+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kedi öldürmenin günahı varmıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kedi öldürmenin günahı varmıdır?

  Sual: Çok sevdiğim civcivimi kaçıran kedi başka bir tane kapmak için geldiğinde onu öldürürsem günahmıdır?Çok öfkelendim o kediye,çok hırslıyım.Güzelim aylarca büyütüp emek verdiğim civciv kediye mi yem olacaktı.O nankör kedi öbür dünyda beni kahrettiğinin ve diri diri canlı yediğinin cezasını çeker mi? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kedi öldürmenin günahı varmıdır?


  Reklam  Cevap:

  151- (2242) Bana Abdullah b. Mubammed b. Esma1 Ed Dubâî riva­yet etti. (Dedi ki) Bize Cüveyriye b. Esma', Nâfi'den, o da Abduîlah'dan naklen rivayet etti ki: Resûlüllah (SallaUahü Aleyhi ve Sellem)
  «Bir kadın bir kedi sebebiyle azâb o'unmuştur. Kediyi ölünceye kadar hapsetmiş ve onun sebebiyle cehenneme girmiştir. Onu hapsettiği müddetçe ne doyurmuş, sulamiş, ne de yerin haşerâtmdan yemesine müsaade et­miştir.» buyurmuşlar.

  (...) Bana Nasr b. Alî El-Cehdamî de rivayet etti. (Dedi ki) ; Bize Abdü'I-A'lâ, UbeydüIIah b. Ömer'den, o da Nâfi'dcn, o da İbni Ömer'le Saîd El-Makburî'den, onlar da Ebû Hüreyre'den, o da Peygamber (Saîîailahii Aleyhi ve Seliem)den naklen bu hadîsin mânâsı gibi rivayette bulundu.
  Bize bu hadîsi Harun b. Abdillah ile Abdullah b. Cafer Mân b. İsa'­dan, o da Mâlik'den, o da Nâfî'den, o da İbni Ömer'den, <j da Peygamber (Sallailahü Aleyhi ve Seliem) 'den naklen fcu mânâda rivayette bulundu.

  152- (2243) Bize Ebû Küreyb dahî rivâyei etti. (Dedi ki) : Bize Ab-de, Hişam'dan, o da babasından, o da Ebû Hüreyre'den naklen rivayet etti ki: Resûlüllah (SaUallahü Aleyhi ve Seîlem) :
  «Bir kadın doyurup, suiamadtğt ve yerin haşerâtından yemesine mü­saade etmediği bir kedi sebebiyle azâb olunmuştur.» buyurmuşlar.

  (...) Bize yine Ebû Küreyb rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ebû Muâviye rivayet etti. H.
  Bize Muhammed b. Miisennâ da rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hâlid b. Haris rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hişam bu isnadla rivayette bulundu.
  Her iki raviniiı hadîsinde «Onu bağladı...» cümlesi vardır. Ebû Muâ-viye'nin hadîsinde (Haşâşilerd yerine) Haşarati'1-Erd denilmiştir.

  (...) Bana Muhammed b. Râfi' ile Abd b. Humeyd de rivayet etti­ler. (Abd ahberana; İbni Kâfi' ise baddesena tâbirlerini kullandılar. Dediler ki) : Bize Abdürrezzak rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ma'mer ha­ber verdi. (Dedi ki) : Zührî şunu söyledi: Bana da Humeyd b. Abdir-rahman Ebû Hüreyre'den o da Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den naklen Hişam b. Urve'nin hadîsi mânâsında rivayette bulundu.

  (...) Bize Muhammed b. Kâfi' de rivayet etti. (Dedi kî) : Bize Abdür-rezzak rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ma'mer, Hemmâm b. Münebbih'den, o da Ebû Hüreyre'den, o da Peygamber (Sallaliahu Aleyhi ve Sellem) 'den nak­len yukarkilerin hadîsi gibi haber verdi.
  Bu hadîsi Buhârî «Kitâbü'J-Enbiyâ»!da tnhric etmiştir. Hadîs-i Şerif kedi öldürmenin ve aç susuz kediyi hapsetmenin haram olduğuna delildir. Kedi sebebiyle azâb olunan kadının müslüman olup olmadığı ih­tilaflıdır. Nevevî: «Hadîsin zahirine göre bu kadın müslümandır. Cehenneme girmesi kedi sebebiyledir.» diyor. KaadiIyâz : «Caiz ki bu kadın kâfirmiş ve küfründen dolayı azâb edilmiştir. Kedi sebebiyle ise bu azabın üzerine azâb ziyâde edilmiştir. Çünkü bunu kadın hak et­miştir...» demektedir. Kadının işlediği mâsiyet esas itibariyle küçük gü­nahlardan İse de ısrarla devam ettiği için büyük günah olmuştur. Kadı­nın ebedî cehennemde kalacağını gösteren bir delil yoktur. Hadîs-i şerif hayvanın nafakası sahibine vâcib olduğuna delildir.
  Kedilerle diğer hayvanları öldürmek farklı değildir.

  Sual: Eti yenen ve yenmeyen vahşi hayvanları herhangi bir maksatla öldürmek günah mıdır? Mesela sansarı postu için, ceylanı eti için avlamak caiz midir?

  CEVAP
  Hiçbir hayvana eziyet, işkence etmek, suda boğarak veya ateşte yakarak öldürmek caiz değildir. Hayvana işkence etmek, gayrimüslim vatandaşa işkence etmekten daha büyük günahtır. Gayrimüslim vatandaşa eziyet etmek de Müslümana eziyet etmekten daha büyük günahtır. (Dürr-ül muhtar)

  Maksatsız olarak bir hayvanı öldürmek caiz değildir. Ahirette (Onu niçin öldürdün?) diye sorguya çekilecektir. Hayvanları birbiri ile dövüştürmek de caiz değildir. Hayvanların hakkına riayet etmeli, onlara acımalıdır. Hadis-i şerifte, (Merhamet et ki, merhamet olunasın!) buyuruldu. (Şir’a)

  Zararlı hayvanları öldürmek caiz olduğu gibi, sansar, porsuk gibi hayvanları derisi ve kürkü için, geyik, ceylan gibi hayvanları eti için öldürmek de caizdir. Domuz hariç, eti yenmeyen çeşitli hayvanları para karşılığı gayrimüslimlere ihraç etmek de caizdir. (Şerh-i Nikaye)

  Zararsız hayvanları öldürmek caiz değildir. Zararlıları da eziyetsiz öldürmek caizdir. (Berika)

  eğer böyle birşey yapmış iseniz tövbe ediniz..


  Not)Civcivlerinize sahip çıkmanız,zarar
  görmemeleri için önlem almanız gerekli
  kedi kendi fıtratının gereğini yapıyor,
  civcivlerinize gelen zararı kedi den değil kendi ihmalinizden bilin


 3. melankoliq
  Emekli
  Peki kardeşimizin sorduğu gibi kedi ahirette cezasını çeker mi?Onların görevi dünyadaki leşleri temizlyip yemek değil mi?Sapasağlam civciv yemenin cezasını çekmeli.Tabi eğer kedi çok muhtaç ise yemeye o ayrı.Eğer çok açsa hastaysa ve kimse bir lokma ekmek vermediyse eğer hakkıdır.

 4. Galus
  Devamlı Üye
  sevgili kardeşler mesela siz önlemini almış örneğin yemeğin üzerini örtmüş yada kümesin kapısını kapatmış iseniz ve bu kedi kapattığınız halde açıp herhangi bir yolla yer yada kaçırırsa bu kedi yada başka bir hayvan muzur ( Her şeyi bozan, karıştıran ) sayılır yani o hayvan size zarar veriyor demektir yok eğer siz önleminizi almamış iseniz bu durumda suçlusu sizsiniz çünkü hayvan fıtratında olan işi yapmış oluyor.

  Peki kardeşimizin sorduğu gibi kedi ahirette cezasını çeker mi?Onların görevi dünyadaki leşleri temizlyip yemek değil mi?Sapasağlam civciv yemenin cezasını çekmeli.
  hayvanların aklı yoktur.
  buyurun sizlere detaylı bir bilgi

  Hayvanlar da haşir meydanına çıkacaklar mı? Onların ahiret hayatından nasipleri nasıl olacak?Yazar: Sorularla İslamiyet 2006-02-08
  Bu dünya tarlasının verdiği bütün insan ve hayvan mahsulleri mahşer meydanında toplanacaktır. Şu var ki, hayvanların bedenleri hesap safhasından sonra toprak olacaklar, ama ruhları baki kalacaktır. Dünya hayatında her hayvan kendisine takdir edilen vazifesi aksatmadan yerine getirmesinin mükafatını ahirette ruhani bir lezzet olarak tadacaktır. Bu lezzetin mahiyetin bilmemiz elbette imkansızdır. Zira bu dünyada hangi hayvanın bu hayattan ne gibi haz duyduğunu, nasıl lezzet aldığını da bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey varsa o da ahiretin bu dünyadan üstünlüğü nispetinde orada alınacak lezzetlerin ve duyulacak hazların da çok ileri bir seviyede olacağıdır.

  Canlılar içinde insanlar ve cinler sorumlu varlıklardır. Allah ın emir ve yasaklarına uymakla görevlidirler; hayatları boyu bir imtihana tabi tutulurlar. Ölünce de ya cennete veya cehenneme girerler. Hayvanlar ise akıldan mahrum olduklarından, günah - sevap, hayır - şer, cennet - cehennem gibi kavramlar onlar için söz konusu değildir.Esas itibariyle ruhun kendisi bakidir, ölmez, yok olmaz, bozulmaz. Ruhun geçici olarak misafir olduğu vücut ise ölür, dağılır. Mahşerde iki sınıf mahluk diriltilecek, hesaba çekildikten sonra sonra cennete yahut cehenneme sevk edileceklerdir.. Bunlar insanlar ve cinlerdir.

  "Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında…" (Tekvir Suresi, 5) ayeti, hayvanların da mahşer meydanına çıkarılacaklarını haber vermektedir. "O öyle bir gündür ki, insan kendi eliyle işlediklerine bakar. Kafir de, "ne olurdu" der, "ben bir toprak olsaydım." (Nebe Suresi, 40) ayeti ise hayvanların mahşer meydanında karşılıklı olarak hesap verdikten sonra bedenlerinin toprak olacağını haber verir.

  Abdullah bin Ömer, Ebu Hureyre ve İmam Mücahid in bu ayetin tefsirlerine göre, Cenabı Hak mahşer gününde hayvanları alıp ödeştirecek, sonra da onlara, "Toprak olun." buyuracak, sonunda onların hepsinin bedenleri toprak olacak, ruhları ise bakı kalacaktır. Hayvanların cehennem azabından kurtulmalarına gıpta ile bakan kâfirler, kendilerinin de toprak olmalarını arzu edeceklerdir.

  Bir hadiste peygamber efendimiz, "Her hak sahibine hakkını vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas suretiyle hakkı alınacaktır" (Krş.Müslim, Birr 15, 60; Tirmizî, Kıyâmet 2; R.Salihın, 204.) buyurarak ahirette hiçbir haksızlığın karşılıksız kalmayacağını bildirir.

  Nitekim hayvanların ruhları bâki kalacağını ve Süleyman Aleyhisselamın hüdhüdü ve karıncası, Salih Aleyhisselamın devesi, Ashab-ı Kehf’in köpeği gibi (bk. Alûsî, Ruhu’l-Beyân, 5/226; Kurtubî, 1/372) bazı özel hayvanların hem ruhu, hem cesediyle bâki âleme gideceği ve herbir hayvan nevinin arasıra istimâl için birtek cesedi bulunacağı, rivâyetlerden anlaşılmakla beraber; hikmet, hakikat, rahmet ve rubûbiyet öyle iktiza ederler.

  Nur Külliyatında, hayvanların yaratılış gayeleri ne ise onu en güzel şekilde icra edecek tarzda bir terbiyeden geçirildiklerine ve her türlü meşakkate katlanarak görevlerini ömürleri boyunca yerine getirdiklerine dikkat çekilerek ahiret hayatında onların da kendilerine mahsus bir mükafat görecekleri şu ifadelerler nazara verilir:

  "... Sair zîruh ve hayvanatın dahi, kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbaniyelerinde ve evamir-i Sübhaniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhaniye ve onların istidadlarına göre bir nevi ücret-i maneviye, o tükenmez hazine-i rahmetinde baîd değil ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar." Sözler, 203
  s.islamiyet

 5. Misafir
  Kedi etçildir, kokuşmuş leşi yemez. Avcıdır. Ya canlı canlı yer, ya da taze et yer. Leşleri temizleyip yemek böceklerin, kurtların görevidir. Hayvan doğasına göre davrandı diye onu öldürmek seni günaha sokar sadece.

 6. Misafir
  bende yavru bir kediyi yünler yumuşak ve hoşuna gider diye yünlerin üstüne 1-1.5 metre yukardan attım ve bacağını şuan hep yürürken havada tutuyor.sanırım ben onu yaraladım ve vicdanım çok sızlıyor.Allah beni affeder mi? bir yerde bunun için camii falan yaptırmam gerektirdiği yazıyordu.benim ne yapmam gerek ?

 7. Misafir
  merhaba, ben birşeyi çok merak ediyorum, bizim burada 2 tane siyah kedi var ama birisi her kediyi boğuyor kedinin birsinin yanağını parçalamış eti görünüyor diğerinin kulağını parçalamış bende bugün küçük saçma ile bir el ateş ettim ama kedi olduğu yerde zıpladı iki tane siyah kedi var ve ben acaba suçluyumu vurdum suçsuzumu vurdum onuda bilmiyorum, ama kedi hepsini boğuyordu kedileri heryerini parçalamış nerdeyse, günah işlemişmiyimdir

 8. musab
  Hadis Öğrencisi
  Alıntı Kayıtsız Üye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bende yavru bir kediyi yünler yumuşak ve hoşuna gider diye yünlerin üstüne 1-1.5 metre yukardan attım ve bacağını şuan hep yürürken havada tutuyor.sanırım ben onu yaraladım ve vicdanım çok sızlıyor.Allah beni affeder mi? bir yerde bunun için camii falan yaptırmam gerektirdiği yazıyordu.benim ne yapmam gerek ?
  Bunun için cami yaptırmamız gerekiyorsa,sokakta deli gibi hız yapan birisi çocuğa çarpıp öldürürse ne yapması gerekiyor?

 9. Misafir
  ben yanlısıkla copte kedı vardı cope tekme vurdum vuruncada kedı fırladı ve araba carptı bırden oldu ne yapıyım cok uzuluyom kendımı ıyı hıssetmıyom cok pısmanım ama bılerek yapmadım. gunah mıdır? sızce

 10. Misafir
  Ben iki kedi öldürdüm bilmiyerek cok pişmanım günahı varmıdır ne kadar günahı var

 11. Misafir
  bizim tavuklarımız var ve kümesimize bir kedi girip tavukları öldürüp yiyor 4 tanesini yedi ve babamda artık dayanamadı kediyi tutup dövmüş kedi yaşıyor öldürmemiş. Biz öldürmek günah diye biliyorduk caizmiş dövmek eziyettir eziyet ise günahtır deniliyor. babam bu durumda günah işlemiş oluyor mu ?

 12. halilcan
  Devamlı Üye
  Sual: Hayvanları dövmek ve öldürmek caiz midir?
  CEVAP
  İnsana ve yemeklere zarar veren hayvanları, mesela karıncaları, sinekleri öldürmekte mahzur yoktur. Fare, akrep gibi zararlı hayvanları, her zaman öldürmek caizdir. Kuduz köpeği ve yırtıcı hayvanları, keserek, kurşunlayarak veya zehirleyerek öldürmek caizdir.

  Hayvanları dövmek caiz değildir. Dövmek terbiye için olur. Hayvanın aklı olmadığı için terbiye edilmez. Hiçbir sebeple, hiçbir canlının yüzüne vurmak caiz değildir.

  Hayvanlarla helalleşmek mümkün olmadığı için, onlara karşı daima iyi muamele etmeli. Bir hayvana eziyet edilmişse, tevbe etmeli, pişman olmalı, bir daha hiçbir hayvana eziyet etmemeli, eziyet edilen hayvana iyi muamele etmelidir.  yalnız bu yazıda terbiye edilmez denmiş ama ben döverek terbiye edildiğine şahitim ama yanlış olabilir. Kediyi dövmek yerine bahçeye koruma amaçlı köpek alın sizde.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
kedi öldürmenin günahı,  kedi öldürmenin günahı nedir,  kedi öldürmek,  kedi öldürmek neden günah,  kedi oldurmek gunahmi,  kedi oldurmenin gunahi,  kedi ezmenin günahı