5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  İslam Dinimizde ilkler

  Müslümanların ilk yaptığı camii Küba Mescididir. İlk Cuma namazı da burada kılınmıştır. İlk yeryüzünde kılınan cenaze namazı Hz. Adem'e ait

  devamı?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye

  Cevap: İslam Dinimizde ilkler

  İSLAM'DA İLKLER

  İslâmda ilk bayrak, Huneyn muharebesinde kullanıldı Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptıRengi siyahtı
  - Rasûlullah efendimizin ilk sancak verdiği zât, amcası Hazret-i Hamza'dır. Sancağın rengi beyazdı
  - Kur'ân-ı kerîme ilk defa Mushaf ismini veren Hazret-i Ebû Bekir'dir
  - Emîr-ul Muminîn diye ilk önce isimlendirilen ve ilk kadı yani hâkim, Hazret-i Ömer’dir
  - İslâmda 75 sene kadılık yapan Şureyh bin Hâris Kindî’dirHazret-i Ömer onu ilk defa Kûfe’de kadı yaptı
  - İlk defa sabun yapan ve cinlere ilk hamamı yaptıran Suleyman aleyhisselâm'dır
  - İlk ata binen İsmail aleyhisselâmdır
  - İlk zırh yapıp giyen Dâvûd aleyhisselâmdır
  - Semânın ve yıldızların inceliklerinden ilk bahseden İdris aleyhisselâmdır
  - İlk nahv kitabını Hazret-i Ali'nin emriyle Hazret-i Ebul-Esved Duelî yazmıştır
  - Hadis ilmine dair ilk eser yazan Mâlik bin Enes hazretleridirBu eserin ismi Muvattâ'dır
  - Usûl-i fıkıha dâir ilk eseri yazan İmâm-ı Şâfiî hazretleridirEserin ismi Risâle'dir
  - İlk îmân eden mümin, Hazret-i Hatice’dir
  - İlk Musluman olan çocuk, Hazret-i Ali’dir
  - İlk İslâm’a gelen köle, Zeyd bin Harise’dir
  - Muslumanların ilk karargâhı, Dâr-ul Erkâm’dır
  - İlk kılıç çeken mücahit, Zubeyr bin Avvam’dır
  - Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dır
  - İlk hac emrini Hazret-i Ebû Bekir vermiştir
  - Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer’dir
  - İdamından önce 2 rekât namaz kılan, Hubeyb bin Adiy’dir
  - Medine’de ilk vefât eden mümin, Bakî Kabristanına ilk defin olunan ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen, Osman bin Maz’ûn’dur
  - İlk tabut, Zeyneb bint-i Cahş için yapıldı
  - İlk Medrese, Suffe’dir(Mescid-i Nebi’nin yanındaki sundurma)
  - İslâm’da ilk selâm veren, Ebû Zer-i Gıfârî’dir
  - Medine-i Munevvere’de ilk ezânı, Bilâl-i Habeşî okudu
  - İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer’dir
  - İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer’dir
  - Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer’dir
  - Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer’dir
  - Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman’dır
  - İlk kadın şehid, Hazret-i Sumeyye’dir
  - İlk erkek şehid, Hazret-i Yâsir’dir
  - İlk İslâm valisi, Yemen Valisi Bâzân’dır
  - İlk İslâm Kadısı, Necran bölgesine Hazret-i Ali’dir
  - Kur’ân-ı Kerîmin yanlış okunmasını engelleyen işaretleri koyan, Haccâc bin Yûsuf’tur
  - Kur’ân-ı Kerîm’e ilk noktalama işaretleri koyan, Yahya bin Ya’mer’dir
  - İlk düzenli posta teşkilatı, Hazret-i Muâviye zamanında kurulmuştur
  - İlk minare, Hazret-i Muâviye devrinde Amr bin As’ın yaptırdığı Fustat (Kahire) şehrinde’dir
  - İlk mihrap, Hazret-i Muâviye devrinde Şam Emevî Câmii’nde yapıldı
  - İlk kütüphâne, Hazret-i Muâviye devrinde yapıldı
  - İlk kütüphâne memuru, Hâlid bin Yezîd’dir
  - Filistin’e tayin edilen ilk kadı, Ubade bin Sâmid’dir
  - İlk kitap yazan Müslüman, İbni Cureyc’dir
  - Kıraat ilmi üzerine ilk kitap yazan, Basra’da Hârun bin Mûsâ el-Âver’dir
  - İlk İslâm tarihçisi, İbni İshâk’tır
  - İlk İslâm tarihi yazan, Ebû Musel Eş’arî’dir
  - İlk devletler hukuku kitabı, İmâm-ı Muhammed’in Siyer-i Kebîr’idirBunu Serahsî şerh etti
  - Mekke-i Mukerreme’de ilk ezânı Habib bin Abdurrahman okudu- İlk Câmi, Kuba Mescidi’dir
  - İlk Cumâ namazı, Kuba Mescidi’nde kılındı
  - Muslumanların ilk başşehri, Medine-i Munevvere’dir
  - İlk seriyye emîri, ilk defa “Emîr-ul muminin” diye hitap edilen ve ilk ganimet alan kumandan, Abdullah bin Cahş’dır
  - İlk gazâ, Bedir Gazâsı’dir
  - Bedir’de ilk şehid, Mihca’dır
  - Uhud’da ilk şehid, Abdullah bin Amr’dır
  - İlk vakıf, Peygamber Efendimizin kendi mülkü olan 7 hurmalıktır
  - Habeşistan’a ve Medine’ye zevcesiyle ilk hicret eden sahâbi, Ebû Seleme’dir
  - İlk yazılı antlaşma, Hicrî 1yılda Yahudilerle yapıldı
  - Valiler için konulan ilk ücret, Mekke valisi Attâb bin Esyed’e Rasûlullah Efendimiz tarafından verildi
  - Komutanlara ilk toprak, Peygamber Efendimiz tarafından Temim-i Dârî Radıyallahu anha verildi
  - Kâbe’ye karşı ilk namaz, vahiy üzerine Mescid-i Kıbleteyn’de kılındı
  - İlk türbe, Hucre-i Saâdet, sonra Bakî kabristanında ezvâc-ı tâhirât’ın kabirleri üzerine yapıldı
  - Rasûlullahın ilk halîfesi, Hazret-i Ebû Bekir’dir
  - Hazret-i Ebû Bekir’e ilk biat eden, Hazret-i U(ö)mer’dir
  - Kur’ân-ı Kerîmi mushaf hâlinde ilk toplayan Hazret-i Ebû Bekir’dir



+ Yorum Gönder