+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cennet ehli yüz yirmi saftır. Bunlardan seksen safı bu ümmetten, kırk safı da diğer ümmetlerdendir. (Tirmizi, Cennet 13) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cennet ehli yüz yirmi saftır. Bunlardan seksen safı bu ümmetten, kırk safı da diğer ümmetlerdendir. (Tirmizi, Cennet 13)


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Cennet ehli yüz yirmi saftır. Bunlardan seksen safı bu ümmetten, kırk safı da diğer ümmetlerdendir. (Tirmizi, Cen


  Reklam  Cevap: Büreyde (r.a.)’den rivâyet edilmiştir. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cennetlikler yüz yirmi saf olacaklardır. Onların seksen safı bu ümmetten kırk safı diğer ümmetlerden olacaktır.” (Tirmizi, Cennet, 13; İbn Mâce, Zühd: 17; Dârimî, Rıkak: 27)
  Tirmizî hadisin hasen olduğunu söylemiştir.
  Bu hadîsten maksad bu ümmetin çokluğu ve cennetliklerin üçte İkisini teşkil ettiğini ifâde etmektir. Bin dört yüz yıldan ziyade her asırda yüz milyonlarca ve günümüzde bir milyardan fazla insan O'na (s.a.v) biat etmiştir.
  Hz. Muhammed'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberler arasında yüce bir konuma sahip olduğu bilinmektedir. Onun ümmeti de diğer ümmetlere göre her yönden daha üstün ve daha faziletlidir. Onlar, sahip oldukları yüce özelliklerden dolayı mealen şöyle övülmektedirler: "(Ey Üm­met-i Mu­ham­med!) Siz in­san­la­rın iyi­li­ği için mey­da­na çı­ka­rıl­mış en ha­yır­lı üm­met­si­niz. İyi­li­kleri ya­yar, kö­tü­lükleri ön­ler­si­niz, çün­kü Allah'a ina­nır­sı­nız." (Âl-i İmrân Sûresi, 3/110)

+ Yorum Gönder