+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamiyet sistematik hal almaya başladıktan sonra oluşan (akıl, beyan, irfan ekolleri gibi) ekollerden bahseder misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamiyet sistematik hal almaya başladıktan sonra oluşan (akıl, beyan, irfan ekolleri gibi) ekollerden bahseder misiniz?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: İslamiyet sistematik hal almaya başladıktan sonra oluşan (akıl, beyan, irfan ekolleri gibi) ekollerden bahseder m


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz;  “Ehl-i sünnet ve diğerleri” bağlamında oluşan bazı fırkaların adlarını şöyle sıralayabiliriz. Ehl-i sünnet denilen İslam dininin en büyük mensup kitlesi olanların kendi aralarında -görev taksiminden ötürü- ortaya koydukları ekoller şunlardır:

  - İtikadî konuları akıl ve nakil bileşkesinde değerlendirmeye çalışan Kelamcılar.

  - İslamın pratik hayatını düzenlemeye çalışan, Kitap-Sünnet naklîliği ile kıyas-içtihat aklîliğini bir arada kullanan Fıkıhcılar.

  - Kur’an’ın anlaşılmasını esas maksat yapan, naklî ve aklî bilgileri kullanarak “rivayet-dirayet” bileşkesinde hakikatlerin ortaya çıkmasına çaba sarfeden Tefsirciler.

  - Kur’an’ın semavî kimliğini ortaya koymak için onun harika üslubunu, “Bedî’-Beyan-Maanî” ilimleriyle uğraşan Erbab-ı Belagat.

  - Özellikle Sünneti, fiilî, kavlî ve takrirî şekilleriyle insanlık camiasına ulaştırmaya gayret eden Hadisçiler.

  - İslam’ın ön gördüğü takva hayatını yaşamak ve yaşatmak için çilelere kucak açan Tasavvufçular..

  Ehl-i sünnetin dışında yer alan meşhur ekoller arasında ise şunları sayabiliriz:

  - Aklın rehberliğini esas alan Mutezile ekolü.

  - İman ettikten sonra her türlü melanetin yapılmasında bir sakınca görmeyen, amel kısmını göz ardı eden Mürcie ekolü.

  - Ehl-i beyt sevgisini esas meslek edinen Şia ekolü.

  - Nassların/Kur’an-sünnet ifadelerinin zahirine yapışıp kalan, bu kör taassupla -kendileri gibi düşünmeyen- müslümanları tekfir eden Haricîler ekolü.

  - Roma dehası ve Yunan felsefesinin etkisinde kalan Felsefeciler ekolü...

  Bu konuda geniş bilgi için şu kaynaklara bakılabilir: (Abdulkahir el-Bağdadî, el-Farku beyne’l-Firak; İbn Batta el-Akberî, el-İbanetu an şeriati’l-fırkati’n-naciye; eş-Şehristanî, el-Milel ve’n-nihel)  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet+ Yorum Gönder