Konusunu Oylayın.: EL-ESMAU'L-HUSNA (Allah’ın İsimleri)

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
EL-ESMAU'L-HUSNA (Allah’ın İsimleri)
 1. 14.Temmuz.2011, 01:52
  1
  Misafir

  EL-ESMAU'L-HUSNA (Allah’ın İsimleri)


  EL-ESMAU'L-HUSNA (Allah’ın İsimleri) Mumsema EL-ESMAU'L-HUSNA (Allah’ın İsimleri)


 2. 14.Temmuz.2011, 01:52
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
 3. 27.Temmuz.2013, 21:36
  2
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,172
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: EL-ESMAU'L-HUSNA (Allah’ın İsimleri)
  ESMÂ-İ HÜSN (Allah’ın İsimleri)
  En güzel isimler demektir. Bu tabir âyet ve hadislerde geçmiştir: "En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin ve O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın...." (A'râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24); "Allah'ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen (hıfz) kimse cennete girer." (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169); "Allâh'ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan (ihsâ) kimse cennete girer."(Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

  Âyet ve hadislerde zikredilen "el-esmâü'l-hüsnâ"; Allah'ın nasıl bir varlık olduğunun, O'nun niteliklerini, özelliklerini ve hangi vasıflara sahip olup olmadığını beyan eden isim ve sıfatlardır.

  Allah'ı güzel isimleriyle tanımak ve anmak, O'na layık olmayan nitelikler isnat etmemek insanın başta gelen görevidir. Allah'ın isimleri hakkında Allah'a layık olmayan isimler isnat etmek, Allah'a "baba" demek gibi veya "cebbar", "mütekebbir", "zû intikam" gibi azamet ve kudret ifade eden isimleri kabul etmemek veya Allah'a özgü isimleri Allah'tan başka varlıklara vermek Kur'ân'da ilhad kavramıyla ifade edilmiştir. İlhad, doğru olandan, haktan sapmak demektir. Arapların Lat ismini el-ilâh, Menat ismini el-mennân, Uzza ismini el-Azîz isminden türetmeleri ilhaddır. Allâh'a, cisim, cevher, akıl ve illet gibi isimler vermek ilhaddır.

  Hadislerde geçen "ihsâ" (saymak) ve "hıfz" (ezberlemek) kelimeleri ile maksat; Allah'ı güzel isimleriyle tanımak, O'na O'nun istediği şekilde ibadet ve itaat etmektir. Yoksa bu isimleri anlamadan ezberlemek ve tekrarlamak değildir. Mesela bir insan yaptığı bir işte Allah'ın kendisini gördüğünü, yaptıklarını bildiğini, ameline göre ödül veya ceza vereceğini düşünmesi ve ona göre hareket etmesi Allah'ın isimlerini hıfz ve ihsâdır. Tirmizî (ö. 279) esmâü'l-hüsna ile ilgili Ebû Hüreyre'den yaptığı bir rivâyette, Allâh'ın 99 isimini zikretmiş ve bu hadis için garîb demiştir (Deavat, 83. No: 3506). Tirmizî, Ebû Hüreyre'den aynı anlamda iki hadis daha rivâyet etmiş ancak bu rivâyetlerde isimler sayılmamıştır. İbn Ebî Ömer- Sufyan b. Uyeyne - Ebû'z-Zinad - el-A'rac tarikıyla gelen hadise "hasen-sahih" demiştir. Buhârî ve Müslim'in rivâyetlerinde de isimler yoktur.

  İbn Mâce, el-esmâü'l-hüsnâ ile ilgili rivâyetinde 101 isim zikretmiştir (Dua, 10, 11. No: 1269-1270). Tirmizî'nin rivâyetinde el-esmâü'l-hüsnâ, "hüvallahüllezî lâilâhe illâ hû" ile başlarken, İbn Mâce'nin rivâyetinde "Allah" lafzı ile başlamaktadır.

  Tirmizî ve İbn Mâce'nin el-esmâü'l-hüsnâ ile ilgili rivâyetlerinin dışında başka hadislerde de Allah'ı tanıtan isim ve sıfatlar geçmektedir. Hadislerde geçen kâbid, bâsıt, hâfid, râfi', mu'ızz, müzill, sabûr, muhsî, mübdi', mümît, vâcid, reşîd, mukaddim, muahhir, muğnî, mâni', dârr, nâfi' ve mâcid gibi bazı sıfatlar, isim şeklinde Kur'ân'da geçmemektedir. Ancak bu sıfatların ifade ettiği manalar fiilller ile ifade edilmiştir. Allah'ın isimleri / sıfatları 99 adetten ibaret değildir. 99 rakamı çokluktan kinayedir. Nitekim, el-esmâü'l-hüsnâ ile ilgili hadisler, Allah'ın isimlerinin 99'dan ibaret olduğunu da belirtmemekte, sadece bu isimleri sayanların cennete gireceklerini bildirmektedir. Ayrıca hadislerde geçmeyen ancak Kur'ân'da geçen Allah'ın güzel isim ve sıfatları vardır. Bu isim ve sıfatların sayısı iki yüzü geçmektedir. Aşağıda zikrettiğimiz isim ve sıfatların önündeki KK, Kur'ân-ı Kerîm'i; İC, İbn Mâce'yi; TR,Tirmizî'yi, HK, Hâkim Neysabûrî'yi; İH, İbn Hıbban'ı; BY, Beyhakî'yi; NS, Nesâî'yi ifade etmektedir. Diğer hadislerde geçenlerin kaynakları verilmiştir.

  Ayet ve hadislerde geçen Allah'ın isim ve sıfatlarının kısaca anlamları:

  el-A'lâ ; en yüce, en şerefli.

  A'lem ; her şeyi en iyi bilen

  el-Adl ; âdil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan

  Adüvvün li'l-kâfirîn; ; kâfirlerin düşmanı

  el-Afüvv ; çok affedici, çok bağışlayan

  el-Âhir ; varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan

  Âhizü'n bi nâsiyetih ; suçluları cezalandıran

  Ahkemü'l-hâkimîn ; hüküm verenlerin en iyisi, hâkimler hâkimi

  Ahsenü'l-hâlikîn ; yaratanların, takdir ve tasvir edenlerin en iyisi

  Akrab ; bilmesi, görmesi, duyması, haberdâr olması ve yardım etmesi açısından insanlara en yakın olan

  el-Alî ; şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan

  el-Alîm ; her şeyi çok iyi bilen

  el-Âlim ; bilen, anlayan, tanıyan

  Âlimü'l-ğaybi ; gaybı bilen

  Âlimü ğaybi's-semâvâti ve'l-ard ; yerin ve göklerin gaybını bilen

  Âlimü'l-ğaybi ve'ş-şehâdeti ; görünen ve görünmeyen âlemi bilen

  el-Allâm ; çok bilen, bilgisi çok olan, her şeyi bilen

  Allâmü'l-ğuyûb ; görünmeyenleri çok iyi bilen

  el- Azîm ; zatı, isim, sıfat ve fiileri itibariyle pek ulu, büyük, yüce

  el- Azîz ; üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik

  el- Bâ'ıs ; kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, uyarıcı ve müjdeci olarak peygamber gönderen, kıyamette şahitler getiren

  el- Bâkî ; sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedî

  Bâli'ğu emrih ; emri, hükmü hedefine ulaşan, kararını infaz eden

  el- Bâri' ; yaratan, örneği olmadan varlıkları îcat eden

  el- Berr ; iyilik eden, çok lütüfkâr, çok merhametli, çok şefkatli

  el- Bârr ; iyilik eden, çok lütufkâr, çok merhametli, çok şefkatli

  el- Bâsıt ; dilediğine rızkı bol veren

  el- Basîr ; aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören

  el- Bâtın ; mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, haya ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen

  el- Bedî' ; bir şeyi nümûnesi olmadan yaratan , vâr eden, îcât eden

  Bedîu's-semâvâti ve'l-erd ; gökleri ve yeri örneği olmadan yaratan

  berîü'n mine'l-müşrikîn ; müşriklerden berî, uzak olan

  el- Bürhân ; delil sahibi, kullarına delil gösteren, varlığına her şey delalet eden

  Câ'ıl(ûn) ; yaratan, vâr eden, bir varlıktan başka bir varlık yapan,

  el- Câmi' ; kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden

  Câmi'u'n-nâs ; kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden

  el - Cebbâr ; emir ve yasaklarını, hüküm ve karalarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yaratıklarının hallerini düzelten

  el- Celîl ; ulu, kudretli, yüce, azamet ve Kibriya sahibi

  el- Cemîl ; zatı, isim, sıfat, söz, fiil ve hükümleri iyi, güzel, iyilik ve ihsan sahibi

  el- Cevâd ; cömert, nimet ve ihsanı bol olan (Tirmizî, Edeb, 41)

  ed- Dâim ; ölümsüz, varlığı sürekli olan, bâkî ve dâim

  ed- Dârr ; zarar veren şeyleri yaratan âsileri zarar vererek cezalandıran

  ed- Dehr ; zamanı ve zaman içinde olup biten her şeyi vâr eden, zamanın sahibi ve yöneten (Müslim, Elfâz,1, 3. Buhârî, Edeb, 101. Tevhîd, 34)

  ed- Deyyân ; hüküm veren, hesaba çeken, zelil eden, kahhâr (Buhârî, Tevhîd, 32. Ahmed, III, 495)

  el- Ebed ; ölümsüz, varlığı sürekli, bâkî ve dâim

  Ebkâ ; verdiği nimetler sürekli ve daha kalıcı olan

  el-Ehad ; eşi, benzeri ve ikincisi bulunmayan bir tek, yegâne

  Ehlü'l-mağfire ; mağfiret ehli, affedici

  Ehlü't-takvâ ; azabından korkup sakınmaya, korunmaya layık olan

  Ekber ; zatı, isim, sıfat ve fiilleri, şana ve şerefi, nimet ve ihsanı en yüce en ulu (Müslim, Tahâre, 17;Tirmizî, Deavat, 25)

  el-Ekrem ; en çok ikram eden

  Erhamü'r-râhımîn ; merhamet edenlerin en merhametlisi

  Esdeku hadîsen ; en doğru sözlü

  Esdeku Kîlen ; en doğru sözlü

  Esra'u Mekren ; hile ve tuzak kuranları en sür'atli bir şekilde cezalandıran

  Esra'u Ferahan ; kullarının tevbesine çok sevinen

  Esra'u'l-hâsibîn ; hesap soranların, hesap görenlerin en sür'atlisi

  Eşeddü Kuvveten ; çok kuvvetli, çok güçlü

  Eşeddü Tenkîlen ; çok şiddetli cezalandıran

  Eşeddü be'sen ; çok şiddetli cezalandıran

  el-Evvel ; öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık

  Fa'âlün limâ yürîd ; dilediğini yapan

  Fâil(ûn) ; Yapan, yaratan, vâr eden

  Fâliku'l-habbi ve'n-nevâ ; çekirdek ve taneleri çatlatan, yarıp açan

  Fâliku'l-ısbâh ; karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran

  el- Fâtır ; yaratan, îcat eden, yoktan var eden

  Fâtıru's-semâvâti ve'l erdı ; yeri ve gökleri yaratan

  el- Fâtın ; deneyen, imtihan eden (Mâlik, Kader,

  el-Ferd ; tek kadîm, ezelî, ebedî ve bâkî olan varlık.( Beyhakî, I, 161)

  el- Fettâh ; en âdil hüküm veren iyilik kapılarını açan

  Gâlib'ün `alâ emrihî ; emirinde işinde ve hükmünde galip olan, üstün gelen

  el-Ğaffâr ; çok affeden, çok bağışlayan, günah ne kadar çok olursa olsun yine bağışlayan

  Ğâfiru'z-Zenbi ; günahları bağışlayan

  el-Ğafûr ; çok affeden, çok bağışlayan

  el- Ğanî ; zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan

  el- Habîr ; her şeyden haberdar olan, gizli âşikâr her şeyi bilen, haber veren

  el- Hâdî ; hidayet eden, doğru yolu gösteren

  el- Hâfız ; koruyup gözeten

  el- Hafî ; çok ikram eden, son derece iyilik ve lütuf sahibi, her şeyi bilen (Ebu Davud, Tirmizî,

  el- Hâfid ; şan, şeret ve itibar bakımından kâfirleri alçaltan, değersiz yapan, cezalandıran

  el- Hafîz ; varlıkları yok olmaktan koruyan,

  el- Hakem ; hüküm veren, son kararı veren

  el- Hakîm ; hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan

  el- Hâkim ; hükmeden, karar veren, haklıyı haksızı ayıran

  el- Hakk ; varlığı, ilah ve rab oluşu hak olan, eşyayı var eden hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil

  el- Hâlik ; her şeyi yaratan

  el- Halîm ; çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, heyecanlanmayan, acele etmeyen hoşgörülü, teenni ile hareke eden

  el- Hallâk ; mükemmel yaratan, devamlı yaratan

  el- Hamîd ; çok övülen, övgüye layık olan

  el- Hannân ; çok merhametli, çok şefkatli

  el-Hâsib ; insanları sorgulayan, hesaba çeken )

  Hasbü ; yardım etmede, rızık vermede ve korumada yeten,

  el-Hasîb ; insanlara yeten, insanların yaptıklarını koruyup hesaba çeken

  el-Hayî ; edep ve haya sahibi, çirkinliği bulunmayan, bağış, ihsan ve nimeti terk etmeyen (Ebû Dâvud, Hammam, 2; İbn Mâce, Dua, 13; Nesaî, Gusl, 7)

  Hayr ; hayırlı, faydalı olan, iyilik eden

  Hayru'l-fâsılîn ; hükmedenlerenin, haklı ile haksızı ayırt edenlerin en hayırlısı

  Hayru'l-fâtihîn ; hükmedenlerin, nimet verenlerin, hayır kapılarını açanların en hayırlısı

  Hayru'l-ğâfirîn ; bağışlayanların en hayırlısı

  Hayru'l-hâkimîn ; hüküm ve karar verenlerin en hayırlısı

  Hayru'l-mâkirîn ; hile ile kötülük yapanları bilemeyecekleri, anlayamayacakları, cihetlerden daha şiddetli cezalandıran

  Hayru'l-münzilîn ; nimet verenlerin, ikram edenlerin en hayırlısı

  Hayru'l-vârisîn ; varislerin en hayırlısı

  Hayru'n-nâsırîn ; yardım edenlerin en hayırlısı

  Hayru'r-râhımîn ; merhamet edenlerin en hayırlısı

  Hayru'r-râzikîn ; rızık, nimet verenlerin en hayırlısı

  Hayrun hâfizan ; en iyi koruyup gözeten

  el- Hayy ; yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan

  Hüvallahüllezî lâilâhe illâ hû ; kendisinden başka tanrı bulunmayan Allah

  el- İlâh ; ma'bûd. Tanrı

  İlâhü'n-nâs ; insanların ilahı

  el- Kâbid ; dilediğine rızkı daraltan, ölüm zamanı gelenlerin ruhlarını kabzeden

  Kâbilü't-tevb ; tevbeleri kabul eden

  el-Kâdî ; hakla hükmeden (Beyhâkî, el-Esmâ ve's-Sıfât, s. 111)

  Kâdî'l-umûr ; işlere karar veren (Tirmizî)

  el- Kâdîm ; evveli olmayan, ezelî olan ilk varlık

  el- Kâdir ; güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten

  el- Kadîr ; çok güçlü, çok kuvvetli, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen

  el- Kâfî ; kullarına yardım eden, vekil olan, yol gösteren, yaptıklarını bilen, gören, haberdar olan ve hesaba çeken

  el- Kahhâr ; yenilmeyen, daima galip gelen

  el- Kâhir ; galip gelen, zelil eden, güçlü, her şeyi kuşatan, yaratıklarını dilediği gibi yöneten

  el- Kâim ; varlıkları görüp gözeten, koruyan, yöneten

  el- Kâin ; kadîm, ezelî, ebedî, bâkî, ilk varlık, varlığı sürekli olan (Ahmed, II, 539)

  el-Karîb ; aff, mağfireti, rahmeti, bilmesi, görmesi ve duyması itibariyle kullarına yakın olan

  el- Kâşif ; azap, sıkıntı, bela ve dertleri gideren

  Kâşifü'l-azâb ; azabı, sıkıntıyı, derdi kaldıran

  Kâtib(ûn) ; insanların yaptıklarını yazan

  el- Kavî ; kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten

  el- Kayyûm ; zatı ile kaim olana, ezelî ve ebedî, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen

  el- Kebîr ; zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük

  el- Kefîl ; bütün canlıların rızıklarını üstlenen, bu konuda kullarına yeten, nimet veren, kullarını görüp gözeten

  el- Kerîm ; değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan

  el- Kuddûs ; her türlü çirkinlik (Nesefî, VI, 234), noksanlık ve ayıplardan uzak, tertemiz, bütün kemal sıfatları kendisinde toplayan, güzellik, iyilik ve faziletlerle övülen

  el- Latîf ; yaratıklara karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkâr, ihsan sahibi, insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren her şeyin detayını, sırlarını en iyi bilen, işleri çok hassas düzenleyen, gözle görülmeyen

  el- Mâcid ; şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan

  Mâhid(ûn) ; yer yüzünü yaratıkları için elverişli, yarayışlı ve faydalı olarak yaratan

  el- Mâlik ; bütün varlıkların sahibi

  Mâlikü yevmi'd-din ; din gününün, âhiretin sahibi

  Mâlikü'l-mülk ; mülkün sahibi

  el- Mâni' ; istediği şey engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden

  el- Mecîd ; çok şerefli, çok itibarlı
  el-Melik ; bütün varlıkları yöneten, dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden

  Meliki'n-nâs ; insanların meliki

  el-Melîk ; çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve Malikî, onları terbiye edip yetiştiren, mülk ve güç veren

  el-Mennân ; kullarına bol ihsânda bulunan, sayısız nimetler veren (İbn Mace, Dua, 9.

  el-Metîn ; çok kuvvetli, çok dayanıklı, âcizliği, za'fiyeti ve gevşekliği olmayan

  el-Mevlâ ; dost, yardımcı, görüp gözeten

  Mu'azzib(în) ; suç işleyenleri, zalimleri, günahkârları cezalandıran

  el-Mu'ızz ; izzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan

  el-Mu'îd ; canlı varlıkları ölümlerinden sonra dirilten, yeniden yaratan

  el-Mu'tî ; nimet veren ihsanda bulunan

  el-Muahhır ; geriye bırakan

  el-Muğîs ; yağmur yağdıran

  el-Muğnî ; insanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi,

  Mûhinü keydi'l-kâfirîn ; kâfirlerin tuzağını zayıflatan, boşa çıkaran

  el-Muhît ; ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatan, her şeye muttali olan

  Muhîtü'n bi'l-kâfirîn; kâfirleri kuşatan

  el-Muhric ; bir şeyi açığa çıkaran, bir varlıktan başka bir varlık var eden, gizli şeyleri ortaya çıkaran

  el-Muhsî ; insanların bütün yaptıklarını , olup biten her şeyi bilen ve koruyan

  el-Muhsin ; yaptığı şeyleri iyi, güzel, sağlam ve kaliteli yapan, insanlara ikram ve in'am eden

  el-Muhyî ; varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten

  Muhyî'l-mevtâ ; ölüleri dirilten

  Muhzî'l-kâfirîn ; kâfirleri rezil rüsvay eden

  el-Mukaddim ; öne alan

  Mukallibü'l-kulûb ; kalpleri halden hale çeviren

  Musarrifu'l-kulub ; kalpleri halden hale çeviren

  el-Mu'îd ; ölümlerinden sonra da tekrar diriltecek ve hayatlarını iade edecek olan

  el-Mukît ; her şeye gücü yeten, , rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren

  el-Muksıt ; âdil, hakla hükmeden

  el-Muktedir ; güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan

  el-Musavvir ; yaratıklara şekil ve özellik veren

  Mûsi'(ûn) ; gökleri genişleten

  el-Muksıt ; âdil, hakla ve adaletle hükmeden, mazlumun hakkını zalimden adaletle olan demektir

  Mutahhir ; müminleri manevî kirlerden, günahlardan temizleyen, kötülüklerden kurtaran

  el-Mübdi' ; varlıkları ilk defa yaratan Beyhakî'in el-Esmâ ve's-Sıfât adlı eserinde (s. 61) bu isim el-Bâdi' olarak geçmektedir. Her iki kelime aynı anlamdadır.

  el-Mübîn ; varlığı âşikâr olan, hakkı ızhar eden, gerçeği beyan eden

  Mübrim (ûn) ; hile ile kötülük yapmaya karar verenleri bilir, onların bu kötülüklerini boşa çıkarır, onları kesin olarak cezalandırır

  Mübtel(în) ; deneyen, imtihan eden, gizli olanları açığa çıkaran

  el-Mücîb ; duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren

  el-Müdebbir ; kâinatı yöneten, işleri yerli yerince düzene koyan

  el-Müheymin ; insanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten

  Mûhinü keydi'l-kâfirîn, ; ise kâfirlerin tuzağını zayıflatan, gevşeten, boşa çıkaran,

  el-Mühlik ; isyan eden, azan, günaha dalan ve zulmeden fert ve toplumları yok eden, helak eden

  el-Mükevvin ; ebedî olarak vâr olan (Ahmed, II, 539; Buhârî, Tevhîd, 26)

  el-Mümidd ; yardım eden

  el-Mü'min ; yaratıklarına güven veren

  el-Mümît ; varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alan

  el-Müneccî ; sıkıntı, bela ve azaptan kurtaran

  el-Münezzil ; nimet veren, su, sekînet, melek, kitap ve peygamber indiren

  el-Münîr ; ışık veren, aydınlatan,

  Münşi(ûn) ; îcat eden, inşa eden, yapan, ilk defa yaratan

  el-Müntekim ; suçluları cezalandıran

  Münzil (în) ; melek. Kitap, bu, sekînet indiren, nimet veren

  Münzilü't-Tevrâti ve'l-İncîli ve'l-Fürkân ; Tevrat, İncil ve Kur'ân'ı indiren

  Münzir(în) ; kullarına fayda ve zarar veren şeyleri bildiren; inkâr ve isyan edenlerin âkibetinin kötü olduğunu haber vererek onları bu davranışlardan sakındıran ve azabı ile korkutan

  Mürsil(în) ; vahiy, peygamber, bol yağmur, aşılayıcı rüzgar, koruyucu melek âsiler için yıldırımlar ve âfetler gönderen

  el-Müsa'ır ; ürünleri azaltıp çoğaltan, kıtlaştırıp bollaştıran (Tirmizî, Büyu', 73. Ebû Dâvud, Büyu', 51)

  el-Müsteân ; kendisinden yardım istenen, kindisine sığınılan

  Müstemi'(ûn) ; sesleri işiten,duyan

  el-Müteâl ; aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan

  el-Mütekebbir ; ihtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu

  el-Müteveffî ; yaratıkların canlarını alan

  Mütimmü nûrihî ; nurunu, dinini tamamlayan

  el-Müzill ; boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan

  en-Nâfi' ; faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan

  en-Nâsır ; yardım eden

  en-Nasîr ; çok yardım eden, sürekli yardım eden

  en-Nazîf ; sözleri, işleri ve hükümleri temiz, iyi ve güzel olan (Tirmizî, Edeb, 41)

  en-Nûr ; aydınlatıcı, ışık verici

  Nûru's-semâvâti ve'l-ard ; gökleri ve yeri aydınlatan

  er-Rabb ; varlıkları yaratıp yetiştiren, terbiye eden, eğiten, yetiştiren, her şeye nizamını, güzelliğini ve yeteneklerini veren, her şeyin Malikî ve sahibi

  Rabbü'l-âlemîn ; âlemlerin rabbi

  Rabbü'n-Nâs ; insanların Rabbi

  Rabb'ü'l-Arş ; Arş'ın Rabbi

  Rabbü'l-Felak ; sabahın Rabbi

  Rabbü's-Semâvâti ; göklerin Rabbi

  Rabbü'l-Ard ; yerin Rabbi

  Rabbü'l-Izzeti ; kudret ve şeref sahibi

  Rabbü'ş-Şi'râ ; Şi'ra yıldızının sahibi

  Rabbü Külli Şey'in ; her şeyin Rabbi

  er-Râfi' ; peygamber ve müminlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten

  er-Rahîm ; çok merhametli

  er-Rahmân ; çok merhametli, pek müşfik

  er-Rakîb ; insanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haber alan, murakabe edip koruyan

  er-Râşid ; doğru yolu gösteren, her işi isabetli olan

  er-Raûf ; çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan

  Refî'u'd-derecât ; manevî dereceleri ve gökleri tabaka tabaka yükselten

  er-Refîk ; yumuşak davranışlı, merhametli (Müslim, Selam, 15, Buharî, Edeb, 35, Ebû Dâvûd, Edeb, 15)

  er-Reşîd ; her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren

  er-Rezzâk ; bol nimet, maddî ve manevî rızık veren

  Hayrü'r-râzikîn ; rızık verenlerin en hayırlısı

  es-Sabûr ; çok sabırlı

  es-Sâdık ; söz, iş, va'd ve va'îdinde doğru olan her sözünü ve va'dini yerine getiren

  es-Sâil ; insanları âhirette sorgulayan, hesaba çeken (Müslim, İmâre, 45. Buhârî, Enbiyâ, 50)

  es-Samed ; her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercîi; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, âdil ve güvenilir

  es-Sâmi' ; sözlerini açığını da gizlisini de işiten

  es-Sâni' ; varlıkları, iyi, güzel, sağlam ve muhkem yapan, fâil, halik, musavvir (Müslim, Zikr, 9)

  es-Selâm ; eksiklik, âcizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına güven ve selamet veren

  es-Semî' ; her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan

  Semî'u'd-Dü'â ; duaları duyar kabul eden

  Serîu'l-hısâb ; çok süratli sorgulama yapan, hesap soran

  Serî'u'l-`Ikâb, ; çok hızlı cezalandıran

  es-Setîr ; kularının ayıp ve kusurlarını örten (Nesâî, Gusl, 7. Ebû Dâvûd, Hammam, 2. Ahmed, IV, 224)

  es-Seyyid ; en şerefli, en yüce, kâinatın sahibi, Malikî ve yöneticisi (Ahmed, IV, 24. Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sıfât, I, 54)

  es-Sübbûh ; her türlü kötülük, eksiklik, acizlik, ve noksanlıklardan uzak olan (Müslim, Salat, 223; Ebu Davut, Salat, 17; Nesai, Tatbik, 11, Ahmed, V. 35, 99,115,148)

  eş-Şâfi' ; maddî ve ma'nevî hastalıklara şifa veren, sıkıntıları gideren (Buharî, Merda, 20. Tıb, 40; Müslim, Selam, 46, 47, 48; Ebû Dâvud, Tıb, 17)

  eş-Şâhid ; bilen, muttali olan, tanık

  eş-Şâkir ; verdiği nimetlere şükredi ve çalışan kimseyi ödüllendiren

  eş-Şedîd ; çok kuvvetli, cezalandırması çok şiddetli

  Şedîdü'l-`azâb ; azabı çok şiddetli

  Şedîdü'l-`ıkâb ; cezalandırması çok şiddetli

  Şedîdü'l-mihâl ; cezası. Azabı, kuvveti çok şiddetli olan

  eş-Şefî' ; müminler yâr ve yardımcısı, azap ve sıkıntılardan koruyucusu

  eş-Şehîd ; her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdâr olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden

  eş-Şekûr ; ibadet eden kullarının mükâfatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendiren

  Şey ; var olan, mevcut

  et-Tâmm ; zat, isim, sıfat ve fiilleri, eksisiksiz, kusursuz ve mükemmel olan, acziyet ve za'fiyeti olmayan

  et-Tayyib ; söz, iş ve hükümleri iyi, güzel ve faydalı olan eksiklik ve noksanlardan münezzeh olan (Tirmizî, Edeb, 41; Müslim, Zekat, 65)

  et-Tevvâb ; tevbeleri çok kabul eden, sürekli tevbeleri kabul eden

  el-Vâcid ; zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten

  el-Vâhid ; zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan

  el-Vâkî` ; yaratıklarını tehlikelerden koruyan

  el-Vâlî ; koruyup gözeten, yardım eden, işleri deruhte eden

  el-Vâris ; bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine dönen

  el-Vâsi' ; güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, bütün yaratıklara rızık veren, nimet ve ihsanı bol olan

  Vâsi'u'l-mağfire ; bağışlaması, mağfireti bol olan

  el-Vedûd ; müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilen

  el-Vehhâb ; karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan lütfu,, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatan

  el-Vekîl ; güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin Malikî ve yöneticisi

  el-Velî ; dost, seven, görüp gözeten, yardım eden

  el-Vitr ; ilah, yaratıcı ve ma'bud olmada eşi ve benzeri bulunmayan, tek

  ez-Zâhir ; varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan

  ez-Zâri' ; yetiştiren, büyüten, inşa eden (Beyhâkî, el-Esmâ ve's-Sıfât, s. 57)

  Zâri'ûn ; ekinleri, bitkileri yetiştiren, büyüten

  Zû'l-izzeti ; izzet, güç, kuvvet ve şeref sahibi

  Zî't-tavl ; lütuf, bağış, ikram , ihsan, af ve bağış sahibi,

  Zû fadl ; ikram sahibi

  Zü'l-fadli'l-azîm : çok ikram sahibi

  Zû-intikam ; intikam sahibi, âsileri, zalimleri cçezalandıran

  Zü'l-`ıkâb ; suçluları, günahkârları, zalimleri cezalandıran

  Zü'l-Arş ; Arşın sahibi

  Zü'l-celâli ve'l-ikrâm ; azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi

  Zü'l-kuvveti ; güç ve kuvvet sahibi
  Zü'l-mağfireti ; af ve bağış sahibi

  Zü'l-me'âric ; bütün derecelerin sahibi

  Zû'l-mecd ve'l-ikrâm, ; şeref ve ikram sahibi,

  Zü'r-rahmeti ; merhamet sahibi
  Bu kelimelerin detaylı anlam ve açıklamaları için ilgili maddelere bakınız.


 4. 27.Temmuz.2013, 21:36
  2
  Devamlı Üye  ESMÂ-İ HÜSN (Allah’ın İsimleri)
  En güzel isimler demektir. Bu tabir âyet ve hadislerde geçmiştir: "En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin ve O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın...." (A'râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24); "Allah'ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen (hıfz) kimse cennete girer." (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169); "Allâh'ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan (ihsâ) kimse cennete girer."(Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

  Âyet ve hadislerde zikredilen "el-esmâü'l-hüsnâ"; Allah'ın nasıl bir varlık olduğunun, O'nun niteliklerini, özelliklerini ve hangi vasıflara sahip olup olmadığını beyan eden isim ve sıfatlardır.

  Allah'ı güzel isimleriyle tanımak ve anmak, O'na layık olmayan nitelikler isnat etmemek insanın başta gelen görevidir. Allah'ın isimleri hakkında Allah'a layık olmayan isimler isnat etmek, Allah'a "baba" demek gibi veya "cebbar", "mütekebbir", "zû intikam" gibi azamet ve kudret ifade eden isimleri kabul etmemek veya Allah'a özgü isimleri Allah'tan başka varlıklara vermek Kur'ân'da ilhad kavramıyla ifade edilmiştir. İlhad, doğru olandan, haktan sapmak demektir. Arapların Lat ismini el-ilâh, Menat ismini el-mennân, Uzza ismini el-Azîz isminden türetmeleri ilhaddır. Allâh'a, cisim, cevher, akıl ve illet gibi isimler vermek ilhaddır.

  Hadislerde geçen "ihsâ" (saymak) ve "hıfz" (ezberlemek) kelimeleri ile maksat; Allah'ı güzel isimleriyle tanımak, O'na O'nun istediği şekilde ibadet ve itaat etmektir. Yoksa bu isimleri anlamadan ezberlemek ve tekrarlamak değildir. Mesela bir insan yaptığı bir işte Allah'ın kendisini gördüğünü, yaptıklarını bildiğini, ameline göre ödül veya ceza vereceğini düşünmesi ve ona göre hareket etmesi Allah'ın isimlerini hıfz ve ihsâdır. Tirmizî (ö. 279) esmâü'l-hüsna ile ilgili Ebû Hüreyre'den yaptığı bir rivâyette, Allâh'ın 99 isimini zikretmiş ve bu hadis için garîb demiştir (Deavat, 83. No: 3506). Tirmizî, Ebû Hüreyre'den aynı anlamda iki hadis daha rivâyet etmiş ancak bu rivâyetlerde isimler sayılmamıştır. İbn Ebî Ömer- Sufyan b. Uyeyne - Ebû'z-Zinad - el-A'rac tarikıyla gelen hadise "hasen-sahih" demiştir. Buhârî ve Müslim'in rivâyetlerinde de isimler yoktur.

  İbn Mâce, el-esmâü'l-hüsnâ ile ilgili rivâyetinde 101 isim zikretmiştir (Dua, 10, 11. No: 1269-1270). Tirmizî'nin rivâyetinde el-esmâü'l-hüsnâ, "hüvallahüllezî lâilâhe illâ hû" ile başlarken, İbn Mâce'nin rivâyetinde "Allah" lafzı ile başlamaktadır.

  Tirmizî ve İbn Mâce'nin el-esmâü'l-hüsnâ ile ilgili rivâyetlerinin dışında başka hadislerde de Allah'ı tanıtan isim ve sıfatlar geçmektedir. Hadislerde geçen kâbid, bâsıt, hâfid, râfi', mu'ızz, müzill, sabûr, muhsî, mübdi', mümît, vâcid, reşîd, mukaddim, muahhir, muğnî, mâni', dârr, nâfi' ve mâcid gibi bazı sıfatlar, isim şeklinde Kur'ân'da geçmemektedir. Ancak bu sıfatların ifade ettiği manalar fiilller ile ifade edilmiştir. Allah'ın isimleri / sıfatları 99 adetten ibaret değildir. 99 rakamı çokluktan kinayedir. Nitekim, el-esmâü'l-hüsnâ ile ilgili hadisler, Allah'ın isimlerinin 99'dan ibaret olduğunu da belirtmemekte, sadece bu isimleri sayanların cennete gireceklerini bildirmektedir. Ayrıca hadislerde geçmeyen ancak Kur'ân'da geçen Allah'ın güzel isim ve sıfatları vardır. Bu isim ve sıfatların sayısı iki yüzü geçmektedir. Aşağıda zikrettiğimiz isim ve sıfatların önündeki KK, Kur'ân-ı Kerîm'i; İC, İbn Mâce'yi; TR,Tirmizî'yi, HK, Hâkim Neysabûrî'yi; İH, İbn Hıbban'ı; BY, Beyhakî'yi; NS, Nesâî'yi ifade etmektedir. Diğer hadislerde geçenlerin kaynakları verilmiştir.

  Ayet ve hadislerde geçen Allah'ın isim ve sıfatlarının kısaca anlamları:

  el-A'lâ ; en yüce, en şerefli.

  A'lem ; her şeyi en iyi bilen

  el-Adl ; âdil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan

  Adüvvün li'l-kâfirîn; ; kâfirlerin düşmanı

  el-Afüvv ; çok affedici, çok bağışlayan

  el-Âhir ; varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan

  Âhizü'n bi nâsiyetih ; suçluları cezalandıran

  Ahkemü'l-hâkimîn ; hüküm verenlerin en iyisi, hâkimler hâkimi

  Ahsenü'l-hâlikîn ; yaratanların, takdir ve tasvir edenlerin en iyisi

  Akrab ; bilmesi, görmesi, duyması, haberdâr olması ve yardım etmesi açısından insanlara en yakın olan

  el-Alî ; şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan

  el-Alîm ; her şeyi çok iyi bilen

  el-Âlim ; bilen, anlayan, tanıyan

  Âlimü'l-ğaybi ; gaybı bilen

  Âlimü ğaybi's-semâvâti ve'l-ard ; yerin ve göklerin gaybını bilen

  Âlimü'l-ğaybi ve'ş-şehâdeti ; görünen ve görünmeyen âlemi bilen

  el-Allâm ; çok bilen, bilgisi çok olan, her şeyi bilen

  Allâmü'l-ğuyûb ; görünmeyenleri çok iyi bilen

  el- Azîm ; zatı, isim, sıfat ve fiileri itibariyle pek ulu, büyük, yüce

  el- Azîz ; üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik

  el- Bâ'ıs ; kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, uyarıcı ve müjdeci olarak peygamber gönderen, kıyamette şahitler getiren

  el- Bâkî ; sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedî

  Bâli'ğu emrih ; emri, hükmü hedefine ulaşan, kararını infaz eden

  el- Bâri' ; yaratan, örneği olmadan varlıkları îcat eden

  el- Berr ; iyilik eden, çok lütüfkâr, çok merhametli, çok şefkatli

  el- Bârr ; iyilik eden, çok lütufkâr, çok merhametli, çok şefkatli

  el- Bâsıt ; dilediğine rızkı bol veren

  el- Basîr ; aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören

  el- Bâtın ; mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, haya ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen

  el- Bedî' ; bir şeyi nümûnesi olmadan yaratan , vâr eden, îcât eden

  Bedîu's-semâvâti ve'l-erd ; gökleri ve yeri örneği olmadan yaratan

  berîü'n mine'l-müşrikîn ; müşriklerden berî, uzak olan

  el- Bürhân ; delil sahibi, kullarına delil gösteren, varlığına her şey delalet eden

  Câ'ıl(ûn) ; yaratan, vâr eden, bir varlıktan başka bir varlık yapan,

  el- Câmi' ; kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden

  Câmi'u'n-nâs ; kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden

  el - Cebbâr ; emir ve yasaklarını, hüküm ve karalarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yaratıklarının hallerini düzelten

  el- Celîl ; ulu, kudretli, yüce, azamet ve Kibriya sahibi

  el- Cemîl ; zatı, isim, sıfat, söz, fiil ve hükümleri iyi, güzel, iyilik ve ihsan sahibi

  el- Cevâd ; cömert, nimet ve ihsanı bol olan (Tirmizî, Edeb, 41)

  ed- Dâim ; ölümsüz, varlığı sürekli olan, bâkî ve dâim

  ed- Dârr ; zarar veren şeyleri yaratan âsileri zarar vererek cezalandıran

  ed- Dehr ; zamanı ve zaman içinde olup biten her şeyi vâr eden, zamanın sahibi ve yöneten (Müslim, Elfâz,1, 3. Buhârî, Edeb, 101. Tevhîd, 34)

  ed- Deyyân ; hüküm veren, hesaba çeken, zelil eden, kahhâr (Buhârî, Tevhîd, 32. Ahmed, III, 495)

  el- Ebed ; ölümsüz, varlığı sürekli, bâkî ve dâim

  Ebkâ ; verdiği nimetler sürekli ve daha kalıcı olan

  el-Ehad ; eşi, benzeri ve ikincisi bulunmayan bir tek, yegâne

  Ehlü'l-mağfire ; mağfiret ehli, affedici

  Ehlü't-takvâ ; azabından korkup sakınmaya, korunmaya layık olan

  Ekber ; zatı, isim, sıfat ve fiilleri, şana ve şerefi, nimet ve ihsanı en yüce en ulu (Müslim, Tahâre, 17;Tirmizî, Deavat, 25)

  el-Ekrem ; en çok ikram eden

  Erhamü'r-râhımîn ; merhamet edenlerin en merhametlisi

  Esdeku hadîsen ; en doğru sözlü

  Esdeku Kîlen ; en doğru sözlü

  Esra'u Mekren ; hile ve tuzak kuranları en sür'atli bir şekilde cezalandıran

  Esra'u Ferahan ; kullarının tevbesine çok sevinen

  Esra'u'l-hâsibîn ; hesap soranların, hesap görenlerin en sür'atlisi

  Eşeddü Kuvveten ; çok kuvvetli, çok güçlü

  Eşeddü Tenkîlen ; çok şiddetli cezalandıran

  Eşeddü be'sen ; çok şiddetli cezalandıran

  el-Evvel ; öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık

  Fa'âlün limâ yürîd ; dilediğini yapan

  Fâil(ûn) ; Yapan, yaratan, vâr eden

  Fâliku'l-habbi ve'n-nevâ ; çekirdek ve taneleri çatlatan, yarıp açan

  Fâliku'l-ısbâh ; karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran

  el- Fâtır ; yaratan, îcat eden, yoktan var eden

  Fâtıru's-semâvâti ve'l erdı ; yeri ve gökleri yaratan

  el- Fâtın ; deneyen, imtihan eden (Mâlik, Kader,

  el-Ferd ; tek kadîm, ezelî, ebedî ve bâkî olan varlık.( Beyhakî, I, 161)

  el- Fettâh ; en âdil hüküm veren iyilik kapılarını açan

  Gâlib'ün `alâ emrihî ; emirinde işinde ve hükmünde galip olan, üstün gelen

  el-Ğaffâr ; çok affeden, çok bağışlayan, günah ne kadar çok olursa olsun yine bağışlayan

  Ğâfiru'z-Zenbi ; günahları bağışlayan

  el-Ğafûr ; çok affeden, çok bağışlayan

  el- Ğanî ; zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan

  el- Habîr ; her şeyden haberdar olan, gizli âşikâr her şeyi bilen, haber veren

  el- Hâdî ; hidayet eden, doğru yolu gösteren

  el- Hâfız ; koruyup gözeten

  el- Hafî ; çok ikram eden, son derece iyilik ve lütuf sahibi, her şeyi bilen (Ebu Davud, Tirmizî,

  el- Hâfid ; şan, şeret ve itibar bakımından kâfirleri alçaltan, değersiz yapan, cezalandıran

  el- Hafîz ; varlıkları yok olmaktan koruyan,

  el- Hakem ; hüküm veren, son kararı veren

  el- Hakîm ; hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan

  el- Hâkim ; hükmeden, karar veren, haklıyı haksızı ayıran

  el- Hakk ; varlığı, ilah ve rab oluşu hak olan, eşyayı var eden hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil

  el- Hâlik ; her şeyi yaratan

  el- Halîm ; çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, heyecanlanmayan, acele etmeyen hoşgörülü, teenni ile hareke eden

  el- Hallâk ; mükemmel yaratan, devamlı yaratan

  el- Hamîd ; çok övülen, övgüye layık olan

  el- Hannân ; çok merhametli, çok şefkatli

  el-Hâsib ; insanları sorgulayan, hesaba çeken )

  Hasbü ; yardım etmede, rızık vermede ve korumada yeten,

  el-Hasîb ; insanlara yeten, insanların yaptıklarını koruyup hesaba çeken

  el-Hayî ; edep ve haya sahibi, çirkinliği bulunmayan, bağış, ihsan ve nimeti terk etmeyen (Ebû Dâvud, Hammam, 2; İbn Mâce, Dua, 13; Nesaî, Gusl, 7)

  Hayr ; hayırlı, faydalı olan, iyilik eden

  Hayru'l-fâsılîn ; hükmedenlerenin, haklı ile haksızı ayırt edenlerin en hayırlısı

  Hayru'l-fâtihîn ; hükmedenlerin, nimet verenlerin, hayır kapılarını açanların en hayırlısı

  Hayru'l-ğâfirîn ; bağışlayanların en hayırlısı

  Hayru'l-hâkimîn ; hüküm ve karar verenlerin en hayırlısı

  Hayru'l-mâkirîn ; hile ile kötülük yapanları bilemeyecekleri, anlayamayacakları, cihetlerden daha şiddetli cezalandıran

  Hayru'l-münzilîn ; nimet verenlerin, ikram edenlerin en hayırlısı

  Hayru'l-vârisîn ; varislerin en hayırlısı

  Hayru'n-nâsırîn ; yardım edenlerin en hayırlısı

  Hayru'r-râhımîn ; merhamet edenlerin en hayırlısı

  Hayru'r-râzikîn ; rızık, nimet verenlerin en hayırlısı

  Hayrun hâfizan ; en iyi koruyup gözeten

  el- Hayy ; yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan

  Hüvallahüllezî lâilâhe illâ hû ; kendisinden başka tanrı bulunmayan Allah

  el- İlâh ; ma'bûd. Tanrı

  İlâhü'n-nâs ; insanların ilahı

  el- Kâbid ; dilediğine rızkı daraltan, ölüm zamanı gelenlerin ruhlarını kabzeden

  Kâbilü't-tevb ; tevbeleri kabul eden

  el-Kâdî ; hakla hükmeden (Beyhâkî, el-Esmâ ve's-Sıfât, s. 111)

  Kâdî'l-umûr ; işlere karar veren (Tirmizî)

  el- Kâdîm ; evveli olmayan, ezelî olan ilk varlık

  el- Kâdir ; güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten

  el- Kadîr ; çok güçlü, çok kuvvetli, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen

  el- Kâfî ; kullarına yardım eden, vekil olan, yol gösteren, yaptıklarını bilen, gören, haberdar olan ve hesaba çeken

  el- Kahhâr ; yenilmeyen, daima galip gelen

  el- Kâhir ; galip gelen, zelil eden, güçlü, her şeyi kuşatan, yaratıklarını dilediği gibi yöneten

  el- Kâim ; varlıkları görüp gözeten, koruyan, yöneten

  el- Kâin ; kadîm, ezelî, ebedî, bâkî, ilk varlık, varlığı sürekli olan (Ahmed, II, 539)

  el-Karîb ; aff, mağfireti, rahmeti, bilmesi, görmesi ve duyması itibariyle kullarına yakın olan

  el- Kâşif ; azap, sıkıntı, bela ve dertleri gideren

  Kâşifü'l-azâb ; azabı, sıkıntıyı, derdi kaldıran

  Kâtib(ûn) ; insanların yaptıklarını yazan

  el- Kavî ; kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten

  el- Kayyûm ; zatı ile kaim olana, ezelî ve ebedî, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen

  el- Kebîr ; zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük

  el- Kefîl ; bütün canlıların rızıklarını üstlenen, bu konuda kullarına yeten, nimet veren, kullarını görüp gözeten

  el- Kerîm ; değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan

  el- Kuddûs ; her türlü çirkinlik (Nesefî, VI, 234), noksanlık ve ayıplardan uzak, tertemiz, bütün kemal sıfatları kendisinde toplayan, güzellik, iyilik ve faziletlerle övülen

  el- Latîf ; yaratıklara karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkâr, ihsan sahibi, insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren her şeyin detayını, sırlarını en iyi bilen, işleri çok hassas düzenleyen, gözle görülmeyen

  el- Mâcid ; şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan

  Mâhid(ûn) ; yer yüzünü yaratıkları için elverişli, yarayışlı ve faydalı olarak yaratan

  el- Mâlik ; bütün varlıkların sahibi

  Mâlikü yevmi'd-din ; din gününün, âhiretin sahibi

  Mâlikü'l-mülk ; mülkün sahibi

  el- Mâni' ; istediği şey engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden

  el- Mecîd ; çok şerefli, çok itibarlı
  el-Melik ; bütün varlıkları yöneten, dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden

  Meliki'n-nâs ; insanların meliki

  el-Melîk ; çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve Malikî, onları terbiye edip yetiştiren, mülk ve güç veren

  el-Mennân ; kullarına bol ihsânda bulunan, sayısız nimetler veren (İbn Mace, Dua, 9.

  el-Metîn ; çok kuvvetli, çok dayanıklı, âcizliği, za'fiyeti ve gevşekliği olmayan

  el-Mevlâ ; dost, yardımcı, görüp gözeten

  Mu'azzib(în) ; suç işleyenleri, zalimleri, günahkârları cezalandıran

  el-Mu'ızz ; izzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan

  el-Mu'îd ; canlı varlıkları ölümlerinden sonra dirilten, yeniden yaratan

  el-Mu'tî ; nimet veren ihsanda bulunan

  el-Muahhır ; geriye bırakan

  el-Muğîs ; yağmur yağdıran

  el-Muğnî ; insanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi,

  Mûhinü keydi'l-kâfirîn ; kâfirlerin tuzağını zayıflatan, boşa çıkaran

  el-Muhît ; ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatan, her şeye muttali olan

  Muhîtü'n bi'l-kâfirîn; kâfirleri kuşatan

  el-Muhric ; bir şeyi açığa çıkaran, bir varlıktan başka bir varlık var eden, gizli şeyleri ortaya çıkaran

  el-Muhsî ; insanların bütün yaptıklarını , olup biten her şeyi bilen ve koruyan

  el-Muhsin ; yaptığı şeyleri iyi, güzel, sağlam ve kaliteli yapan, insanlara ikram ve in'am eden

  el-Muhyî ; varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten

  Muhyî'l-mevtâ ; ölüleri dirilten

  Muhzî'l-kâfirîn ; kâfirleri rezil rüsvay eden

  el-Mukaddim ; öne alan

  Mukallibü'l-kulûb ; kalpleri halden hale çeviren

  Musarrifu'l-kulub ; kalpleri halden hale çeviren

  el-Mu'îd ; ölümlerinden sonra da tekrar diriltecek ve hayatlarını iade edecek olan

  el-Mukît ; her şeye gücü yeten, , rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren

  el-Muksıt ; âdil, hakla hükmeden

  el-Muktedir ; güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan

  el-Musavvir ; yaratıklara şekil ve özellik veren

  Mûsi'(ûn) ; gökleri genişleten

  el-Muksıt ; âdil, hakla ve adaletle hükmeden, mazlumun hakkını zalimden adaletle olan demektir

  Mutahhir ; müminleri manevî kirlerden, günahlardan temizleyen, kötülüklerden kurtaran

  el-Mübdi' ; varlıkları ilk defa yaratan Beyhakî'in el-Esmâ ve's-Sıfât adlı eserinde (s. 61) bu isim el-Bâdi' olarak geçmektedir. Her iki kelime aynı anlamdadır.

  el-Mübîn ; varlığı âşikâr olan, hakkı ızhar eden, gerçeği beyan eden

  Mübrim (ûn) ; hile ile kötülük yapmaya karar verenleri bilir, onların bu kötülüklerini boşa çıkarır, onları kesin olarak cezalandırır

  Mübtel(în) ; deneyen, imtihan eden, gizli olanları açığa çıkaran

  el-Mücîb ; duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren

  el-Müdebbir ; kâinatı yöneten, işleri yerli yerince düzene koyan

  el-Müheymin ; insanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten

  Mûhinü keydi'l-kâfirîn, ; ise kâfirlerin tuzağını zayıflatan, gevşeten, boşa çıkaran,

  el-Mühlik ; isyan eden, azan, günaha dalan ve zulmeden fert ve toplumları yok eden, helak eden

  el-Mükevvin ; ebedî olarak vâr olan (Ahmed, II, 539; Buhârî, Tevhîd, 26)

  el-Mümidd ; yardım eden

  el-Mü'min ; yaratıklarına güven veren

  el-Mümît ; varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alan

  el-Müneccî ; sıkıntı, bela ve azaptan kurtaran

  el-Münezzil ; nimet veren, su, sekînet, melek, kitap ve peygamber indiren

  el-Münîr ; ışık veren, aydınlatan,

  Münşi(ûn) ; îcat eden, inşa eden, yapan, ilk defa yaratan

  el-Müntekim ; suçluları cezalandıran

  Münzil (în) ; melek. Kitap, bu, sekînet indiren, nimet veren

  Münzilü't-Tevrâti ve'l-İncîli ve'l-Fürkân ; Tevrat, İncil ve Kur'ân'ı indiren

  Münzir(în) ; kullarına fayda ve zarar veren şeyleri bildiren; inkâr ve isyan edenlerin âkibetinin kötü olduğunu haber vererek onları bu davranışlardan sakındıran ve azabı ile korkutan

  Mürsil(în) ; vahiy, peygamber, bol yağmur, aşılayıcı rüzgar, koruyucu melek âsiler için yıldırımlar ve âfetler gönderen

  el-Müsa'ır ; ürünleri azaltıp çoğaltan, kıtlaştırıp bollaştıran (Tirmizî, Büyu', 73. Ebû Dâvud, Büyu', 51)

  el-Müsteân ; kendisinden yardım istenen, kindisine sığınılan

  Müstemi'(ûn) ; sesleri işiten,duyan

  el-Müteâl ; aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan

  el-Mütekebbir ; ihtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu

  el-Müteveffî ; yaratıkların canlarını alan

  Mütimmü nûrihî ; nurunu, dinini tamamlayan

  el-Müzill ; boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan

  en-Nâfi' ; faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan

  en-Nâsır ; yardım eden

  en-Nasîr ; çok yardım eden, sürekli yardım eden

  en-Nazîf ; sözleri, işleri ve hükümleri temiz, iyi ve güzel olan (Tirmizî, Edeb, 41)

  en-Nûr ; aydınlatıcı, ışık verici

  Nûru's-semâvâti ve'l-ard ; gökleri ve yeri aydınlatan

  er-Rabb ; varlıkları yaratıp yetiştiren, terbiye eden, eğiten, yetiştiren, her şeye nizamını, güzelliğini ve yeteneklerini veren, her şeyin Malikî ve sahibi

  Rabbü'l-âlemîn ; âlemlerin rabbi

  Rabbü'n-Nâs ; insanların Rabbi

  Rabb'ü'l-Arş ; Arş'ın Rabbi

  Rabbü'l-Felak ; sabahın Rabbi

  Rabbü's-Semâvâti ; göklerin Rabbi

  Rabbü'l-Ard ; yerin Rabbi

  Rabbü'l-Izzeti ; kudret ve şeref sahibi

  Rabbü'ş-Şi'râ ; Şi'ra yıldızının sahibi

  Rabbü Külli Şey'in ; her şeyin Rabbi

  er-Râfi' ; peygamber ve müminlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten

  er-Rahîm ; çok merhametli

  er-Rahmân ; çok merhametli, pek müşfik

  er-Rakîb ; insanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haber alan, murakabe edip koruyan

  er-Râşid ; doğru yolu gösteren, her işi isabetli olan

  er-Raûf ; çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan

  Refî'u'd-derecât ; manevî dereceleri ve gökleri tabaka tabaka yükselten

  er-Refîk ; yumuşak davranışlı, merhametli (Müslim, Selam, 15, Buharî, Edeb, 35, Ebû Dâvûd, Edeb, 15)

  er-Reşîd ; her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren

  er-Rezzâk ; bol nimet, maddî ve manevî rızık veren

  Hayrü'r-râzikîn ; rızık verenlerin en hayırlısı

  es-Sabûr ; çok sabırlı

  es-Sâdık ; söz, iş, va'd ve va'îdinde doğru olan her sözünü ve va'dini yerine getiren

  es-Sâil ; insanları âhirette sorgulayan, hesaba çeken (Müslim, İmâre, 45. Buhârî, Enbiyâ, 50)

  es-Samed ; her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercîi; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, âdil ve güvenilir

  es-Sâmi' ; sözlerini açığını da gizlisini de işiten

  es-Sâni' ; varlıkları, iyi, güzel, sağlam ve muhkem yapan, fâil, halik, musavvir (Müslim, Zikr, 9)

  es-Selâm ; eksiklik, âcizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına güven ve selamet veren

  es-Semî' ; her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan

  Semî'u'd-Dü'â ; duaları duyar kabul eden

  Serîu'l-hısâb ; çok süratli sorgulama yapan, hesap soran

  Serî'u'l-`Ikâb, ; çok hızlı cezalandıran

  es-Setîr ; kularının ayıp ve kusurlarını örten (Nesâî, Gusl, 7. Ebû Dâvûd, Hammam, 2. Ahmed, IV, 224)

  es-Seyyid ; en şerefli, en yüce, kâinatın sahibi, Malikî ve yöneticisi (Ahmed, IV, 24. Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sıfât, I, 54)

  es-Sübbûh ; her türlü kötülük, eksiklik, acizlik, ve noksanlıklardan uzak olan (Müslim, Salat, 223; Ebu Davut, Salat, 17; Nesai, Tatbik, 11, Ahmed, V. 35, 99,115,148)

  eş-Şâfi' ; maddî ve ma'nevî hastalıklara şifa veren, sıkıntıları gideren (Buharî, Merda, 20. Tıb, 40; Müslim, Selam, 46, 47, 48; Ebû Dâvud, Tıb, 17)

  eş-Şâhid ; bilen, muttali olan, tanık

  eş-Şâkir ; verdiği nimetlere şükredi ve çalışan kimseyi ödüllendiren

  eş-Şedîd ; çok kuvvetli, cezalandırması çok şiddetli

  Şedîdü'l-`azâb ; azabı çok şiddetli

  Şedîdü'l-`ıkâb ; cezalandırması çok şiddetli

  Şedîdü'l-mihâl ; cezası. Azabı, kuvveti çok şiddetli olan

  eş-Şefî' ; müminler yâr ve yardımcısı, azap ve sıkıntılardan koruyucusu

  eş-Şehîd ; her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdâr olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden

  eş-Şekûr ; ibadet eden kullarının mükâfatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendiren

  Şey ; var olan, mevcut

  et-Tâmm ; zat, isim, sıfat ve fiilleri, eksisiksiz, kusursuz ve mükemmel olan, acziyet ve za'fiyeti olmayan

  et-Tayyib ; söz, iş ve hükümleri iyi, güzel ve faydalı olan eksiklik ve noksanlardan münezzeh olan (Tirmizî, Edeb, 41; Müslim, Zekat, 65)

  et-Tevvâb ; tevbeleri çok kabul eden, sürekli tevbeleri kabul eden

  el-Vâcid ; zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten

  el-Vâhid ; zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan

  el-Vâkî` ; yaratıklarını tehlikelerden koruyan

  el-Vâlî ; koruyup gözeten, yardım eden, işleri deruhte eden

  el-Vâris ; bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine dönen

  el-Vâsi' ; güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, bütün yaratıklara rızık veren, nimet ve ihsanı bol olan

  Vâsi'u'l-mağfire ; bağışlaması, mağfireti bol olan

  el-Vedûd ; müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilen

  el-Vehhâb ; karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan lütfu,, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatan

  el-Vekîl ; güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin Malikî ve yöneticisi

  el-Velî ; dost, seven, görüp gözeten, yardım eden

  el-Vitr ; ilah, yaratıcı ve ma'bud olmada eşi ve benzeri bulunmayan, tek

  ez-Zâhir ; varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan

  ez-Zâri' ; yetiştiren, büyüten, inşa eden (Beyhâkî, el-Esmâ ve's-Sıfât, s. 57)

  Zâri'ûn ; ekinleri, bitkileri yetiştiren, büyüten

  Zû'l-izzeti ; izzet, güç, kuvvet ve şeref sahibi

  Zî't-tavl ; lütuf, bağış, ikram , ihsan, af ve bağış sahibi,

  Zû fadl ; ikram sahibi

  Zü'l-fadli'l-azîm : çok ikram sahibi

  Zû-intikam ; intikam sahibi, âsileri, zalimleri cçezalandıran

  Zü'l-`ıkâb ; suçluları, günahkârları, zalimleri cezalandıran

  Zü'l-Arş ; Arşın sahibi

  Zü'l-celâli ve'l-ikrâm ; azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi

  Zü'l-kuvveti ; güç ve kuvvet sahibi
  Zü'l-mağfireti ; af ve bağış sahibi

  Zü'l-me'âric ; bütün derecelerin sahibi

  Zû'l-mecd ve'l-ikrâm, ; şeref ve ikram sahibi,

  Zü'r-rahmeti ; merhamet sahibi
  Bu kelimelerin detaylı anlam ve açıklamaları için ilgili maddelere bakınız.

+ Yorum Gönder