+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ezan duasının Arapçasını verirmisiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ezan duasının Arapçasını verirmisiniz?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Ezan duasının Arapçasını verirmisiniz?


  Reklam  Cevap:

  "Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh."

 3. EarthQuake®
  Yolcu
  اَ للَّهُمِّ رَ بِّ هَذِ هِ ا لدَّ عْوَ تِ ا لتُّ مَهِ وَا لصَّلَ تِ ا لْقَا ءِمَهِ
  اَ تِ مُحَمُّدًا ا لْوَ سِيلَتَ وَ ا لْفضِيلَتَ وا بْعَثْهُ مَقَا ماً مَحْمُو داً
  ا لَّذِ ي وَ عَد تَهُ


  Ezan Duası:
  “Allahumme Rabbe hazihi’d – da’veti’t – tââmmeh. Vessalâtil kâimeh.
  Âti Muhammedeni’l vesîlete ve’l fadîlete ve’dderacete’r rafî’ah.
  Veb’ashu makamen Mahmûdenillezî va’adteh.
  İnneke lâ tuhliful mîâd.”


  Anlamı:
  “Allâh’ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi! Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O’nu, kendisine va’d buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd’a eriştir. Şüphe yok ki, sen va’dinden dönmezsin.”


  Faziletleri:  Cabir bin Abdullah (Ra)’ın rivayet ettiğine göre, Nebiyy-i Ekrem (Sav) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:


  “Kim ezanı işittiği zaman:
  “Ey şu tam davetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim (cc)! Muhammed aleyhisselama şefaat vesilesini ve üstünlüğünü ver. Ve O’nu (Sav) kendisine va’dettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır.” derse kıyamet gününde şefaatim ona vacip olur” (1)


  Sa’d İbni Ebî Vakkas (ra)’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:


  “Kim müezzini işittiği zaman: “Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah’tan, resûl olarak Muhammed’den, din olarak İslam’dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır.” (2)

  Her iki hadiste geçen “ezanı işittiği zaman” sözüyle anlatılmak istenen, ezanın tamamını işittikten sonra demektir. Çünkü ezanı işiten kimsenin müezzinin söylediklerini aynen tekrar etmesi gerektiğini ve bunun Resûl-i Ekrem tarafından emredildiğini biliyoruz. Ezan bittikten sonra ise, Peygamber Efendimiz’e salâtü selâm getirilir; sonra da ezan duası okunur. Yaygın olarak bilinen ve okunan ilk hadiste geçen dua ise de, bundan başkasının da okunabileceğine bu ikinci hadis delil teşkil eder. Hatta bunlar dışında me’sûr olan yani Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen ve hadis kitaplarında yer alan dualardan herhangi biri de yapılabilir.


  Beyhakî’nin rivayetinde ilk duanın sonunda bir de: “İnneke lâ tühlifü’l-mîâd / Şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın ilâvesi vardır ki, biz de dualarımıza bunu ilâve ederiz. Yaygın olan bu duanın çok kısa tahlilini yapacak olursak:
  Buradaki davet” ezanın lâfızlarıdır. Daha önce izah edildiği gibi, bu tevhîde davettir. “Tam” olmasının anlamı ezanda kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdetin bulunmasıdır. Tam ve kâmil olmanın bir yönü de değişikliğe ve bozulmaya uğramadan kıyamete kadar hem lâfzının hem muhtevasının korunacak olması ve itikad esaslarının hiçbir zaman değişmeyeceğidir. “Vesîle”nin buradaki anlamı cennetteki çok yüce bir makamdır. Fazilet”de üstün bir makamın adı olup, diğer mahlûkattan yüce bir mertebedir. Makâm-ı mahmûd, her lisanın övgü ve yüceltmesine lâyık makam demektir. O makamda olanı ilk yaratılan insandan son yaratılacak olana kadar herkes över ve yüceltir. Makâm-ı mahmûd, şefaat makamıdır ki, Resûlullah Efendimiz’e ihsân olunmuştur. Kur’an’ın: Rabbin seni makâm-ı mahmûda ulaştırır.” dediği makamdır (İsrâ, 17, 79) İbni Abbâs’ın açıklamasına göre: “Öyle bir makam ki, orada öncekiler ve sonrakiler sana hamd ve senâ eder ve mertebece bütün yaratılmışların önünde olursun. Şefaat edersin de şefaatin makbul olur. Senin sancağın altında olmadık kimse bulunmayacaktır.” diye tarif edilir (3). Peygamberimiz çeşitli hadislerinde bu makamdan bahsetmiş ve onun vasıflarını anlatmıştır.


  Önce de ifade ettiğimiz gibi, ezan İslam’ın temel prensiplerini kendinde toplayan bir dînî tebliğ, bir davettir. Bunu duyup dinleyen ve kalben inanarak tekrar eden bir mü’min, istikamet üzere olduğu, sahih bir iman ve sâlih bir amele sahip bulunduğu için Allah’a her ezandan sonra dua eder. Bu duanın mahiyet ve muhtevasını da böylece özet olarak bile olsa görüp anlayan bir müslüman artık bu fazileti işlemekten kendini müstağni göremez. Bütün bunları pekiştirmek üzere, ezandan ayrı olarak her farz namazdan önce bir de kamet getirilir.

  Hadislerden Öğrendiklerimiz:

  1. Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.
  2. Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir.
  3. Ezandan sonra duaya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir.
  4. Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz’in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır.
  5. Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz’e has üstün mertebe ve makamlardır.
  1) Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11 Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4.
  2) Müslim, Salât 13 Ayrıca bk Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4.
  3) Alî el-Kârî, el-Mirkât, II, 353.


  ( EarthQuake® Studios )

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Ezan Duası Arapça türkçe sesli video
  izle öğren+ Yorum Gönder
ezan duası arapça yazılışı,  ezan duası arapçası,  ezandan sonra okunan dua arapça yazılışı,  ezan duasi arapca yazilisi,  ezan duasının arapçası,  müezzinlik arapca yazılışı