+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Fetvayı kimler verir? fetva neye denir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fetvayı kimler verir? fetva neye denir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: fetvayı kimler verir? fetva neye denir?


  Reklam  Cevap: Fetva herhangi bir şeyin (hadisenin) dine (İslamiyete) uygun olup olmadığını bildiren cevap. Fetva veren alime “müfti”, sorana “müstefti” denir.

  Fetva ile, herhangi bir şeyin İslamiyete uygun olup olmadığı, bilmeyenlere öğretilmektedir.Kur’an-ı kerimde; “Bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü Allah’tan ve Resûlullah’tan anlayınız!” (Nisa sûresi:59) mealindeki ayet-i kerimeyi tefsir alimleri, “Bir işte anlaşamazsanız, bu işin nasıl yapılacağını, alim olanlarınız Allah’ın kitabından ve Resûlullah’ın sünnetinden anlasınlar!Âlim olmayanlarınız ise, alimlerin anlattıklarına uyarak yapsınlar.” diye açıklamışlardır. Bu ayet-i kerime, bir Müslümanın, hükmünü bilemediği herhangi bir meselede alim olan müftiye sormasını ve onun bildirdiğine uymasını emretmektedir.

  Müftinin müctehid fil mezheb, yani mezhepte müctehid olması lazımdır. Böyle olmayana müfti denmez; nakıl, fetvayı iletici denir. Nakıller fetvayı meşhur fıkıh kitaplarından alırlar, müctehidlerin sözlerini bildirirler.

  Müctehid olmayan din adamı bir hadis-i şerif işitince, bu hadisten kendi anladığına uyarak amel edemez. Müctehidlerin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlayarak, öğrenerek verdikleri fetva ile amel etmesi lazımdır. Bu bakımdan fetvaların fıkıh kitaplarına dayanması lazımdır. Böyle olmayan fetvalar mûteber değildir. Böyle yapmazsa vacibi terk etmiş olur.İslam bilgilerini öğrenmeden, bilmeden ayet-i kerime veya hadis-i şerifleri okuyup da bunları kafasına, kendi görüşününe göre manalandırıp, dini mevzûlarda gelişi güzel fetva verenlere müfti veya İslam alimi denmez.

  Kendisinden fetva istenen müftide; iyi niyetlilik (sözüne güvenilirlik), hilm (yumuşaklık), vakar ve sekinet (samimi ve ağırbaşlı davranış), bilgisinde kuvvetlilik, sual sorana maddeten muhtac olmamak ve hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırdedebilecek ilmi bir kudret bulunması gibi şartlar da gerekmektedir.

  Her müfti, kendi mezhebine göre fetva verir.Hanefi mezhebindeki bir müfti, İmam-ı A’zam Ebû Hanife’nin sözüne uygun şekilde fetva verir.Aradığını onun sözlerinde açıkça bulamazsa, İmam-ı Ebû Yûsuf’un sözünü alır. Onun sözlerinde bulamazsa, İmam-ı Muhammed Şeybani’nin sözünü alır.Ondan sonra İmam-ı Züfer’in, daha sonra Hasan binZiyad’ın sözünü alır.

  İfta, yani fetva vermek usûlü, İslamiyetin başlangıcından beri vardır.Peygamberimiz zamanında, Müslümanların bizzat kendisinden aldıkları fetvalar mûteber eserlerde toplanmıştır. Peygamberimizin ahirete irtihalinden sonra Eshab-ı kiramın Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere müracaat ederek verdikleri fetvalar ile, bu saha daha da genişlemiştir. Dört halife ve diğer bütün sahabenin ve “fukaha-ı seb’a” adıyla meşhur olan Tabiinden yedi büyük alimin fetvaları her zaman için en kıymetli kaynaklardır.

  Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar zamanında devletin kazai işleri fetva ile hallolunurdu. Halk arasındaki çeşitli münasebetleri düzenleyen tertip edilmiş kaideler, bazı kanunlara münhasır (sınırlı) kalmıştır.Zaten fetva da, meselenin kesin hükmünü, dini kaynaklardan istinbat edip (çıkarıp) müdevven (düzenlenmiş) hale getirmek demektir.


 3. menzil_guller
  Ya Hayy
  FETVA

  Sorulan İslâmî bir soruya yetkili bir kimsenin verdiği cevap, bir meselenin hükmünü belirten veya zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında güçlükleri çözmek için verilen kuvvetli cevap Fetva veren kimseye müftî denir İslâm hukuku metodolojisinde müftî, müctehid anlamında kullanılmıştır Kendisi bizzat ictihad edecek durumda olmayan bir ilim sahibinin, diğer müctehidlerin söz ve fetvalarını alıp aktarmasından dolayı mecâz yoluyle müftî denir (ö Nasuhi Bilmen, İstilâhât-ı Fıkhıyye Kamusu, I, 246) Fetva, ictihada göre daha özel bir anlam taşır Çünkü ictihad herhangi bir soru sorulsun veya sorulmasın fıkhı hükümleri kaynaklarından çıkarmak anlamına gelirken, fetva gerçek veya muhayyel bir soruya verilen cevaptır Gerçek fetva, ictihad şartları ile birlikte diğer şartları da taşıyan müctehid tarafından verilir

+ Yorum Gönder
fetvayı kim verir,  kimler fetva verebilir,  kim fetva verebilir,  fetvayi kim verir,  imam fetva verir mi,  fetva kim tarafından verilir,  fetvayı kim verebilir