+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şii meshebi ile Sünni mezhepleri arasında ne gibi farklılıklar var ortak yönleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şii meshebi ile Sünni mezhepleri arasında ne gibi farklılıklar var ortak yönleri nelerdir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Şii meshebi ile Sünni mezhepleri arasında ne gibi farklılıklar var ortak yönleri nelerdir?


  Reklam  Cevap: Fıkıh lügatte “ince anlayış, derin kavrayış” anlamına gelmektedir. Bir konudaki derin bilgiye “fıkıh”, o bilgiyi elde etmeye de “tefakkuh” derler. Resulullah (sav) Efendimiz İbn Abbas’a dua etmiş ve “Allahım, onu dinde fakih kıl” buyurmuştur. (Alluhumme fakkihhu fi’d-din).


  Istılahta ise fıkıh kısaca, “ameli şer’i hükümleri tafsili delillerinden istinbat ederek bilmek” diye tarif edilir. Şer’i hükümler inanca, amele ve ahlaka ait olmak üzere üçe ayrılır. İşte amel ve ibadetlere ait olan kısmı fıkhın konusudur. İmam Azam Ebu Hanife ise fıkhı, “kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir” diye tarif ederek, hayatın tamamını onun konusu haline getirmiştir. Nitekim İmam’a atfedilen akaid risalesinin adı da “el-Fıkhu’l-Ekber” yani “büyük fıkıh”tır.


  Mezhep ise “z-h-b” kökünden türemiş bir terimdir; “gidilen yol” manasına gelir. Hicri ikinci asırdan itibaren fıkıh mezhepleri teşekkül etmiştir. Önce Medine ve Irak, bir başka adlandırmayla Hadis ve Rey ekolleri şekillenmiş, ardından birçok mezhepler oluşmuştur. Bu mezheplerden bazılarının mensubu kalmadığından bunlar ortadan kalkmışlar, tarihte fazla işlenmemişlerdir. Sevri ve Leysi mezhepleri gibi. Bazıları ise büyük devletlerin hukukunu ve kalabalık kitlelerin günlük hayatını tanzim ettikleri için işlenerek gelişmiş ve genişlemişlerdir. Hanefi ve Maliki mezhepleri gibi... Mezhep kelimesinin “gidilen yol” anlamına geldiğini söylemiştik. O yoldan gidenler azaldıkça mezhep de mezhep olma kabiliyetini kaybetmeye başlar. Yol, gitmek içindir; üzerinde oturmak, çadır kurmak, ev yapmak için değildir. Bir yerde durmak murat edilseydi, adına mezhep değil “mevkıf” (durak) derlerdi.


  Mezhepler bir de sünni ve şii mezhepler olmak üzere ikiye ayrılır. Sünni mezheplerin toplam 13 mezhep olduğu kabul edilmekle birlikte en çok mensubu bulunanlar 4 tanedir. Şii fıkıh mezheplerin en önemlileri ise Ca’feriye, Zeydiyedir. Şii mezhepler içerisinde Zeydiye, sünniliğe en yakın mezhep kabul edilmektedir.


  Ana ilkeler ve karakteristik özellikler daha ziyade usûlde ortaya çıktığı için mezheplerin usûlü üzerinde durulacak; fakat fer’î bir mes’ele de, o mezhebin karakteristik özelliğini aksettiren bir mahiyet arz ediyorsa, bunlara da yer verilebilecektir. Görüşlerin mukayesesi genellikle o delili en çok kullanan mezhebin başlığı altında yapılacak, bu durumda diğer mezheplere temas edilirken o konu yeniden ele alınmayacaktır.  Sünni mezhebine göre;
  • Kelime-i Şehadet getirmek
  • Günde beş vakit namaz kılmak
  • Ramazan ayı boyunca oruç tutmak
  • Zekat vermekle yükümlü olan kimse için Zekât vermek
  • Hac'ca gitmekle yükümlü olan kimse için ömründe bir defa veya daha fazla hacca gitmek


  Şii mezhebine göre; İmmamiye ve İsmailliye olarak ikiye ayrılır.

  Furu al-Din (İmamiyye)
  • Namaz
  • Oruç
  • Zekât
  • Hums
  • Cihat
  • Emr-i Bil Maruf
  • Nehyi Anil Münker
  • Tevella
  • Teberra
  7 Şart (İsmailiyye)
  • Velayet
  • Teharet
  • Namaz
  • Zekât
  • Oruç
  • Cihad

  • Allah'ın tek Yaradan olduğuna inanmak.
  • Allah'ın meleklerine inanmak.
  • Allah'ın kitaplarına inanmak.
  • Allah'ın peygamberlerine inanmak.
  • Kaza ve kadere inanmak.
  • Ahiret gününe inanmak


+ Yorum Gönder
sii meshebi,  sunni meshebi,  sünni mezhepleri,  sünni hanefi farkı