+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Rasulullah (s.a.s.)’in hadislerinde lokman (a.s.) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Rasulullah (s.a.s.)’in hadislerinde lokman (a.s.)


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Rasulullah (s.a.s.)’in hadislerinde lokman (a.s.)


  Reklam  Cevap: Abdullah İbn Mes'ud (r.a.) anlatıyor:
  "İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir." (Enam, 6/82) ayeti indiği zaman bu, müslümanlara ağır geldi de:
  Ya Rasulullah, bizim hangimiz nefsine zulmetmez ki? dediler.
  Rasulullah (s.a.s.): "Bu ayetteki zulüm, sizin anladığınız gibi değildir. O zulüm ancak şirktir. Lokman'ın oğluna öğüt verirken:
  'Oğulcuğum, Allah'a şirk koşma! Şübhesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür.' (Lokman 31/13) dediğini işitmediniz mi? buyurdu." (1)
  İbn Ömer (r.a)'nın rivayetiyle Rasulullah (s.a s.) şöyle buyurur:
  "Lokman Hekîm der ki: Bir şey Allah'a emanet edildiğinde, onu korur! Ben de senin dinini, emanetini ve amellerinin neticelerini Allaha emanet eder, selâmetle işini bitirmeni dilerim." (2)
  Ebu Umâme (r.a)'dan;
  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurur: "Lokman, oğluna:
  Oğulcuğum, âlimlerin toplantılarına katıl, hikmet sahibi kişilerin konuşmalarını dinle! Çünkü Allah, ölü toprağı yağmur sularıyla dirilttiği gibi, ölü kalpleri de hikmet nûruyla diriltir, dedi. " (3)
  İbn Abbas (r.a)'dan;
  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurur: "Siyahîlere, (sudanlılara) sahib olunuz! Şübhesiz ki, onlardan üçü cennet ehlinin efendilerindendir. Bunlar:
  Lokman El-Hekîm, Necaşi ve müezzin Bilâl'dir! "
  Ebu Kasım Et-Taberâni:
  Rasulullah (s.a.s.) Sudan kelimesi ile Habeşistan'ı kasdettiğini söyler. (4)
  Ebu Musa El-Eş'ari (r.a)'dan;
  Rasulullah (s.a s.) şöyle buyuruyor: "Lokman, (a.s) oğluna öğüt verirken şöyle demiştir:
  Oğulcuğum, elbiseni bürünüp, sarınmaktan sakın! Zira o, geceleyin korkutucu, gündüzün ise zelîl kılıcıdır. " (5)
  İbn İshak (rh.a) şöyle anlatıyor:
  Rasulullah (s.a.s) Süveyd b. Samit ile ilgilendi. Onu Allah'a ve İslâm'a davet etti. Süveyd ona şöyle dedi:
  Belki de sende olan şey, bende olan şeyin aynısıdır!
  Rasulullah (s.a.s) ona: "Sende ne var? " buyurdu..
  Süveyd: Lokman'ın Mecellesi (Lokman'ın Hikmetleri), dedi.
  Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s) ona: "Onu, bana göster (oku) !" buyurdu.
  O da onu, O'na gösterdi (okudu).
  Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s): "Bu, güzel bir kelamdır. Fakat bende olan bundan üstündür. Bendeki Kur'an'dır ki, Allah Tealâ O'nu, bana indirdi. O, hidayet ve nûrdur." buyurdu.
  O'na, bir miktar Kur'ân okudu. O'nu, islâm' a davet etti. O da, O'ndan uzak durmadı ve:
  Şübhesiz bu söz, elbette güzel bir sözdür, dedi.
  Sonra O'ndan ayrılıp gitti ve Medine' ye kavminin yanına geldi. Çok geçmeden Hazreç, O'nu katletti.
  O'nun kavminden birtakım adamlar şöyle diyorlardı:
  Biz O'nu, Müslüman olduğu halde katlolunmuş gördük. O'nun katli, Buâs gününden önce idi. (6)
  Dipnotlar: 1-İmam Nesâî, Amelu'l Yevmi ve'l leyle Hadisler Işığında Günlük Hayat, çev. Mehmet Yolcu, İst. 1996, C.2, sh.1415, Hds. 516-519. İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ânı Kerim Tefsiri, c.12, sh.6409. Ahmed b. Hanbel, (Müsned, C.2, sh.87)'den. İmam Gazâli, İhyâu Ulûmi'dDin, çev. Ahmet Serdaroğlu, İst.1987, C.2, sh.640.Dr. Salâh Abdülfettâh El-Halidî, Peygamber Olmayanların Kur'an Öyküleri, çev. Ahmet Sarıkaya, Konya,2002, C.5, sh.145, Hds.1. İmam Suyutî, Ed-Durru'l-Mensur, C.6, sh. 512-520' den. İkinci cümle için bkz. Süneni Ebu Davud, Kitabu'l Cihad, B.73, Hds. 2600-2601. Süneni Tirmizî, Kitabu'l Daavat, B.44, Hds.3667-3668. Süneni İbn Mace, Kitabu'l Cihad, B.24, Hds.2825-2826. 2- İmam Hafız El-Munzirî, Hadislerle İslâm, Tergib ve Terhib, çev. A.Muhtar Büyükçınar, vdğ. İst. T.Y., C.1, sh.155, Hds.2. 3- İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri, C.12, sh.6410. Ebu Kasım et-Taberânîden. 4- İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ânı Kerim Tefsiri, C.12, sh.6409. İbn Ebi Hatimden. Ahmed Ziyauddin Gümüşhânevî, Ramûz elEhâdisHadisler Deryası, çev. Abdülaziz Bekkine, İst. 1982, C.2, sh.332, Hds.2. 5- İbn Hişam, İslâm Tarihi Sireti İbn Hişam Tercemesi, çev.Hasan Ege, İst. 1985, C.2, sh.86.

  Z. Mü’mine Yüksel

+ Yorum Gönder