Konusunu Oylayın.: Sünen-i Dârekutnî

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Sünen-i Dârekutnî
 1. 18.Nisan.2011, 22:19
  1
  Misafir

  Sünen-i Dârekutnî


  Sünen-i Dârekutnî Mumsema Sünen-i Dârekutnî


 2. 18.Nisan.2011, 22:19
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Sünen-i Dârekutnî

 3. 27.Eylül.2013, 20:19
  2
  Üstad
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Eylül.2007
  Üye No: 2553
  Mesaj Sayısı: 950
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11

  Cevap: Sünen-i Dârekutnî
  SÜNNET KAVRAMININ HUKUKÎ ANLAMI VE DÂREKUTNΒNİN
  SÜNEN’İ ÜZERİNE BİR İNCELEME*
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  Çev.: Harun Reşit DEMİREL


  Yazarın Önsözü
  Bizim için hükümler koyan ve bu hükümlerin içinde bulunan
  helal ve haramı açıklayan, bizlere dinin cevaz verdiklerini sevdiren,
  yasakların ise kerih gösteren, bize indirdiklerini açıklamak için hak
  dinle ve hidâyet üzere efendimiz Muhammed’i (s.a.v.) gönderen Allah’a
  hamd olsun. Onun, meşru olan işleri söz, fiil ve takrirleriyle ortaya
  koyması ve yasak olan işleri de nehyetme, beğenmeme ya da
  engel olma şeklinde olan açıklaması en hayırlı açıklamadır. O, bizlere
  * Çevirisini yaptığımız bu araştırmanın orijinal ismi, es-Sünnetü’n-Nebeviyyetü ve
  Beyânu MedlûlihⒺ-Şer’î ve et-Tarifu bihâli Süneni’d-Dârekutnî’dir. Bu kitapçık,
  Dâru’l-Kalem tarafından daha önce Abdu’l-Hayy el-Leknevî’nin Tuhfetu’l-Ahyâr bi
  İhyâi Sünneti Seyyidi’l-Ebrâr ve onunla birlikte bulunan Nuhbetu’l-Enzâr Alâ
  Tuhfetu’l-Ahyâr (Dımeşk, 1992) isimli eserin sonunda Beyânu Medlûli Lafzi’s-Sünne
  fi’l-Kütübi’l-leti Sümmiyet biha ve Beyânu Hâli Süneni’d-Dârekutnî fî Kütübi’s-Sünen
  adı altında (s.9-15 ve 144-166 arasında) yayınlanmış, ancak önemine binaen aynı
  yayınevi tarafından müstakil bir kitapçık olarak tekrar yayınlamıştır. (Dımeşk,
  1992) Biz tercümemize, yazarın az da olsa bazı ilaveler yaptığı bu baskıyı esas aldık.
  Yazar, bu çalışmasında dipnotlarda gösterdiği kaynaklara ilişkin detaylı bibliyografik
  bilgilere yer vermemektedir. Biz bu kaynakları tekrar gözden geçirerek, zikrettiğimiz
  eksiklikleri gidermeye gayret ettik. Ulaşamadığımız bir-iki kaynağı da yazarın
  verdiği şekilde sunduk. Ayrıca yazarın eserde örnek olarak zikrettiği hadislerin, verilmeyen
  diğer kaynaklarına da işaret ettik.
  Sünnetin hukuki değeri tartışmalarına katkı sağlayacağını ümit ettiğimiz için bu
  çalışmayı tercüme ederek, Türk okuyucuların istifadesine sunduk.
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  306
  gecesi de gündüz gibi aydınlık olan doğru bir yol bırakmıştır. Bu yoldan
  ancak helak olanlar sapar.
  Bizlere, hem kendi sünnetine hem de Hulefâ-i Raşidîn’in sünnetine
  uymamızı emrederek şöyle buyurmuştur: “Benim ve benden sonra
  hidâyet üzere olacak olan Hulefâ-i Raşidîn’in sünnetine sarılın. Zor
  işlerinizde sabredip dayanınız.” Bidat ve sonradan ihdas edilmiş olan
  şeyler hakkında da
  sakındırarak: “İşlerde sonradan çıkan şeylere dikkat ediniz! Bilesiniz
  ki –dindeki- bütün yeni şeyler bidat ve bütün bidatlar ise dalalettir.”
  2 buyurmuştur.
  İçeriği hoş olan bu eserde, Peygamber’in (s.a.v.), sahâbenin ve
  tabiînin sözlerindeki sünnet lafzının manasından bahsettim. Çağımızda
  bazı insanların, sünneti hafife almaları, bizden önce gelen bazı
  fukahâ’nın da bir takım hadislerde veya bazı sahâbe ve tabiîn sözlerinde
  gelen sünnet-i nebevîye lafzını, fıkıh terminolojisindeki anlamıyla
  kullanarak hata yapmaları beni bu eseri yazmaya sevketti. Onlardan
  sadır olan bu hata bende Peygamber (s.a.v.), sahâbe ve tabiîn
  sözlerinde vârid olan “sünnet” lafzının manasını ortaya çıkartmaya
  yöneltti. Bunu açıklamak için de bu küçük ve özlü kitapçığı yazdım.
  Eserde bu husus için bir çok deliller getirdim. Söylediklerimi teyid ve
  açıkladıklarımı desteklemek için muhaddis ve hadis hâfızlarının büyüklerinin
  sözlerine müracaat ettim. Allah’tan yardım, irşad ve doğruluk
  istedim. O, sahibim ve bana yetendir. Hamd alemlerin
  Rabbına, salât ve selâm Peygamberimiz Muhammed’e onun ehline,
  ashabına ve din gününe dek ona tabi olanlara olsun.
  Riyâd, 9 Cemaziyel Evvel 1411 Pazartesi.
  Yazar: Abdu’l-Fettah Ebû Gudde
  Sünnet: Bu lafz-ı şerîfin çok değişik tanımları vardır. Alimler bu
  tariflere yönelmişler ve her biri ihtisası ve bilgisi nispetinde sünneti
  tanımlamışlardır. Onun şer’î delillerden bir delil olduğunu kabul eden
  usûlcüler sünneti şöyle tarif etmişlerdir: “Peygamber’den (s.a.v.)
  2 Hadisi İrbâd b. Sâriye’den Ebû Dâvud ve Tirmizî tahriç etmiş, Tirmizî hadis hakkında
  “Hasen-Sahîh” demiştir. (Çev: İrbâd b. Sâriye rivâyet etmiştir. Müslim Ebi’l-
  Hasen Müslim b. el-Haccac, Sahîh, (Tah: Muhammed Fuad Abdu’l-Bakî), İst., 1992,
  II. bsk.., Cum’a, Bab(13), no: 43; Ebû Dâvud Süleyman b. Eş’as, Sünen, İst., 1992,
  II. bsk., Sünne, Bab(5), no: 4607; İbn Mâce, Abdullah b. Muhammed b. Yezîd, Sünen,
  İst., 1992, II. bsk., Mukaddime, Bab(7), no: 45; Nesâî Ebî Abdirrahman Ahmed
  b. Şuayb, Sünen, İst., 1992, II. bsk., Iydeyn, Bab(22), no: 1576; Dârimî Ebû Muhammed
  Abdullah Abdi’r-Rahmân, Sünen, İst., 1992, II. bsk., Bab(16), no: 96;
  Ahmed b. Hanbel, Müsned, İst., Trh., III/310, 371; IV/126, 127; Müellif, hadisi
  Tirmizî’nin de rivâyet ettiğini ve hadis hakkında “Hasen-Sahîh” olarak hüküm bildirdiğini,
  belirtmesine rağmen elimizdeki matbu nüshada hadisi bulamadık.)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  307
  sadır olan söz, fiil ve takrîrleridir.”3 Fakihler ise değişik tariflerde bulunmuşlardır.
  Bu tariflerden bir tanesi şudur: “Peygamber’in (s.a.v.)
  özürsüz olarak bazı kereler terketmekle beraber ibadet kastıyla devamlı
  yaptığı şeyler veya Hulefâ-i Râşidîn’in tamamı veya birisinin
  Peygamber’den (s.a.v.) sonra yaptıkları şeylerdir.”4
  Sünneti bazı fakihler ise şöyle tarif etmişlerdir: “Farz ve vâcip ifade
  etmeksizin Peygamber’den (s.a.v.) sadır olan şeylerdir. Bu haliyle
  sünnet, beş esastan vâcip ve vâcip dışındakilere karşılık gelmektedir.”
  5
  Muhaddisler ise sünneti şöyle tanımlarlar: “Gerek Peygamberliğinden
  önce gerekse sonra olsun Peygamber’den (s.a.v.) nakledilen
  söz, fiil, takrîr, sıfat, ahlak, adet veya hareketleridir.”6
  İmam Şatibî Muvafakat7da bu konuyla alakalı şöyle der: “Şeriatta
  ikinci delil sünnettir. Sünnet, Kur’ân-ı Kerîm’in açıklamadığı, aksine
  ister Kurân’dakini açıklamak için olsun ister olmasın, Peygamber
  (s.a.v.) tarafından konuyla ilgili nakledilen sözlerdir. Zira sünnet;
  Kitap ve sünnette bulunsun veya bulunmasın sahâbenin yaptıkları
  şeyler olup sahabenin bu hareketi ya kendilerince sabit olduğu halde
  bize ulaşmamış bir sünnete ittibadan ya içtihatlarından veyahut da
  kendilerinden öncekilerin yaptıkları içtihattır.”
  Allame Cemâluddin Kâsimî Kavâidu’t-Tahdîs8 isimli eserinde
  şöyle der: “İkaz; asrındaki hadisciler ve şâri’nin ıstılahındaki ve sahabe
  döneminde sünnetten murat, Peygamber (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinin
  gösterdiği şeylerdir. Bundan dolayıdır ki sünnet Kurân’a
  mukabil (karşılık) kılınmıştır. Böyle kabul edilince sünnet mendûb
  için kullanıldığı gibi vâcip için de kullanılmıştır. Usûlcüler ve
  fukahânın ıstılahında ise sünnet, vacibin zıttıdır. Bu tarif, yeni bir
  kavram/terim ve sonradan ortaya çıkan bir örftür.”
  Sünnetin bu tarifleri içerisinde benim araştırdığım konuya en
  yakın olan tanım, muhaddislerin tanımıdır. Ancak burada benim gayem
  yukarıda geçen değişik manalarla hadisin tarifini yapmak değil,
  3 Sadru’ş-Şerîa, et-Tavdîh Şerhu’n-Tenkîh,, II/2; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s. 31, (Çev:
  Sadru’ş-Şerîa, et-Tavdîh Şerhu’n-Tenkîh, Beyrût, Trh., II/2; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl,
  (Tah: Ebû Mus’ab Muhammed Saîd el-Bedrî), Beyrût, 1997, VII. Bsk., s. 67)
  4 Bu tanımı Abdu’l-Hayy el-Leknevî’nin Tuhfetu’l-Ahyâr bi İhyai Sünneti’l-Ebrâr isimli
  eserinden Hanefî fakihlerin –Sünnet- kelimesi hakkında yapmış oldukları 22 tanımdan
  3, 9 ve 16. tanımları iktibas ederek aldım
  5 Mustafa Sıbâî, es-Sünnetü ve Mekânetuha fî’t-Teşrî’, Beyrût, 1985, IV. bsk., s. 48
  6 İbn Teymiyye, Mecmuu’l-Fetâvâ, XVIII/6-10; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-
  Buharî, XIII/252-253, (Çev: İbn Teymiyye, Mecmuu’l-Fetâvâ, XVIII/6-10; İbn Hacer,
  Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buharî, Beyrût, II. bsk., Trh., XIII/210-1)
  7 IV/3, (Çev:Şâtibî, el-Muvafakât, Dâru’l-Fikri’l Arabî, b.y.y., Trh., IV/3)
  8 s. 146, (Çev:Kâsimî, Kavâidu’t-Tahdîs fî Mustalahi’l-Hadîs, (Tah: Muhammed Behcet
  el-Baytâr), Beyrût, 1961, II. bsk., s. 146)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  308
  Peygamber’in (s.a.v.) hadislerinde veya sahâbe ve tabiîn sözlerinde
  vârid olan sünnet lafzının manasını teşhis etmektir. Sünnet lafzının
  bu anlamının kaybolması eski fukahâdan bazısını ve onları takip eden
  bir kısım müteahhir dönem fakihleri merfu’, mevkûf veya maktu’
  hadis ve âsârda gelen “sünnet” veya “sünnetten” tabirlerine istinaden
  bir şeyin fıkhî anlamda sünnet olup olmaması konusunda yanlış
  delillendirmeye düşürmüştür. Sünnet sözünden kastedilen şer’î ıstılah
  manasının kaybolmasından dolayı, mütekaddim dinî ıstılah manası
  yerine daha sonra oluşan müteahhir fıkhî ıstılah manası üzerine
  hüküm verilmiştir. Düzeltmek ve açıklamak istediğim şey ise budur.
  Başarı Allah’tandır.
  Bu Çalışmada Araştırma Konusu Olan “Sünnet” Sözünün Açıklaması
  Bilindiği gibi “sünnet” kelimesi Peygamber’in (s.a.v.) sahâbe ve
  tabiîn sözlerinde çok geçen lafızlardandır. Gerçekte sünnet, dinde
  tabi olunan meşrû’ yol, iktida ve talep [uyulması gerekli görülen ve
  istenen], sena ve istihsan [güzel görülen ve öğülen] bağlamında
  Rasûlullah’tan (s.a.v.) gelen hanîf, nebevî bir metottur. Buna bir çok
  örnek verilebilir. Bunlardan bir kısmını az sonra takdim edeceğim.
  Yine bilinmektedir ki fukahanın dilinde dolaşan ve fıkıh kitaplarında
  geçen “sünnet” fıkhî bir terim olarak devamlı bulunduğudur.
  Sünnet, onlara göre farz ve vacibin karşılığıdır. Bu fıkhî ıstılah H. II.
  asır ve sonrasında, tabiîn zamanından sonra ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.
  Çeşitli mezheplerin fakihlerinden bazıları bu iki manayı karıştırma
  hatasına düşmüşlerdir. Onlar gerek Hz. Peygamber (s.a.v.), gerekse
  sahâbe ve tabiîn sözlerinde gelen sünnet lafzını daha sonraki
  terim manasında teşvik edilen işin sünnet olması konusunda delil
  olarak kullanmışlardır. Bu ise dikkat edilmesi gereken bir hatadır.
  Nebevî hadislerde, sahabî ve tabiî sözlerinde varid olan “Sünnet” kelimesi,
  genel şer’î manaya dayanmakta ve bu ise itikad, ibadet, muamelat,
  ahlak, adap ve benzeri şeylere şâmil olmaktadır. Bu kelimenin
  içinde farz, vâcip ve teşvik edilen şeyler meşrû’ müstehab da vardır.
  Allâme Abdu’l-Ganî en-Nablusî el-Hadikatu’n-Nediyye Şerhu’t-
  Tarikati’l-Muhammediyye9 adlı eserinde şunları söyler: “Hz. Peygamber
  (s.a.v.)’in sünneti; Onun sözleri, fiilleri, inançları, ahlakı ve başkasının
  söz ve fiillerine sukût etmesine verilen isimdir.”
  9 Abdu’l-Hayy el-Leknevî’nin Tuhfetu’l-Ahyâr bi İhyai Sünneti’l-Ebrâr olduğu gibi, s.
  51, (Çev: Abdu’l-Hayy el-Leknevî’nin Tuhfetu’l-Ahyâr bi İhyai Sünneti’l-Ebrâr olduğu
  gibi, (Nuhbetu’l-Enzâr alâ Tuhfeti’l-Ahyâr) ile beraber, Dımeşk, 1992, I. bsk., (Gözden
  geçiren: Abdu’l-Fettah Ebû Gudde), s. 51)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  309
  Fıkıhçıların sözlerinde ve fıkıh kitaplarında geçen “Sünnet” kelimesi
  ise onların farz ve vacibin karşılığı olarak sınırlandırdıkları özel
  ıstılahî bir anlama dayanmaktadır. Halbuki iki anlam ve iki kullanım
  arasındaki fark son derece açıktır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
  hadislerinde, sahabe ve tabiînin sözlerinde sünnet olarak geçmiş olmasından
  dolayı o amelin sünnet olduğuna hükmetmek açık bir hatadır.
  Hadis ve Âsâr10 [Sahabe ve Tabiîn sözleri)]’da Geçen “Sünnet”
  Kelimesinin Açıklanması
  Sana takdim ettiğim manayı daha fazla izah için “sünnet” kelimesinin
  geçtiği Peygamber (s.a.v.) hadisleri ve âsâr’dan birkaç tanesi
  şöyledir:
  1-Âişe’nın (r. a) rivâyet etmiş olduğu hadis; Peygamber (s.a.v.)
  şöyle buyurmuştur: “Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi
  işlemezse benden değildir. Evleniniz, muhakkak ki ben diğer ümmetlere
  karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim...” 11 İbn Mâce, Kitabu’n-
  Nikah’ın başında zikretti.İsnadı zayıftır, ancak sahih şahitleri vardır.
  2-Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin rivâyet ettiği hadis; Peygamber
  (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Dört şey Peygamberlerin sünnetindendir;
  haya, güzel koku, misvak kullanmak ve nikah”12 Tirmizî Kitabu’n-
  Nikah’ın başında zikretmiştir. İsnadı zayıftır.
  3-Enes b. Mâlik (r.a) hadisi; Dedi ki: Peygamber (s.a.v.) şöyle
  bana buyurdular ki: “Ey oğlum! Sen hiçbir kimseye kalbinde kötülük –
  hıyanet- düşünmeksizin sabahlayabilirsen ve akşamlayabilirsen böyle
  yap!” Sonra bana buyurdular ki: “Ey Oğlum! Bu benim sünnetimdir.
  Kim benim sünnetimi ihya ederse muhakkak beni sevmiştir. Kim de
  beni sevmişse benimle cennette beraberdir.”13 Tirmizî İlim kısmında
  zikrettikten sonra bu vecihle hadis hasen-garib’tir demiştir.
  10 (Çev: Eser kelimesinin çoğulu olan âsâr, haber kelimesinin müradifidir. Ancak Horasan
  fakihleri bu terimi sahabeden mevkûf olarak gelen haberlere itlak etmişler,
  merfû’a da haber demişlerdir. Onlara göre Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sözleri haber,
  sahabenin sözleri(mevkûf) ise eser’dir. İbn Hacer, hem mevkûf’a hem de maktû’a
  eser dendiğini belirtmektedir. Koçyiğit Talat, Hadis Terimleri Sözlüğü, Ank., 1992, s.
  119)
  11 I/492, (Çev: İbn Mâce, Sünen, Nikah, Bab(1), no: 1846, İsnadı zayıftır, ancak bu
  hadisin sahîh şahitleri vardır.)
  12 IV/37, (Çev: Tirmizî, Câmi’, İst., 1992, II. bsk., Nikah, Bab(1), no: 1080, Ebû Gudde
  hadisin --isnadı zayıftır- demesine rağmen Tirmizî hadis hakkında –hasen, garibolduğunu
  belirtir.)
  13 V/322, (Çev: Tirmizî, Câmi’, İlim, Bab(16), no: 2678, Tirmizî bu vecihle hadise –
  hasen, garib- demiştir. et-Taberânî Süleyman b. Ahmed b. Eyyüb Ebu’l-Kâsım, el-
  Mu’cemu’l-Evsat, (Tah: Tarik b. Abdillah b. Muhammed Abdi’l-Muhsin b. İbrahim
  el-Hüseynî), Kahire, 1415, VI/125; el-Mu’cemus-Sağîr, (Tah: Muhammed Şakûr
  Muhammed el-Hacc Emrîr), Beyrût-Amman, 1985, II/102)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  310
  4-Cerîr b. Abdillah el-Becelî hadisi: Hadis uzuncadır ve hadisin
  içinde bir kıssa anlatılmaktadır. Hadisin son kısmı şu şekildedir: “.....
  Kim İslamda güzel bir sünnet-çığır, yol- açarsa ona ve ondan sonra
  gelip de –onu- yapanlara diğerlerinin ecri eksilmeksizin sevap vardır.
  Kim de İslam’da kötü bir çığır –yol, sünnet- açarsa ona ve ondan sonra
  gelip de onu yapanların diğerlerinin de günahı eksilmeksizin günah
  vardır.”14 Müslim, zekat kitabı, “Sadaka ve benzeri şeyleri teşvik babı”
  altında tahriç etmiştir.Hadisi aynı zamanda Tirmizî, en-Nesâî, ve
  İbn Mâce de rivâyet etmişlerdir.15
  5-Amr b. Avf b. Yezîd b. Milhe babasından o dedesinden o da
  Peygamber’in (s.a.v.) şöyle dediğini rivâyet eder: “Muhakkak ki din
  yılanın deliğine kaçıp orda kaldığı gibi Hicaz’a sığınacaktır. ..... Din
  garib başladı garib bitecektir. Ne mutlu gariblere ki benden sonra sünnetimi
  ifsat eden insanları ıslah ederler.”16 Tirmizî, Kitabu’l-İman da
  “İslam garib başladı tekrar garib olacaktır.”
  6-İrbâd b. Sâriye hadisi; İrbâd dedi ki: Peygamber (s.a.v.) dinî bir
  nasihatta bulundu. ...sonunda şöyle buyurdular: “Benden sonra sizlerden
  yaşayanlar bir çok ihtilaflar görecektir. Sünnetime ve hidayete
  ermiş râşid halifelerin sünnetine dikkat ediniz Ona yapışınız. Güç işlere
  sabredip dayanınız. Dindeki yeni şeylere dikkat ediniz. Muhakkak
  ki bütün bidatlar dalalettir.”Ebû Dâvud, Sünen17’inde Kitabu’s-Sünne
  bölümünde, Luzûmu’s-Sünne kısmnda, Tirmizî, Câmi18’inde “Doğru
  yola veya sapıklığa çağırıp ona tabi olan” kısmında rivayet etmişlerdir.
  Tirmizî, hadis hakkında –Hasen-Sahih- şeklinde görüş bildirmiştir.
  Burada gelen lafız Ebû Davud’a aittir.19.
  7-Enes b. Mâlik hadisi ise şudur; Yemen ehlinden bir gurup
  Peygamber’in (s.a.v.) yanına gelerek dediler ki:
  -Bizimle beraber birisini gönderde o bize İslam’ı ve sünneti öğretsin.
  Enes der ki: Peygamber (s.a.v.), Ebû Ubeyde’nin elini tutarak
  14 Nevevî, Şerh, V/104, (Çev: Nevevî, Sahîh-i Müslim bi Şerhi’n-Nevevî, Beyrût, 1987,
  VII/104)
  15 (Çev: Müslim, Sahih, İlim, Bab(6), no: 15, Zekat, Bab(20), no: 69; Nesâî, Sünen,
  Zekat, Bab(64), no: 2552; İbn Mâce, Sünen, Mukaddime, Bab(14), no: 203; Ahmed,
  Müsned, IV/357, 359, 360, 361)
  16 V/288, (Çev: Tirmizî, Câmi’, İman, Bab(13), no: 2629, 2630, Tirmizî hadis hakkında,
  -Hasen, Sahîh- demiştir.; Müslim, İman, Bab(65), no: 232; İbn Mâce, Fiten,
  Bab(15), no: 3986, 3987; Ahmed, Müsned, I/398, II/389, IV/73; et-Taberânî, el-
  Mu’cemu’l-Kebîr, X/99, XI/70, XVII/17, el-Mu’cemu’l-Evsat, II/261, III/250, V/149,
  VI/65, VII/206, VIII/308; el-Mu’cemus-Sağîr, I/183)
  17 V/13
  18 V/319
  19 (Çev: Ebû Dâvud, Sünen, Sünne, Bab(5), no: 4607; Tirmizî, Câmi’, İlim, Bab(16), no:
  2676, Tirmizî hadis hakkında –hasen, sahîh- demiştir; Ayrıca bkz: İbn Mâce, Sahih,
  Mukaddime, Bab(6), no: 42, Hadisteki lafız Ebû Dâvud’a aittir.)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  311
  dedi ki: “Bu ümmetin eminidir.”20 Müslim, Fedâil’de “Ebû Ubeyde b.
  el-Cerrah’ın fazileti” kısmında zikretmiştir.
  8-Ebû Mûsa el-Eş’arî’nin rivâyet etmiş olduğu hadis; Dedi ki:
  Peygamber (s.a.v.) bize bir konuşmasında sünnetimizi açıkladı, namazımızı
  öğretti ve dedi ki: “Namaz kıldığınızda safları düzgün tutunuz’
  İçinizden birisini namaz imamı olsun...”21 Müslim, Namaz kitabı,
  “namazda teşehhüd “ babında rivayet etmiştir.
  9-Enes b. Mâlik’in üç kişinin, Peygamber’in (s.a.v.) ibadeti hakkında
  rivâyet etmiş olduğu hadis: Bu hususta onlara Peygamber’in
  (s.a.v.) ibadeti haber verilince sanki onlar onu azımsadılar... ve
  hadisin sonunda Rasûlullah (s.a.v.); “Dikkat ediniz! Muhakkak ki ben
  Allah’tan sizden daha fazla korkar ve –ibadet hususunda- Ona karşı
  sizden daha muttakiyim. Ancak oruç tutar iftar ederim. Namaz kılar
  uyur ve kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimi terk ederse benden
  değildir.” dedi. Buharî22 Nikah kitabının başında rivayet etmiştir. hadisi
  ayrıca Müslim23,ve en-Nesâî 24. De rivayet etmişlerdir. Hadis
  Buharî’nin lafzıyladır.
  10-Urve b. ez-Zübeyr’in de söz konusu olduğu Âişe(R.anha) hadisi;
  Âişe’ye sordum ve dedim ki; Allah (c.c.)’ın “Safâ ile Merve şüphesiz
  Allah’ın nişanlarındandır. Her kim Beytullahı hacceder veya umre
  yaparsa onları tavaf etmesinde bir günah yoktur.” (Bakara 158) ayeti
  hakkında görüşün nedir? Vallahi hiçbir kimseye Safâ ile Merve arasında
  say yapmazsa günah yoktur. Âişe dedi ki: Kız kardeş,imin oğlu!
  Ne kötü söyledin. Şayet bu ayet senin yorumladığın gibi olsaydı, o
  zaman dediğin doğru olurdu. Ne var ki bu ayet Ensar hakkında nazil
  olmuştur....., Muhakkak ki Sa’y’ı yapmak Rasulullah’ın sünnetidir.
  Hiç kimse Safâ ile Merve arasında Sa’y’ı terk edemez.” Buharî25 Hac
  Kitabı, “Safa ve merve’nin vucûbiyeti” kısmı, Müslim26, Hac Kitabı,
  “Say’ın, Sefa ve Merve arasında, haccın rükünlerinden olduğu ve onsuz
  haccın olmayacağının beyanı” kısmında rivayet etmiştir.
  20 XV/192, (Çev: Müslim, Sahîh, Fedâilu’s-Sahabe, Bab(7), no: 53-54)
  21 Müslim , IV/119, (Çev: Müslim, Sahîh, Salat, Bab(16), no: 62; İbn Huzeyme Muhammed
  b. İshâk, Sahih İbni Huzeyme, (Tah: Muhammed Mustafa el-A’zamî), Beyrût,
  1970, III/43; İbn Hıbban ebû Hâtim el-Mustî, Sahih İbn Hıbban, (Tah: Şuayb
  Arnavud), Beyrût, 1992, II. bsk., V/541)
  22 Buharî, Fethu’l-Bârî, IX/104, (Çev: Buharî Muhammed b. İsmaîl, Sahih, İst., 1992,
  II. bsk., Nikah, Bab(1)
  23 IX/107, (Çev: Müslim, Sahîh, Nikah, Bab(1), no: 5)
  24 VI/60, (Çev: Nesâî, Sünen, Nikah, Bab(4), no: 3215; Ayrıca bkz: Ahmed b. Hanbel,
  Müsned, İst., Trh., II/158; III/241, 259, 285; V/409; Dârimî, Sünen, Nikah, Bab(3),
  no: 2175)
  25 III/498, (Çev: Buhari, Sahîh, Hacc, Bab(79)
  26 IX/21, (Çev: Müslim, Sahîh, Hacc, Bab(43), no: 259; İbn Hıbban, Sahih, IX/149;
  Ahmed, Müsned, VI/144, 227; el-Beyhakî, Ahmed b. el-Hüseyn b. Ali b. Mûsa Ebû
  Bekr, es-Sünenü’l-Kübrâ, (Tah: Muhammed Abdu’l-Kâdir Atâ), Mekke, 1994,
  VI/475)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  312
  11-Şeddâd b. Evs ve İbn Abbas’ın birlikte rivâyet etmiş oldukları
  hadis: İkisi, Peygamber’in (s.a.v.) şöyle dediğini rivâyet ederler: “Erkek
  için sünnet olmak “sünnet”, kadınlar için soylu bir davranıştır.”
  Hadisi Tabaranî, Vâlid Ebi’l-Melîh’ten ve Ahmed, Müsned27’te rivâyet
  etmiştir. İsnadının üçü de zayıftır.
  12- Ebû Saîd el-Hudrî hadisi: Dedi ki: İki kişi bir yolculuğa çıkmışlardı.
  Namaz vakti girdiğinde yanlarında su yoktu. Her ikisi de
  temiz toprakla güzelce teyemmüm edip namazlarını kıldılar. Daha
  sonra su buldular. Birisi abdestini ve namazı iâde etti, diğeri ise iâde
  etmedi. Bilahare Hz. Peygamber’in (s.a.v.) huzuruna geldiler ve olayı
  anlattılar. Peygamber (s.a.v.) namazı iade etmeyene “Sünnete uygun
  hareket etmişsin, namazın tamamdır.” namazı iade edene ise: “Sana
  da iki mükafaat vardır.” der. Ebû Dâvud28 “Namaz kıldıktan sonra su
  bulan teyemmüm yapmış kişi” kısmında ve en-Nesâî29 “Namazdan
  sonra su bulanın teyemmümü” kısmında rivayet etmişlerdir. Hadisin
  lafzı en-Nesâî’ye göredir.
  Aliyu’l-Kârî, Mirkât30’de bu hadise ilişkin düştüğü notta şöyle
  demiştir: Peygamber’in (s.a.v.) “Esabte’s-Sünne” sözünü: “sünnetle
  sabit olan şer’îata uygun davranmışsın.” “Eczeetke salâtuke” ise öncekini
  açıklayıcı mahiyettedir. Avnu’l-Ma’bûd31 eserinin sahibi
  “Esabte’s-Sünne” cümlesini “uyulması gerekeni ve sünnetle sabit olanı
  yapmışsın.” şeklinde açıklamıştır.
  Abdulfettah: “Her iki alim de bu sözleriyle –esas manandan- uzaklaşmışlardır.”
  dedi. Bence burada geçen “sünnet” kelimesinin en
  dakîk yorumu şu olmalıdır: “Allah katında meşrû’ olan hükme uygun
  olanı yaptın.” “sünnet” kelimesinin izahında verilen bu hükmün
  sünnetle sabit olduğunu belirtmek gerekmez.
  Şüphesiz Peygamber’in (s.a.v.) konumu burada hükmün kendisiyle
  sabit olduğu delili açıklama makamında olmayıp bilakis o yapılan
  bu işi onaylama veya reddetme konumundadır.
  27 Ahmed, V/75, (Çev: Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/75; Üç isnadın tamamı da zayıftır.
  bkz: et-Taberânî Süleyman b. Ahmed b. Eyyüb Ebu’l-Kâsım, el-Mu’cemu’l-Kebîr,
  (Tah: Hamdi b. Abdi’l-Mecid es-Silefî), Musul, 1983, II. bsk., XI/223, no: 11590,
  XII/182, no: 12828; bkz: el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VIII/324, müellif hadis
  hakkında “senedi zayıftır” der.
  28 (Çev: Ebû Dâvud, Sünen, Taharet, Bab(126), no: 338; Dârimî, Sünen, Vudû’,
  Bab(65), no: 750)
  29 I/213, (Çev: Nesâî, Sünen, K. Teyemmüm, Bab(27), no: 431 ve 432)
  30 Aliyu’l-Kârî, Mirkât, I/369, (Çev: Aliyu’l-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-
  Mesâbîh, I/369)
  31 I/133, (Çev: Ebi’t-Tayyib b. Muhammed Şemsu’l-Hakk el-Azimâbâdî, Avnu’l-Ma’bûd
  Şerh Süneni Ebî Dâvud, (İbn Kayyim el-Cevzîyye’nin şerhiyle beraber), Beyrût, 1990,
  I. bsk., I/368)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  313
  Mirâtu’l-Mefâtih32 adlı eserin sahibinin “Esabte’s-Sünne” hakkında:
  “sünnetle belirlenmiş şer’î yol, yani meşrû’ olan hükme muvafakat
  ettin, demektir. Bu ise onun içtihadını tasdik ve diğer içtihadın
  da hatalı olması demektir.” şeklinde açıklandığını görüyoruz.
  13-Buharî33, Fiten’de “İnsanların ayak takımı kalırsa” bölümünde
  Huzeyfe’nin şu hadisini rivâyet eder: Hz. Peygamber (s.a.v.) bize
  iki hadis söyledi. Bunlardan birincisini gördüm ve ikincisini
  bekliyorum. Bize rivâyet ederek dedi ki: “Emanet erkeklerin kalplerinin
  derinliklerine kadar indi ve sonra Kur’ânı anladılar, sonra da sünneti
  anladılar....”
  Hafız İbn Hacer Fethu’l-Bârî34’de “sümme alimû mine’l-Kur’âni
  sümme alimu mine’s-sünne” ifadesinde: “Onların sünneti öğrenmeden
  önce Kur’ânı öğrendiklerine dair bir işaret vardır. Sünnetten
  maksad ise Peygamber’den (s.a.v.) vâcip veya mendûb olarak öğrendikleri
  şeylerdir.” der.
  14-Ömer(r.a.)’ın rivâyet ettiği hadis: “Sizler için rukûda dizleri
  tutmak sünnet oldu. Dizleri tutunuz.” İkinci rivâyette ise Ömer (r.a.):
  “Muhakkak ki sünnet: -rukûda- dizleri tutmaktır.” der. Hadisi en-
  Nesâî35 Tatbîk kitabının “Namaz” ve Tirmizî36 Namaz kitabının
  “Ruku’da elleri dizlere koymak” bölümünde rivâyet etmiştir.
  15-Câbir b. Abdillah hadisi: Peygamber (s.a.v.), deve ve sığırın
  kurban edilip yedi hisse olarak taksim edilmesini (senne) teşvik etti.
  Ahmed b. Hanbel bu hadisi, Müsned37’te Câbir b. Abdillah’ın
  Müsned’inde –hasen- bir senetle rivâyet etmiştir.
  16-İbn Abbas hadisi: İbn Abbas; üç şey dışında, Hz. Peygamber
  (s.a.v.) neyi sünnet kılmışsa hepsini bilirim, demiştir. Bunlar:
  1-Öğle ve ikindi namazlarında bir şey okuyup okumadığını
  bilmiyorum.
  2-“ve kad belağtü mine’l-kiberi ı’tiyyen”38 ayetindeki -i’tiyyen- kelimesini
  bu şekilde mi yoksa –usiyyen- şeklinde mi okuyordu?
  bilmiyorum.
  3-İbn Abbas’tan rivâyet eden Husayn b. Abdirrahman üçüncüsünü
  unuttuğunu söyler. Hadisi imam Ahmed b. Hanbel Musned39’te
  İbn Abbas’ın müsnedi kısmında sahîh bir senetle rivâyet eder.
  32 Aliyu’l-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, I/350
  33 XIII/38, (Çev: Buharî, Sahîh, Fiten, Bab(13)
  34 XIII/39, (Çev: İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XIII/32)
  35 II/185, (Çev: Nesâî, Sünen, Tatbik, Bab(2), no: 1032, 1033)
  36 I/348, (Çev: Tirmizî, Câmi’, Salat, Bab(77), no: 258, Tirmizi hadis hakkında –hasen,
  sahîh- olduğunu söylemiştir.)
  37 III/335, (Çev: Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/335, VI/409)
  38 Meryem, 19/8
  39 Ahmed, Müsned, I/257
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  314
  17-Ebû Hureyre’nin rivâyet etmiş olduğu, Bedir ashabından ulu
  sahabî Evs’li Ensar’dan Hubeyb b. Adiyy’in hapsedilerek müşrikler
  tarafından öldürülmesiyle ilgili kıssanın bulunduğu hadis. Ebû
  Hureyre şöyle der: Hubeyb kendisi gibi öldürülen bütün
  müslümanlar için iki rekat namaz kılma adeti (sünneti) ihdas etmiştir.”
  Buharî40 nunu Cihad kitabında “… idam esnasında iki rekat
  namaz kılan” babında rivayet etmiştir.
  İkinci rivâyet ise: “Hubeyb hapsedilerek öldürülen her
  müslüman için namaz sünnetini ihdas etmiştir.” Buharî41 bunu
  Megâzî kitabının “Bedr savaşına katılanlarının fazileti” kısmında rivayet
  etmiştir.
  Üçüncü rivâyet ise: “İlk defa idam namazını iki rekat olarak koyan(
  sünnet haline getiren) odur.” Buharî42 Megâzî kitabında “Recî’,
  Ri’l, Zekvân,…. gazveleri” kısmında zikretmiştir.
  Allâme Kastallanî, “İrşadu’s-Sârî”43de birinci rivâyet hakkında
  şunları söyler: Hubeyb’in yapmış olduğu hareket “sünnet” haline
  gelmiştir. Çünkü o bu hareketi yalnızca, şâri’ olan Peygamber’in
  (s.a.v.) sağlığında yapmış, Peygamber de (s.a.v.) bu hareketi güzel
  görmüştür.”
  İkinci rivâyet hakkında ise44 “Bu hareket sünnet oldu. Çünkü
  bu fiil Peygamber’in (s.a.v.) sağlığında yapılmış o da bu hareketi güzel
  görmüş ve onaylamıştır.”
  Üçüncü rivâyet hakkında ise “-İlk defa iki rekat namaz kılmayı
  ihdas eden....- ifadesinde kapalılık olduğu ileri sürülmüştür. Sünnet:
  Peygamber’in (s.a.v.) söz, fiil ve halleridir.” şeklindeki tarifi ileri sürenlerce
  bu iddiaya Hubeyb’in bu davranışı Peygamber’in (s.a.v.) sağlığında
  yapmış ve onun da bu hareketi güzel görmüş, olmasıyla cevap
  verilmeye çalışılmıştır.”45 demiştir.
  17 numaralı Hubeyb kıssası ile ilgili Ebû Hureyre hadisinde aşikardır
  ki “es-sünnetü” ve “senne” kelimelerinin manası: dinde tabi
  olunan meşrû’ fiildir. Buna göre hadis içerisinde “senne” lafzı geçiyor
  diye herhangi bir fakihin ölüm esnasında iki rekat namazın (idam
  namazı) sünnet olmasına bu hadisi delil getirmesi ve böylece bu namazın
  teşvik edilmiş bir sünnet olduğu şeklinde hüküm vermesi doğru
  değildir. Çünkü burada iki rekatlık namazın sünnet olmasının
  hükmü, hiç şüphesiz –senne- lafzının dışındaki başka bir delilden
  çıkarılmıştır. O da, bu hareketi Peygamber’in (s.a.v.) onaylamasıdır.
  40 VI/166, (Çev: Buharî, Sahîh, Cihad, Bab(170)
  41 V/309, (Çev: Buharî, Sahîh, Meğâzî, Bab(10)
  42 V/379, (Çev: Buharî, Sahîh, Meğâzî, Bab(28)
  43 Kastallânî, İrşadu’s-Sârî, V/165
  44 Kastallânî, a.g.e., V/261
  45 Kastallânî,a.g.e., VI/314
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  315
  Keza bu durum 14 nolu (Sizler için rukûda dizleri tutmak sünnet
  oldu. Dizleri tutunuz) ve (Muhakkak ki sünnet: -rukûda- dizleri tutmaktır)
  Ömer (r.a.)’ın sözlerinin yorumu içinde söylenir. Yine 15 nolu hadisteki
  Câbir (r.a.)’ın hadisinin izahı için de böyledir.
  16 nolu İbn Abbas hadisine gelince, içerisinde geçen “senne” ve
  “sünnet” kelimelerinin manası açıkca şudur: Farklı hükümler biçiminde
  olmak üzere farz, vâcip, sünnet, mendûb veya mübah nevinden
  olan meşrû’ kılınmış fiiller... hatta bu hadisin sınırlandırıcı
  uslûbu içerisine İbn Abbas’ın, Rasûlullah’in (s.a.v.) hükümleri farklı
  olmakla birlikte nehyetmiş olduğu yasaklarla ilgili bilgisi de girmektedir.
  Bütün bu hadisler ve benzerlerinden şu anlaşılmaktadır: -
  Sünnet- dinde tâbi olunan meşrû’ yol demektir. Bunun için İbn
  Hacer, Fethu’l-Bârî46 isimli eserinde Peygamber’in (s.a.v.) Enes’in rivâyet
  ettiği üç kişi hakkında söylemiş olduğu “Kim sünnetimden yüz
  çevirirse benden değildir.” hadisin akabinde şunları söyler: Sünnet:
  “Yol anlamındadır yoksa farz mukabilinde kullanılan sünnet değildir.”
  Yine İbn Hacer Fethu’l-Bârî47’de “Safâ ve Merve arasında say’
  etmenin vücûbu” babında Âişe’nin “Senne Rasûlulullah(s.a.v.) et-
  Tavafe beyne’s-Safâ ve’l-Merve” hadisinin izahında not adı altında şu
  bilgilere yer verir: Âişe’nin bu sözü, Peygamber’in (s.a.v.) sünnetle bu
  işi farz kıldığıdır. Yoksa Âişe’nin maksadı meşrû’ olan ibadetin
  farziyetini nefyetmek değildir.- yani bu şer’î ibadetin yok sayılması-
  Bunu, Âişe’nin rivâyet etmiş olduğu Müslim’deki “Sizin hiç birinizin
  haccı ve ümresi Safâ ile Merve arasında tavaf etmedikçe tamamlanmış
  olmaz!” hadisi teyid de etmektedir.
  Buharî’nin Libas kitabında “Bıyıkları kısaltmak” babında rivâyet
  ettiği “Beş şey fıtrattandır. Veya-fıtrat beştir- Bunlar: Sünnet olmak,
  etek tıraşı olmak, koltuk altı kıllarını yolmak, tırnakları kesmek ve bıyıkları
  kısaltmaktır.”48 hadisi hakkında İbn Hacer Fethul Bârî49’de
  sünnet olmaya dair –hıtân- hükümleri serdederken şunları söyler:
  İmam Şafiî ve onun mezhebine mensûb ulemanın bir çoğu –erkek ve
  kadına- sünnet olmayı vâcip olarak kabul etmişler, diğer hadiste
  vârid olan şeyleri vâcip olarak kabul etmemişlerdir. Şafiî’nin bir diğer
  görüşüne göre kadınlara sünnet olmak vâcip değildir. Alimlerin ekserisi
  ve bazı Şafiîler sünnet olmayı vâcip olarak kabul etmemişlerdir.-
  yani sünnettir- Bu hususta Şeddad b. Evs’in merfû’ olarak rivâyet
  46 IX/105, (Çev: İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, Beyrût, 1379, (Tah: Fuad Abdulbakî,
  Muhubiddin el-Hatib), IV/183)
  47 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, III/501
  48 X/334, (Çev: Buharî, Sahîh, K. Libas, Bab(63)
  49 (Çev: İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X/340)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  316
  etmiş olduğu: “Sünnet olmak erkekler için sünnet, kadınlar için ise
  fazilettir.” hadisini delil olarak getirmişlerdir.
  Halbuki bunun delil olabilecek bir yönü yoktur. Çünkü: hadis
  içerisinde “sünnet” lafzı geçtiğinde, bundan, vâcip mukabili olan
  “sünnet”in kastedilmediği yerleşmiş bir kuraldır.
  Ancak erkekler ve kadınlar arasında burada bir ayırımın bulunması,
  hadisten anlaşılır. Şeddad’dan rivâyet edilen hadis ise zayıftır...
  Ebû Hureyre’nin bazı rivâyetlerinde: “Beş şey fıtrattandır. Bunlar:
  Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, koltuk altı kıllarını yolmak, tırnakları
  kesmek ve bıyıkları kısaltmaktır.” hadisini “Beş şey sünnettendir.”
  şeklinde –fıtrat- kelimesi yerine -sünnet- kelimesiyle ifade
  edilmiştir. Burada -sünnet- kelimesinden maksad: “Yol anlamındadır
  yoksa vâcip mukabilinde kullanılan sünnet değildir.” Ebû Hâmid el-
  Gazzalî, el-Maverdî ve diğer alimler kesin olarak bunun -sözlük- anlamında,
  yol anlamına ve “aleyküm bi’s-sünneti ve sünneti Hulefâ-i
  Raşidîn –Sünnetime ve Hulefâ-i Raşidîn’in sünnetine uyunuz!-” hadisi
  gibi olduğunu söylemişlerdir.
  Hafız İbn Hacer’in: “Hadis içerisinde “sünnet” lafzı geçtiğinde,
  bundan, vâcip mukabili olan “sünnet”in kastedilmediği yerleşmiş bir
  kuraldır.” sözü konuyu açıkça ortaya koyan bir ifade hatta bu konuda
  söz kesen bir kaidedir.
  Yukarıda geçen “Erkeklere sünnet olmak sünnettir.” hadisinin
  şerhinde söylendiği gibi, hadiste yer alan –sünnet- lafzının fakihlerce
  bir şeyin sünnet olduğuna delil getirip çıkmaza düştükleri gibi ilim
  talibinin de bu gibi durumlara düşmemesi için bu kaideyi her zaman
  hatırlaması gerekir.
  Hanefî mezhebimizin büyük imamlarından el-Merginânî, el-
  Hidâye50 adlı kitabında “Namazın sıfatı” başlığında aynı hataya düşmüş,
  ve bu hususta şunları söylemiştir: Namaz kılanın, namazda
  sağ elini sol elinin üzerine koyup, göbeğinin altında bağlaması, Peygamber
  (s.a.v.)’in “sağ eli sol el üzerine koyarak göbeğin altında bağlamak
  sünnettendir. Bu, namazda kıyamın sünnetidir.” sözünü esas
  alarak yapar.”
  Aynî, el-Binâye51’de bu sözü inceleyerek şöyle der: “Bu söz Hz.
  Ali’nin sözüdür ve isnadının Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ulaşması sahîh
  değildir.” dedikten sonra bu hadisi Hz. Ali’den, Ebû Dâvud, Ahmed
  50 I/201, (Çev: Ebu’l-Hasen Ali b. Bekr b. Abdi’l-Celîl b. Burhaneddin el-Merginânî er-
  Reşedânî, el-Hidâye, Beyrût, 1990, I. bsk., I/51)
  51 I/609, Hind baskısı, (Çev: Aynî Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed, el-Binâye bi
  Şerhi’l-Hidâye, Beyrût, 1990, II. bsk., II/208)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  317
  ve Dârekutnî’nin rivâyet ettiklerini zikreder ve isnadının zayıf olduğunu
  belirtir.
  Peygamber in hadislerinde, sahâbe ve tabiîn sözlerinde geçen
  “sünnet” kelimesinin manası; dinde tabi olunan meşrû yol anlamındadır.
  Farz veya vacibin mukabili değildir. Bu, fakihlere göre ıstılahî
  bir manadır.
  Bu bağlamda söylenmesi gereken bir husus ta çağımız insanlarından
  bazı alim ve fakihlerin sünnete uyma hususundaki gevşek
  tutumlarıdır. Kendilerine bazı sünnetleri terkettikleri hatırlatılınca –
  ki bu hatırlatmada sünnettir-, terki caizdir, derler ve sünnetin fikhî
  tanımını esas alırlar. Yani sünnetin terkine cevaz veren olumsuz
  manayı ve kendisine iktida ve ittiba edilmesi gereken olumlu olan
  anlamını ise bir kenara bırakır. Oysaki, sağlam ve doğru anlayış sahibi
  bir müslümana yakışan davranış bu değildir.
  Bir teşvik ve fazilet türünde de olsa ilk müslümanlar, farz veya
  vâcip, mendûb veya tergîb’tir diyerek sünneti ayırmaksızın şer’an
  matlup olunan her şeyi yapıyorlardı.
  Yapılması teşvik ve tavsiye edilen sünnetler; farzların koruyucu
  kalesi, iyilikleri artırmanın kapısı, onları uygulayanlar için birer nur
  ve bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v.)’e uymanın ve sevginin adresidir.
  Öyleyse Peygamber (s.a.v.)’in sünnetlerine uymak en büyük kazanç,
  en güzel sıfat ve Allah’a yaklaşmanın ve itaatin en üstünüdür.
  Ey müslüman kardeş! Sen bu hususlara dikkat et!
  Profesörlük makamını ihraz etmiş olan bir alim kardeşimiz şiddetli
  bir hastalığa yakalandı. Eve Pakistanlı dindar sakallı bir doktor
  çağırıldı. Bu doktor onu tedavi etti ve profesör de hastalıktan kurtuldu.
  Bu alim yaşadığı yerdeki alimlerin çoğu gibi sakalsızdı. Pakistanlı
  doktor kırık dökük arapçası ile ona şöyle dedi:
  -“Hoca efendi! Sakal nerede?”
  Profesör kendi görüşüne binaen:
  -“Sakal sünnettir, tıraş edilmesi caizdir.” deyince,
  -Doktor: “Ben vâcip, sünnet anlamam. Bu Rasûlullah’ın (s.a.v.)
  sıfatıdır. Biz ona uymak, onu sevmek ve ona benzemek için bunu
  yapıyoruz. O bize örnek ve esastır.” der.
  Hakikaten doktor, bu konuda alimden çok daha basiretli ve anlayışlıydı.
  “es-Sünen” Olarak İsimlendirilen Kitaplardaki –es-Sünen-
  Kelimesinin Anlamı
  Peygamber’ın (s.a.v.) hadisleri, sahâbe ve tabiînin sözlerinde geçen
  sünnet kelimesinin manasının aydınlatılmasından sonra şimdi
  okuyucuyla birlikte –sünnet- kelimesinin manasının tefsiriyle sıkı bir
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  318
  şekilde ilişkisi olan konuya geçebiliriz. Ki o da –es-Sünen- olarak isimlendirilen
  kitaplar hakkında ki düşüncelerimizdir.
  Burada bir çok delillerle açıklamış olduğum manada sünnet,
  imam Ebû Dâvud, en-Nesâî, İbn Mâce, Saîd b. Mansûr ve benzerleri
  gibi muhaddis fukahanın telif etmiş oldukları kitapların başlıklarında
  kastedilen sünnettir. Bu imamlar kitaplarına bu şekilde ad koyarken
  etraflıca açıklayıp delillendirdiğim manayı kastetmektedirler.
  Bu “Sünen” kitapları: meşrû’ olan söz, fiil ve takrirlerle yine yapılması
  câiz olmayan-meşrû’ olmayan- söz, fiil ve takrirlerin bulunduğu
  ve bunların açıklandığı kitaplardır. Sünen kitaplarında her türlü
  şer’î ahkam açıklanmaktadır. Hocalar hocası allame Muhammed
  Ca’fer el-Kettanî, faydalı ve kıymetli er-Risâletu’l-Mustatrafa lî Beyâni
  Meşhûri Kütübi’s-Sünneti’l Müşerrefe52 adlı eserinde şunları söyler:
  “Kitap çeşitlerinden birisi de Sünen olarak bilinen kitaplardır.
  Muhaddislerin ıstılahınca Sünen: iman ve taharetle başlayan, fıkhî
  bablara göre telif edilmiş eserlerdir. İçerisinde mevkûf hadislerden
  bir şey bulunmaz. Çünkü onların ıstılahlarınca mevkûf, sünnet olarak
  değil, hadis olarak isimlendirilir.”
  Kettânî’nin “İçerisinde mevkûf bir şey bulunmaz...” şöyle –
  sahabî sözü olan- mevkûf hadisi muhaddislerin esas olarak bablara
  sürekli ve zorunlu olarak dahil etmemektedirler. “Sünen-i Ebî Dâvud,
  en-Nesâî ve İbn Mâce” de genelde böyledir. Hatta onlar mevkûf, maktu’ki
  -tabiî sözüdür- haberleri gerekli hallerde bölümleri tamamlamak
  üzere eserlerinde serpiştirmişlerdir. Dahası “Sünen-i Saîd b.
  Mansûr” ve “Sünenü’d -Dârimî” sahâbe ve tabiîn sözleriyle doludur.
  Bu eserlere müracaat eden ve okuyanlar çok ve kıymetli faydalar elde
  ederler.
  Mevkûf ve maktû’ haberler –ki bunlar Peygamber’den (s.a.v.) gelen
  bir sünnet değildir.- ekseriyetle sahabî ve tabiî’nin, sünnetin sahibi
  Peygamber’in (s.a.v.) sözlerinden çıkardıkları bir sünnettir. Bunlar
  aynı zamanda Mustafa’nın (s.a.v.) sünnetini –çoğunlukla- açıklar,
  şerh eder ve beyan eder. Bunun ise önemi büyüktür. Zira İmam
  Buharî’nin çoğu yerde Sahîh’inin bab başlıklarında Rasûlullah’in
  (s.a.v.) sünnetinden önce veya sonra bu mevkûf ve maktû’ haberleri
  zikrettiği gibi âsârı da bab başlıklarından önce zikreder. Çünkü bu
  âsâr bir çok babta da görüldüğü gibi babların anlaşılmasında tamamlayıcı
  rol olmaktadır. Keza aynı durum “Sünen-i Saîd b.
  Mansûr”’un matbu kısmında da görülmektedir.
  52 s.32, (Çev: Kettanî, er-Risâletu’l-Mustatrafa lî Beyâni Meşhûri Kütübi’s-Sünneti’l
  Müşerrefe, Beyrût, 1400 H., II. bsk., s. 25)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  319


 4. 27.Eylül.2013, 20:19
  2
  Üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye  SÜNNET KAVRAMININ HUKUKÎ ANLAMI VE DÂREKUTNΒNİN
  SÜNEN’İ ÜZERİNE BİR İNCELEME*
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  Çev.: Harun Reşit DEMİREL


  Yazarın Önsözü
  Bizim için hükümler koyan ve bu hükümlerin içinde bulunan
  helal ve haramı açıklayan, bizlere dinin cevaz verdiklerini sevdiren,
  yasakların ise kerih gösteren, bize indirdiklerini açıklamak için hak
  dinle ve hidâyet üzere efendimiz Muhammed’i (s.a.v.) gönderen Allah’a
  hamd olsun. Onun, meşru olan işleri söz, fiil ve takrirleriyle ortaya
  koyması ve yasak olan işleri de nehyetme, beğenmeme ya da
  engel olma şeklinde olan açıklaması en hayırlı açıklamadır. O, bizlere
  * Çevirisini yaptığımız bu araştırmanın orijinal ismi, es-Sünnetü’n-Nebeviyyetü ve
  Beyânu MedlûlihⒺ-Şer’î ve et-Tarifu bihâli Süneni’d-Dârekutnî’dir. Bu kitapçık,
  Dâru’l-Kalem tarafından daha önce Abdu’l-Hayy el-Leknevî’nin Tuhfetu’l-Ahyâr bi
  İhyâi Sünneti Seyyidi’l-Ebrâr ve onunla birlikte bulunan Nuhbetu’l-Enzâr Alâ
  Tuhfetu’l-Ahyâr (Dımeşk, 1992) isimli eserin sonunda Beyânu Medlûli Lafzi’s-Sünne
  fi’l-Kütübi’l-leti Sümmiyet biha ve Beyânu Hâli Süneni’d-Dârekutnî fî Kütübi’s-Sünen
  adı altında (s.9-15 ve 144-166 arasında) yayınlanmış, ancak önemine binaen aynı
  yayınevi tarafından müstakil bir kitapçık olarak tekrar yayınlamıştır. (Dımeşk,
  1992) Biz tercümemize, yazarın az da olsa bazı ilaveler yaptığı bu baskıyı esas aldık.
  Yazar, bu çalışmasında dipnotlarda gösterdiği kaynaklara ilişkin detaylı bibliyografik
  bilgilere yer vermemektedir. Biz bu kaynakları tekrar gözden geçirerek, zikrettiğimiz
  eksiklikleri gidermeye gayret ettik. Ulaşamadığımız bir-iki kaynağı da yazarın
  verdiği şekilde sunduk. Ayrıca yazarın eserde örnek olarak zikrettiği hadislerin, verilmeyen
  diğer kaynaklarına da işaret ettik.
  Sünnetin hukuki değeri tartışmalarına katkı sağlayacağını ümit ettiğimiz için bu
  çalışmayı tercüme ederek, Türk okuyucuların istifadesine sunduk.
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  306
  gecesi de gündüz gibi aydınlık olan doğru bir yol bırakmıştır. Bu yoldan
  ancak helak olanlar sapar.
  Bizlere, hem kendi sünnetine hem de Hulefâ-i Raşidîn’in sünnetine
  uymamızı emrederek şöyle buyurmuştur: “Benim ve benden sonra
  hidâyet üzere olacak olan Hulefâ-i Raşidîn’in sünnetine sarılın. Zor
  işlerinizde sabredip dayanınız.” Bidat ve sonradan ihdas edilmiş olan
  şeyler hakkında da
  sakındırarak: “İşlerde sonradan çıkan şeylere dikkat ediniz! Bilesiniz
  ki –dindeki- bütün yeni şeyler bidat ve bütün bidatlar ise dalalettir.”
  2 buyurmuştur.
  İçeriği hoş olan bu eserde, Peygamber’in (s.a.v.), sahâbenin ve
  tabiînin sözlerindeki sünnet lafzının manasından bahsettim. Çağımızda
  bazı insanların, sünneti hafife almaları, bizden önce gelen bazı
  fukahâ’nın da bir takım hadislerde veya bazı sahâbe ve tabiîn sözlerinde
  gelen sünnet-i nebevîye lafzını, fıkıh terminolojisindeki anlamıyla
  kullanarak hata yapmaları beni bu eseri yazmaya sevketti. Onlardan
  sadır olan bu hata bende Peygamber (s.a.v.), sahâbe ve tabiîn
  sözlerinde vârid olan “sünnet” lafzının manasını ortaya çıkartmaya
  yöneltti. Bunu açıklamak için de bu küçük ve özlü kitapçığı yazdım.
  Eserde bu husus için bir çok deliller getirdim. Söylediklerimi teyid ve
  açıkladıklarımı desteklemek için muhaddis ve hadis hâfızlarının büyüklerinin
  sözlerine müracaat ettim. Allah’tan yardım, irşad ve doğruluk
  istedim. O, sahibim ve bana yetendir. Hamd alemlerin
  Rabbına, salât ve selâm Peygamberimiz Muhammed’e onun ehline,
  ashabına ve din gününe dek ona tabi olanlara olsun.
  Riyâd, 9 Cemaziyel Evvel 1411 Pazartesi.
  Yazar: Abdu’l-Fettah Ebû Gudde
  Sünnet: Bu lafz-ı şerîfin çok değişik tanımları vardır. Alimler bu
  tariflere yönelmişler ve her biri ihtisası ve bilgisi nispetinde sünneti
  tanımlamışlardır. Onun şer’î delillerden bir delil olduğunu kabul eden
  usûlcüler sünneti şöyle tarif etmişlerdir: “Peygamber’den (s.a.v.)
  2 Hadisi İrbâd b. Sâriye’den Ebû Dâvud ve Tirmizî tahriç etmiş, Tirmizî hadis hakkında
  “Hasen-Sahîh” demiştir. (Çev: İrbâd b. Sâriye rivâyet etmiştir. Müslim Ebi’l-
  Hasen Müslim b. el-Haccac, Sahîh, (Tah: Muhammed Fuad Abdu’l-Bakî), İst., 1992,
  II. bsk.., Cum’a, Bab(13), no: 43; Ebû Dâvud Süleyman b. Eş’as, Sünen, İst., 1992,
  II. bsk., Sünne, Bab(5), no: 4607; İbn Mâce, Abdullah b. Muhammed b. Yezîd, Sünen,
  İst., 1992, II. bsk., Mukaddime, Bab(7), no: 45; Nesâî Ebî Abdirrahman Ahmed
  b. Şuayb, Sünen, İst., 1992, II. bsk., Iydeyn, Bab(22), no: 1576; Dârimî Ebû Muhammed
  Abdullah Abdi’r-Rahmân, Sünen, İst., 1992, II. bsk., Bab(16), no: 96;
  Ahmed b. Hanbel, Müsned, İst., Trh., III/310, 371; IV/126, 127; Müellif, hadisi
  Tirmizî’nin de rivâyet ettiğini ve hadis hakkında “Hasen-Sahîh” olarak hüküm bildirdiğini,
  belirtmesine rağmen elimizdeki matbu nüshada hadisi bulamadık.)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  307
  sadır olan söz, fiil ve takrîrleridir.”3 Fakihler ise değişik tariflerde bulunmuşlardır.
  Bu tariflerden bir tanesi şudur: “Peygamber’in (s.a.v.)
  özürsüz olarak bazı kereler terketmekle beraber ibadet kastıyla devamlı
  yaptığı şeyler veya Hulefâ-i Râşidîn’in tamamı veya birisinin
  Peygamber’den (s.a.v.) sonra yaptıkları şeylerdir.”4
  Sünneti bazı fakihler ise şöyle tarif etmişlerdir: “Farz ve vâcip ifade
  etmeksizin Peygamber’den (s.a.v.) sadır olan şeylerdir. Bu haliyle
  sünnet, beş esastan vâcip ve vâcip dışındakilere karşılık gelmektedir.”
  5
  Muhaddisler ise sünneti şöyle tanımlarlar: “Gerek Peygamberliğinden
  önce gerekse sonra olsun Peygamber’den (s.a.v.) nakledilen
  söz, fiil, takrîr, sıfat, ahlak, adet veya hareketleridir.”6
  İmam Şatibî Muvafakat7da bu konuyla alakalı şöyle der: “Şeriatta
  ikinci delil sünnettir. Sünnet, Kur’ân-ı Kerîm’in açıklamadığı, aksine
  ister Kurân’dakini açıklamak için olsun ister olmasın, Peygamber
  (s.a.v.) tarafından konuyla ilgili nakledilen sözlerdir. Zira sünnet;
  Kitap ve sünnette bulunsun veya bulunmasın sahâbenin yaptıkları
  şeyler olup sahabenin bu hareketi ya kendilerince sabit olduğu halde
  bize ulaşmamış bir sünnete ittibadan ya içtihatlarından veyahut da
  kendilerinden öncekilerin yaptıkları içtihattır.”
  Allame Cemâluddin Kâsimî Kavâidu’t-Tahdîs8 isimli eserinde
  şöyle der: “İkaz; asrındaki hadisciler ve şâri’nin ıstılahındaki ve sahabe
  döneminde sünnetten murat, Peygamber (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinin
  gösterdiği şeylerdir. Bundan dolayıdır ki sünnet Kurân’a
  mukabil (karşılık) kılınmıştır. Böyle kabul edilince sünnet mendûb
  için kullanıldığı gibi vâcip için de kullanılmıştır. Usûlcüler ve
  fukahânın ıstılahında ise sünnet, vacibin zıttıdır. Bu tarif, yeni bir
  kavram/terim ve sonradan ortaya çıkan bir örftür.”
  Sünnetin bu tarifleri içerisinde benim araştırdığım konuya en
  yakın olan tanım, muhaddislerin tanımıdır. Ancak burada benim gayem
  yukarıda geçen değişik manalarla hadisin tarifini yapmak değil,
  3 Sadru’ş-Şerîa, et-Tavdîh Şerhu’n-Tenkîh,, II/2; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl, s. 31, (Çev:
  Sadru’ş-Şerîa, et-Tavdîh Şerhu’n-Tenkîh, Beyrût, Trh., II/2; Şevkânî, İrşâdu’l-Fuhûl,
  (Tah: Ebû Mus’ab Muhammed Saîd el-Bedrî), Beyrût, 1997, VII. Bsk., s. 67)
  4 Bu tanımı Abdu’l-Hayy el-Leknevî’nin Tuhfetu’l-Ahyâr bi İhyai Sünneti’l-Ebrâr isimli
  eserinden Hanefî fakihlerin –Sünnet- kelimesi hakkında yapmış oldukları 22 tanımdan
  3, 9 ve 16. tanımları iktibas ederek aldım
  5 Mustafa Sıbâî, es-Sünnetü ve Mekânetuha fî’t-Teşrî’, Beyrût, 1985, IV. bsk., s. 48
  6 İbn Teymiyye, Mecmuu’l-Fetâvâ, XVIII/6-10; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-
  Buharî, XIII/252-253, (Çev: İbn Teymiyye, Mecmuu’l-Fetâvâ, XVIII/6-10; İbn Hacer,
  Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buharî, Beyrût, II. bsk., Trh., XIII/210-1)
  7 IV/3, (Çev:Şâtibî, el-Muvafakât, Dâru’l-Fikri’l Arabî, b.y.y., Trh., IV/3)
  8 s. 146, (Çev:Kâsimî, Kavâidu’t-Tahdîs fî Mustalahi’l-Hadîs, (Tah: Muhammed Behcet
  el-Baytâr), Beyrût, 1961, II. bsk., s. 146)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  308
  Peygamber’in (s.a.v.) hadislerinde veya sahâbe ve tabiîn sözlerinde
  vârid olan sünnet lafzının manasını teşhis etmektir. Sünnet lafzının
  bu anlamının kaybolması eski fukahâdan bazısını ve onları takip eden
  bir kısım müteahhir dönem fakihleri merfu’, mevkûf veya maktu’
  hadis ve âsârda gelen “sünnet” veya “sünnetten” tabirlerine istinaden
  bir şeyin fıkhî anlamda sünnet olup olmaması konusunda yanlış
  delillendirmeye düşürmüştür. Sünnet sözünden kastedilen şer’î ıstılah
  manasının kaybolmasından dolayı, mütekaddim dinî ıstılah manası
  yerine daha sonra oluşan müteahhir fıkhî ıstılah manası üzerine
  hüküm verilmiştir. Düzeltmek ve açıklamak istediğim şey ise budur.
  Başarı Allah’tandır.
  Bu Çalışmada Araştırma Konusu Olan “Sünnet” Sözünün Açıklaması
  Bilindiği gibi “sünnet” kelimesi Peygamber’in (s.a.v.) sahâbe ve
  tabiîn sözlerinde çok geçen lafızlardandır. Gerçekte sünnet, dinde
  tabi olunan meşrû’ yol, iktida ve talep [uyulması gerekli görülen ve
  istenen], sena ve istihsan [güzel görülen ve öğülen] bağlamında
  Rasûlullah’tan (s.a.v.) gelen hanîf, nebevî bir metottur. Buna bir çok
  örnek verilebilir. Bunlardan bir kısmını az sonra takdim edeceğim.
  Yine bilinmektedir ki fukahanın dilinde dolaşan ve fıkıh kitaplarında
  geçen “sünnet” fıkhî bir terim olarak devamlı bulunduğudur.
  Sünnet, onlara göre farz ve vacibin karşılığıdır. Bu fıkhî ıstılah H. II.
  asır ve sonrasında, tabiîn zamanından sonra ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.
  Çeşitli mezheplerin fakihlerinden bazıları bu iki manayı karıştırma
  hatasına düşmüşlerdir. Onlar gerek Hz. Peygamber (s.a.v.), gerekse
  sahâbe ve tabiîn sözlerinde gelen sünnet lafzını daha sonraki
  terim manasında teşvik edilen işin sünnet olması konusunda delil
  olarak kullanmışlardır. Bu ise dikkat edilmesi gereken bir hatadır.
  Nebevî hadislerde, sahabî ve tabiî sözlerinde varid olan “Sünnet” kelimesi,
  genel şer’î manaya dayanmakta ve bu ise itikad, ibadet, muamelat,
  ahlak, adap ve benzeri şeylere şâmil olmaktadır. Bu kelimenin
  içinde farz, vâcip ve teşvik edilen şeyler meşrû’ müstehab da vardır.
  Allâme Abdu’l-Ganî en-Nablusî el-Hadikatu’n-Nediyye Şerhu’t-
  Tarikati’l-Muhammediyye9 adlı eserinde şunları söyler: “Hz. Peygamber
  (s.a.v.)’in sünneti; Onun sözleri, fiilleri, inançları, ahlakı ve başkasının
  söz ve fiillerine sukût etmesine verilen isimdir.”
  9 Abdu’l-Hayy el-Leknevî’nin Tuhfetu’l-Ahyâr bi İhyai Sünneti’l-Ebrâr olduğu gibi, s.
  51, (Çev: Abdu’l-Hayy el-Leknevî’nin Tuhfetu’l-Ahyâr bi İhyai Sünneti’l-Ebrâr olduğu
  gibi, (Nuhbetu’l-Enzâr alâ Tuhfeti’l-Ahyâr) ile beraber, Dımeşk, 1992, I. bsk., (Gözden
  geçiren: Abdu’l-Fettah Ebû Gudde), s. 51)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  309
  Fıkıhçıların sözlerinde ve fıkıh kitaplarında geçen “Sünnet” kelimesi
  ise onların farz ve vacibin karşılığı olarak sınırlandırdıkları özel
  ıstılahî bir anlama dayanmaktadır. Halbuki iki anlam ve iki kullanım
  arasındaki fark son derece açıktır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
  hadislerinde, sahabe ve tabiînin sözlerinde sünnet olarak geçmiş olmasından
  dolayı o amelin sünnet olduğuna hükmetmek açık bir hatadır.
  Hadis ve Âsâr10 [Sahabe ve Tabiîn sözleri)]’da Geçen “Sünnet”
  Kelimesinin Açıklanması
  Sana takdim ettiğim manayı daha fazla izah için “sünnet” kelimesinin
  geçtiği Peygamber (s.a.v.) hadisleri ve âsâr’dan birkaç tanesi
  şöyledir:
  1-Âişe’nın (r. a) rivâyet etmiş olduğu hadis; Peygamber (s.a.v.)
  şöyle buyurmuştur: “Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi
  işlemezse benden değildir. Evleniniz, muhakkak ki ben diğer ümmetlere
  karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim...” 11 İbn Mâce, Kitabu’n-
  Nikah’ın başında zikretti.İsnadı zayıftır, ancak sahih şahitleri vardır.
  2-Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin rivâyet ettiği hadis; Peygamber
  (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Dört şey Peygamberlerin sünnetindendir;
  haya, güzel koku, misvak kullanmak ve nikah”12 Tirmizî Kitabu’n-
  Nikah’ın başında zikretmiştir. İsnadı zayıftır.
  3-Enes b. Mâlik (r.a) hadisi; Dedi ki: Peygamber (s.a.v.) şöyle
  bana buyurdular ki: “Ey oğlum! Sen hiçbir kimseye kalbinde kötülük –
  hıyanet- düşünmeksizin sabahlayabilirsen ve akşamlayabilirsen böyle
  yap!” Sonra bana buyurdular ki: “Ey Oğlum! Bu benim sünnetimdir.
  Kim benim sünnetimi ihya ederse muhakkak beni sevmiştir. Kim de
  beni sevmişse benimle cennette beraberdir.”13 Tirmizî İlim kısmında
  zikrettikten sonra bu vecihle hadis hasen-garib’tir demiştir.
  10 (Çev: Eser kelimesinin çoğulu olan âsâr, haber kelimesinin müradifidir. Ancak Horasan
  fakihleri bu terimi sahabeden mevkûf olarak gelen haberlere itlak etmişler,
  merfû’a da haber demişlerdir. Onlara göre Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sözleri haber,
  sahabenin sözleri(mevkûf) ise eser’dir. İbn Hacer, hem mevkûf’a hem de maktû’a
  eser dendiğini belirtmektedir. Koçyiğit Talat, Hadis Terimleri Sözlüğü, Ank., 1992, s.
  119)
  11 I/492, (Çev: İbn Mâce, Sünen, Nikah, Bab(1), no: 1846, İsnadı zayıftır, ancak bu
  hadisin sahîh şahitleri vardır.)
  12 IV/37, (Çev: Tirmizî, Câmi’, İst., 1992, II. bsk., Nikah, Bab(1), no: 1080, Ebû Gudde
  hadisin --isnadı zayıftır- demesine rağmen Tirmizî hadis hakkında –hasen, garibolduğunu
  belirtir.)
  13 V/322, (Çev: Tirmizî, Câmi’, İlim, Bab(16), no: 2678, Tirmizî bu vecihle hadise –
  hasen, garib- demiştir. et-Taberânî Süleyman b. Ahmed b. Eyyüb Ebu’l-Kâsım, el-
  Mu’cemu’l-Evsat, (Tah: Tarik b. Abdillah b. Muhammed Abdi’l-Muhsin b. İbrahim
  el-Hüseynî), Kahire, 1415, VI/125; el-Mu’cemus-Sağîr, (Tah: Muhammed Şakûr
  Muhammed el-Hacc Emrîr), Beyrût-Amman, 1985, II/102)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  310
  4-Cerîr b. Abdillah el-Becelî hadisi: Hadis uzuncadır ve hadisin
  içinde bir kıssa anlatılmaktadır. Hadisin son kısmı şu şekildedir: “.....
  Kim İslamda güzel bir sünnet-çığır, yol- açarsa ona ve ondan sonra
  gelip de –onu- yapanlara diğerlerinin ecri eksilmeksizin sevap vardır.
  Kim de İslam’da kötü bir çığır –yol, sünnet- açarsa ona ve ondan sonra
  gelip de onu yapanların diğerlerinin de günahı eksilmeksizin günah
  vardır.”14 Müslim, zekat kitabı, “Sadaka ve benzeri şeyleri teşvik babı”
  altında tahriç etmiştir.Hadisi aynı zamanda Tirmizî, en-Nesâî, ve
  İbn Mâce de rivâyet etmişlerdir.15
  5-Amr b. Avf b. Yezîd b. Milhe babasından o dedesinden o da
  Peygamber’in (s.a.v.) şöyle dediğini rivâyet eder: “Muhakkak ki din
  yılanın deliğine kaçıp orda kaldığı gibi Hicaz’a sığınacaktır. ..... Din
  garib başladı garib bitecektir. Ne mutlu gariblere ki benden sonra sünnetimi
  ifsat eden insanları ıslah ederler.”16 Tirmizî, Kitabu’l-İman da
  “İslam garib başladı tekrar garib olacaktır.”
  6-İrbâd b. Sâriye hadisi; İrbâd dedi ki: Peygamber (s.a.v.) dinî bir
  nasihatta bulundu. ...sonunda şöyle buyurdular: “Benden sonra sizlerden
  yaşayanlar bir çok ihtilaflar görecektir. Sünnetime ve hidayete
  ermiş râşid halifelerin sünnetine dikkat ediniz Ona yapışınız. Güç işlere
  sabredip dayanınız. Dindeki yeni şeylere dikkat ediniz. Muhakkak
  ki bütün bidatlar dalalettir.”Ebû Dâvud, Sünen17’inde Kitabu’s-Sünne
  bölümünde, Luzûmu’s-Sünne kısmnda, Tirmizî, Câmi18’inde “Doğru
  yola veya sapıklığa çağırıp ona tabi olan” kısmında rivayet etmişlerdir.
  Tirmizî, hadis hakkında –Hasen-Sahih- şeklinde görüş bildirmiştir.
  Burada gelen lafız Ebû Davud’a aittir.19.
  7-Enes b. Mâlik hadisi ise şudur; Yemen ehlinden bir gurup
  Peygamber’in (s.a.v.) yanına gelerek dediler ki:
  -Bizimle beraber birisini gönderde o bize İslam’ı ve sünneti öğretsin.
  Enes der ki: Peygamber (s.a.v.), Ebû Ubeyde’nin elini tutarak
  14 Nevevî, Şerh, V/104, (Çev: Nevevî, Sahîh-i Müslim bi Şerhi’n-Nevevî, Beyrût, 1987,
  VII/104)
  15 (Çev: Müslim, Sahih, İlim, Bab(6), no: 15, Zekat, Bab(20), no: 69; Nesâî, Sünen,
  Zekat, Bab(64), no: 2552; İbn Mâce, Sünen, Mukaddime, Bab(14), no: 203; Ahmed,
  Müsned, IV/357, 359, 360, 361)
  16 V/288, (Çev: Tirmizî, Câmi’, İman, Bab(13), no: 2629, 2630, Tirmizî hadis hakkında,
  -Hasen, Sahîh- demiştir.; Müslim, İman, Bab(65), no: 232; İbn Mâce, Fiten,
  Bab(15), no: 3986, 3987; Ahmed, Müsned, I/398, II/389, IV/73; et-Taberânî, el-
  Mu’cemu’l-Kebîr, X/99, XI/70, XVII/17, el-Mu’cemu’l-Evsat, II/261, III/250, V/149,
  VI/65, VII/206, VIII/308; el-Mu’cemus-Sağîr, I/183)
  17 V/13
  18 V/319
  19 (Çev: Ebû Dâvud, Sünen, Sünne, Bab(5), no: 4607; Tirmizî, Câmi’, İlim, Bab(16), no:
  2676, Tirmizî hadis hakkında –hasen, sahîh- demiştir; Ayrıca bkz: İbn Mâce, Sahih,
  Mukaddime, Bab(6), no: 42, Hadisteki lafız Ebû Dâvud’a aittir.)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  311
  dedi ki: “Bu ümmetin eminidir.”20 Müslim, Fedâil’de “Ebû Ubeyde b.
  el-Cerrah’ın fazileti” kısmında zikretmiştir.
  8-Ebû Mûsa el-Eş’arî’nin rivâyet etmiş olduğu hadis; Dedi ki:
  Peygamber (s.a.v.) bize bir konuşmasında sünnetimizi açıkladı, namazımızı
  öğretti ve dedi ki: “Namaz kıldığınızda safları düzgün tutunuz’
  İçinizden birisini namaz imamı olsun...”21 Müslim, Namaz kitabı,
  “namazda teşehhüd “ babında rivayet etmiştir.
  9-Enes b. Mâlik’in üç kişinin, Peygamber’in (s.a.v.) ibadeti hakkında
  rivâyet etmiş olduğu hadis: Bu hususta onlara Peygamber’in
  (s.a.v.) ibadeti haber verilince sanki onlar onu azımsadılar... ve
  hadisin sonunda Rasûlullah (s.a.v.); “Dikkat ediniz! Muhakkak ki ben
  Allah’tan sizden daha fazla korkar ve –ibadet hususunda- Ona karşı
  sizden daha muttakiyim. Ancak oruç tutar iftar ederim. Namaz kılar
  uyur ve kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimi terk ederse benden
  değildir.” dedi. Buharî22 Nikah kitabının başında rivayet etmiştir. hadisi
  ayrıca Müslim23,ve en-Nesâî 24. De rivayet etmişlerdir. Hadis
  Buharî’nin lafzıyladır.
  10-Urve b. ez-Zübeyr’in de söz konusu olduğu Âişe(R.anha) hadisi;
  Âişe’ye sordum ve dedim ki; Allah (c.c.)’ın “Safâ ile Merve şüphesiz
  Allah’ın nişanlarındandır. Her kim Beytullahı hacceder veya umre
  yaparsa onları tavaf etmesinde bir günah yoktur.” (Bakara 158) ayeti
  hakkında görüşün nedir? Vallahi hiçbir kimseye Safâ ile Merve arasında
  say yapmazsa günah yoktur. Âişe dedi ki: Kız kardeş,imin oğlu!
  Ne kötü söyledin. Şayet bu ayet senin yorumladığın gibi olsaydı, o
  zaman dediğin doğru olurdu. Ne var ki bu ayet Ensar hakkında nazil
  olmuştur....., Muhakkak ki Sa’y’ı yapmak Rasulullah’ın sünnetidir.
  Hiç kimse Safâ ile Merve arasında Sa’y’ı terk edemez.” Buharî25 Hac
  Kitabı, “Safa ve merve’nin vucûbiyeti” kısmı, Müslim26, Hac Kitabı,
  “Say’ın, Sefa ve Merve arasında, haccın rükünlerinden olduğu ve onsuz
  haccın olmayacağının beyanı” kısmında rivayet etmiştir.
  20 XV/192, (Çev: Müslim, Sahîh, Fedâilu’s-Sahabe, Bab(7), no: 53-54)
  21 Müslim , IV/119, (Çev: Müslim, Sahîh, Salat, Bab(16), no: 62; İbn Huzeyme Muhammed
  b. İshâk, Sahih İbni Huzeyme, (Tah: Muhammed Mustafa el-A’zamî), Beyrût,
  1970, III/43; İbn Hıbban ebû Hâtim el-Mustî, Sahih İbn Hıbban, (Tah: Şuayb
  Arnavud), Beyrût, 1992, II. bsk., V/541)
  22 Buharî, Fethu’l-Bârî, IX/104, (Çev: Buharî Muhammed b. İsmaîl, Sahih, İst., 1992,
  II. bsk., Nikah, Bab(1)
  23 IX/107, (Çev: Müslim, Sahîh, Nikah, Bab(1), no: 5)
  24 VI/60, (Çev: Nesâî, Sünen, Nikah, Bab(4), no: 3215; Ayrıca bkz: Ahmed b. Hanbel,
  Müsned, İst., Trh., II/158; III/241, 259, 285; V/409; Dârimî, Sünen, Nikah, Bab(3),
  no: 2175)
  25 III/498, (Çev: Buhari, Sahîh, Hacc, Bab(79)
  26 IX/21, (Çev: Müslim, Sahîh, Hacc, Bab(43), no: 259; İbn Hıbban, Sahih, IX/149;
  Ahmed, Müsned, VI/144, 227; el-Beyhakî, Ahmed b. el-Hüseyn b. Ali b. Mûsa Ebû
  Bekr, es-Sünenü’l-Kübrâ, (Tah: Muhammed Abdu’l-Kâdir Atâ), Mekke, 1994,
  VI/475)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  312
  11-Şeddâd b. Evs ve İbn Abbas’ın birlikte rivâyet etmiş oldukları
  hadis: İkisi, Peygamber’in (s.a.v.) şöyle dediğini rivâyet ederler: “Erkek
  için sünnet olmak “sünnet”, kadınlar için soylu bir davranıştır.”
  Hadisi Tabaranî, Vâlid Ebi’l-Melîh’ten ve Ahmed, Müsned27’te rivâyet
  etmiştir. İsnadının üçü de zayıftır.
  12- Ebû Saîd el-Hudrî hadisi: Dedi ki: İki kişi bir yolculuğa çıkmışlardı.
  Namaz vakti girdiğinde yanlarında su yoktu. Her ikisi de
  temiz toprakla güzelce teyemmüm edip namazlarını kıldılar. Daha
  sonra su buldular. Birisi abdestini ve namazı iâde etti, diğeri ise iâde
  etmedi. Bilahare Hz. Peygamber’in (s.a.v.) huzuruna geldiler ve olayı
  anlattılar. Peygamber (s.a.v.) namazı iade etmeyene “Sünnete uygun
  hareket etmişsin, namazın tamamdır.” namazı iade edene ise: “Sana
  da iki mükafaat vardır.” der. Ebû Dâvud28 “Namaz kıldıktan sonra su
  bulan teyemmüm yapmış kişi” kısmında ve en-Nesâî29 “Namazdan
  sonra su bulanın teyemmümü” kısmında rivayet etmişlerdir. Hadisin
  lafzı en-Nesâî’ye göredir.
  Aliyu’l-Kârî, Mirkât30’de bu hadise ilişkin düştüğü notta şöyle
  demiştir: Peygamber’in (s.a.v.) “Esabte’s-Sünne” sözünü: “sünnetle
  sabit olan şer’îata uygun davranmışsın.” “Eczeetke salâtuke” ise öncekini
  açıklayıcı mahiyettedir. Avnu’l-Ma’bûd31 eserinin sahibi
  “Esabte’s-Sünne” cümlesini “uyulması gerekeni ve sünnetle sabit olanı
  yapmışsın.” şeklinde açıklamıştır.
  Abdulfettah: “Her iki alim de bu sözleriyle –esas manandan- uzaklaşmışlardır.”
  dedi. Bence burada geçen “sünnet” kelimesinin en
  dakîk yorumu şu olmalıdır: “Allah katında meşrû’ olan hükme uygun
  olanı yaptın.” “sünnet” kelimesinin izahında verilen bu hükmün
  sünnetle sabit olduğunu belirtmek gerekmez.
  Şüphesiz Peygamber’in (s.a.v.) konumu burada hükmün kendisiyle
  sabit olduğu delili açıklama makamında olmayıp bilakis o yapılan
  bu işi onaylama veya reddetme konumundadır.
  27 Ahmed, V/75, (Çev: Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/75; Üç isnadın tamamı da zayıftır.
  bkz: et-Taberânî Süleyman b. Ahmed b. Eyyüb Ebu’l-Kâsım, el-Mu’cemu’l-Kebîr,
  (Tah: Hamdi b. Abdi’l-Mecid es-Silefî), Musul, 1983, II. bsk., XI/223, no: 11590,
  XII/182, no: 12828; bkz: el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VIII/324, müellif hadis
  hakkında “senedi zayıftır” der.
  28 (Çev: Ebû Dâvud, Sünen, Taharet, Bab(126), no: 338; Dârimî, Sünen, Vudû’,
  Bab(65), no: 750)
  29 I/213, (Çev: Nesâî, Sünen, K. Teyemmüm, Bab(27), no: 431 ve 432)
  30 Aliyu’l-Kârî, Mirkât, I/369, (Çev: Aliyu’l-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-
  Mesâbîh, I/369)
  31 I/133, (Çev: Ebi’t-Tayyib b. Muhammed Şemsu’l-Hakk el-Azimâbâdî, Avnu’l-Ma’bûd
  Şerh Süneni Ebî Dâvud, (İbn Kayyim el-Cevzîyye’nin şerhiyle beraber), Beyrût, 1990,
  I. bsk., I/368)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  313
  Mirâtu’l-Mefâtih32 adlı eserin sahibinin “Esabte’s-Sünne” hakkında:
  “sünnetle belirlenmiş şer’î yol, yani meşrû’ olan hükme muvafakat
  ettin, demektir. Bu ise onun içtihadını tasdik ve diğer içtihadın
  da hatalı olması demektir.” şeklinde açıklandığını görüyoruz.
  13-Buharî33, Fiten’de “İnsanların ayak takımı kalırsa” bölümünde
  Huzeyfe’nin şu hadisini rivâyet eder: Hz. Peygamber (s.a.v.) bize
  iki hadis söyledi. Bunlardan birincisini gördüm ve ikincisini
  bekliyorum. Bize rivâyet ederek dedi ki: “Emanet erkeklerin kalplerinin
  derinliklerine kadar indi ve sonra Kur’ânı anladılar, sonra da sünneti
  anladılar....”
  Hafız İbn Hacer Fethu’l-Bârî34’de “sümme alimû mine’l-Kur’âni
  sümme alimu mine’s-sünne” ifadesinde: “Onların sünneti öğrenmeden
  önce Kur’ânı öğrendiklerine dair bir işaret vardır. Sünnetten
  maksad ise Peygamber’den (s.a.v.) vâcip veya mendûb olarak öğrendikleri
  şeylerdir.” der.
  14-Ömer(r.a.)’ın rivâyet ettiği hadis: “Sizler için rukûda dizleri
  tutmak sünnet oldu. Dizleri tutunuz.” İkinci rivâyette ise Ömer (r.a.):
  “Muhakkak ki sünnet: -rukûda- dizleri tutmaktır.” der. Hadisi en-
  Nesâî35 Tatbîk kitabının “Namaz” ve Tirmizî36 Namaz kitabının
  “Ruku’da elleri dizlere koymak” bölümünde rivâyet etmiştir.
  15-Câbir b. Abdillah hadisi: Peygamber (s.a.v.), deve ve sığırın
  kurban edilip yedi hisse olarak taksim edilmesini (senne) teşvik etti.
  Ahmed b. Hanbel bu hadisi, Müsned37’te Câbir b. Abdillah’ın
  Müsned’inde –hasen- bir senetle rivâyet etmiştir.
  16-İbn Abbas hadisi: İbn Abbas; üç şey dışında, Hz. Peygamber
  (s.a.v.) neyi sünnet kılmışsa hepsini bilirim, demiştir. Bunlar:
  1-Öğle ve ikindi namazlarında bir şey okuyup okumadığını
  bilmiyorum.
  2-“ve kad belağtü mine’l-kiberi ı’tiyyen”38 ayetindeki -i’tiyyen- kelimesini
  bu şekilde mi yoksa –usiyyen- şeklinde mi okuyordu?
  bilmiyorum.
  3-İbn Abbas’tan rivâyet eden Husayn b. Abdirrahman üçüncüsünü
  unuttuğunu söyler. Hadisi imam Ahmed b. Hanbel Musned39’te
  İbn Abbas’ın müsnedi kısmında sahîh bir senetle rivâyet eder.
  32 Aliyu’l-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, I/350
  33 XIII/38, (Çev: Buharî, Sahîh, Fiten, Bab(13)
  34 XIII/39, (Çev: İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XIII/32)
  35 II/185, (Çev: Nesâî, Sünen, Tatbik, Bab(2), no: 1032, 1033)
  36 I/348, (Çev: Tirmizî, Câmi’, Salat, Bab(77), no: 258, Tirmizi hadis hakkında –hasen,
  sahîh- olduğunu söylemiştir.)
  37 III/335, (Çev: Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/335, VI/409)
  38 Meryem, 19/8
  39 Ahmed, Müsned, I/257
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  314
  17-Ebû Hureyre’nin rivâyet etmiş olduğu, Bedir ashabından ulu
  sahabî Evs’li Ensar’dan Hubeyb b. Adiyy’in hapsedilerek müşrikler
  tarafından öldürülmesiyle ilgili kıssanın bulunduğu hadis. Ebû
  Hureyre şöyle der: Hubeyb kendisi gibi öldürülen bütün
  müslümanlar için iki rekat namaz kılma adeti (sünneti) ihdas etmiştir.”
  Buharî40 nunu Cihad kitabında “… idam esnasında iki rekat
  namaz kılan” babında rivayet etmiştir.
  İkinci rivâyet ise: “Hubeyb hapsedilerek öldürülen her
  müslüman için namaz sünnetini ihdas etmiştir.” Buharî41 bunu
  Megâzî kitabının “Bedr savaşına katılanlarının fazileti” kısmında rivayet
  etmiştir.
  Üçüncü rivâyet ise: “İlk defa idam namazını iki rekat olarak koyan(
  sünnet haline getiren) odur.” Buharî42 Megâzî kitabında “Recî’,
  Ri’l, Zekvân,…. gazveleri” kısmında zikretmiştir.
  Allâme Kastallanî, “İrşadu’s-Sârî”43de birinci rivâyet hakkında
  şunları söyler: Hubeyb’in yapmış olduğu hareket “sünnet” haline
  gelmiştir. Çünkü o bu hareketi yalnızca, şâri’ olan Peygamber’in
  (s.a.v.) sağlığında yapmış, Peygamber de (s.a.v.) bu hareketi güzel
  görmüştür.”
  İkinci rivâyet hakkında ise44 “Bu hareket sünnet oldu. Çünkü
  bu fiil Peygamber’in (s.a.v.) sağlığında yapılmış o da bu hareketi güzel
  görmüş ve onaylamıştır.”
  Üçüncü rivâyet hakkında ise “-İlk defa iki rekat namaz kılmayı
  ihdas eden....- ifadesinde kapalılık olduğu ileri sürülmüştür. Sünnet:
  Peygamber’in (s.a.v.) söz, fiil ve halleridir.” şeklindeki tarifi ileri sürenlerce
  bu iddiaya Hubeyb’in bu davranışı Peygamber’in (s.a.v.) sağlığında
  yapmış ve onun da bu hareketi güzel görmüş, olmasıyla cevap
  verilmeye çalışılmıştır.”45 demiştir.
  17 numaralı Hubeyb kıssası ile ilgili Ebû Hureyre hadisinde aşikardır
  ki “es-sünnetü” ve “senne” kelimelerinin manası: dinde tabi
  olunan meşrû’ fiildir. Buna göre hadis içerisinde “senne” lafzı geçiyor
  diye herhangi bir fakihin ölüm esnasında iki rekat namazın (idam
  namazı) sünnet olmasına bu hadisi delil getirmesi ve böylece bu namazın
  teşvik edilmiş bir sünnet olduğu şeklinde hüküm vermesi doğru
  değildir. Çünkü burada iki rekatlık namazın sünnet olmasının
  hükmü, hiç şüphesiz –senne- lafzının dışındaki başka bir delilden
  çıkarılmıştır. O da, bu hareketi Peygamber’in (s.a.v.) onaylamasıdır.
  40 VI/166, (Çev: Buharî, Sahîh, Cihad, Bab(170)
  41 V/309, (Çev: Buharî, Sahîh, Meğâzî, Bab(10)
  42 V/379, (Çev: Buharî, Sahîh, Meğâzî, Bab(28)
  43 Kastallânî, İrşadu’s-Sârî, V/165
  44 Kastallânî, a.g.e., V/261
  45 Kastallânî,a.g.e., VI/314
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  315
  Keza bu durum 14 nolu (Sizler için rukûda dizleri tutmak sünnet
  oldu. Dizleri tutunuz) ve (Muhakkak ki sünnet: -rukûda- dizleri tutmaktır)
  Ömer (r.a.)’ın sözlerinin yorumu içinde söylenir. Yine 15 nolu hadisteki
  Câbir (r.a.)’ın hadisinin izahı için de böyledir.
  16 nolu İbn Abbas hadisine gelince, içerisinde geçen “senne” ve
  “sünnet” kelimelerinin manası açıkca şudur: Farklı hükümler biçiminde
  olmak üzere farz, vâcip, sünnet, mendûb veya mübah nevinden
  olan meşrû’ kılınmış fiiller... hatta bu hadisin sınırlandırıcı
  uslûbu içerisine İbn Abbas’ın, Rasûlullah’in (s.a.v.) hükümleri farklı
  olmakla birlikte nehyetmiş olduğu yasaklarla ilgili bilgisi de girmektedir.
  Bütün bu hadisler ve benzerlerinden şu anlaşılmaktadır: -
  Sünnet- dinde tâbi olunan meşrû’ yol demektir. Bunun için İbn
  Hacer, Fethu’l-Bârî46 isimli eserinde Peygamber’in (s.a.v.) Enes’in rivâyet
  ettiği üç kişi hakkında söylemiş olduğu “Kim sünnetimden yüz
  çevirirse benden değildir.” hadisin akabinde şunları söyler: Sünnet:
  “Yol anlamındadır yoksa farz mukabilinde kullanılan sünnet değildir.”
  Yine İbn Hacer Fethu’l-Bârî47’de “Safâ ve Merve arasında say’
  etmenin vücûbu” babında Âişe’nin “Senne Rasûlulullah(s.a.v.) et-
  Tavafe beyne’s-Safâ ve’l-Merve” hadisinin izahında not adı altında şu
  bilgilere yer verir: Âişe’nin bu sözü, Peygamber’in (s.a.v.) sünnetle bu
  işi farz kıldığıdır. Yoksa Âişe’nin maksadı meşrû’ olan ibadetin
  farziyetini nefyetmek değildir.- yani bu şer’î ibadetin yok sayılması-
  Bunu, Âişe’nin rivâyet etmiş olduğu Müslim’deki “Sizin hiç birinizin
  haccı ve ümresi Safâ ile Merve arasında tavaf etmedikçe tamamlanmış
  olmaz!” hadisi teyid de etmektedir.
  Buharî’nin Libas kitabında “Bıyıkları kısaltmak” babında rivâyet
  ettiği “Beş şey fıtrattandır. Veya-fıtrat beştir- Bunlar: Sünnet olmak,
  etek tıraşı olmak, koltuk altı kıllarını yolmak, tırnakları kesmek ve bıyıkları
  kısaltmaktır.”48 hadisi hakkında İbn Hacer Fethul Bârî49’de
  sünnet olmaya dair –hıtân- hükümleri serdederken şunları söyler:
  İmam Şafiî ve onun mezhebine mensûb ulemanın bir çoğu –erkek ve
  kadına- sünnet olmayı vâcip olarak kabul etmişler, diğer hadiste
  vârid olan şeyleri vâcip olarak kabul etmemişlerdir. Şafiî’nin bir diğer
  görüşüne göre kadınlara sünnet olmak vâcip değildir. Alimlerin ekserisi
  ve bazı Şafiîler sünnet olmayı vâcip olarak kabul etmemişlerdir.-
  yani sünnettir- Bu hususta Şeddad b. Evs’in merfû’ olarak rivâyet
  46 IX/105, (Çev: İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, Beyrût, 1379, (Tah: Fuad Abdulbakî,
  Muhubiddin el-Hatib), IV/183)
  47 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, III/501
  48 X/334, (Çev: Buharî, Sahîh, K. Libas, Bab(63)
  49 (Çev: İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X/340)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  316
  etmiş olduğu: “Sünnet olmak erkekler için sünnet, kadınlar için ise
  fazilettir.” hadisini delil olarak getirmişlerdir.
  Halbuki bunun delil olabilecek bir yönü yoktur. Çünkü: hadis
  içerisinde “sünnet” lafzı geçtiğinde, bundan, vâcip mukabili olan
  “sünnet”in kastedilmediği yerleşmiş bir kuraldır.
  Ancak erkekler ve kadınlar arasında burada bir ayırımın bulunması,
  hadisten anlaşılır. Şeddad’dan rivâyet edilen hadis ise zayıftır...
  Ebû Hureyre’nin bazı rivâyetlerinde: “Beş şey fıtrattandır. Bunlar:
  Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, koltuk altı kıllarını yolmak, tırnakları
  kesmek ve bıyıkları kısaltmaktır.” hadisini “Beş şey sünnettendir.”
  şeklinde –fıtrat- kelimesi yerine -sünnet- kelimesiyle ifade
  edilmiştir. Burada -sünnet- kelimesinden maksad: “Yol anlamındadır
  yoksa vâcip mukabilinde kullanılan sünnet değildir.” Ebû Hâmid el-
  Gazzalî, el-Maverdî ve diğer alimler kesin olarak bunun -sözlük- anlamında,
  yol anlamına ve “aleyküm bi’s-sünneti ve sünneti Hulefâ-i
  Raşidîn –Sünnetime ve Hulefâ-i Raşidîn’in sünnetine uyunuz!-” hadisi
  gibi olduğunu söylemişlerdir.
  Hafız İbn Hacer’in: “Hadis içerisinde “sünnet” lafzı geçtiğinde,
  bundan, vâcip mukabili olan “sünnet”in kastedilmediği yerleşmiş bir
  kuraldır.” sözü konuyu açıkça ortaya koyan bir ifade hatta bu konuda
  söz kesen bir kaidedir.
  Yukarıda geçen “Erkeklere sünnet olmak sünnettir.” hadisinin
  şerhinde söylendiği gibi, hadiste yer alan –sünnet- lafzının fakihlerce
  bir şeyin sünnet olduğuna delil getirip çıkmaza düştükleri gibi ilim
  talibinin de bu gibi durumlara düşmemesi için bu kaideyi her zaman
  hatırlaması gerekir.
  Hanefî mezhebimizin büyük imamlarından el-Merginânî, el-
  Hidâye50 adlı kitabında “Namazın sıfatı” başlığında aynı hataya düşmüş,
  ve bu hususta şunları söylemiştir: Namaz kılanın, namazda
  sağ elini sol elinin üzerine koyup, göbeğinin altında bağlaması, Peygamber
  (s.a.v.)’in “sağ eli sol el üzerine koyarak göbeğin altında bağlamak
  sünnettendir. Bu, namazda kıyamın sünnetidir.” sözünü esas
  alarak yapar.”
  Aynî, el-Binâye51’de bu sözü inceleyerek şöyle der: “Bu söz Hz.
  Ali’nin sözüdür ve isnadının Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ulaşması sahîh
  değildir.” dedikten sonra bu hadisi Hz. Ali’den, Ebû Dâvud, Ahmed
  50 I/201, (Çev: Ebu’l-Hasen Ali b. Bekr b. Abdi’l-Celîl b. Burhaneddin el-Merginânî er-
  Reşedânî, el-Hidâye, Beyrût, 1990, I. bsk., I/51)
  51 I/609, Hind baskısı, (Çev: Aynî Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed, el-Binâye bi
  Şerhi’l-Hidâye, Beyrût, 1990, II. bsk., II/208)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  317
  ve Dârekutnî’nin rivâyet ettiklerini zikreder ve isnadının zayıf olduğunu
  belirtir.
  Peygamber in hadislerinde, sahâbe ve tabiîn sözlerinde geçen
  “sünnet” kelimesinin manası; dinde tabi olunan meşrû yol anlamındadır.
  Farz veya vacibin mukabili değildir. Bu, fakihlere göre ıstılahî
  bir manadır.
  Bu bağlamda söylenmesi gereken bir husus ta çağımız insanlarından
  bazı alim ve fakihlerin sünnete uyma hususundaki gevşek
  tutumlarıdır. Kendilerine bazı sünnetleri terkettikleri hatırlatılınca –
  ki bu hatırlatmada sünnettir-, terki caizdir, derler ve sünnetin fikhî
  tanımını esas alırlar. Yani sünnetin terkine cevaz veren olumsuz
  manayı ve kendisine iktida ve ittiba edilmesi gereken olumlu olan
  anlamını ise bir kenara bırakır. Oysaki, sağlam ve doğru anlayış sahibi
  bir müslümana yakışan davranış bu değildir.
  Bir teşvik ve fazilet türünde de olsa ilk müslümanlar, farz veya
  vâcip, mendûb veya tergîb’tir diyerek sünneti ayırmaksızın şer’an
  matlup olunan her şeyi yapıyorlardı.
  Yapılması teşvik ve tavsiye edilen sünnetler; farzların koruyucu
  kalesi, iyilikleri artırmanın kapısı, onları uygulayanlar için birer nur
  ve bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v.)’e uymanın ve sevginin adresidir.
  Öyleyse Peygamber (s.a.v.)’in sünnetlerine uymak en büyük kazanç,
  en güzel sıfat ve Allah’a yaklaşmanın ve itaatin en üstünüdür.
  Ey müslüman kardeş! Sen bu hususlara dikkat et!
  Profesörlük makamını ihraz etmiş olan bir alim kardeşimiz şiddetli
  bir hastalığa yakalandı. Eve Pakistanlı dindar sakallı bir doktor
  çağırıldı. Bu doktor onu tedavi etti ve profesör de hastalıktan kurtuldu.
  Bu alim yaşadığı yerdeki alimlerin çoğu gibi sakalsızdı. Pakistanlı
  doktor kırık dökük arapçası ile ona şöyle dedi:
  -“Hoca efendi! Sakal nerede?”
  Profesör kendi görüşüne binaen:
  -“Sakal sünnettir, tıraş edilmesi caizdir.” deyince,
  -Doktor: “Ben vâcip, sünnet anlamam. Bu Rasûlullah’ın (s.a.v.)
  sıfatıdır. Biz ona uymak, onu sevmek ve ona benzemek için bunu
  yapıyoruz. O bize örnek ve esastır.” der.
  Hakikaten doktor, bu konuda alimden çok daha basiretli ve anlayışlıydı.
  “es-Sünen” Olarak İsimlendirilen Kitaplardaki –es-Sünen-
  Kelimesinin Anlamı
  Peygamber’ın (s.a.v.) hadisleri, sahâbe ve tabiînin sözlerinde geçen
  sünnet kelimesinin manasının aydınlatılmasından sonra şimdi
  okuyucuyla birlikte –sünnet- kelimesinin manasının tefsiriyle sıkı bir
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  318
  şekilde ilişkisi olan konuya geçebiliriz. Ki o da –es-Sünen- olarak isimlendirilen
  kitaplar hakkında ki düşüncelerimizdir.
  Burada bir çok delillerle açıklamış olduğum manada sünnet,
  imam Ebû Dâvud, en-Nesâî, İbn Mâce, Saîd b. Mansûr ve benzerleri
  gibi muhaddis fukahanın telif etmiş oldukları kitapların başlıklarında
  kastedilen sünnettir. Bu imamlar kitaplarına bu şekilde ad koyarken
  etraflıca açıklayıp delillendirdiğim manayı kastetmektedirler.
  Bu “Sünen” kitapları: meşrû’ olan söz, fiil ve takrirlerle yine yapılması
  câiz olmayan-meşrû’ olmayan- söz, fiil ve takrirlerin bulunduğu
  ve bunların açıklandığı kitaplardır. Sünen kitaplarında her türlü
  şer’î ahkam açıklanmaktadır. Hocalar hocası allame Muhammed
  Ca’fer el-Kettanî, faydalı ve kıymetli er-Risâletu’l-Mustatrafa lî Beyâni
  Meşhûri Kütübi’s-Sünneti’l Müşerrefe52 adlı eserinde şunları söyler:
  “Kitap çeşitlerinden birisi de Sünen olarak bilinen kitaplardır.
  Muhaddislerin ıstılahınca Sünen: iman ve taharetle başlayan, fıkhî
  bablara göre telif edilmiş eserlerdir. İçerisinde mevkûf hadislerden
  bir şey bulunmaz. Çünkü onların ıstılahlarınca mevkûf, sünnet olarak
  değil, hadis olarak isimlendirilir.”
  Kettânî’nin “İçerisinde mevkûf bir şey bulunmaz...” şöyle –
  sahabî sözü olan- mevkûf hadisi muhaddislerin esas olarak bablara
  sürekli ve zorunlu olarak dahil etmemektedirler. “Sünen-i Ebî Dâvud,
  en-Nesâî ve İbn Mâce” de genelde böyledir. Hatta onlar mevkûf, maktu’ki
  -tabiî sözüdür- haberleri gerekli hallerde bölümleri tamamlamak
  üzere eserlerinde serpiştirmişlerdir. Dahası “Sünen-i Saîd b.
  Mansûr” ve “Sünenü’d -Dârimî” sahâbe ve tabiîn sözleriyle doludur.
  Bu eserlere müracaat eden ve okuyanlar çok ve kıymetli faydalar elde
  ederler.
  Mevkûf ve maktû’ haberler –ki bunlar Peygamber’den (s.a.v.) gelen
  bir sünnet değildir.- ekseriyetle sahabî ve tabiî’nin, sünnetin sahibi
  Peygamber’in (s.a.v.) sözlerinden çıkardıkları bir sünnettir. Bunlar
  aynı zamanda Mustafa’nın (s.a.v.) sünnetini –çoğunlukla- açıklar,
  şerh eder ve beyan eder. Bunun ise önemi büyüktür. Zira İmam
  Buharî’nin çoğu yerde Sahîh’inin bab başlıklarında Rasûlullah’in
  (s.a.v.) sünnetinden önce veya sonra bu mevkûf ve maktû’ haberleri
  zikrettiği gibi âsârı da bab başlıklarından önce zikreder. Çünkü bu
  âsâr bir çok babta da görüldüğü gibi babların anlaşılmasında tamamlayıcı
  rol olmaktadır. Keza aynı durum “Sünen-i Saîd b.
  Mansûr”’un matbu kısmında da görülmektedir.
  52 s.32, (Çev: Kettanî, er-Risâletu’l-Mustatrafa lî Beyâni Meşhûri Kütübi’s-Sünneti’l
  Müşerrefe, Beyrût, 1400 H., II. bsk., s. 25)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  319

 5. 27.Eylül.2013, 20:19
  3
  Üstad
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Eylül.2007
  Üye No: 2553
  Mesaj Sayısı: 950
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11

  Cevap: Sünen-i Dârekutnî

  Sünen-i Dârekutnî’nin Tanıtımı
  Sünen-i Ebî Dâvud, en-Nesâî, İbn Mâce, Saîd b. Mansûr ve
  Dârimî, bu beş Sünen kitapları ve benzerlerinin müellifleri bu eserleri
  az önce belirttiğim manada telif etmişlerdir. –Daha kolay anlaşılması
  için- bu eserlere “Kendileriyle amel etmek ve ihticac edilmek
  için tedvin edilmiş sünnet” ismi verilebilir.
  Bu adlandırmayı “Sünen” diye adlandırılan fakat, kısmen illeti
  olmayan hadisleri de barındırmakla birlikte, mânâ ve içeriği Sünenlerdeki
  illetleri açıklamak olan herhangi bir kitapla karışmasın, diye
  öneriyorum.
  Bahsettiğim bu kitap, usta bir tenkitçi, ilelin kâşifi ve tabibi, ilel
  bilgisinin imam ve hatibi imam Ebu’l-Hasen ed-Dârekutnî el-
  Bağdadî’nin kitabıdır. Allah ona rahmet etsin ve Rıdvan cennetiyle
  mükafatlandırsın.
  O, Sünen-i Dârekutnî isimli bu eserini, içerisinde kusurlu ve ayıplanmış
  Sünen türü eserlerde bazı fakihlerin amel ettiği ayıplanmış
  ve kusurlu hadisleri veya bazı muhaddislerin illetini bilememiş oldukları
  hadisleri zor anlaşılır ve hassas olan bu sahadaki eşsiz ustalığıyla
  ortaya çıkarmak için telif etmiştir.
  O bu kitabı, kendilerince en sahîh olanları Sünenlerin her bir
  babında zikreden Ebû Dâvud, en-Nesâî, İbn Mâce ve gibilerinin eserlerinin
  benzerleri olarak değil de kendisinin ilginç ve eşsiz eseri –İlelbenzeri
  olarak telif etmiştir. Ancak Dârekutnî, Sünen’de illet ve taan
  noktalarını açıklayıp bilmeyene bildirmek veya hadisle amel etmeye
  mani olan şeyi görmeyene göstermek ve onu ikna etmek veya bir
  babta gelen birbirine muarız iki hadisten birini tercih ve muvazenede
  faydalanmak veya iki hadisten birisinde olup da diğerinde olmayan
  ve hüküm çıkarmada önemli bir yeri hâiz olan ziyadeden istifade etmek
  ve sonunda râcihi mercûha ve selîm olanı mercûh olana takdim
  etmeyi izah etmek için, ilgili babta konuyla alakalı hadisleri bir noktada
  cem etmiştir. Allah bu zata rahmet etsin. Onu, sünnet ve bu
  ilimlere hizmetinden dolayı mükafatlandırsın.
  Dârekutnî’nin bu “Sünen” kitabı –onun ilginç kitabı İlel üslûbunda
  olmasına rağmen - fikhî bablara göre tertib edilmesinden dolayı
  “İlel” kitabından üstündür. Faydalanacak olan kişi bu kitabından
  en kolay bir şekilde ondan faydalanır. “Kitabu’l-İlel” ise hadisin
  durumu hakkında soru cevap tekniğinde telif edilmiştir. Bu kitapta
  ittifak edilen hadisler dağınık, değişik konulu hadisler ise bir araya
  getirilmiş vaziyettedir. Ondan faydalanmak, aranan şeye ulaşmak
  biraz zor ve incelemeye tabidir.
  Sünen-i Dârekutnî kitabı diğer Sünen kitaplarında bulunan bir
  çok hadisi ihtiva ettiği gibi, onlarda bulunmayan hadisleri de ihtiva
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  320
  etmektedir. Ayrıca içerisinde reddedilmiş zayıf ve mevzû hadisler de
  bulunmaktadır. Yine içerisinde, mevkûf, maktu’, ve mürsel olan bir
  çok âsâr, sahâbe ve tabiîn fetvası da vardır. Hatta öyle bablar var ki
  içerisinde bir tane bile merfu’ hadis yoktur ve babın dayandığı şeylerin
  tamamı âsâr’dır. Bu durum açıkca bütün bablar veya kitabın bir
  çok babında dikkatlice bakana gözükmektedir. Dikkatli bir bakış sahibi
  için kitabın, hadis ve âsârın illetlerini açıklamak olduğu ortaya
  çıkar. -Ekseriyetle- Dârekutnî bu hadis ve âsârın illetlerini açıklamaktadır
  ki bunlar râvîlerin zayıflığı veya isnattaki kopukluk ve diğer
  zayıflık çeşitleridir. Dârekutnî, kendisince sahîh olanı açıkladığı veya
  kendisine muarız olana meylettiği gibi bazı bablarda içinde metrûk,
  yalancı veya hadis uydurucu râvîlerin bulunmasına rağmen haklarında
  susmayı yeğlemiş ve hiçbir şey söylememiştir. Yine kitabın bazı
  bablarında bir çok zayıf ve uydurma hadisleri açıklamamış ve susmuştur.
  İbnu’l-Cevzî, Zehebî ve ez-Zeylaî gibi bazı imamlar onun bu
  durumunu hoş karşılamamışlarsa da ki doğru olan da budur,
  Dârekutnî hadislerin isnadını zikretmekle yetinerek râvîlerin durumunu
  anlatmamıştır.
  Bu sebeple bu kitap ıstılahî anlamda “Sünen” kitaplarından sayılmamıştır.
  “Sünen” kitapları -müelliflerinin nazarında kendisiyle
  amel edilen hadisleri açıklamak için yazılmıştır. Halbuki
  Dârekutnî’nin kitabı Sünen türü eserlerdeki eleştiri noktalarını ve
  illetleri açıklamak üzere telif edilmiştir. Dârekutnî’nin bu eserinin
  içeriği diğer Sünen türü kitapların yapısından kesin çizgilerle ayrılmakta
  ve telifindeki gayesi diğer Sünen türü eserlerden farklıdır. Eserin
  az bir kısmı hariç eserin çoğunluğunun illetli sünnetlerden olduğu
  için kitabının ismi “es-Sünen el-Ma’lule” olsa gerek.
  Alimlerin Dârekutnî’nin Sünen’ini Telif Etmesindeki Maksadına
  Dair Sözleri
  Bu bölümde yukarıda “Sünen-i Dârekutnî” hakkında söylediklerimi
  teyid etmek için bazı büyük imamların sözlerini serdedeceğim.
  1-İbnu’l-Ebbâr; “el-Mu’cem fî Ashabi Ebî Ali es-Sadafî”53 isimli
  eserinde es-Sadefî’den şunları nakleder: “-İbn Yerbu’, Abdullah b.
  Ahmed el-İşbîlî el-Kurtubî, “el-Mu’cem”54 deki hal tercümesinde bildirildiğine
  göre H.522’de vefat etmiştir.- Allah, Sünen-i Dârekutnî’yi
  Sünen’i ve ondaki kastından dolayı aziz ve şerefli kılmıştır. Onun
  maksadı hilâfiyat kitaplarında fukahânın ihticac ettikleri hadisleri ve
  talili mümkün olanları talil etmektir. Bazen Hanefîler onu Şafiî mezhebine
  tarafgirlik yaptığını söylerler.
  53 s. 79-80
  54 s. 206
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  321
  Kitap bölümlere ayrılmamıştır. İbn Hayrûn’a eserin hadislerini
  okudum. Kendisindeki nüsha 40 cüz halindeydi. Kitap bu hacmiyle
  Tirmizî’nin eserine yakındır. İbn Hayrûn da Dârekutnî’nin yazısıyla
  eserin bazı kısımları vardı. Kitapta her hangi bir problemle karşılaştığı
  vakit elindeki bu cüzleri çıkarırdı. Bazen kitapla cüzler arasında
  farklılık bulunurdu. Nüshada bazı bölümler vardı ki onları anlamadım
  ve o kısımlara işaret koydum. Eser bana baştan sona kadar okundu.
  Şayet bana kalsaydı Dârekutnî’nin ya da başka birinin(Bu
  şahıs benim tespitime göre Yahya b. Maîn’dir.) “Hadis yazıyorsan bütün
  tariklerini topla, yok eğer rivâyet etmişsen araştır!” sözüne uyarak
  bu hadisleri tahdis etmezdim Çünkü kitabın içerisindeki bir çok
  hadis garibtir.
  İbn Hayrûn, el-Berkanî’nin şöyle dediğini rivâyet eder: Allah,
  Dârekutnî’nin arkadaşlarını muvaffak ederse, onun eserinden bir çok
  ilim çıkarırlar.”
  2-Hafız, İmam İbn Teymiyye “er-Reddu ale’l Bekrî”55 isimli eserinde
  şöyle der: “Dârekutnî, Sünen isimli eserini garip sünnetleri
  (hadisleri) bir araya getirmek için telif etmiştir. Ekseriyetle o rivâyet
  ettiği hadisin durumunu açıklamaktadır ki bu işi en iyi bilen birisidir.”
  3-Keza “el-Fetevâ el-Kübrâ”56 ismiyle meşhur “et-Tis’ıniyye” adlı
  risâlesinde şunları söyler: “Dârekutnî, hadiste otorite olmasına rağmen,
  o bu eserini fıkıhtaki garib hadisleri zikretmek ve tariklerini
  cem etmek için tasnif etmiştir. Bu gibi garib hadislerin tariklerinin
  bir araya getirilmesinde Dârekutnî gibi kimselere ihtiyaç vardır.
  Sahîhayn ve benzeri kitaplardaki meşhur hadislere gelince,
  Dârekutnî bunların tariklerini cem etmeye ihtiyaç duymamıştır.
  4-İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ”57 da şöyle der: “Hadisten anlayan
  marifet ehli besmelenin cehrî-açıktan- okunacağına, dair sarih
  bir hadis olmadığında ittifak etmişlerdir.
  Tirmizî, Ebû Dâvud, en-Nesâî gibi meşhur Sünen sahipleri de bu
  hususta hadis rivâyet etmemişlerdir. Bilakis besmelenin açıktan
  okunacağı hususu sadece mevzû hadislerde açıkca yer almaktadır.
  Ki bu tip hadisleri de Sa’lebî, Maverdî v.b leri tefsirlerinde ya da mevzû
  hadisle mevzu olmayanı ayırt edemeyen bazı fakihler kitaplarında
  rivâyet etmişlerdir. Hatta onlar el-Humeyra hadisi gibi bir hadisle
  ihcicac etmektedirler.
  55 İbn Teymiyye, er-Reddu ale’l Bekrî, s. 20
  56 İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ, V/251, I. bsk., 1329, V, 299, II. bsk., (78. yön)
  kısmında
  57 İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ, XXII/415
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  322
  Bundan daha tuhafı ise; birçok fazilet sahibi fukahâ, eserlerinde
  besmele dışında bir tek hadis bile Buharî’den rivâyet etmemişlerdir.
  Halbuki bu hadis de Buharî’de yoktur. Hadisteki ilmî derecesi bu
  olanın bu konudaki durumu ne olur acaba?! Veyahut bu fukahâ; el-
  Hatib, Dârekutnî ve başkaları ne rivâyet etmişse kitaplarında toplayıp
  hadisin sıhhati de sorulunca ilmi kadar cevap veren alimlerin eserlerinden
  rivâyet etmektedir. Mesela Dârekutnî, Mısır’a gittiği zaman
  besmelenin cehrî okunduğuna dair hadisleri toplaması istenmiş
  ve o da bu konudaki hadisleri toplamıştır. Daha sonra kendisine bu
  hususta sahîh hadis olup olmadığı sorulunca Peygamber’den (s.a.v.)
  sahîh bir rivâyet yoktur. Ancak sahâbeden sahîh ve zayıf haberler
  vardır, demiştir.”
  5-Yine İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ”58 da şu bilgileri verir: “-
  Ziyaret babında rivâyet edilen “Kim beni babamın kabrini aynı yıl içerisinde
  ziyaret ederse Allah katında cennete girmesi için kefil olurum”....-
  Burada bir çok hadis zikreder- Bu hadisler zayıf hatta uydurmadır.
  Sahîh, Sünen ve Müsned sahibi hiçbir hadisçi bu konuda
  bir şey rivâyet etmemiştir. Bu gibi hadislerin Dârekutnî’nin kitabına
  dayandırılması, eserinde sünnetlerin garib olanlarına yönelmesindendir.
  Bunun içindir ki Dârekutnî kendisinden başkasının rivâyet
  etmediği zayıf ve mevzû hadisleri –eserinde- rivâyet etmektedir. Hadis
  alimlerince yalnızca Dârekutnî’ye isnat edilen hadislerde kendisine
  itimat edilmez.”
  6-Hafız İbnu Abdi’l-Hâdî el-Hanbelî “es-Sârimu’l-Menkî”59 isimli
  eserinin baş kısmında şunları söyler: Dârekutnî, kitabında garib
  sünnetleri toplamıştır. Kitabında zayıf, münker hadisler bayağı yekun
  tutmaktadır. Hatta uydurma hadisler bile vardır. Dârekutnî, bazı
  yerlerde hadisin illetini, zayıflık sebebini ve hadisi red etme sebebini
  açıklar.
  7-el-Hanbelî, yine bu hususta şunları söyler: “Dârekutnî ve ve
  benzerleri –zayıf ve mevzû- hadisleri bilinmesi için Sünen’de zikretmeleri
  adetlerindendir. O ve diğerleri bununla zayıf râvînin zayıflığını
  açıklamaktadırlar.”60
  8-Hafız ez-Zeylâî, “Nasbu’r-Râye”61 de şunları söyler: “Dârekutnî,
  Abdullah b. Ziyâd b. Sem’ân- el-Âla b. Abdirrahman- Ebû Hureyre
  tarikiyle Peygamber’den (s.a.v.) şu hadisi rivâyet eder: “Kim namaz
  kılar ve fatihayı okumazsa namazı eksiktir....” el-Âla –sika- birisidir ve
  58 İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ, XXVII/165
  59 Kahire, Matbaatu’l-İmam, , s. 12 ve Dâru’l-İftâ baskısı, Riyâd, s. 31
  60 Kahire, Matbaatu’l-İmam, Kahire, s. 37 ve Dâru’l-İftâ baskısı, Riyâd, s. 67
  61 I/340, Besmelenin açıktan okunması konusu, (Çev: Zeylâî, Nasbu’r-Râye li
  Ehâdisi’l-Hidaye(Buğyeti’l-elmaî fî Tahrici’l-Zeylaî) ile beraber b.y.y., Trh., II. bsk.,
  I/340, Besmelenin cehri okunması babı)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  323
  bu rivâyetiyle teferrüd etmiştir. İbn Sem’ân ise yalancının birisidir.
  Kütüb-i Sitte imamları, meşhur müsned ve Müsannef sahibleri bu
  rivâyeti tahriç etmemişlerdir. Ancak Dârekutnî tuhaf hadislerin bulunduğu
  Sünen’inde rivâyet etmiş ve peşi sıra Abdullah b. Ziyâd b.
  Sem’ân hakkında metruku’l-hadis demiş, sonra illetini bildirmiş ve
  bu konuda da oldukça sözü uzatmıştır.”
  9-ez-Zeylâî62 yine şunları söyler: “Dârekutnî, Sünen’63inde -
  Yakub b. Yusuf b. Ziyad ed-Dabbî- Ahmed b. Hammad el-Hemedanî-
  Fıtr b. Halîfe- Ebî’d-Duha- Numân b. Beşîr tarikiyle Peygamber
  (s.a.v)’den şunu rivâyet eder: “Cibril bana Kabe’de imamlık yaptı ve
  besmeleyi açıktan okudu.” Bu hadis münker, hatta uydurmadır.
  Yakub b. Yusuf b. Ziyâd ed-Dabbî, meşhur bir râvî değildir. Bir çok
  cerh ve tadil kitaplarını araştırdım onunla ilgili bir şey görmedim.
  Belki de bu hadis onun uydurmalarındandır. Ahmed b. Hammad’ı
  ise Dârekutnî zayıf olarak kabul etmiştir. Dârekutnî, Hatîbu’l-
  Bağdadî ve diğer hadis hâfızlarının, bu hadiste görüldüğü gibi rivâyet
  ettikten sonra haklarında konuşmayıp susmaları çok çirkin bir durumdur.
  İbnu'l-Cevzî, bu hadisle ilgili olarak sadece Fıtr b. Halife
  hakkında yorum yapmıştır ki bu bir kusurdur. Eğer bu hadis Fıtr’a
  nispet edilseydi hadis –hasen- olacaktı.”
  10-Hafız ez-Zeylâî, “Nasbu’r-Râye”64de İbn Abdi’l-Hâdî’den,
  Dârekutnî hakkında şunları söylediğini nakleder: “Dârekutnî’nin eseri
  garib, şazz, muallel hadislerle doludur. Onda başkasında olmayan
  nice hadisler vardır.”
  11-Aynî, “Umdetu’l-Kârî fî Şerhi’l-Buharî”65 isimli eserinde şu bilgileri
  verir: Dârekutnî, Sünen’inde zayıf, illetli, münker garib ve mevzû
  hadisler rivâyet etmiştir. Eserinde besmelenin açıktan okunuşuyla
  ilgili zayıf hadisleri rivâyet etmiş, hadislerin zayıf olduğunu bilmesine
  rağmen ihticac etmiştir. Öyle ki bazıları onun bu hususta yemin
  etmesini istemişler o da bu hususta sahîh bir hadis yok, demiştir.”
  12-Aynî, “el-Binâye Şerhi’l-Hidâye”66 isimli eserinde de şunları
  söyler: “Dârekutnî’nin kitabı zayıf, garib, şazz ve muallel hadislerle
  doludur. Onun kitabında başkalarının kitaplarında olmayan nice
  hadisler vardır.”
  62 I/349, Besmelenin cehri okunması babı.
  63 I/309, (Çev: Dârekutnî Ali b. Ömer, Sünen-i Dârekutnî, (Tah: es-Seyyid Abdullah
  Haşim Yemânî el-Medenî; Ta’lik: Ebi’t-Tayyib b. Muhammed Şemsu’l-Hakk el-
  Azimâbâdî), Beyrût, Trh., I/309)
  64 I/360
  65 VI/12, (Çev: Aynî Bedruddin Ebî Muhammed Mahmûd b. Ahmed, Umdetu’l-Kârî
  Şerh Sahîhi’l-Buharî, Beyrût, Trh., VI/12)
  66 I/628, Hind baskısı, Hanefi fıkıh kitaplarındandır. (Besmeleyi cehri okuma bahsi)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  324
  13-Hocaların hocası allame Muhammed b. Cafer el-Kettânî, “er-
  Risâletu’l-Mustatrafa li Beyâni Meşhuri Kütübi’s-Sünneti’l-Müşerrefe”67
  isimli eserinde şunları söyler: “Dârekutnî, Sünen’inde garib olan
  sünnetleri(hadisleri) bir araya getirmiş ve eserinde daha çok zayıf,
  münker hatta mevzû hadislere bile yer vermiştir.”
  14-Hafız ez-Zehebî Sünen-i Dârekutnî için “Münker hadislerin
  toplandığı bir kitapdır.” der. Münavî, “Feydu’l-Kadîr bi Şerhi’l Camii’s-
  Sağîr”68 de, ez-Zehebî’nin “Münker hadisler topluluğu” ifadesi “haşarat
  topluluğu” na dönüşmüştür. Bu tahrife binaen Münavî yanlış anlayarak
  –Alimlerin Dârekutnî hakkındaki övgülerini saydıktan sonra-
  “Ben ez-Zehebî’nin, Dârekutnî hakkında ricâl hususunda
  mütesahildir ifadesini gördüm. O bir keresinde de onun kitabı hakkında:
  “haşarat topluluğudur, demiştir.” Halbuki haşarat sözü az
  önce belirttiğim gibi münkerat kelimesinin tahrif edilmiş şeklidir.
  Bu eserde- büyük hadis imamlarının sözlerini çokça naklettim.
  Çünkü bazı insanlar; yazılmasındaki gaye, ve içeriği bakımından diğer
  dört Sünen benzeri gibi olduğunu ve Sünen-i Dârekutnî’deki hadislerin
  sahîh ve hasen olduğunu zannetmektedirler.
  Onlara göre Dârekutnî bu sözleri ilim ve tecrübe ile söylemektedir.
  Zira o, hadis ilminin tahkikiyle uğraşmaktadır.!!!
  Bu sayfaları Dârekutnî’nin Sünen’nini tanıtmak ve bu saçmalıkların
  ve yanlışlıkların ortaya konması için yazdım.
  Yukarıda yazdıklarımdan sonra, Riyad’ta İslamî
  İlimlerFakültesinde benden ders alan değerli öğrencilerimden birisinin
  bu konuda yazdıklarını eklemeyi düşündüm. Bu kişi Prof. Dr.
  Mahmud Tahhân’ın danışmanlığını yaptığı “İmam Dârekutnî ve es-
  Sünen İsimli Kitapı” adlı doktora tezinde kendisinin doktora jürisinde
  bulunup fikir beyan ettiğim H. 1402’de -doktor- ünvanını elde eden
  Dr. Abdullah b. Dayfillah er-Ruheylî’dir. Şu ana kadar basılmamış
  olan bu doktora çalışmasından, konu ile alakalı ve Sünen-i
  Dârekutnî’nin durumunu tamamlayıcı olacak şekilde nakillerde bulunacağım.
  O, “Sünen Kitabının Vasfı”69 başlığı altında şu bilgileri
  verir: “Kitap bir çok hadisi bünyesinde toplamıştır. Bu hadisler,
  merfu’, mevkûf ve maktu’ olmak üzere yaklaşık olarak 5687’dir. Bu
  rakam naşirin konu başlıklarının altında sayıp, topladıklarına binaendir.
  67 s.35, (Çev: Kettânî, er-Risâletu’l-Mustatrafa lî Beyâni Meşhûri Kütübi’s-Sünneti’l
  Müşerrefe, s. 27)
  68 I/28, (Çev: Münavî abdu’r-Rauf, Feydu’l-Kadîr bi Şerhi ‘l-Câmiî’s-Sâgîr, Mısır, 1938,
  I. bsk., I/28)
  69 er-Ruhaylî, el-İmam ed-Dârekutnî ve Sünen Kitabı, s. 243-44
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  325
  Müellif, bazı hadislere sıhhat ve zayıflık hususunda hüküm
  vermiş, bazılarında ise susmayı yeğlemiştir. Hüküm vermediği hadislerin
  içerisinde sahîh, zayıf ve mevzû hadisler vardır.
  Kanaatimce, Dârekutnî bu eserinin fıkıh bölümlerine göre mevzû
  ve zayıf hadisleri cem etmiştir. Kitapta öyle bölümler vardır ki içerisinde
  bir tane sahîh hadis yoktur. Bunun içindir ki mücerred olarak
  hadisin Sünen’in içinde bulunmasından dolayı hadise güvenilmesi
  caiz değildir.
  Bence kitabın en önemli vasfı hadislerin illetlerini ortaya çıkarması,
  sıhhat ve zayıflık açısından –bir çoğu hakkında hüküm vermemesine
  rağmen- hükümlerini açıklaması, değişik yolları cem ve
  bununla ilgili ihtilaf ve lafızlardaki ihtilafları ortaya çıkarmasıdır.
  Müellif, “Sünen-i Dârekutnî’nin Konusu”70 başlığı altında şu bilgileri
  verir: “O, eserinde sahîh veya zayıf hadisleri mi topladı ya da niçin?
  Öyle ki kitabın Sünen olarak isimlendirilmesi zihinde Sünen ve ona
  benzeyen eserleri çağrıştırmaktadır ki bunda Sünen türü tasnif edilen
  eserlerin asıl gayesi; müellifin mezhebini ihticac için kullandığı
  Hz. Peygamber’den (s.a.v.) mervî olan şevâhid ve mütabaat için elverişli
  olan sünnetlerin toplandığı kitaptır.”
  İbn Hacer71 şunları söyler: “Hadislerin bablara göre tasnif edilmesinin
  asıl gayesi şudur: Mutlak olarak hadisleri bir araya getirmek
  olan Müsned türü eserlerin tersine, kitabı istişhad ve ihticac için elverişli
  olanlarla sınırlamaktır.”
  Kettânî, “er-Risâletu’l-Mustatrafa li Beyâni Meşhuri Kitabi’s-
  Sünneti’l-Müşerrefe”72 isimli eserinde “Sünen kitapları” hakkında şunları
  söyler: “Muhaddislerin terminolojisinde Sünen kitapları fıkhî
  bablara göre tasnif edilmiş eserlerdir. İman, taharet, salât, zekat konuları
  ile başlar ve sona dek –belli bir sıra dahilinde- devam eder. Bu
  tür kitapların içerisinde mevkûf haber yoktur. Çünkü onlara göre
  bunlar sünnet olarak değil, hadis olarak isimlendirilirler.”
  Gerçek şu ki; Sünen-i Dârekutnî’de, alimlerin niteledikleri Sünen
  türü kitaplara yaptıkları nitelemeden hiçbirisi yoktur. Bilakis –
  incelemeden sonra- Sünen-i Dârekutnî’den çıkartılacak sonuç bu kitabın
  konusudur. Çünkü İmam Dârekutnî, İbn Hacer, Kettanî ve
  kendisinden önce ve sonraki muhaddislerin önde gelenlerinin (cumhur)
  takip etmiş olduğu “asl”a muhalefet etmiştir. Başka bir deyişle
  kitabın konusu; mevzû, zayıf, muztarib, muallel hadisleri –ara sıra
  sıralama bozulsa da- fıkhî bablara göre yazmaktır. Sünen kitapları-
  70 s.249-251
  71 s.8, (Çev: İbn Hacer, Ta’cilu’l-Menfaa fî Zevâid Ricâli’l Erbaa, (Tah es-Seyyid Abdullah
  Haşim Yemânî el-Medenî), Beyrût, Trh., s. 8)
  72 s.32, (Çev: Kettânî, er-Risâletu’l-Mustatrafa lî Beyâni Meşhûri Kütübi’s-Sünneti’l
  Müşerrefe, s. 25)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  326
  nın konusu ise hükümlerde istidlal ettikleri ve kendileriyle
  fukahânın ihticac ettikleri ahkam hadislerini, fıkhî bablara göre bir
  araya getirmektir. Bu bağlamda Sünen-i Dârekutnî’nin konusu; bazı
  fukahânın istidlal ettiği ahkam hadislerini ve kendisiyle ihticac eden
  fakihlere bu hadisin delil olamayacağını açıklamaktır.
  Dârekutnî’nin bu hadisleri Sünen’inde bir araya toplamasındaki
  gayesi; adeta bazı fakihleri reddetmek ve doğru olmayan bu hadislerle
  istidlal eden fukahâya bu durumu açıklamaktır.
  Genel durum böyledir. Ancak bazı bölümlerde Dârekutnî, kendisiyle
  ihticac edilebilecek hadisleri de getirmektedir. Onun bu tutumu,
  kitabını zayıf ve mevzû hadisleri toplamak olan aslî konumundan
  uzaklaştırmamaktadır.
  Dârekutnî, -kasıt olmaksızın sözün gelişi- sahîh, hasen veya bir
  hadis hakkında hüküm bildirmek şeklinde asıl maksadından çıkmış
  olsa da –İlel- türü şeklinde telif edilmiş eserler bu durumdan hali değildir.
  Muhakkak ki Dârekutnî’nin Sünen’inde bu nevinden olmak
  üzere azımsanmayacak kadar kendisiyle ihticac edilecek hadisler
  vardır. Bu hadislerin sayısı 400’dür.
  Zira müellif, telifte takip edeceği bir takım şart ve metod koyabilir.
  Ancak o kitap boyunca planlanmış olan bu metottan ortaya çıkan
  bir takım etken ve sebeplerden dolayı ayrılabilmektedir. Mesela müellifin
  metodu “ale’l-ebvab” sisteme göre fıkıhtaki zayıf hadisleri
  tahriç etmek iken, sonra bablardan her hangi bir babta kendisini
  oradaki sahîh hadisleri tahrice yönelten yeni bazı nedenler ortaya
  çıkmaktadır. Mesela, zayıf hadisleri red etmek istediği zaman sahîh
  hadisleri zikretmesi gibi. Veya metodu zayıf hadislerin tahrici ve zafiyetinin
  beyanı iken, bu zafiyetin sebeplerini açıklamak için hadisin
  şahitlerini ve hadisin değişik tariklerini zikretmesine neden olan bir
  veya daha fazla etken ortaya çıkmaktadır.
  Bazı alimler, Dârekutnî’nin Sünen’ini telif etmesindeki maksadının
  ihticac edilmeyen hadislerin cem edilmesi olduğuna karar vermişlerdir.
  İbn Teymiyye de bu görüş sahiplerindendir. O “Kim hacceder
  de benim kabrimi ziyaret etmezse bana eziyet etmiş olur.”73 hadisi
  münasebetiyle şunları söyler: “Bu zayıf, hatta uydurma hadislerdendir.
  Sahîh, meşhur Sünnet ve Müsned sahipleri bu hususta bir şey
  rivâyet etmemişlerdir. Bu gibi hadislerin Dârekutnî’nin kitabına nispet
  edilmesindeki gaye Dârekutnî’nin sünnetin garib olanlarını kastetmesidir.
  Bu sebebten dolayıdır ki o başkasının rivâyet etmediği
  zayıf ve uydurma hadisleri rivâyet etmektedir. Hadis ehli mücerret
  olarak Dârekutnî’ye nispet edilen hadise güvenilemeyeceğine dair
  ittifak etmişlerdir.”
  73 İbn Teymiyye “Mecmûu’l-Fetevâ, XXVII/166
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  327
  Müellif daha sonra “Sünen-i Dârekutnî ve Diğer Sünen Kitapları
  Arasındaki Fark”74 ünvanı altında şunları söyler: “-Sünen-i
  Dârekutnî– isim olarak diğer Sünen kitaplarıyla ittifak halindedir.
  Ancak muhteva olarak Sünen kitaplarına muhalefet etmektedir. Ben
  Sünen-i Dârekutnî ile diğer Sünen kitaplarını mukayese ve muvazene
  ettikten sonra belirgin farklılıklar ortaya çıktı. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
  1-Diğer Sünen kitaplarının aksine zayıf, garib ve mevzû hadisleri
  zikretmektedir. Bu durum eserin ekseriyetinde böyledir.
  2-Kitapta mevkûf ve maktu’ haberler, fetvalar ve daha başka
  şeyleri de zikretmektedir. Bu durum eserde oldukça fazladır. Birinci
  ciltte 226 hadisin 167’si mevkûf, 24’ü maktû’ ve 35’şi mürsel’dir. Bu
  ise Sünen türü kitapların hilâfına bir durumdur.
  3-Ebû Dâvud, en-Nesâî, İbn Mâce gibi Sünen kitaplarının aksine
  Dârekutnî, kitabına aldığı hadisleri şer’î hükümlerin istidlali için telif
  etmemiştir. Bundan dolayıdır ki eserde zayıf ve mevzû hadislerin bulunması
  eserin değerini düşürmez. Bilakis bu durum eserin muhakkikler
  nezdinde değerini artırır. Bu ise içerisindeki hadislerle ihticac
  edilmesi için telif edilmiş olan diğer Sünen türü kitaplarında olmayan
  bir durumdur. Bundan dolayı kitaba içerisindeki zayıf ve uydurma
  hadislerden dolayı gereken önem verilmemekte ve hafife alınmaktadır.
  Bu sebebten Sünen-i İbn Mâce de muhakkikler nezdinde
  diğer Sünen türü kitaplarına nazaran değeri düşüktür.
  4-Sünen-i Dârekutnî’nin hadislerinin çokluğu. Bu sayıyı Sünen-i
  Erbaa’dan en-Nesâî dışında kimse geçememiştir. en-Nesâî’de yaklaşık
  olarak 5720 hadis vardır. Dârekutnî’deki hadis sayısı ise yaklaşık
  olarak 5687’dir. Bu rakam Ebû Dâvud’da 5274 ve İbn Mâce’de
  4341’dir.
  Müellif daha sonra “Sünen-i Dârekutnî Konusunda Yapılan Çalışmalar”
  75 başlığı altında şunları söyler: Bu çalışmalardan bir kısmını
  zikrederek özellikle muhaddis, hâfız Ebû Muhammed Abdillah b.
  Yahya el-Gassanî el-Cezâirî Dımeşkî (Ö.682)’nin “Sünen-i
  Dârekutnî’nin Zayıf Hadislerinin Tahrici” isimli eseri hakkında şunları
  söyler: “Kitabın müellifi Sünen-i Dârekutnî’nin zayıf hadislerini bildirmiş
  çoğunlukla zayıf kabul ettiği bütün hadislerin zayıflık noktalarını
  açıklamıştır. Yaklaşık olarak zayıf dediği hadislerin toplamı
  870 kadardır.76 Cezâirî’nin zayıflığını belirtmek için vermiş olduğu
  74 s. 258-59
  75 s.260
  76 Yazma eserle ben –Sünen- kitabını karşılaştırdım. Bunun neticesinde -Sünen- de 4.
  ciltte, üçüncü cilt, sayfa 211’den dördüncü cilt sayfa 200’e geçildiği, ve bu durumun
  sayfa 220’e kadar devam ettiği, daha sonra tekrar üçüncü cilt sayfa 216’da
  Kitabu’n-Nikah’a dönüldüğü, ve burada bir hadis rivâyet edilmiş olduğu ve –etAbdu’l-
  Fettah Ebû GUDDE
  328
  hadisler, bazen Dârekutnî’nin bizzat o konuda Sünen’de vermiş olduğu
  bilgiler olmakta veya Dârekutnî’nin Sünen dışındaki sözlerinden
  alınmış olmaktadır. Bu durum müellif Cezâirî’nin görüşüne göre
  değişiklik arzetmektedir.”
  Dr. Ruheylî daha sonra “Sünen İsimli Kitabında İmam
  Dârekutnî’nin Metodu ve Hadislerinin Derecesi”77 başlığı altında şu
  bilgileri verir:
  “İmam Dârekutnî’nin hedefi kendisiyle ihticac edilecek sahîh ve
  hasen hadisleri bir araya getirmek olmadığından Sünen-i Dârekutnî
  ile ilgili olarak bu durum bazı alimler nezdinde şöhret bulmuştur.
  Bunun böyle olmadığını açıklayanlardan birisi de İbn Abdi’l-Hâdi’dir.
  O Sünen-i Dârekutnî’deki bir hadisi zayıf kabul ederek şöyle der: “O
  hadis; münker, isnadı zayıf ve çok zayıf, ihticac için elverişsiz, meşhur
  hadis imamları onu tashih etmemiş ve muhakkik alimlerden hiç
  birisi o hadise güvenmemişken nasıl olurda bu eserde yer alır;? Bilakis
  bu hadisi Dârekutnî gibi birisi garib sünnetleri toplamış olduğu
  Sünen’inde rivâyet etmektedir. Eserinde zayıf, münker hatta mevzû
  hadislere bile sık sık yer vermekte ve hadisin illetini, hadisin zayıflığını
  ve reddedilmesini kitabın bazı yerlerinde açıklamıştır.”78
  Dârekutnî, -ara sıra ihticac edilebilen hadis tahriç etse de- ekseriyetle
  onun Sünen’i ihticac edilmeyen hadisler için telif edilmiş olduğundan
  Dârekutnî bu eserinde üç şeye dikkat etmiştir. Bunlar:
  1-İlelu’l-hadis,
  2-Fıkıh,
  3-Ricâl hakkında cerh ve ta’dil bilgisi.
  Sünen-i Dârekutnî’ye, hadislerin illetlerini ortaya çıkarmak açısından
  baktığımızda gerçekte, bu kitabın ilelü’l-hadis kitaplarına çok
  yakın olduğundan kuşku duymayız.
  Öyle ki, Dârekutnî’nin bu Sünen’ini İbn Ebî Hatim, İbnu’l-
  Medini’nin “İlel” i ve Dârekutnî’nin kendi eseri olan “İlel”i gibi eserler
  arasında zikreden kimseleri yadırgamam. Bu iddia delilsiz gibi görünebilir
  ancak, aşağıda bunun delillerini ortaya koyacağım:
  1-İlel türü kitapların bir çok özellikleri bu eserde toplanmıştır.
  Bu vasıf eserde öyle belirgindir ki hiçbir sayfa bundan hali değildir.
  Tahriç- te 49/b olduğu gibi Kitabu’n-Nikah diye başlığı zikretmiş olması, dikkatimi
  çekti. Abdu’l-Fettah dedi ki: Bu eser bir cilt olarak Beyrut’ta basılmıştır. 380 sayfa
  olan bu eseri Dâru’l Âlemi’l-Kütüb, Riyad’da Eşref b. Abdi’l-Maksûd b. Abdi’r-
  Rahîm kontrolünde basmıştır. Bu eserde zayıf hadislerin sayısı 749’dur. Bu eserle,
  mezkûr eser arasında büyük farklar vardır. 121 aded hadis eksiktir. Bu hususun
  tahkîk ve açıklığa kavuşturulmaya ihtiyacı vardır.
  77 s. 273 ve 275
  78 es-Sârimu’l-Münkî, s. 12
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  329
  Mesela:
  A-Şübrüme v.d.. hadislerinde olduğu gibi bazen hadisi takviye
  etmek için hadisin bir çok tariki bir araya getirilmiş olsa da bir hadisin
  değişik tarikleri bir araya getirilmiştir.,
  B-İrsal, inkita’, mevkûf veya diğer hadis türlerinin zayıflık noktalarını
  açıklanmakta,
  C-Gerekli hallerde tarikler arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır.
  2-Zayıflıklarını açıkladığı ve illetini izah ettiği hadislere nispetle
  sahîh veya hasen olarak hükmettiklerine bakılırsa birici kısım hadisler
  –illetli ve zayıf olanlar- çok daha fazladır. Bundan dolayı kişi, şu
  veya bu sebebten dolayı müellif bu metottan ara sıra sapsa da müellifin
  esas gayesinin bablara göre fıkhî hadislerin ilelini ortaya koymak
  olduğunda tereddüt etmez.
  Eğer gaye bu değilse niçin hadiste hâfız ve imam olan
  Dârekutnî, zayıf, çok zayıf v.b. hadisleri sünen başlığı altında bütün
  bölümlerde sahîh hadislerin yerine getirsin? Halbuki o, Allah’ın kitabından
  sonra en doğru olan Sahîh-i Buharî ve Müslim’i tenkit etmiştir.!
  Yine bazı bölümlere bakılırsa kişiye, müellifin o babı tam olarak
  bitirmediği aşikar olmaktadır. O ve ilgili bölümde bu konuda zikrettiği
  hadislerin yalnızca illetini vermekle yetinmektedir. Buna dair bazı
  örnekler:
  Dârekutnî, Sünen79 de “Namazda Kahkaha İle Gülme Hadisleri
  ve İlletleri” bölümünde buna dair hadisleri getirir ve yaklaşık 16 sayfa
  bu hadislerin illetlerini belirtir. Yine Sünen’de Peygamber’den
  (s.a.v.) rivâyet edilen “İki Kulağın Baş’tan Sayılması”80 bölümünde 10
  sayfadan fazla konuyla alakalı hadisleri verir ve bunların illetlerini
  açıklar. Bu babtaki birinci hadis için şunları söyler: “Bu bir vehimdir.
  Bu ve diğer hadislerin hiç birisi sahîh değildir. Ben bunların illetlerini
  açıkladım.” O bu bölümde bir tane bile sahîh hadis getirmemiştir.
  Müellif Dayfullah “Önceki İncelemeler Neticesinde -Sünen- deki
  Sahîh ve Hasen Konusu ve Dârekutnî’nin Susmuş Olduğu Hadislerin
  Hükmü Etrafında Varmış Olduğum Neticelerle Alakalı Genel Gözlem ve
  Neticelerin Beyanı”81 bölümünde şöyle der: Bu neticeleri aşağıdaki
  gibi topluyorum:
  1-Dârekutnî’nin, yaklaşık olarak 520 tane hadisi zayıf olarak
  kabul ettiği hadisler,
  79 Dârekutnî, Sünen, I, 116
  80 Dârekutnî, Sünen, I, 97.
  81 s. 295-97 ve 310
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  330
  2-Dârekutnî’nin konuşmayıp sustuğu yaklaşık 380 hadisin bulunduğu
  grup,
  3-Dârekutnî’nin sıhhatine, hasenliğine veya sıhhatine dair karar
  verdiği 188 hadisin bulunduğu grup,
  4-el-Cezâirî’nin zayıf gördüğü yaklaşık 870 hadisin bulunduğu
  grup,
  5-Dârekutnî’nin hüküm verdiği veya vermediği el-Cezâirî’nin bildirmediği
  yaklaşık 383 zayıf hadis grubu,
  6-Dârekutnî’nin hiç sahîh bir rivâyet zikretmediği bölümler. Bu
  bölümlerin sayısı yalnız birinci ciltte yaklaşık olarak 34 adettir.
  7-Ekseriyeti zayıf hadis olan bölümler. Bu zayıf hadislerin bazısının
  zayıflığını belirtmiş ve bazıları hakkında susmuştur. “Kimin
  İmamı Varsa İmamın Kıraatı Cemaatın Kıraatıdır Hadisi ve Bununla
  İlgili İhtilaflı Rivâyetler”82 bölümünde olduğu gibi burada 33 tane hadis
  rivâyet etmiş ve 24 tanesini zayıf kabul etmiştir. Yine “Abdest Bozan
  Şeylerin Sıfatı, Temas ve Öpücük Hakkında Rivâyet Edilenler”83
  bölümünde 46 tane hadis rivâyet etmiştir. Bu rivâyetler hakkında “
  30’dan fazlası zayıftır. Diğerleri ise araştırmaya muhtaçtır. İçerisinde
  sahîh hadisler de vardır.” demiştir.
  8-Dârekutnî’nin hiç zayıf hadis zikretmediği bölümler. “Uyumak,
  Yemek İçmek Veya İçmek İhtiyacı Hisseden Cünüp Kişinin Nasıl Hareket
  Edeceği Babı”84 gibi. Dârekutnî bu bölümde 3 tane sahîh hadis
  rivâyet etmiştir. “Peygamber’in (s.a.v.) “Su sudandır” 85 sözünün neshi
  bölümü gibi. Burada iki tane hadis rivâyet etmiştir. Bunlardan birisi
  sahîh diğeri ise zayıftır. Ancak zayıf olan hadisin de şahitleri vardır.
  “Oturarak Uyuyanın Abdestinin Bozulmayacağı”86 bölümü. Bu bölümde
  rivâyet etmiş olduğu üç hadisin üçü de sahîhtir. “İki Secde
  Arasında Teşehhüd İçin Oturuş Şekli”87 bölümünde keza üç hadis
  rivâyet etmiş üçü de sahîhtir.
  9-Sünen’deki metruk kişilerin rivâyet etmiş oldukları hadislerdir.
  Bu şahıslardan rivâyet edilen sayı yaklaşık olarak 231’dir.
  Dârekutnî bu hadislerden yalnızca 99 tanesinin terk edileceğini söylemiş
  geriye kalan 132 hadis hakkında terk edilmelerinin sebebini
  açıklamayıp susmuştur.
  10-Bu neticeler: hadislerin bazılarının incelenmesi ve tahriç neticesinde
  olmayıp bilakis dış görünüş itibarıyladır.
  82 Dârekutnî, Sünen, I/323
  83 Dârekutnî, Sünen, I/133
  84 Dârekutnî, Sünen, I/125
  85 Dârekutnî, Sünen, I/126
  86 Dârekutnî, Sünen, I/130
  87 Dârekutnî, Sünen, I/349
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  331
  11-Haklarında bir şey söylemediği sahîh hadisler.
  12-Kütüb-i Sitte imamlarının veya Şeyheyn’in veya ikisinden birisinin
  tahriç ettiği ve ekserisi hakkında susmuş olduğu 297 hadis.
  Sünen’inde haklarında sahîh veya hasen olarak hükmetmiş olduğu
  hadislerin sayısı ise 174’dür.
  SONUÇ
  Bu çalışmada vurgulandığı gibi Dârekutnî, Sünen’ini kesinlikle
  sünnetten kendisiyle ihticac edilenleri bir araya getirmek gayesi ile
  değil, bizatihi delil olarak kullanılan hadisleri bir araya getirmek gayesi
  ile yazmıştır. Kanaatimce Dârekutnî, eserini daha önce “Sünen-i
  Dârekutnî’nin Konusu” kısmında geçtiği gibi kendileriyle ihticac edilmeyen
  zayıf ve mevzu hadisleri bir araya getirmek için telif etmiştir.
  Araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuca göre kitapta tekrar
  edilen zayıf hadislerin toplam sayısı araştırmaksızın 4700’e ulaşmaktadır.
  Bu da İbn Teymiye, Zeylâî gibi bazı imamlardan naklettiğim
  sözleri doğrulamaktadır. Hakkında susmuş olduğu hadisler içerisinde
  de sahih, zayıf ve uydurma olan hadisler vardır.
  Muhakkak Allah doğruya ulaştırandır. Kolay ve basit olarak size
  takdim ettiklerimden sonra Sünen-i Dârekutnî’nin durumu hakkındaki
  bilgi tamamlanmış oldu. Allah muvaffak edendir.
  Yardımından ve fazlından dolayı Allah’a hamd, efendimiz, nebîmiz
  Muhammed (s.a.v.), âline, ashabına ise salât ve selâm olsun.


 6. 27.Eylül.2013, 20:19
  3
  Üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  Sünen-i Dârekutnî’nin Tanıtımı
  Sünen-i Ebî Dâvud, en-Nesâî, İbn Mâce, Saîd b. Mansûr ve
  Dârimî, bu beş Sünen kitapları ve benzerlerinin müellifleri bu eserleri
  az önce belirttiğim manada telif etmişlerdir. –Daha kolay anlaşılması
  için- bu eserlere “Kendileriyle amel etmek ve ihticac edilmek
  için tedvin edilmiş sünnet” ismi verilebilir.
  Bu adlandırmayı “Sünen” diye adlandırılan fakat, kısmen illeti
  olmayan hadisleri de barındırmakla birlikte, mânâ ve içeriği Sünenlerdeki
  illetleri açıklamak olan herhangi bir kitapla karışmasın, diye
  öneriyorum.
  Bahsettiğim bu kitap, usta bir tenkitçi, ilelin kâşifi ve tabibi, ilel
  bilgisinin imam ve hatibi imam Ebu’l-Hasen ed-Dârekutnî el-
  Bağdadî’nin kitabıdır. Allah ona rahmet etsin ve Rıdvan cennetiyle
  mükafatlandırsın.
  O, Sünen-i Dârekutnî isimli bu eserini, içerisinde kusurlu ve ayıplanmış
  Sünen türü eserlerde bazı fakihlerin amel ettiği ayıplanmış
  ve kusurlu hadisleri veya bazı muhaddislerin illetini bilememiş oldukları
  hadisleri zor anlaşılır ve hassas olan bu sahadaki eşsiz ustalığıyla
  ortaya çıkarmak için telif etmiştir.
  O bu kitabı, kendilerince en sahîh olanları Sünenlerin her bir
  babında zikreden Ebû Dâvud, en-Nesâî, İbn Mâce ve gibilerinin eserlerinin
  benzerleri olarak değil de kendisinin ilginç ve eşsiz eseri –İlelbenzeri
  olarak telif etmiştir. Ancak Dârekutnî, Sünen’de illet ve taan
  noktalarını açıklayıp bilmeyene bildirmek veya hadisle amel etmeye
  mani olan şeyi görmeyene göstermek ve onu ikna etmek veya bir
  babta gelen birbirine muarız iki hadisten birini tercih ve muvazenede
  faydalanmak veya iki hadisten birisinde olup da diğerinde olmayan
  ve hüküm çıkarmada önemli bir yeri hâiz olan ziyadeden istifade etmek
  ve sonunda râcihi mercûha ve selîm olanı mercûh olana takdim
  etmeyi izah etmek için, ilgili babta konuyla alakalı hadisleri bir noktada
  cem etmiştir. Allah bu zata rahmet etsin. Onu, sünnet ve bu
  ilimlere hizmetinden dolayı mükafatlandırsın.
  Dârekutnî’nin bu “Sünen” kitabı –onun ilginç kitabı İlel üslûbunda
  olmasına rağmen - fikhî bablara göre tertib edilmesinden dolayı
  “İlel” kitabından üstündür. Faydalanacak olan kişi bu kitabından
  en kolay bir şekilde ondan faydalanır. “Kitabu’l-İlel” ise hadisin
  durumu hakkında soru cevap tekniğinde telif edilmiştir. Bu kitapta
  ittifak edilen hadisler dağınık, değişik konulu hadisler ise bir araya
  getirilmiş vaziyettedir. Ondan faydalanmak, aranan şeye ulaşmak
  biraz zor ve incelemeye tabidir.
  Sünen-i Dârekutnî kitabı diğer Sünen kitaplarında bulunan bir
  çok hadisi ihtiva ettiği gibi, onlarda bulunmayan hadisleri de ihtiva
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  320
  etmektedir. Ayrıca içerisinde reddedilmiş zayıf ve mevzû hadisler de
  bulunmaktadır. Yine içerisinde, mevkûf, maktu’, ve mürsel olan bir
  çok âsâr, sahâbe ve tabiîn fetvası da vardır. Hatta öyle bablar var ki
  içerisinde bir tane bile merfu’ hadis yoktur ve babın dayandığı şeylerin
  tamamı âsâr’dır. Bu durum açıkca bütün bablar veya kitabın bir
  çok babında dikkatlice bakana gözükmektedir. Dikkatli bir bakış sahibi
  için kitabın, hadis ve âsârın illetlerini açıklamak olduğu ortaya
  çıkar. -Ekseriyetle- Dârekutnî bu hadis ve âsârın illetlerini açıklamaktadır
  ki bunlar râvîlerin zayıflığı veya isnattaki kopukluk ve diğer
  zayıflık çeşitleridir. Dârekutnî, kendisince sahîh olanı açıkladığı veya
  kendisine muarız olana meylettiği gibi bazı bablarda içinde metrûk,
  yalancı veya hadis uydurucu râvîlerin bulunmasına rağmen haklarında
  susmayı yeğlemiş ve hiçbir şey söylememiştir. Yine kitabın bazı
  bablarında bir çok zayıf ve uydurma hadisleri açıklamamış ve susmuştur.
  İbnu’l-Cevzî, Zehebî ve ez-Zeylaî gibi bazı imamlar onun bu
  durumunu hoş karşılamamışlarsa da ki doğru olan da budur,
  Dârekutnî hadislerin isnadını zikretmekle yetinerek râvîlerin durumunu
  anlatmamıştır.
  Bu sebeple bu kitap ıstılahî anlamda “Sünen” kitaplarından sayılmamıştır.
  “Sünen” kitapları -müelliflerinin nazarında kendisiyle
  amel edilen hadisleri açıklamak için yazılmıştır. Halbuki
  Dârekutnî’nin kitabı Sünen türü eserlerdeki eleştiri noktalarını ve
  illetleri açıklamak üzere telif edilmiştir. Dârekutnî’nin bu eserinin
  içeriği diğer Sünen türü kitapların yapısından kesin çizgilerle ayrılmakta
  ve telifindeki gayesi diğer Sünen türü eserlerden farklıdır. Eserin
  az bir kısmı hariç eserin çoğunluğunun illetli sünnetlerden olduğu
  için kitabının ismi “es-Sünen el-Ma’lule” olsa gerek.
  Alimlerin Dârekutnî’nin Sünen’ini Telif Etmesindeki Maksadına
  Dair Sözleri
  Bu bölümde yukarıda “Sünen-i Dârekutnî” hakkında söylediklerimi
  teyid etmek için bazı büyük imamların sözlerini serdedeceğim.
  1-İbnu’l-Ebbâr; “el-Mu’cem fî Ashabi Ebî Ali es-Sadafî”53 isimli
  eserinde es-Sadefî’den şunları nakleder: “-İbn Yerbu’, Abdullah b.
  Ahmed el-İşbîlî el-Kurtubî, “el-Mu’cem”54 deki hal tercümesinde bildirildiğine
  göre H.522’de vefat etmiştir.- Allah, Sünen-i Dârekutnî’yi
  Sünen’i ve ondaki kastından dolayı aziz ve şerefli kılmıştır. Onun
  maksadı hilâfiyat kitaplarında fukahânın ihticac ettikleri hadisleri ve
  talili mümkün olanları talil etmektir. Bazen Hanefîler onu Şafiî mezhebine
  tarafgirlik yaptığını söylerler.
  53 s. 79-80
  54 s. 206
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  321
  Kitap bölümlere ayrılmamıştır. İbn Hayrûn’a eserin hadislerini
  okudum. Kendisindeki nüsha 40 cüz halindeydi. Kitap bu hacmiyle
  Tirmizî’nin eserine yakındır. İbn Hayrûn da Dârekutnî’nin yazısıyla
  eserin bazı kısımları vardı. Kitapta her hangi bir problemle karşılaştığı
  vakit elindeki bu cüzleri çıkarırdı. Bazen kitapla cüzler arasında
  farklılık bulunurdu. Nüshada bazı bölümler vardı ki onları anlamadım
  ve o kısımlara işaret koydum. Eser bana baştan sona kadar okundu.
  Şayet bana kalsaydı Dârekutnî’nin ya da başka birinin(Bu
  şahıs benim tespitime göre Yahya b. Maîn’dir.) “Hadis yazıyorsan bütün
  tariklerini topla, yok eğer rivâyet etmişsen araştır!” sözüne uyarak
  bu hadisleri tahdis etmezdim Çünkü kitabın içerisindeki bir çok
  hadis garibtir.
  İbn Hayrûn, el-Berkanî’nin şöyle dediğini rivâyet eder: Allah,
  Dârekutnî’nin arkadaşlarını muvaffak ederse, onun eserinden bir çok
  ilim çıkarırlar.”
  2-Hafız, İmam İbn Teymiyye “er-Reddu ale’l Bekrî”55 isimli eserinde
  şöyle der: “Dârekutnî, Sünen isimli eserini garip sünnetleri
  (hadisleri) bir araya getirmek için telif etmiştir. Ekseriyetle o rivâyet
  ettiği hadisin durumunu açıklamaktadır ki bu işi en iyi bilen birisidir.”
  3-Keza “el-Fetevâ el-Kübrâ”56 ismiyle meşhur “et-Tis’ıniyye” adlı
  risâlesinde şunları söyler: “Dârekutnî, hadiste otorite olmasına rağmen,
  o bu eserini fıkıhtaki garib hadisleri zikretmek ve tariklerini
  cem etmek için tasnif etmiştir. Bu gibi garib hadislerin tariklerinin
  bir araya getirilmesinde Dârekutnî gibi kimselere ihtiyaç vardır.
  Sahîhayn ve benzeri kitaplardaki meşhur hadislere gelince,
  Dârekutnî bunların tariklerini cem etmeye ihtiyaç duymamıştır.
  4-İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ”57 da şöyle der: “Hadisten anlayan
  marifet ehli besmelenin cehrî-açıktan- okunacağına, dair sarih
  bir hadis olmadığında ittifak etmişlerdir.
  Tirmizî, Ebû Dâvud, en-Nesâî gibi meşhur Sünen sahipleri de bu
  hususta hadis rivâyet etmemişlerdir. Bilakis besmelenin açıktan
  okunacağı hususu sadece mevzû hadislerde açıkca yer almaktadır.
  Ki bu tip hadisleri de Sa’lebî, Maverdî v.b leri tefsirlerinde ya da mevzû
  hadisle mevzu olmayanı ayırt edemeyen bazı fakihler kitaplarında
  rivâyet etmişlerdir. Hatta onlar el-Humeyra hadisi gibi bir hadisle
  ihcicac etmektedirler.
  55 İbn Teymiyye, er-Reddu ale’l Bekrî, s. 20
  56 İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ, V/251, I. bsk., 1329, V, 299, II. bsk., (78. yön)
  kısmında
  57 İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ, XXII/415
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  322
  Bundan daha tuhafı ise; birçok fazilet sahibi fukahâ, eserlerinde
  besmele dışında bir tek hadis bile Buharî’den rivâyet etmemişlerdir.
  Halbuki bu hadis de Buharî’de yoktur. Hadisteki ilmî derecesi bu
  olanın bu konudaki durumu ne olur acaba?! Veyahut bu fukahâ; el-
  Hatib, Dârekutnî ve başkaları ne rivâyet etmişse kitaplarında toplayıp
  hadisin sıhhati de sorulunca ilmi kadar cevap veren alimlerin eserlerinden
  rivâyet etmektedir. Mesela Dârekutnî, Mısır’a gittiği zaman
  besmelenin cehrî okunduğuna dair hadisleri toplaması istenmiş
  ve o da bu konudaki hadisleri toplamıştır. Daha sonra kendisine bu
  hususta sahîh hadis olup olmadığı sorulunca Peygamber’den (s.a.v.)
  sahîh bir rivâyet yoktur. Ancak sahâbeden sahîh ve zayıf haberler
  vardır, demiştir.”
  5-Yine İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ”58 da şu bilgileri verir: “-
  Ziyaret babında rivâyet edilen “Kim beni babamın kabrini aynı yıl içerisinde
  ziyaret ederse Allah katında cennete girmesi için kefil olurum”....-
  Burada bir çok hadis zikreder- Bu hadisler zayıf hatta uydurmadır.
  Sahîh, Sünen ve Müsned sahibi hiçbir hadisçi bu konuda
  bir şey rivâyet etmemiştir. Bu gibi hadislerin Dârekutnî’nin kitabına
  dayandırılması, eserinde sünnetlerin garib olanlarına yönelmesindendir.
  Bunun içindir ki Dârekutnî kendisinden başkasının rivâyet
  etmediği zayıf ve mevzû hadisleri –eserinde- rivâyet etmektedir. Hadis
  alimlerince yalnızca Dârekutnî’ye isnat edilen hadislerde kendisine
  itimat edilmez.”
  6-Hafız İbnu Abdi’l-Hâdî el-Hanbelî “es-Sârimu’l-Menkî”59 isimli
  eserinin baş kısmında şunları söyler: Dârekutnî, kitabında garib
  sünnetleri toplamıştır. Kitabında zayıf, münker hadisler bayağı yekun
  tutmaktadır. Hatta uydurma hadisler bile vardır. Dârekutnî, bazı
  yerlerde hadisin illetini, zayıflık sebebini ve hadisi red etme sebebini
  açıklar.
  7-el-Hanbelî, yine bu hususta şunları söyler: “Dârekutnî ve ve
  benzerleri –zayıf ve mevzû- hadisleri bilinmesi için Sünen’de zikretmeleri
  adetlerindendir. O ve diğerleri bununla zayıf râvînin zayıflığını
  açıklamaktadırlar.”60
  8-Hafız ez-Zeylâî, “Nasbu’r-Râye”61 de şunları söyler: “Dârekutnî,
  Abdullah b. Ziyâd b. Sem’ân- el-Âla b. Abdirrahman- Ebû Hureyre
  tarikiyle Peygamber’den (s.a.v.) şu hadisi rivâyet eder: “Kim namaz
  kılar ve fatihayı okumazsa namazı eksiktir....” el-Âla –sika- birisidir ve
  58 İbn Teymiyye “Mecmuu’l-Fetevâ, XXVII/165
  59 Kahire, Matbaatu’l-İmam, , s. 12 ve Dâru’l-İftâ baskısı, Riyâd, s. 31
  60 Kahire, Matbaatu’l-İmam, Kahire, s. 37 ve Dâru’l-İftâ baskısı, Riyâd, s. 67
  61 I/340, Besmelenin açıktan okunması konusu, (Çev: Zeylâî, Nasbu’r-Râye li
  Ehâdisi’l-Hidaye(Buğyeti’l-elmaî fî Tahrici’l-Zeylaî) ile beraber b.y.y., Trh., II. bsk.,
  I/340, Besmelenin cehri okunması babı)
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  323
  bu rivâyetiyle teferrüd etmiştir. İbn Sem’ân ise yalancının birisidir.
  Kütüb-i Sitte imamları, meşhur müsned ve Müsannef sahibleri bu
  rivâyeti tahriç etmemişlerdir. Ancak Dârekutnî tuhaf hadislerin bulunduğu
  Sünen’inde rivâyet etmiş ve peşi sıra Abdullah b. Ziyâd b.
  Sem’ân hakkında metruku’l-hadis demiş, sonra illetini bildirmiş ve
  bu konuda da oldukça sözü uzatmıştır.”
  9-ez-Zeylâî62 yine şunları söyler: “Dârekutnî, Sünen’63inde -
  Yakub b. Yusuf b. Ziyad ed-Dabbî- Ahmed b. Hammad el-Hemedanî-
  Fıtr b. Halîfe- Ebî’d-Duha- Numân b. Beşîr tarikiyle Peygamber
  (s.a.v)’den şunu rivâyet eder: “Cibril bana Kabe’de imamlık yaptı ve
  besmeleyi açıktan okudu.” Bu hadis münker, hatta uydurmadır.
  Yakub b. Yusuf b. Ziyâd ed-Dabbî, meşhur bir râvî değildir. Bir çok
  cerh ve tadil kitaplarını araştırdım onunla ilgili bir şey görmedim.
  Belki de bu hadis onun uydurmalarındandır. Ahmed b. Hammad’ı
  ise Dârekutnî zayıf olarak kabul etmiştir. Dârekutnî, Hatîbu’l-
  Bağdadî ve diğer hadis hâfızlarının, bu hadiste görüldüğü gibi rivâyet
  ettikten sonra haklarında konuşmayıp susmaları çok çirkin bir durumdur.
  İbnu'l-Cevzî, bu hadisle ilgili olarak sadece Fıtr b. Halife
  hakkında yorum yapmıştır ki bu bir kusurdur. Eğer bu hadis Fıtr’a
  nispet edilseydi hadis –hasen- olacaktı.”
  10-Hafız ez-Zeylâî, “Nasbu’r-Râye”64de İbn Abdi’l-Hâdî’den,
  Dârekutnî hakkında şunları söylediğini nakleder: “Dârekutnî’nin eseri
  garib, şazz, muallel hadislerle doludur. Onda başkasında olmayan
  nice hadisler vardır.”
  11-Aynî, “Umdetu’l-Kârî fî Şerhi’l-Buharî”65 isimli eserinde şu bilgileri
  verir: Dârekutnî, Sünen’inde zayıf, illetli, münker garib ve mevzû
  hadisler rivâyet etmiştir. Eserinde besmelenin açıktan okunuşuyla
  ilgili zayıf hadisleri rivâyet etmiş, hadislerin zayıf olduğunu bilmesine
  rağmen ihticac etmiştir. Öyle ki bazıları onun bu hususta yemin
  etmesini istemişler o da bu hususta sahîh bir hadis yok, demiştir.”
  12-Aynî, “el-Binâye Şerhi’l-Hidâye”66 isimli eserinde de şunları
  söyler: “Dârekutnî’nin kitabı zayıf, garib, şazz ve muallel hadislerle
  doludur. Onun kitabında başkalarının kitaplarında olmayan nice
  hadisler vardır.”
  62 I/349, Besmelenin cehri okunması babı.
  63 I/309, (Çev: Dârekutnî Ali b. Ömer, Sünen-i Dârekutnî, (Tah: es-Seyyid Abdullah
  Haşim Yemânî el-Medenî; Ta’lik: Ebi’t-Tayyib b. Muhammed Şemsu’l-Hakk el-
  Azimâbâdî), Beyrût, Trh., I/309)
  64 I/360
  65 VI/12, (Çev: Aynî Bedruddin Ebî Muhammed Mahmûd b. Ahmed, Umdetu’l-Kârî
  Şerh Sahîhi’l-Buharî, Beyrût, Trh., VI/12)
  66 I/628, Hind baskısı, Hanefi fıkıh kitaplarındandır. (Besmeleyi cehri okuma bahsi)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  324
  13-Hocaların hocası allame Muhammed b. Cafer el-Kettânî, “er-
  Risâletu’l-Mustatrafa li Beyâni Meşhuri Kütübi’s-Sünneti’l-Müşerrefe”67
  isimli eserinde şunları söyler: “Dârekutnî, Sünen’inde garib olan
  sünnetleri(hadisleri) bir araya getirmiş ve eserinde daha çok zayıf,
  münker hatta mevzû hadislere bile yer vermiştir.”
  14-Hafız ez-Zehebî Sünen-i Dârekutnî için “Münker hadislerin
  toplandığı bir kitapdır.” der. Münavî, “Feydu’l-Kadîr bi Şerhi’l Camii’s-
  Sağîr”68 de, ez-Zehebî’nin “Münker hadisler topluluğu” ifadesi “haşarat
  topluluğu” na dönüşmüştür. Bu tahrife binaen Münavî yanlış anlayarak
  –Alimlerin Dârekutnî hakkındaki övgülerini saydıktan sonra-
  “Ben ez-Zehebî’nin, Dârekutnî hakkında ricâl hususunda
  mütesahildir ifadesini gördüm. O bir keresinde de onun kitabı hakkında:
  “haşarat topluluğudur, demiştir.” Halbuki haşarat sözü az
  önce belirttiğim gibi münkerat kelimesinin tahrif edilmiş şeklidir.
  Bu eserde- büyük hadis imamlarının sözlerini çokça naklettim.
  Çünkü bazı insanlar; yazılmasındaki gaye, ve içeriği bakımından diğer
  dört Sünen benzeri gibi olduğunu ve Sünen-i Dârekutnî’deki hadislerin
  sahîh ve hasen olduğunu zannetmektedirler.
  Onlara göre Dârekutnî bu sözleri ilim ve tecrübe ile söylemektedir.
  Zira o, hadis ilminin tahkikiyle uğraşmaktadır.!!!
  Bu sayfaları Dârekutnî’nin Sünen’nini tanıtmak ve bu saçmalıkların
  ve yanlışlıkların ortaya konması için yazdım.
  Yukarıda yazdıklarımdan sonra, Riyad’ta İslamî
  İlimlerFakültesinde benden ders alan değerli öğrencilerimden birisinin
  bu konuda yazdıklarını eklemeyi düşündüm. Bu kişi Prof. Dr.
  Mahmud Tahhân’ın danışmanlığını yaptığı “İmam Dârekutnî ve es-
  Sünen İsimli Kitapı” adlı doktora tezinde kendisinin doktora jürisinde
  bulunup fikir beyan ettiğim H. 1402’de -doktor- ünvanını elde eden
  Dr. Abdullah b. Dayfillah er-Ruheylî’dir. Şu ana kadar basılmamış
  olan bu doktora çalışmasından, konu ile alakalı ve Sünen-i
  Dârekutnî’nin durumunu tamamlayıcı olacak şekilde nakillerde bulunacağım.
  O, “Sünen Kitabının Vasfı”69 başlığı altında şu bilgileri
  verir: “Kitap bir çok hadisi bünyesinde toplamıştır. Bu hadisler,
  merfu’, mevkûf ve maktu’ olmak üzere yaklaşık olarak 5687’dir. Bu
  rakam naşirin konu başlıklarının altında sayıp, topladıklarına binaendir.
  67 s.35, (Çev: Kettânî, er-Risâletu’l-Mustatrafa lî Beyâni Meşhûri Kütübi’s-Sünneti’l
  Müşerrefe, s. 27)
  68 I/28, (Çev: Münavî abdu’r-Rauf, Feydu’l-Kadîr bi Şerhi ‘l-Câmiî’s-Sâgîr, Mısır, 1938,
  I. bsk., I/28)
  69 er-Ruhaylî, el-İmam ed-Dârekutnî ve Sünen Kitabı, s. 243-44
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  325
  Müellif, bazı hadislere sıhhat ve zayıflık hususunda hüküm
  vermiş, bazılarında ise susmayı yeğlemiştir. Hüküm vermediği hadislerin
  içerisinde sahîh, zayıf ve mevzû hadisler vardır.
  Kanaatimce, Dârekutnî bu eserinin fıkıh bölümlerine göre mevzû
  ve zayıf hadisleri cem etmiştir. Kitapta öyle bölümler vardır ki içerisinde
  bir tane sahîh hadis yoktur. Bunun içindir ki mücerred olarak
  hadisin Sünen’in içinde bulunmasından dolayı hadise güvenilmesi
  caiz değildir.
  Bence kitabın en önemli vasfı hadislerin illetlerini ortaya çıkarması,
  sıhhat ve zayıflık açısından –bir çoğu hakkında hüküm vermemesine
  rağmen- hükümlerini açıklaması, değişik yolları cem ve
  bununla ilgili ihtilaf ve lafızlardaki ihtilafları ortaya çıkarmasıdır.
  Müellif, “Sünen-i Dârekutnî’nin Konusu”70 başlığı altında şu bilgileri
  verir: “O, eserinde sahîh veya zayıf hadisleri mi topladı ya da niçin?
  Öyle ki kitabın Sünen olarak isimlendirilmesi zihinde Sünen ve ona
  benzeyen eserleri çağrıştırmaktadır ki bunda Sünen türü tasnif edilen
  eserlerin asıl gayesi; müellifin mezhebini ihticac için kullandığı
  Hz. Peygamber’den (s.a.v.) mervî olan şevâhid ve mütabaat için elverişli
  olan sünnetlerin toplandığı kitaptır.”
  İbn Hacer71 şunları söyler: “Hadislerin bablara göre tasnif edilmesinin
  asıl gayesi şudur: Mutlak olarak hadisleri bir araya getirmek
  olan Müsned türü eserlerin tersine, kitabı istişhad ve ihticac için elverişli
  olanlarla sınırlamaktır.”
  Kettânî, “er-Risâletu’l-Mustatrafa li Beyâni Meşhuri Kitabi’s-
  Sünneti’l-Müşerrefe”72 isimli eserinde “Sünen kitapları” hakkında şunları
  söyler: “Muhaddislerin terminolojisinde Sünen kitapları fıkhî
  bablara göre tasnif edilmiş eserlerdir. İman, taharet, salât, zekat konuları
  ile başlar ve sona dek –belli bir sıra dahilinde- devam eder. Bu
  tür kitapların içerisinde mevkûf haber yoktur. Çünkü onlara göre
  bunlar sünnet olarak değil, hadis olarak isimlendirilirler.”
  Gerçek şu ki; Sünen-i Dârekutnî’de, alimlerin niteledikleri Sünen
  türü kitaplara yaptıkları nitelemeden hiçbirisi yoktur. Bilakis –
  incelemeden sonra- Sünen-i Dârekutnî’den çıkartılacak sonuç bu kitabın
  konusudur. Çünkü İmam Dârekutnî, İbn Hacer, Kettanî ve
  kendisinden önce ve sonraki muhaddislerin önde gelenlerinin (cumhur)
  takip etmiş olduğu “asl”a muhalefet etmiştir. Başka bir deyişle
  kitabın konusu; mevzû, zayıf, muztarib, muallel hadisleri –ara sıra
  sıralama bozulsa da- fıkhî bablara göre yazmaktır. Sünen kitapları-
  70 s.249-251
  71 s.8, (Çev: İbn Hacer, Ta’cilu’l-Menfaa fî Zevâid Ricâli’l Erbaa, (Tah es-Seyyid Abdullah
  Haşim Yemânî el-Medenî), Beyrût, Trh., s. 8)
  72 s.32, (Çev: Kettânî, er-Risâletu’l-Mustatrafa lî Beyâni Meşhûri Kütübi’s-Sünneti’l
  Müşerrefe, s. 25)
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  326
  nın konusu ise hükümlerde istidlal ettikleri ve kendileriyle
  fukahânın ihticac ettikleri ahkam hadislerini, fıkhî bablara göre bir
  araya getirmektir. Bu bağlamda Sünen-i Dârekutnî’nin konusu; bazı
  fukahânın istidlal ettiği ahkam hadislerini ve kendisiyle ihticac eden
  fakihlere bu hadisin delil olamayacağını açıklamaktır.
  Dârekutnî’nin bu hadisleri Sünen’inde bir araya toplamasındaki
  gayesi; adeta bazı fakihleri reddetmek ve doğru olmayan bu hadislerle
  istidlal eden fukahâya bu durumu açıklamaktır.
  Genel durum böyledir. Ancak bazı bölümlerde Dârekutnî, kendisiyle
  ihticac edilebilecek hadisleri de getirmektedir. Onun bu tutumu,
  kitabını zayıf ve mevzû hadisleri toplamak olan aslî konumundan
  uzaklaştırmamaktadır.
  Dârekutnî, -kasıt olmaksızın sözün gelişi- sahîh, hasen veya bir
  hadis hakkında hüküm bildirmek şeklinde asıl maksadından çıkmış
  olsa da –İlel- türü şeklinde telif edilmiş eserler bu durumdan hali değildir.
  Muhakkak ki Dârekutnî’nin Sünen’inde bu nevinden olmak
  üzere azımsanmayacak kadar kendisiyle ihticac edilecek hadisler
  vardır. Bu hadislerin sayısı 400’dür.
  Zira müellif, telifte takip edeceği bir takım şart ve metod koyabilir.
  Ancak o kitap boyunca planlanmış olan bu metottan ortaya çıkan
  bir takım etken ve sebeplerden dolayı ayrılabilmektedir. Mesela müellifin
  metodu “ale’l-ebvab” sisteme göre fıkıhtaki zayıf hadisleri
  tahriç etmek iken, sonra bablardan her hangi bir babta kendisini
  oradaki sahîh hadisleri tahrice yönelten yeni bazı nedenler ortaya
  çıkmaktadır. Mesela, zayıf hadisleri red etmek istediği zaman sahîh
  hadisleri zikretmesi gibi. Veya metodu zayıf hadislerin tahrici ve zafiyetinin
  beyanı iken, bu zafiyetin sebeplerini açıklamak için hadisin
  şahitlerini ve hadisin değişik tariklerini zikretmesine neden olan bir
  veya daha fazla etken ortaya çıkmaktadır.
  Bazı alimler, Dârekutnî’nin Sünen’ini telif etmesindeki maksadının
  ihticac edilmeyen hadislerin cem edilmesi olduğuna karar vermişlerdir.
  İbn Teymiyye de bu görüş sahiplerindendir. O “Kim hacceder
  de benim kabrimi ziyaret etmezse bana eziyet etmiş olur.”73 hadisi
  münasebetiyle şunları söyler: “Bu zayıf, hatta uydurma hadislerdendir.
  Sahîh, meşhur Sünnet ve Müsned sahipleri bu hususta bir şey
  rivâyet etmemişlerdir. Bu gibi hadislerin Dârekutnî’nin kitabına nispet
  edilmesindeki gaye Dârekutnî’nin sünnetin garib olanlarını kastetmesidir.
  Bu sebebten dolayıdır ki o başkasının rivâyet etmediği
  zayıf ve uydurma hadisleri rivâyet etmektedir. Hadis ehli mücerret
  olarak Dârekutnî’ye nispet edilen hadise güvenilemeyeceğine dair
  ittifak etmişlerdir.”
  73 İbn Teymiyye “Mecmûu’l-Fetevâ, XXVII/166
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  327
  Müellif daha sonra “Sünen-i Dârekutnî ve Diğer Sünen Kitapları
  Arasındaki Fark”74 ünvanı altında şunları söyler: “-Sünen-i
  Dârekutnî– isim olarak diğer Sünen kitaplarıyla ittifak halindedir.
  Ancak muhteva olarak Sünen kitaplarına muhalefet etmektedir. Ben
  Sünen-i Dârekutnî ile diğer Sünen kitaplarını mukayese ve muvazene
  ettikten sonra belirgin farklılıklar ortaya çıktı. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
  1-Diğer Sünen kitaplarının aksine zayıf, garib ve mevzû hadisleri
  zikretmektedir. Bu durum eserin ekseriyetinde böyledir.
  2-Kitapta mevkûf ve maktu’ haberler, fetvalar ve daha başka
  şeyleri de zikretmektedir. Bu durum eserde oldukça fazladır. Birinci
  ciltte 226 hadisin 167’si mevkûf, 24’ü maktû’ ve 35’şi mürsel’dir. Bu
  ise Sünen türü kitapların hilâfına bir durumdur.
  3-Ebû Dâvud, en-Nesâî, İbn Mâce gibi Sünen kitaplarının aksine
  Dârekutnî, kitabına aldığı hadisleri şer’î hükümlerin istidlali için telif
  etmemiştir. Bundan dolayıdır ki eserde zayıf ve mevzû hadislerin bulunması
  eserin değerini düşürmez. Bilakis bu durum eserin muhakkikler
  nezdinde değerini artırır. Bu ise içerisindeki hadislerle ihticac
  edilmesi için telif edilmiş olan diğer Sünen türü kitaplarında olmayan
  bir durumdur. Bundan dolayı kitaba içerisindeki zayıf ve uydurma
  hadislerden dolayı gereken önem verilmemekte ve hafife alınmaktadır.
  Bu sebebten Sünen-i İbn Mâce de muhakkikler nezdinde
  diğer Sünen türü kitaplarına nazaran değeri düşüktür.
  4-Sünen-i Dârekutnî’nin hadislerinin çokluğu. Bu sayıyı Sünen-i
  Erbaa’dan en-Nesâî dışında kimse geçememiştir. en-Nesâî’de yaklaşık
  olarak 5720 hadis vardır. Dârekutnî’deki hadis sayısı ise yaklaşık
  olarak 5687’dir. Bu rakam Ebû Dâvud’da 5274 ve İbn Mâce’de
  4341’dir.
  Müellif daha sonra “Sünen-i Dârekutnî Konusunda Yapılan Çalışmalar”
  75 başlığı altında şunları söyler: Bu çalışmalardan bir kısmını
  zikrederek özellikle muhaddis, hâfız Ebû Muhammed Abdillah b.
  Yahya el-Gassanî el-Cezâirî Dımeşkî (Ö.682)’nin “Sünen-i
  Dârekutnî’nin Zayıf Hadislerinin Tahrici” isimli eseri hakkında şunları
  söyler: “Kitabın müellifi Sünen-i Dârekutnî’nin zayıf hadislerini bildirmiş
  çoğunlukla zayıf kabul ettiği bütün hadislerin zayıflık noktalarını
  açıklamıştır. Yaklaşık olarak zayıf dediği hadislerin toplamı
  870 kadardır.76 Cezâirî’nin zayıflığını belirtmek için vermiş olduğu
  74 s. 258-59
  75 s.260
  76 Yazma eserle ben –Sünen- kitabını karşılaştırdım. Bunun neticesinde -Sünen- de 4.
  ciltte, üçüncü cilt, sayfa 211’den dördüncü cilt sayfa 200’e geçildiği, ve bu durumun
  sayfa 220’e kadar devam ettiği, daha sonra tekrar üçüncü cilt sayfa 216’da
  Kitabu’n-Nikah’a dönüldüğü, ve burada bir hadis rivâyet edilmiş olduğu ve –etAbdu’l-
  Fettah Ebû GUDDE
  328
  hadisler, bazen Dârekutnî’nin bizzat o konuda Sünen’de vermiş olduğu
  bilgiler olmakta veya Dârekutnî’nin Sünen dışındaki sözlerinden
  alınmış olmaktadır. Bu durum müellif Cezâirî’nin görüşüne göre
  değişiklik arzetmektedir.”
  Dr. Ruheylî daha sonra “Sünen İsimli Kitabında İmam
  Dârekutnî’nin Metodu ve Hadislerinin Derecesi”77 başlığı altında şu
  bilgileri verir:
  “İmam Dârekutnî’nin hedefi kendisiyle ihticac edilecek sahîh ve
  hasen hadisleri bir araya getirmek olmadığından Sünen-i Dârekutnî
  ile ilgili olarak bu durum bazı alimler nezdinde şöhret bulmuştur.
  Bunun böyle olmadığını açıklayanlardan birisi de İbn Abdi’l-Hâdi’dir.
  O Sünen-i Dârekutnî’deki bir hadisi zayıf kabul ederek şöyle der: “O
  hadis; münker, isnadı zayıf ve çok zayıf, ihticac için elverişsiz, meşhur
  hadis imamları onu tashih etmemiş ve muhakkik alimlerden hiç
  birisi o hadise güvenmemişken nasıl olurda bu eserde yer alır;? Bilakis
  bu hadisi Dârekutnî gibi birisi garib sünnetleri toplamış olduğu
  Sünen’inde rivâyet etmektedir. Eserinde zayıf, münker hatta mevzû
  hadislere bile sık sık yer vermekte ve hadisin illetini, hadisin zayıflığını
  ve reddedilmesini kitabın bazı yerlerinde açıklamıştır.”78
  Dârekutnî, -ara sıra ihticac edilebilen hadis tahriç etse de- ekseriyetle
  onun Sünen’i ihticac edilmeyen hadisler için telif edilmiş olduğundan
  Dârekutnî bu eserinde üç şeye dikkat etmiştir. Bunlar:
  1-İlelu’l-hadis,
  2-Fıkıh,
  3-Ricâl hakkında cerh ve ta’dil bilgisi.
  Sünen-i Dârekutnî’ye, hadislerin illetlerini ortaya çıkarmak açısından
  baktığımızda gerçekte, bu kitabın ilelü’l-hadis kitaplarına çok
  yakın olduğundan kuşku duymayız.
  Öyle ki, Dârekutnî’nin bu Sünen’ini İbn Ebî Hatim, İbnu’l-
  Medini’nin “İlel” i ve Dârekutnî’nin kendi eseri olan “İlel”i gibi eserler
  arasında zikreden kimseleri yadırgamam. Bu iddia delilsiz gibi görünebilir
  ancak, aşağıda bunun delillerini ortaya koyacağım:
  1-İlel türü kitapların bir çok özellikleri bu eserde toplanmıştır.
  Bu vasıf eserde öyle belirgindir ki hiçbir sayfa bundan hali değildir.
  Tahriç- te 49/b olduğu gibi Kitabu’n-Nikah diye başlığı zikretmiş olması, dikkatimi
  çekti. Abdu’l-Fettah dedi ki: Bu eser bir cilt olarak Beyrut’ta basılmıştır. 380 sayfa
  olan bu eseri Dâru’l Âlemi’l-Kütüb, Riyad’da Eşref b. Abdi’l-Maksûd b. Abdi’r-
  Rahîm kontrolünde basmıştır. Bu eserde zayıf hadislerin sayısı 749’dur. Bu eserle,
  mezkûr eser arasında büyük farklar vardır. 121 aded hadis eksiktir. Bu hususun
  tahkîk ve açıklığa kavuşturulmaya ihtiyacı vardır.
  77 s. 273 ve 275
  78 es-Sârimu’l-Münkî, s. 12
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  329
  Mesela:
  A-Şübrüme v.d.. hadislerinde olduğu gibi bazen hadisi takviye
  etmek için hadisin bir çok tariki bir araya getirilmiş olsa da bir hadisin
  değişik tarikleri bir araya getirilmiştir.,
  B-İrsal, inkita’, mevkûf veya diğer hadis türlerinin zayıflık noktalarını
  açıklanmakta,
  C-Gerekli hallerde tarikler arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır.
  2-Zayıflıklarını açıkladığı ve illetini izah ettiği hadislere nispetle
  sahîh veya hasen olarak hükmettiklerine bakılırsa birici kısım hadisler
  –illetli ve zayıf olanlar- çok daha fazladır. Bundan dolayı kişi, şu
  veya bu sebebten dolayı müellif bu metottan ara sıra sapsa da müellifin
  esas gayesinin bablara göre fıkhî hadislerin ilelini ortaya koymak
  olduğunda tereddüt etmez.
  Eğer gaye bu değilse niçin hadiste hâfız ve imam olan
  Dârekutnî, zayıf, çok zayıf v.b. hadisleri sünen başlığı altında bütün
  bölümlerde sahîh hadislerin yerine getirsin? Halbuki o, Allah’ın kitabından
  sonra en doğru olan Sahîh-i Buharî ve Müslim’i tenkit etmiştir.!
  Yine bazı bölümlere bakılırsa kişiye, müellifin o babı tam olarak
  bitirmediği aşikar olmaktadır. O ve ilgili bölümde bu konuda zikrettiği
  hadislerin yalnızca illetini vermekle yetinmektedir. Buna dair bazı
  örnekler:
  Dârekutnî, Sünen79 de “Namazda Kahkaha İle Gülme Hadisleri
  ve İlletleri” bölümünde buna dair hadisleri getirir ve yaklaşık 16 sayfa
  bu hadislerin illetlerini belirtir. Yine Sünen’de Peygamber’den
  (s.a.v.) rivâyet edilen “İki Kulağın Baş’tan Sayılması”80 bölümünde 10
  sayfadan fazla konuyla alakalı hadisleri verir ve bunların illetlerini
  açıklar. Bu babtaki birinci hadis için şunları söyler: “Bu bir vehimdir.
  Bu ve diğer hadislerin hiç birisi sahîh değildir. Ben bunların illetlerini
  açıkladım.” O bu bölümde bir tane bile sahîh hadis getirmemiştir.
  Müellif Dayfullah “Önceki İncelemeler Neticesinde -Sünen- deki
  Sahîh ve Hasen Konusu ve Dârekutnî’nin Susmuş Olduğu Hadislerin
  Hükmü Etrafında Varmış Olduğum Neticelerle Alakalı Genel Gözlem ve
  Neticelerin Beyanı”81 bölümünde şöyle der: Bu neticeleri aşağıdaki
  gibi topluyorum:
  1-Dârekutnî’nin, yaklaşık olarak 520 tane hadisi zayıf olarak
  kabul ettiği hadisler,
  79 Dârekutnî, Sünen, I, 116
  80 Dârekutnî, Sünen, I, 97.
  81 s. 295-97 ve 310
  Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE
  330
  2-Dârekutnî’nin konuşmayıp sustuğu yaklaşık 380 hadisin bulunduğu
  grup,
  3-Dârekutnî’nin sıhhatine, hasenliğine veya sıhhatine dair karar
  verdiği 188 hadisin bulunduğu grup,
  4-el-Cezâirî’nin zayıf gördüğü yaklaşık 870 hadisin bulunduğu
  grup,
  5-Dârekutnî’nin hüküm verdiği veya vermediği el-Cezâirî’nin bildirmediği
  yaklaşık 383 zayıf hadis grubu,
  6-Dârekutnî’nin hiç sahîh bir rivâyet zikretmediği bölümler. Bu
  bölümlerin sayısı yalnız birinci ciltte yaklaşık olarak 34 adettir.
  7-Ekseriyeti zayıf hadis olan bölümler. Bu zayıf hadislerin bazısının
  zayıflığını belirtmiş ve bazıları hakkında susmuştur. “Kimin
  İmamı Varsa İmamın Kıraatı Cemaatın Kıraatıdır Hadisi ve Bununla
  İlgili İhtilaflı Rivâyetler”82 bölümünde olduğu gibi burada 33 tane hadis
  rivâyet etmiş ve 24 tanesini zayıf kabul etmiştir. Yine “Abdest Bozan
  Şeylerin Sıfatı, Temas ve Öpücük Hakkında Rivâyet Edilenler”83
  bölümünde 46 tane hadis rivâyet etmiştir. Bu rivâyetler hakkında “
  30’dan fazlası zayıftır. Diğerleri ise araştırmaya muhtaçtır. İçerisinde
  sahîh hadisler de vardır.” demiştir.
  8-Dârekutnî’nin hiç zayıf hadis zikretmediği bölümler. “Uyumak,
  Yemek İçmek Veya İçmek İhtiyacı Hisseden Cünüp Kişinin Nasıl Hareket
  Edeceği Babı”84 gibi. Dârekutnî bu bölümde 3 tane sahîh hadis
  rivâyet etmiştir. “Peygamber’in (s.a.v.) “Su sudandır” 85 sözünün neshi
  bölümü gibi. Burada iki tane hadis rivâyet etmiştir. Bunlardan birisi
  sahîh diğeri ise zayıftır. Ancak zayıf olan hadisin de şahitleri vardır.
  “Oturarak Uyuyanın Abdestinin Bozulmayacağı”86 bölümü. Bu bölümde
  rivâyet etmiş olduğu üç hadisin üçü de sahîhtir. “İki Secde
  Arasında Teşehhüd İçin Oturuş Şekli”87 bölümünde keza üç hadis
  rivâyet etmiş üçü de sahîhtir.
  9-Sünen’deki metruk kişilerin rivâyet etmiş oldukları hadislerdir.
  Bu şahıslardan rivâyet edilen sayı yaklaşık olarak 231’dir.
  Dârekutnî bu hadislerden yalnızca 99 tanesinin terk edileceğini söylemiş
  geriye kalan 132 hadis hakkında terk edilmelerinin sebebini
  açıklamayıp susmuştur.
  10-Bu neticeler: hadislerin bazılarının incelenmesi ve tahriç neticesinde
  olmayıp bilakis dış görünüş itibarıyladır.
  82 Dârekutnî, Sünen, I/323
  83 Dârekutnî, Sünen, I/133
  84 Dârekutnî, Sünen, I/125
  85 Dârekutnî, Sünen, I/126
  86 Dârekutnî, Sünen, I/130
  87 Dârekutnî, Sünen, I/349
  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1
  331
  11-Haklarında bir şey söylemediği sahîh hadisler.
  12-Kütüb-i Sitte imamlarının veya Şeyheyn’in veya ikisinden birisinin
  tahriç ettiği ve ekserisi hakkında susmuş olduğu 297 hadis.
  Sünen’inde haklarında sahîh veya hasen olarak hükmetmiş olduğu
  hadislerin sayısı ise 174’dür.
  SONUÇ
  Bu çalışmada vurgulandığı gibi Dârekutnî, Sünen’ini kesinlikle
  sünnetten kendisiyle ihticac edilenleri bir araya getirmek gayesi ile
  değil, bizatihi delil olarak kullanılan hadisleri bir araya getirmek gayesi
  ile yazmıştır. Kanaatimce Dârekutnî, eserini daha önce “Sünen-i
  Dârekutnî’nin Konusu” kısmında geçtiği gibi kendileriyle ihticac edilmeyen
  zayıf ve mevzu hadisleri bir araya getirmek için telif etmiştir.
  Araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuca göre kitapta tekrar
  edilen zayıf hadislerin toplam sayısı araştırmaksızın 4700’e ulaşmaktadır.
  Bu da İbn Teymiye, Zeylâî gibi bazı imamlardan naklettiğim
  sözleri doğrulamaktadır. Hakkında susmuş olduğu hadisler içerisinde
  de sahih, zayıf ve uydurma olan hadisler vardır.
  Muhakkak Allah doğruya ulaştırandır. Kolay ve basit olarak size
  takdim ettiklerimden sonra Sünen-i Dârekutnî’nin durumu hakkındaki
  bilgi tamamlanmış oldu. Allah muvaffak edendir.
  Yardımından ve fazlından dolayı Allah’a hamd, efendimiz, nebîmiz
  Muhammed (s.a.v.), âline, ashabına ise salât ve selâm olsun.
+ Yorum Gönder