  60. Vedûd: Çok seven ve sevilen.
  "... Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir (mü'minleri) çok sever." [281]
  61. Müsteân: Sığınılan.
  "...Artık (bana düşen) hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında (bana) yardım edecek olan ancak Allah'tır."[282]
  62. Gâlib: Yegane galebe sahibi.
  "Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fa¬kat insanların çoğu (bunu) bilmezler." [283]
  63. Kahhar: Yenilmeyen, yegane galib.
  "... Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı?" [284]
  64. Hafîz: Koruyup gözeten.
  "... Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanla¬rın en merhametlisidir." [285]
  65. Müteâlî: İzzet ve şeref, hükümranlık bakı¬mından yüce, aşkın.
  "O, görüleni de görülmeyeni de bilir, çok bü¬yüktür, yücedir." [286]
  66. Valî: Kainata hâkim olup onu yöneten.
  "... Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur." [287]
  67. Şedîd: Azabı çetin ve şiddetli [288]
  "Onlar, Allah hakkında mücâdele edip durur¬ken O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çar¬par. Ve O azabı pek şiddetli olandır." [289]
  68. Varis: Varlığının sonu olmayan
  . "Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Ve her şe¬ye biz varis oluruz." [290]
  69. Hallak: Hakkıyla yaratan.
  "Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan, pek iyi bilendir." [291]
  70. Kefîl: Bütün işleri üzerine alan yegâne var¬lık.
  "Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın." [292]
  71. Muktedir: Her şeye gücü yeten, kudretli.
  "Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir." [293]
  72. Hafi: Lütufkar.
  "İbrahim: Selâm sana (esen kal) dedi, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O ba¬na karşı çok lütufkardır." [294]
  73. Gaffar: Çok bağışlayan, daima affeden.
  "Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım." [295]
  74. Hadî: Yol gösteren, hidayete erdiren
  "Allah, iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir yola yöneltir." [296]
  75. Mübîn: Apaçık gerçek olan.
  "Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacak¬lardır." [297]
  76. Nur: Nürlandıran, nûr kaynağı.
  "Allah, göklerin ve yerin nurudur." [298]
  77. Kerîm: Her türlü fazilete sahip olan, kerem sahibi.
  "... Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahi¬bidir." [299]
  78. Müntekîm: Suçluları cezalandıran.
  "Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz, günahkârlara layık ol¬dukları cezayı veririz." [300]
  79. Fettah: İyilik kapılarını açan, en güzel ha¬kem, fatih.
  "De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplaya¬cak, sonra aramızda hak ile hükmedecektir." [301]


 5. 15.Temmuz.2011, 01:00
  3
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli

  80. Şekûr: Az bir iyiliğe karşı çok mükâfat veren.
  "Çünkü Allah, onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol veren¬dir." [302]
  81. Kâ'fî: Her şeye kâfi gelen.
  "Allah kuluna kâfi değil midir?"[303]
  82. Gâfir: Bağışlayan.
  "Günahı bağışlayan..." [304]
  83. Rafiu'd-Derecât: Dereceleri yükselten.
  "Dereceleri yükselten..." [305]
  84. Zu'l-Arş: Arş sahibi.
  "Dereceleri yükselten, Arşın sahibi Allah, ka¬vuşma günüyle korkutmak için kullarından diledi¬ğine iradesiyle ilgili vahyi indirir." [306]
  85. Muhyî: Hayat, can veren.
  "Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın âyetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiği¬miz zaman, harekete geçip kabarır. Ona can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kadirdir." [307]
  86. Rezzak: Her türlü rızkı veren, ruhu, bedeni rızıklandıran.
  87. Zu'l-Kuvva: Güç, kuvvet ve kudret sahibi.
  88. Metin: Herşeye gücü yeten, yegane kudret sahibi.
  "Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır." [308]
  89. Ber: İyilik eden, vaadini yerine getiren.
  "Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur." [309]
  90. Melik: Gayb ve şuhûd âlemlerin sahibi.
  "Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak mec¬lisindedirler." [310]
  91. Zû'l-Celâlî Ve'l-İkrâm: Azamet ve ikram sahibi.
  "Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacak." [311]
  92. Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.
  93. Âhîr: Varlığının sonu olmayan.
  94. Zahir: Varlığını ve birliğini belgeleyen bir çok delilin bulunması açısından aşikar.
  95. Bâtın: Zatının görülmemesi ve mahiyetinin anlaşılmasının mümkün olmaması bakımından gizli olan.
  "O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O, her şe¬yi bilendir." [312]
  96. Kuddüs: Her türlü eksiklikten münezzeh olan.
  97. Selâm: Esenlik ve barış veren.
  98. Mü'mîn: Güven veren ve güvenilip dayanı¬lan, vaadi hak.
  99. Müheymin: Kâinatın bütün işlerini tedbir edip, yöneten.
  100. Cebbar: İradesi baskı altında olmayan, her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştirip gözeten.
  101. Mü'tekebbir: Azamet ve yüceliğini izhar eden.
  "O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten mü¬nezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuştu¬randır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münez¬zehtir."[313]
  102. Musavvir: Şekil veren, nitelik ve özellik kazandıran.
  "O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hik¬met sahibidir."[314]
  103. Âlâ: Yüce.
  "Yüce Rabbinin adını tesbih (tasdik) et." [315]
  104. Ekrem: Kerem sahibi.
  "Rabbin, en büyük kerem sahibidir." [316]
  105. Ahad: Benzerinin bulunmaması, parçalan¬maması itibariyle tek.
  "De ki: O, Allah birdir."[317]
  106. Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyden müstağni, arzu ve ihtiyaçları, sebebiyle her¬kesin yöneldiği ulular ulusu, müstağni.
  "Allah Samed'dir."[318]
  Öyle kî:
  O, doğmamış ve doğurmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur.
  İşte saymış olduğumuz Allah'ın bu güzel isimleri Kur'ân-ı Kerim'de isim kipiyle gelmiş olup, ayet-i ke¬rimelerde açık olarak geçmektedir toplam 106 adettir. Allahu alem bissevab. 6. 15.Temmuz.2011, 01:00
  3
  Silent and lonely rains
  80. Şekûr: Az bir iyiliğe karşı çok mükâfat veren.
  "Çünkü Allah, onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol veren¬dir." [302]
  81. Kâ'fî: Her şeye kâfi gelen.
  "Allah kuluna kâfi değil midir?"[303]
  82. Gâfir: Bağışlayan.
  "Günahı bağışlayan..." [304]
  83. Rafiu'd-Derecât: Dereceleri yükselten.
  "Dereceleri yükselten..." [305]
  84. Zu'l-Arş: Arş sahibi.
  "Dereceleri yükselten, Arşın sahibi Allah, ka¬vuşma günüyle korkutmak için kullarından diledi¬ğine iradesiyle ilgili vahyi indirir." [306]
  85. Muhyî: Hayat, can veren.
  "Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın âyetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiği¬miz zaman, harekete geçip kabarır. Ona can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kadirdir." [307]
  86. Rezzak: Her türlü rızkı veren, ruhu, bedeni rızıklandıran.
  87. Zu'l-Kuvva: Güç, kuvvet ve kudret sahibi.
  88. Metin: Herşeye gücü yeten, yegane kudret sahibi.
  "Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır." [308]
  89. Ber: İyilik eden, vaadini yerine getiren.
  "Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur." [309]
  90. Melik: Gayb ve şuhûd âlemlerin sahibi.
  "Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak mec¬lisindedirler." [310]
  91. Zû'l-Celâlî Ve'l-İkrâm: Azamet ve ikram sahibi.
  "Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacak." [311]
  92. Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.
  93. Âhîr: Varlığının sonu olmayan.
  94. Zahir: Varlığını ve birliğini belgeleyen bir çok delilin bulunması açısından aşikar.
  95. Bâtın: Zatının görülmemesi ve mahiyetinin anlaşılmasının mümkün olmaması bakımından gizli olan.
  "O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O, her şe¬yi bilendir." [312]
  96. Kuddüs: Her türlü eksiklikten münezzeh olan.
  97. Selâm: Esenlik ve barış veren.
  98. Mü'mîn: Güven veren ve güvenilip dayanı¬lan, vaadi hak.
  99. Müheymin: Kâinatın bütün işlerini tedbir edip, yöneten.
  100. Cebbar: İradesi baskı altında olmayan, her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştirip gözeten.
  101. Mü'tekebbir: Azamet ve yüceliğini izhar eden.
  "O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten mü¬nezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuştu¬randır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münez¬zehtir."[313]
  102. Musavvir: Şekil veren, nitelik ve özellik kazandıran.
  "O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hik¬met sahibidir."[314]
  103. Âlâ: Yüce.
  "Yüce Rabbinin adını tesbih (tasdik) et." [315]
  104. Ekrem: Kerem sahibi.
  "Rabbin, en büyük kerem sahibidir." [316]
  105. Ahad: Benzerinin bulunmaması, parçalan¬maması itibariyle tek.
  "De ki: O, Allah birdir."[317]
  106. Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyden müstağni, arzu ve ihtiyaçları, sebebiyle her¬kesin yöneldiği ulular ulusu, müstağni.
  "Allah Samed'dir."[318]
  Öyle kî:
  O, doğmamış ve doğurmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur.
  İşte saymış olduğumuz Allah'ın bu güzel isimleri Kur'ân-ı Kerim'de isim kipiyle gelmiş olup, ayet-i ke¬rimelerde açık olarak geçmektedir toplam 106 adettir. Allahu alem bissevab.

+ Yorum Gönder