+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kurandaki ayetlerde müminin özellikleri nasıl geçmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kurandaki ayetlerde müminin özellikleri nasıl geçmektedir?

  Sual: Kurandaki ayetlerde müminin özellikleri nasıl geçmektedir?sure isimleriyle ayetsayısıyla tam meal olarak bütün sulerde taramak istiyorum ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kurandaki ayetlerde müminin özellikleri nasıl geçmektedir?


  Reklam  Cevap: Allah'ın Kuran'da bildirdiği mümin özelliklerinin belli başlılarını şöyle maddeleştirebiliriz:

  • Müminler ancak Allah'a kulluk ederler. O'ndan başka zihinlerinde ilahlaştırdıkları hiçbir varlık yoktur. (Fatiha Suresi 1-7; Nisa Suresi 36)

  • Allah'tan korkup-sakınırlar. Allah'ın yasakladığı veya rızasına aykırı olan bir şeyi yapmaktan çok çekinirler. (Al-i İmran Suresi 102; Yasin Suresi 11; Tegabün Suresi 15-16; Zümer Suresi 23)

  • Yalnızca Allah'a güvenirler. (Bakara Suresi 249; Tevbe Suresi 25-26)

  • Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. (Ahzab Suresi 39)

  • Allah'a şükrederler. Bu nedenle ekonomik yönden darlıkta ya da bollukta olmaları onlara herhangi bir üzüntü ya da böbürlenme vermez. (Bakara Suresi 172; İsra Suresi 3; İbrahim Suresi 7)

  • Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaktan dönmek gibi bir düşünceye asla kapılmazlar. Her gün daha şevkli ve heyecanlı biçimde hizmetlerini sürdürürler. (Hucurat Suresi 15; Bakara Suresi 4)

  • Kuran'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kuran'a göre düzenlerler. Kuran'a göre yanlış olduğunu gördükleri bir tavırdan hemen vazgeçerler. (Araf Suresi 170; Maide Suresi 49; Bakara Suresi 121)

  • Sürekli Allah'ı anarlar. Allah'ın herşeyi gören ve işiten olduğunu bilir sürekli Allah'ın sonsuz kudretini hatırda tutarlar. (Al-i İmran Suresi 191; Rad Suresi yirmisekiz; Nur Suresi 37; Araf Suresi 205; Ankebut Suresi 45)

  • Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Ancak bu insanlara karşı aciz görünmek ve ezik tavırlar sergilemek demek değildir.) (Bakara Suresi ikiyüzseksenaltı; Araf Suresi yüzseksensekiz)

  • Herşeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Bu nedenle hiçbir olay karşısında telaşa kapılmaz her zaman serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe Suresi 51; Teğabün Suresi 11; Yunus Suresi 49; Hadid Suresi 22)

  • Ahirete yönelmişler asıl hedef olarak ahireti belirlemişlerdir. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır dünyada da cennet ortamının bir benzerini oluşturmaya çalışırlar. (Nisa Suresi 74; Sad Suresi 46; Araf Suresi 31-32)

  • Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Maide Suresi 55-56; Mücadele Suresi 22)

  • Akıl sahibidirler. Her an ibadet bilincinde olduklarından sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. (Mümin Suresi 54; Zümer Suresi onsekiz)

  • Tüm güçleriyle Allah adına inkarcılara özellikle inkarcıların önde gelenlerine karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Hiç yılmadan ve gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal Suresi 39; Hac Suresi yetmişsekiz; Hucurat Suresi 15; Tevbe Suresi 12)

  • Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. İnkar edenlerin haklarında söylediklerine alay ve saldırılarına aldırmazlar kınayıcıların kınamasından korkmazlar. (Maide Suresi 54 67; Araf Suresi 2)

  • Allah'ın dinini tebliğ etmek için her yolu dener çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh Suresi 5-9)

  • Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. (Nahl Suresi 125; Tevbe Suresi yüzyirmisekiz; Hud Suresi 75)

  • Öfkelerine kapılmazlar hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Al-i İmran Suresi 134; Araf Suresi 199; Şura Suresi 40-43)

  • Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan Suresi 17-18; Tekvir Suresi 19-21; Maide Suresi 12; Nahl Suresi 120)

  • Büyücülük ve delilikle suçlanırlar. (A'raf Suresi 132; Yunus Suresi 2; Sad Suresi 4; Hicr Suresi 6; Kamer Suresi 9)

  • Baskı ve zulüm görürler. (Şuara Suresi 49 167; Ankebut Suresi 24; Yasin Suresi 18; İbrahim Suresi 6; Neml Suresi49 56; Hud Suresi 91)

  • Zorluklara katlanırlar. (Ankebut Suresi 2-3; Bakara Suresi 156 214; Al-i İmran Suresi 142 146 195; Ahzap Suresi kırksekiz; Muhammed Suresi 31; Enam Suresi 34)

  • Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. (Tevbe Suresi 111; Al-i İmran Suresi 156-yüellisekiz 169-171 173; Şuara Suresi 49-50; Saffat Suresi 97-99; Nisa Suresi 74)

  • İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır alaya alınırlar. (Bakara Suresi 14 212)

  • Allah'ın koruması altındadırlar. Aleyhlerinde kurulan tüm tuzaklar boşa çıkar. Allah onları tüm iftira ve tuzaklara karşı koruyarak onları üstün kılar. (Al-i İmran Suresi 110-111 120; İbrahim Suresi 46; Enfal Suresi 30; Nahl Suresi 26; Yusuf Suresi 34; Hac Suresi otuzsekiz; Maide Suresi 42 105; Nisa Suresi 141)

  • İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa Suresi 71 102; Yusuf Suresi 67)

  • Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır Suresi 6; Zuhruf Suresi 62; Mümtehine Suresi 1; Nisa Suresi 101; Maide Suresi sekseniki)

  • Münafıklara karşı mücadele eder münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe Suresi seksenüç 95 123)

  • İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab Suresi 60-62; Haşr Suresi 6; Tevbe Suresi 14-15 52)

  • Birbirlerine danışarak (istişare ile) hareket ederler. (Şura Suresi otuzsekiz)

  • İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf Suresi yirmisekiz; Tevbe Suresi 55; Taha Suresi 131)

  • Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac Suresi 41; Kasas Suresi 79-seksen; Nahl Suresi 123)

  • İbadetlere titizlik gösterir namaz oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara Suresi 238; Enfal Suresi 3; Müminun Suresi 1-2)

  • Çoğunluğa değil Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam Suresi 116)

  • Allah'a yakınlaşmak örnek bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide Suresi 35; Fatır Suresi 32; Vakıa Suresi 10-14; Furkan Suresi 74)

  • Şeytanın etkisine girmezler. (A'raf Suresi 201; Hicr Suresi 39-42; Nahl Suresi doksansekiz-99)

  • Atalarına körü körüne uymazlar. Kuran'a göre hareket ederler. (İbrahim Suresi 10; Hud Suresi 62 109)

  • Kadınların ezilmesine göz yummazlar. (Nur Suresi 4; Talak Suresi 6; Bakara Suresi 231 241; Nisa Suresi 19)

  • İsraftan kaçınırlar. (Enam Suresi 141; Furkan Suresi 67)

  • İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun Suresi 5-6; Nur Suresi 3 26 30; Bakara Suresi 221; Maide Suresi 5; Mümtehine Suresi 10)

  • Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara Suresi 143; Nisa Suresi 171)

  • Fedakardırlar. (İnsan Suresi 8; Al-i İmran Suresi 92 134; Tevbe Suresi 92)

  • Temizliğe dikkat ederler. (Bakara Suresi 125 yüzaltmışsekiz; Müddessir Suresi 1-5)

  • Müminlerin arkasından konuşmaz kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat Suresi 12)

  • Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa Suresi yüzyirmisekiz)

  • Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. (Bakara Suresi 286; Al-i İmran Suresi 16-17 147 193; Haşr Suresi 10; Nuh Suresi yirmisekiz)

+ Yorum Gönder