+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir anne babanın çocuğunu dövmesi günah mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir anne babanın çocuğunu dövmesi günah mıdır?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: bir anne babanın çocuğunu dövmesi günah mıdır


  Reklam  Cevap: Çocuk terbiyesinde şiddet ve dayak caiz midir?  Merhametsizlik, İslam'ın umumî yasaklarından biridir. Bu sadece çocuk veya insanlar hakkında değil, hayvanlar yani "her ruh taşıyan" mahlûk hakkında yasaklanmıştır. Bu zîruh, hayvan da olsa, kâfir de olsa fark etmez: "Herhangi bir zîruha (ruh ve hayat sahihine) kim işkence yapar, sonra da tövbe etmeden ölürse, kıyamet günü, Allah da ona işkence yapar.(Müsned-i Ahmed 2, 92; ) Müslümana rahîm (merhametli) olmak, kerim olmak tavsiye edilir:"(Halka) merhametli olmayan kimseye (Hak tarafından) rahmet edilmez.”( Buhari, Edeb 18; Ebu Davud Edeb 66)

  "Rahmet ve şefkat sahiplerine Rahman olan Allah rahmet eder; arz ehline rahmet edin ki (müşfik olun ki) semâ ehli de size rahmet etsin.( Ebu Davud Edeb 66)

  "Merhamet ancak şakî olanlardan alınmıştır.”( Tirmizi Birr 16)

  Hz. Peygamber (a.s.) çocuklara karşı gösterilmesi gereken şefkate ayrıca ağırlık verir:


  "Küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir.”( Hakim, El-Müstedrek 1, 62)

  "Çocuklarınızı çok öpün, zira her öpücük için size cennette bir derece verilir, melekler öpücüklerinizi sayarlar ve sizin için yazarlar.” (Müsnedu İmam-ı Zeyd İbn-i ali s. 505) diye çocukları sevmeye teşvik eden Hz. Peygamber (a.s.), torunlarından birini öperken, orada bulunanlardan birisi, "Benim on çocuğum var, hiçbirini de öpmedim" diyerek Hz. Peygamberin (a.s.m) davranışını yadırgadığını ifade eder. Resulullah'tan aldığı cevap şu olur:

  "Şefkatli olmayana merhamet edilmez.( Buhari, Edeb 18) Bir başka rivayetin bildirdiğine göre, bir grup bedevi, "Çocuklarınızı öper misiniz?" diye Hz. Peygamber'den (a.s.m) sorar. "Evet!" cevabını alan bedeviler "Fakat biz Allah'a andolsun öpmeyiz!" deyince Resulullah'm (a.s.) onlara cevabı şu olur: Allah kalplerinizden merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim?( İbnu Mace, Edeb 3)

  Hz. Enes, her yönüyle, her davranışıyla insanlara en iyi örneği sunan Hz. Peygamber'i "Çocuklara karşı insanların en müşfiği" olarak tavsif eder ( Bezzar)

  Tedib

  Çocuğu gaddarlığa karşı koruma meselesinde İslam'ın hassasiyeti bilhassa tedible ilgili olarak koyduğu kaidelerde kendini göstermektedir. Çünkü, çocuğu en ziyade ezen husus, tedib ve terbiye maksadıyla takınılan sert ve merhametsiz tavırdır

  Tedib, lügat olarak, edeb verme manasına gelir. Umumiyetle, âdab ve davranışlarla ilgili olarak cemiyetin iyi saydığı şeyleri öğretme, kötü saydığı şeylerden de koruma faaliyetidir. Bu maksatla yapılacak her çeşit talim, müdahale, tedbir, ceza, azar birer tedib faaliyetidir. Her tedib bir terbiye vasıtasıdır. Çocuğun anlayışına, işlediği hatanın cinsine ve derecesine göre tatbik edilecek çeşitli tedib şekilleri vardır. "Va'z ve nasihat, Allah'ın nasihatıyla korkutma (vaîd), tehdit, dövme, hapsetme, ikram, hediye, ihsan, (çeşitli şekillerde) iyilik etme," hepsi tedibin çeşitlerine girer( Münavi)

  İslam alimleri, Hz. Peygamber'in (a.s.) "Herkese derecesine göre davranın.”( Ebu Davud Edeb 22)
  "Akılları nisbetinde ikabda bulunun”( Suyuti, Camius-Sağir, 4, 299) hadisini, çocukların tedibi mevzuunda,
  "Kendi aklınıza göre değil, onların aklına uygun düşecek ceza ile cezalandırın”( Münavi) şeklinde anlayarak tedib edilecek çocuğun iyice tanınmasını, çocuğun umumî durumuna göre, bunlardan birinin tercih edilmesini prensip kabul ederler

  Tedib vasıtaları arasında, dayağın yer alma keyfiyetini, "terbiyede dayağın kaldırılması" fantazisine meyleden Batı kaynaklı günümüz esprisi, "çocuğa kötü muamele, işkence kapısı’nın açılması" olarak değerlendirebileceğini göz önüne alarak, bu mevzuda İslam'ın görüşünü belirtmek gerekecektir:

  a. Her şeyden önce, gerek dünyevî, gerek uhrevî meselelerde kişinin terbiyesinde, onun, ümit ve korku arasında (beynerrecâ vel havf) tutulması mühim bir esastır. Kur'an daima cennet ve cehennemi yan yana zikreder, Allah'ın rahmeti ile ümit verirken, adalet ve cezasıyla, gadab ve celaliyle de korkutur

  b. Çocuk terbiyesinde ümitle birlikte korku da yer almalıdır. Çocuk için korkunun en müşahhas, en uyarıcı temsilcisi "dayak"tır. Hz. Peygamber (a.s.m), çok sıkı kayıtlarla dövmeye müsaade etmesine rağmen, deyneğin korkutucu, caydırıcı tesirinden istifade edilmesi için onun evde, "herkesin göreceği şekilde asılı tutulmasını" tavsiye etmiştir.( Taberani) Gazali, muallimlere: "Tediblerin büyük kısmını korkutarak, dayak ve tedibi de azaltarak" yapmalarını tavsiye eder( Gazali)

  c. Hz. Peygamber (a.s.m), "küçük çocukların" dövülmesini yasaklar: "Henüz tıfıl olan çocuklarınızı dövmeyin.”( Deylemi) Buradaki tıfıl kelimesi "doğum-buluğ arasındaki çocuk" mânâsına gelirse de, "doğum-temyiz arasındaki çocuk”( İbnu Manzur) mânâsına da gelmektedir ve hadiste bu ikinci mânâda kullanılmıştır; zira belli yaşlardan sonra, belli kayıtlarla dayağa izin verildiğine dair rivayetler de mevcuttur. Aliyyü'l-Kaari, çocuğun altı yaşından önce sadece dil ve ihsanla tedib edilmesi gerektiği, dövmek suretiyle tedibe altı yaşından sonra tevessül edilebileceğini söyler.( Kaari, Şerhu Aynul İlm 1, 418) Şu halde, hadisten "temyiz yaşından önce dövmenin yasaklandığı" anlaşılmıştır

  d. Hadiste dayağa namazla ilgili olarak ruhsat verilmektedir: "Çocuklar yedi yaşına basınca namazı emredin, öğretin; on yaşına basınca da kılmadığı takdirde (alıştırmak için) dövün.” Alimler daha küçük yaşta dayağın fayda değil zarar vereceğini ifade ederler. Hatta başta Beyhakî olmak üzere bazı âlimler "dayağın sadece vacip olan bir fiile icbar için caiz olacağı" düşüncesine dayanarak, buluğa kadar hiçbir şey vâcib olmadığı için bu yaşa kadar, hiçbir surette dövülmemesi gerektiğini ileri sürmüştür.( Ebu Davud) Fakat muhtar ve makbul görüş bu değildir

  e. Alimler dayağın münhasıran tedib maksadıyla olması gereğine işaret ederler. Öfke ve hıncını teskin etmek, işkence ve eziyette bulunmak maksadıyla olan dayak helâl değildir. Çocuğun kasıtsız, unutarak yaptığı fiilleri sebebiyle dövülmesi de haramdır( Şevkani, Neylül Etvar)

  f. Vurulacak miktar üzerinde de durulur. Hz. Peygamber (a.s.), Muallim Mirdas'a: "Sakın üçten fazla vurmayasın; aksi takdirde Allah sana kısas tatbik eder" buyurur.( Münavi) Bu konuda âlimler çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Her halükarda "hadd" maksadıyla olmayan tedib için olan dövmeler, on darbeyi geçmeyecek ve yaralayıcı olmayacak.( Estrüşeni) Kaabisi, henüz buluğ çağına yaklaşmayan çocukların hafif dövülmesi ve üç darbeden fazla vurulmaması gerektiğini söyler.( Abd İbnu Humeyd) Buluğa yaklaşanlara da en fazla on darbe tecviz edilir. Alimlerin ekseriyeti bu görüşü iltizam eder( Kaabisi)

  g. Vurulacak nahiye de tahdit edilmiştir. Yüze vurmak kesinlikle yasaklanmıştır.( İbnu Haldun, Mukaddime) Hayvanın bile yüzüne vurmak dinen yasaktır.( Müslim) Bazı alimler bütün vuruşların aynı mahalle olmasını da hoş karşılamazlar.( Ebu Davud) Kaabisî en uygun mahallin ayak altı olacağını söyler( Razi)

  ğ. Alimler, hadislere dayanarak kullanılacak vasıta üzerinde de dururlar. Tahta, deynek, kamçı gibi yaralayıcı şeyler de yasaktır. Elle, bükülü mendille veya ince çubukla dövmeye müsaade edilmiştir. Aksi takdirde, yasağın dışına çıkıldığı için, ortaya çıkacak durumlardan döven kimse hukuken sorumludur.( Kaabisi) Hukuku tecavüz ettiği için uhrevî sorumluluğu da olacaktır

  Hülasa görüldüğü üzere, dayak tedib maksadıyla tecviz edilmiş olmasına rağmen, çeşitli kayıtlarla son derece sınırlandırılmıştır. Bu kayıtlara her zaman riayetin mümkün olmayacağını göz önüne alan İmâm-ı Şafii, Zeynü'd-Dîn el-Irâkî gibi diğer bazı alimler "dayak caiz olmakla beraber terki efdaldir, daha iyidir" neticesine varmışlardır( Razi)

  Alimleri bu hükme götüren Hz. Peygamber (a.s.m)'in şahsi tutumunu da burada belirtmemizde, mevzumuzun aydınlanması açısından zaruret var: Hz. Ayşe, Resulullah'm ne kadınlarından, ne de hizmetçilerinden kimseyi dövmediğini, eliyle hiçbir şeye (bu niyetle) vurmadığını kesin bir dille ifade eder. Sahabeden, Hz. Peygamber'e (a.s.) yakınlığıyla meşhur Hz. Enes de Aleyhissalatu vesselam'a (hazerde ve seferde) on yıl hizmet ettiğini, işlerinin her defasında Resulullah'ın arzu ettiği şekilde olmadığını, buna rağmen kendisine bir defacık ne vurduğunu, ne sebbettiğini, ne azarladığını, ne surat astığını ne de ayıpladığını, hatta bir kere olsun "of be" demediğini, yaptıkları arasında hoşuna gitmeyen için "Ne fena yapmışsın" demediğini veya yapılan bir şey için "Bunu niye böyle yaptın?", yapılmayan şey için de "Onu niye yapmadın?" diye hesaba çekmediğini, kazara hanımlarından biri, "Keşke şöyle yapsaydın" diye müdahale edecek olsa "Bırakın çocuğu, o Allah'ın murad ettiğinden başka bir şey yapmamıştır" dediğini anlatmaktadır.( Razi)

  (Bk. Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, Prof. Dr. İbrahim Canan)


  sie

 3. Misafir
  Eğer bir anne ve baba döviyorsa ve onun 3 evladı varsa ve 2sini sevmeyip birini sevip ve 2sini dövüp ona ne anne baba dır

 4. Misafir
  ben artık bıktım her gün dövüyor. annem olcak kadın beni bir gün düşünürken kendimi öldürmek geliyo içimden ama ablamı geride bırakmak istemiyorum.

 5. Misafir
  Bende 21 yaşına geldim halen annemden babamdan dedemden dayak yiyorum. Keşke sucum olsa. Yakında evlenecegim hic birinin yüzünü görmek istemiyorum.

 6. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..
  Yazan kardeşlerimin Allah yardımcısı olsun inşAllah . cahiliz arkadaşlar , cahil ebeveynler cahil çocuklar , at gözlüğü takan aileler , değişmek ve öğrenmek için hiç bir çaba sarfetmeyen insanlar topluluğuyuz. Çocuklar bize Allahı öğretmek için , iyi bir insan iyi bir müslüman yetiştirmek üzere gönderilmiştir . Çocuklar bu hayatın neşesi , mutluluğudur . Hayatınızda yaptığınız yanlışların veya kaderinizin sebebi olarak çocukları görmeyin , onlar size muhtaç , suça sürüklenmiş çocukların yaptıkları fiillerde hep ailelerinin imzası var , yapmayın . sevgiyle kucaklayın , yaralamayın çocukları , Onlar geçmişe dönüp bakınca , çocukların hayal dünyasını sizin dayaklarınız ve çemkirmelerinizle doldurmayın , Anna baba olmanız size bu hakkı tanımıyor , yılanı bile deliğinden çıkaran , tatlı söz demiş atalarımız ,Peygamberimizin Sav çocuklar hususundaki hadisleri ve davranışları mükemmel zaten , müslümanım derken salavat cekerken , ne kadar Onun izinden gidiyorum diye bir düşünün , papağan gibi söylemek birşey katmıyor , yaşayın öğrendiklerinizi , sevgi ekin , gözünüzün görebildiği herşeye sevgi ekin , size bahşedilen evlatlaara - ki birçok insnaın hayali evlat sahibi olmak - onlara özel olduğunu hissettirin , Allah için yaşamayı , öğretin . Yaftalamayın , eziklemeyin , canlarını yakmayın , irdelemeyin ;empati kurun yaa onların sizden başka kimsesi yok sığıncakları sarılcakları tek yer sizsiniz , siz kalkıp onu hançerliyorsunuz . Onlara davranıldığı gibi sizede davranılsa aşağılansanız dövülseniz hakir görülseniz , senin yüzündne bn bunları çektim diye ithamlarla karşı karşıya gelseniz siz ne yapardınız ? Vahşice ve merhametsizce davrananlar Müslümanım derken , Allah derken bir kere daha düşünsün . Rabbim herkesin kalbine öfkeden hırstan vahşilikten uzak , kendine ve etrafındakilere yetecek merhamet versin inşAllah

 7. Misafir
  annem uc kardesimin arasinda en cok beni dovuyor en buyukleri olduguma ragmen ve bos yere dovuyor

 8. Misafir
  Ben okuldan dve erken geliyorum diye dayak yiyorum annemle ikimiz yasiyoruz 21yasindayim evde köleyim. rabbim kimsenin kalbini mühürlemesin.

 9. mum
  Administrator
  21yasindayim evde köleyim.
  annenin çocuğunu dövmesi uygun değildir fakat anne yüreği, çocuğunun kötü işlere bulaşmama/kötü arkadaşlarla gezmemesi için onu bu işlere yöneltiyor.
  Bu kölelik değildir. hiç bir anne gereksiz yere çocuğuna vurmaz

 10. Misafir
  Ben 15 yaşındayım bence ebeveynler çocuklarını severlerde döverlerde bu çok kötü bir şey yani dövmeleri ama ben şunu söylüyotum haksız yere dövenlerin Allah belalarını versin unutmayın ahirette Allahta onlara işkence yaparmış

 11. Misafir
  Nereye dovmez ya herkeste anne sefkatı yok bosuna dıl dokmeyın her ınsan bır değerdır.eger kım cocuguna vuruyorsa en kıymetlı anında elı kopsun ınsallah

 12. Misafir
  Alıntı Kayıtsız Üye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ben okuldan dve erken geliyorum diye dayak yiyorum annemle ikimiz yasiyoruz 21yasindayim evde köleyim. rabbim kimsenin kalbini mühürlemesin.
  amin kardeşim bizim evde bi anne var bela bela hem namaz kılıyor dindar ayagıyla gezip boş yere bizi dövüyor agza alınmayan küfürler atıyor bide bazıları anne boş yere çocugunu dövmez diyor bu anne dövüyor.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
çocuğa vurmanın günahı,  çocuğu dövmek günahmı,  Annenin çocuğunu dövmesi günah mı,  annenin çocuğunu dövmesi,  çocuk dövmek günahmı,  çocuğu dövmenin günahı,  çocuğu dövmek günah mıdır