Konusunu Oylayın.: Kutsal metinlerde iş ahlakı: Kur'an-ı kerim örneği

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kutsal metinlerde iş ahlakı: Kur'an-ı kerim örneği
 1. 11.Nisan.2011, 15:57
  1
  Misafir

  Kutsal metinlerde iş ahlakı: Kur'an-ı kerim örneği

 2. 11.Nisan.2011, 16:45
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Kutsal metinlerde iş ahlakı: Kur'an-ı kerim örneği
  KUTSAL METİNLERDE İŞ AHLAKI: KUR’AN
  -I KERİM ÖRNEĞİ

  Doç. Dr. Muzaffer AYDEMĠR

  Bilecik Üniversitesi,


  ÖZET
  İŞ ahlakı son birkaç on yıldır araŞtırmacılar ve uygulamacılar arasında devam eden bir
  tartıŞma konusudur. Sıkça yaŞanan skandallar bilim insanlarının iŞ ahlakı alanına olan ilgisini
  önemli ölçüde arttırmıŞtır. Son zamanlarda iŞletmelerin ve üst düzey işletme yöneticilerinin
  tartışmalı uygulamalarının ve iş ahlakı alanındaki başarısızlıklarının medyada ses getirecek
  şekilde yer bulmasının da etkisiyle, iŞ ahlakı alanına olan ilgi artmıştır. Söz konusu
  gelişmelerle ilgili tartışmalara paralel olarak, bilim insanları ve uygulamacılar iş çevresinde
  ahl
  aki davranışların nasıl sağlanacağı konusunda bir arayışa girmişlerdir.

  Bazı bilim insanları dini inançların, iş ahlakı için uygun bir temel oluşturup

  oluşturamayacağını tartışmaya başlamışlardır. Bu bilim insanları, dinin iş ahlakından ayrı
  düşünülmesinden daha çok, iş ahlakının dini kendisi için sağlıklı bir temel olarak
  değerlendirmesi gerektiği görüşünü ileri sürmektedirler. Bunlar, insanların ekonomik kararlar
  verirlerken dine dayanmalarının engellenmesinin geçerli bir nedeninin olmadığını
  belirtmekted
  irler. Bu nedenle de, iş ahlakının kilit dini değerleri alarak, daha bütünleşmiĢ,

  ilginç ve özerk bir alan olması gerektiğini savunmaktadırlar.

  Bu bağlamda, mevcut çalışma, Kur‟an‟ı incelemekte ve örneğin “Kur‟an ahlaka aykırı insan
  davranışlarının ve iş uygulamalarının temel nedenlerini nasıl açıklamaktadır?”, “Kur‟an bu tür
  ahlaka aykırılıkları çözmek veya önlemek için neler önermektedir?” ve “Genel olarak  Kur‟an‟ın iş ahlakına genel yaklaşımı nedir?” gibi bazı önemli sorulara cevaplar aramaktadır.


  KUR’AN’DA AHLAK VE İŞ AHLAKI

  Kur‟an
  , İslam dininin asıl kaynağıdır. Kur‟an‟da 114 sure ve 6236 ayet vardır (Yıldırım,


  1998: 2).


  Kur‟an‟dan sonra Ġslam ahlakı konusundaki en önemli kaynak ise, Hz. Peygamberin

  hadisleridir (Kılıç, 2005: 5).

  Çalışmanın bu kısmında Kur‟an‟da ahlak ve iş ahlakı olgusu incelenmiĢtir. Bu amaçla, Türkçe
  Kur‟an tercümelerinden yararlanılarak ahlak ve iş ahlakı ile ilgili ayetler çıkarılmıĢ; söz
  konusu ayetler konularına göre sınıflandırılmış ve daha sonra da, Kur‟an‟ın ahlak ve iş ahlakı
  ile ilgili yaklaşımı belirlenmeye çalışılmıştır.
  Bu kısımda, ilk olarak Kur‟an‟ın konuya nasıl yaklaştığı ele alınacak; ikinci olarak, Kur‟an‟a
  göre, ahlaka ve iş ahlakına aykırı davranışlara yol açan temel faktörlerin neler olduğu
  tartıĢılacak ve son olarak da, Kur‟an‟ın ahlaka ve iş ahlakına aykırı davranışlar konusunda
  sunduğu çözüm değerlendirilecektir.
  Kur’an’ın Ahlaka ve İş Ahlakına Genel Yaklaşımı
  Kur‟an
  , dünya ve ahiret hayatına bir bütün olarak bakmakta ve insan davranıĢlarını da bu

  bütünlük içinde ele almaktadır. Aşağıdaki analizlerden de anlaĢılabileceği gibi, Kur‟an ahiret

  hayatını kazanmaya odaklanmış; her düşüncesinde ve hareketinde adaleti ve ahlakı ön planda
  tutan; insanların malını haksız yere yemek bir tarafa, gerektiğinde sahip olduğu serveti ihtiyaç
  sahipler
  iyle paylaşan ve serveti (dolayısıyla da, ekonomiyi ve ticareti) dünya ve ahiret
  saadetine ulaşmada bir vesile olarak gören bir insan modeli hedeflemektedir.

  ġimdi kısaca Kur‟an‟da ahlak ve iş ahlakı ile ilgili olarak ele alınan belli başlı konuları

  sıralayalım:
  Faiz ve Zekât.
  Ahlak ve iĢ ahlakı ile ilgili konu baĢlıklarından birisi, faiz ve zekâttır. Kur‟an

  sadaka ve zekâtı açıkça emretmekte, faizi ise yasaklamaktadır. Kur‟an‟da faizin “haram”
  olduğu vurgulanmakta (2/275, 278, 279; 4/130) ve özetle, “Allah alışverişi helal, faizi haram
  kılmıĢtır” (2/275) denilmektedir. Bazı ayetlerde, “faiz” ile “sadaka / zekât” birlikte ele
  alınmakta (2/276, 277; 30/39) ve “Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır” (2/276)
  denilmektedir. Söz konusu karĢılaĢtırma ile okuyucuya “faizle insanların paralarını haksız
  yere yemek bir tarafa, sizler ihtiyaç sahiplerine sadaka / zekât şeklinde karşılıksız yardımlar
  yapmalısınız! Çünkü siz servetin gerçek sahibi değil, emanetçilerisiniz!” vurgusu
  yapılmaktadır.
  Kur‟an ayrıca “Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri sadaka olarak
  vermeye kalkıĢmayın!” (2/267) uyarııile sadakanı iyi mallardan verilmesi gerektiğnin
  altııçzerken, işahlakıa da öemli bir gödermede bulunuyor: Eğer sadaka gibi (sevap
  dışında) herhangi bir karĢılık beklenmeyen davranıĢlara konu olacak şeyler, iyi ve kaliteli
  olması gerekiyorsa, karşılığında bir ücret alınan ticari mal ve hizmetlerin iyi ve kaliteli olması
  gerekmez mi?
  Yalancı Şahitlik, Suçu Başkalarına Atma, Aldatma ve Adalet.
  Kur‟an‟da ahlakla ilgili

  diğer önemli bir konu başlığı ise, “adalet”tir. Kur‟an‟da, adalete aykırı davranıĢ ve
  uygulamalar anlatıldıktan sonra, adalete vurgu yapılmaktadır.
  Kur‟an yalancı şahitliği yasaklamakta (4/135; 5/8) ve doğru şahitlik yapmayı emretmektedir
  (65/2, 70/33). Örneğin; “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın
  aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.
  (şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine
  de daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (Ģahitlik ederken
  gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan
  hakkıyla haberdardır.” (4/135)
  “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler
  olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah‟a karşı
  gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah‟a karĢı gelmekten sakının. ġüphesiz Allah,
  yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (5/8)
  Kur‟an, anlaĢmalara uymayı, verilen sözü ve yeminleri tutmayı emreder (16/91, 92, 94, 95;
  17/34; 61/2, 3; 70/32).
  Kur‟an, iftirayı, suçsuz insanlar üzerine suç atmayı da yasaklamaktadır: “Kim bir hata iĢler
  veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık
  bir günah yüklenmiş olur.” (4/112)
  Kur‟an, hilekârlığı (6/123), yol kesmeyi (29/29), karaborsacılığı (34/19), doğruluğundan emin
  olunmayan bilginin yayılarak insanlara zarar verilmesini (49/6) ve rüşveti (2/188) yasakladığı
  gibi, işlerin doğru ve düzgün bir şekilde yapılmasını da emreder. (34/10, 11)
  Kur‟an, adaletle karar vermeyi, adaletle yönetmeyi ve kaynakları adaletle dağıtmayı emreder
  (4/58; 5/42; 16/76; 38/24). Örneğin, “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve
  insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.” (4/58)
  Kur‟an, yöneticilere itaati emrederken, Kuran‟ın hükümlerine aykırı emirlere itaati de
  yasaklıyor: “Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin. Peygamber‟e itaat edin ve sizden olan
  idarecilere de itaat edin. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah‟a ve
  ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin (Kur‟an‟a ve sünnete  bakın).”

  (4/59) Bu ayette, yönetilenlerin yöneticilerden gelen ahlaka aykırı emirlere

  uymamaları gerektiği belirtilmektedir. Her insan kendisine emredilen işin ahlaka
  uygunluğunu ölçüp tartmak durumundadır… “ġüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı,
  yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp
  tutasınız diye size öğüt veriyor.” (16/90)
  Ölçüyü ve tartıyı tam yapma.
  Kur‟an‟da sıklıkla dile getirilen diğer bir önemli konu da, ölçü

  ve tartıda adalettir. Kur‟an “ölçü ve tartıda haksızlık yapmamayı”, “ölçü ve tartıda adaleti
  gözetmeyi” emretmektedir (6/159; 7/85; 11/84, 85; 17/35; 26/181, 182, 183; 55/8, 9). Kur‟an
  aĢağıdaki ayet ile ölçüde ve tartıda hile yapmanın ne kadar “yanlış” ve “aksı”bir uygulama
  olduğnu açıç götermektedir: “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar
  insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir Ģey ölçüp
  yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.” (83/1, 2, 3) Bu ayet okuyucuya adeta,
  “kendini karĢıdaki insanın yerine koy ve yeniden düşün!” diyor.
  “Ölçüde ve tartıda adalet” ilkesini sadece “terazi” ile yapılan tartma iĢlemiyle sınırlı ve dar bir
  şekilde değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bu ilke, “işe alma” ya da “terfi” gibi kararlarda
  adaletli davranmadan, “haksız rekabetten kaçınmaya” kadar bir dizi durumda yol gösterici
  olabilecek genel bir ilkedir.
  Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak, Kur‟an‟ın ahlaka aykırı davranışları ele alırken
  izlediği yaklaşımın öne çıkan iki özelliğinden söz edilebilir: 1) Kur‟an sadece ahlaka aykırı
  olan “yanlış” davranışarısıalamakla kalmamakta, söz konusu yanlış davranıĢların yerine
  konması gereken “doğru” davranıĢları da göstermektedir. 2) Üstelik “yanlış” davranışı neden
  yanlıĢolduğnu da, bireysel ve toplumsal sonuçlarını vurgulayarak açıklamaktadır.
  Kur’an’a Göre Ahlaka Aykırı Davranışların ve Uygulamaların Nedenleri


  Kur‟an‟daki anlatımdan, ahlaka aykırı davranıĢlara yol açan temel nedenin (başat faktörün),

  “daha çok kazanç elde etme hırsı” ve “kazanamama korkusu ya da açlık endişesi” olarak
  ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, ahlaka aykırı davranışların “rızık” olgusuyla,
  (daha geniş bir ifadeyle, ekonomi ile) yakından ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
  Kur‟an, (dünyadaki varlık nedenini unutmuş) insanın çok hırslı olduğunu (70/19), malı
  (89/20) ve servet biriktirmeyi çok sevdiğini (70/17, 18) ve bu nedenle de, ihtiyaç sahiplerine
  mallarından yedirmediğini (89/17; 74/44), yoksulu doyurma konusunda birbirini teşvik
  etmediğini (69/34; 89/18; 107/2, 3) ve hatta en ufak bir yardıma dahi engel olduğunu (107/7)
  vurgulamaktadır.
  Kur‟an, farklı bağlamlarda insana “daha çok kazanma hırsıyla ya da açlık endiĢesi ile ahlak
  dıĢı yollara sapma!” mesajı vermektedir. Bu konudaki örneklerden bazılarını aşağıdaki şekilde
  özetlemek olanaklıdır:
  Örnek 1:
  Rızık endişesi ile ahlaksızlık yapmayın!

  Medyen halkına da kardeĢleri ġu‟ayb‟ı peygamber gönderdik. O, şöyle dedi: “Ey
  kavmim! Allah‟a kulluk edin. Sizin O‟ndan baĢka hiçbir ilâhınız yoktur. Ölçüyü ve
  tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuĢatıcı
  bir günün azabından korkuyorum. (11/84)
  Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. insanların eşyalarını (mallarını ve
  haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.  (11/85)
  alıntı.... 3. 11.Nisan.2011, 16:45
  2
  Silent and lonely rains  KUTSAL METİNLERDE İŞ AHLAKI: KUR’AN
  -I KERİM ÖRNEĞİ

  Doç. Dr. Muzaffer AYDEMĠR

  Bilecik Üniversitesi,


  ÖZET
  İŞ ahlakı son birkaç on yıldır araŞtırmacılar ve uygulamacılar arasında devam eden bir
  tartıŞma konusudur. Sıkça yaŞanan skandallar bilim insanlarının iŞ ahlakı alanına olan ilgisini
  önemli ölçüde arttırmıŞtır. Son zamanlarda iŞletmelerin ve üst düzey işletme yöneticilerinin
  tartışmalı uygulamalarının ve iş ahlakı alanındaki başarısızlıklarının medyada ses getirecek
  şekilde yer bulmasının da etkisiyle, iŞ ahlakı alanına olan ilgi artmıştır. Söz konusu
  gelişmelerle ilgili tartışmalara paralel olarak, bilim insanları ve uygulamacılar iş çevresinde
  ahl
  aki davranışların nasıl sağlanacağı konusunda bir arayışa girmişlerdir.

  Bazı bilim insanları dini inançların, iş ahlakı için uygun bir temel oluşturup

  oluşturamayacağını tartışmaya başlamışlardır. Bu bilim insanları, dinin iş ahlakından ayrı
  düşünülmesinden daha çok, iş ahlakının dini kendisi için sağlıklı bir temel olarak
  değerlendirmesi gerektiği görüşünü ileri sürmektedirler. Bunlar, insanların ekonomik kararlar
  verirlerken dine dayanmalarının engellenmesinin geçerli bir nedeninin olmadığını
  belirtmekted
  irler. Bu nedenle de, iş ahlakının kilit dini değerleri alarak, daha bütünleşmiĢ,

  ilginç ve özerk bir alan olması gerektiğini savunmaktadırlar.

  Bu bağlamda, mevcut çalışma, Kur‟an‟ı incelemekte ve örneğin “Kur‟an ahlaka aykırı insan
  davranışlarının ve iş uygulamalarının temel nedenlerini nasıl açıklamaktadır?”, “Kur‟an bu tür
  ahlaka aykırılıkları çözmek veya önlemek için neler önermektedir?” ve “Genel olarak  Kur‟an‟ın iş ahlakına genel yaklaşımı nedir?” gibi bazı önemli sorulara cevaplar aramaktadır.


  KUR’AN’DA AHLAK VE İŞ AHLAKI

  Kur‟an
  , İslam dininin asıl kaynağıdır. Kur‟an‟da 114 sure ve 6236 ayet vardır (Yıldırım,


  1998: 2).


  Kur‟an‟dan sonra Ġslam ahlakı konusundaki en önemli kaynak ise, Hz. Peygamberin

  hadisleridir (Kılıç, 2005: 5).

  Çalışmanın bu kısmında Kur‟an‟da ahlak ve iş ahlakı olgusu incelenmiĢtir. Bu amaçla, Türkçe
  Kur‟an tercümelerinden yararlanılarak ahlak ve iş ahlakı ile ilgili ayetler çıkarılmıĢ; söz
  konusu ayetler konularına göre sınıflandırılmış ve daha sonra da, Kur‟an‟ın ahlak ve iş ahlakı
  ile ilgili yaklaşımı belirlenmeye çalışılmıştır.
  Bu kısımda, ilk olarak Kur‟an‟ın konuya nasıl yaklaştığı ele alınacak; ikinci olarak, Kur‟an‟a
  göre, ahlaka ve iş ahlakına aykırı davranışlara yol açan temel faktörlerin neler olduğu
  tartıĢılacak ve son olarak da, Kur‟an‟ın ahlaka ve iş ahlakına aykırı davranışlar konusunda
  sunduğu çözüm değerlendirilecektir.
  Kur’an’ın Ahlaka ve İş Ahlakına Genel Yaklaşımı
  Kur‟an
  , dünya ve ahiret hayatına bir bütün olarak bakmakta ve insan davranıĢlarını da bu

  bütünlük içinde ele almaktadır. Aşağıdaki analizlerden de anlaĢılabileceği gibi, Kur‟an ahiret

  hayatını kazanmaya odaklanmış; her düşüncesinde ve hareketinde adaleti ve ahlakı ön planda
  tutan; insanların malını haksız yere yemek bir tarafa, gerektiğinde sahip olduğu serveti ihtiyaç
  sahipler
  iyle paylaşan ve serveti (dolayısıyla da, ekonomiyi ve ticareti) dünya ve ahiret
  saadetine ulaşmada bir vesile olarak gören bir insan modeli hedeflemektedir.

  ġimdi kısaca Kur‟an‟da ahlak ve iş ahlakı ile ilgili olarak ele alınan belli başlı konuları

  sıralayalım:
  Faiz ve Zekât.
  Ahlak ve iĢ ahlakı ile ilgili konu baĢlıklarından birisi, faiz ve zekâttır. Kur‟an

  sadaka ve zekâtı açıkça emretmekte, faizi ise yasaklamaktadır. Kur‟an‟da faizin “haram”
  olduğu vurgulanmakta (2/275, 278, 279; 4/130) ve özetle, “Allah alışverişi helal, faizi haram
  kılmıĢtır” (2/275) denilmektedir. Bazı ayetlerde, “faiz” ile “sadaka / zekât” birlikte ele
  alınmakta (2/276, 277; 30/39) ve “Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır” (2/276)
  denilmektedir. Söz konusu karĢılaĢtırma ile okuyucuya “faizle insanların paralarını haksız
  yere yemek bir tarafa, sizler ihtiyaç sahiplerine sadaka / zekât şeklinde karşılıksız yardımlar
  yapmalısınız! Çünkü siz servetin gerçek sahibi değil, emanetçilerisiniz!” vurgusu
  yapılmaktadır.
  Kur‟an ayrıca “Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri sadaka olarak
  vermeye kalkıĢmayın!” (2/267) uyarııile sadakanı iyi mallardan verilmesi gerektiğnin
  altııçzerken, işahlakıa da öemli bir gödermede bulunuyor: Eğer sadaka gibi (sevap
  dışında) herhangi bir karĢılık beklenmeyen davranıĢlara konu olacak şeyler, iyi ve kaliteli
  olması gerekiyorsa, karşılığında bir ücret alınan ticari mal ve hizmetlerin iyi ve kaliteli olması
  gerekmez mi?
  Yalancı Şahitlik, Suçu Başkalarına Atma, Aldatma ve Adalet.
  Kur‟an‟da ahlakla ilgili

  diğer önemli bir konu başlığı ise, “adalet”tir. Kur‟an‟da, adalete aykırı davranıĢ ve
  uygulamalar anlatıldıktan sonra, adalete vurgu yapılmaktadır.
  Kur‟an yalancı şahitliği yasaklamakta (4/135; 5/8) ve doğru şahitlik yapmayı emretmektedir
  (65/2, 70/33). Örneğin; “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın
  aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.
  (şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine
  de daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (Ģahitlik ederken
  gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan
  hakkıyla haberdardır.” (4/135)
  “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler
  olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah‟a karşı
  gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah‟a karĢı gelmekten sakının. ġüphesiz Allah,
  yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (5/8)
  Kur‟an, anlaĢmalara uymayı, verilen sözü ve yeminleri tutmayı emreder (16/91, 92, 94, 95;
  17/34; 61/2, 3; 70/32).
  Kur‟an, iftirayı, suçsuz insanlar üzerine suç atmayı da yasaklamaktadır: “Kim bir hata iĢler
  veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık
  bir günah yüklenmiş olur.” (4/112)
  Kur‟an, hilekârlığı (6/123), yol kesmeyi (29/29), karaborsacılığı (34/19), doğruluğundan emin
  olunmayan bilginin yayılarak insanlara zarar verilmesini (49/6) ve rüşveti (2/188) yasakladığı
  gibi, işlerin doğru ve düzgün bir şekilde yapılmasını da emreder. (34/10, 11)
  Kur‟an, adaletle karar vermeyi, adaletle yönetmeyi ve kaynakları adaletle dağıtmayı emreder
  (4/58; 5/42; 16/76; 38/24). Örneğin, “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve
  insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.” (4/58)
  Kur‟an, yöneticilere itaati emrederken, Kuran‟ın hükümlerine aykırı emirlere itaati de
  yasaklıyor: “Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin. Peygamber‟e itaat edin ve sizden olan
  idarecilere de itaat edin. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah‟a ve
  ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin (Kur‟an‟a ve sünnete  bakın).”

  (4/59) Bu ayette, yönetilenlerin yöneticilerden gelen ahlaka aykırı emirlere

  uymamaları gerektiği belirtilmektedir. Her insan kendisine emredilen işin ahlaka
  uygunluğunu ölçüp tartmak durumundadır… “ġüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı,
  yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp
  tutasınız diye size öğüt veriyor.” (16/90)
  Ölçüyü ve tartıyı tam yapma.
  Kur‟an‟da sıklıkla dile getirilen diğer bir önemli konu da, ölçü

  ve tartıda adalettir. Kur‟an “ölçü ve tartıda haksızlık yapmamayı”, “ölçü ve tartıda adaleti
  gözetmeyi” emretmektedir (6/159; 7/85; 11/84, 85; 17/35; 26/181, 182, 183; 55/8, 9). Kur‟an
  aĢağıdaki ayet ile ölçüde ve tartıda hile yapmanın ne kadar “yanlış” ve “aksı”bir uygulama
  olduğnu açıç götermektedir: “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar
  insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir Ģey ölçüp
  yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.” (83/1, 2, 3) Bu ayet okuyucuya adeta,
  “kendini karĢıdaki insanın yerine koy ve yeniden düşün!” diyor.
  “Ölçüde ve tartıda adalet” ilkesini sadece “terazi” ile yapılan tartma iĢlemiyle sınırlı ve dar bir
  şekilde değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bu ilke, “işe alma” ya da “terfi” gibi kararlarda
  adaletli davranmadan, “haksız rekabetten kaçınmaya” kadar bir dizi durumda yol gösterici
  olabilecek genel bir ilkedir.
  Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak, Kur‟an‟ın ahlaka aykırı davranışları ele alırken
  izlediği yaklaşımın öne çıkan iki özelliğinden söz edilebilir: 1) Kur‟an sadece ahlaka aykırı
  olan “yanlış” davranışarısıalamakla kalmamakta, söz konusu yanlış davranıĢların yerine
  konması gereken “doğru” davranıĢları da göstermektedir. 2) Üstelik “yanlış” davranışı neden
  yanlıĢolduğnu da, bireysel ve toplumsal sonuçlarını vurgulayarak açıklamaktadır.
  Kur’an’a Göre Ahlaka Aykırı Davranışların ve Uygulamaların Nedenleri


  Kur‟an‟daki anlatımdan, ahlaka aykırı davranıĢlara yol açan temel nedenin (başat faktörün),

  “daha çok kazanç elde etme hırsı” ve “kazanamama korkusu ya da açlık endişesi” olarak
  ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, ahlaka aykırı davranışların “rızık” olgusuyla,
  (daha geniş bir ifadeyle, ekonomi ile) yakından ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
  Kur‟an, (dünyadaki varlık nedenini unutmuş) insanın çok hırslı olduğunu (70/19), malı
  (89/20) ve servet biriktirmeyi çok sevdiğini (70/17, 18) ve bu nedenle de, ihtiyaç sahiplerine
  mallarından yedirmediğini (89/17; 74/44), yoksulu doyurma konusunda birbirini teşvik
  etmediğini (69/34; 89/18; 107/2, 3) ve hatta en ufak bir yardıma dahi engel olduğunu (107/7)
  vurgulamaktadır.
  Kur‟an, farklı bağlamlarda insana “daha çok kazanma hırsıyla ya da açlık endiĢesi ile ahlak
  dıĢı yollara sapma!” mesajı vermektedir. Bu konudaki örneklerden bazılarını aşağıdaki şekilde
  özetlemek olanaklıdır:
  Örnek 1:
  Rızık endişesi ile ahlaksızlık yapmayın!

  Medyen halkına da kardeĢleri ġu‟ayb‟ı peygamber gönderdik. O, şöyle dedi: “Ey
  kavmim! Allah‟a kulluk edin. Sizin O‟ndan baĢka hiçbir ilâhınız yoktur. Ölçüyü ve
  tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuĢatıcı
  bir günün azabından korkuyorum. (11/84)
  Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. insanların eşyalarını (mallarını ve
  haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.  (11/85)
  alıntı....


+ Yorum Gönder