+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mehdi zamanında olacak önemli hadiseler nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mehdi zamanında olacak önemli hadiseler nelerdir?


 2. hande82
  Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ

  Cevap: Mehdi zamanında olacak önemli hadiseler nelerdir?


  Reklam  Cevap: Hz. Mehdi nin Çıkış Alametleri
  Hz. Mehdi’nin çıkış alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz (sav)’in pek çok hadisi bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere nakledilmiştir. Bu bölümde söz konusu hadislerin günümüzle olan bağlantıları incelenecektir. Bu hadislerin, içinde bulunduğumuz dönemin ortam ve şartlarını açıkça tarif ettiklerini ve çok yakın geçmişte arka arkaya gerçekleşen bazı kritik olayları mucizevi bir biçimde haber verdiklerini göreceğiz.
  Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi gerek Hz. Mehdi’nin çıkışı, gerekse kıyamet alametleri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleşmeleri belirli bir döneme işaret etmektedir. Ve tüm alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren sırayla ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi’nin yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. (En doğrusunu Allah bilir)
  Şimdi hadislerde bildirilen Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerini ana maddeler halinde inceleyelim.
  1) HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNİN ARKA ARKAYA MEYDANA GELMESİ
  2) FİTNELERİN ÇOĞALMASI
  3) HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞINDAN ÖNCE YAYGIN KATLİAMLAR MEYDANA GELMESİ
  4) DÜNYANIN HER YERİNİ KARIŞIKLIK VE KARGAŞANIN KAPLAMASI
  5) KADINLAR VE ÇOCUKLARIN DAHİ KATLEDİLDİĞİ FİTNELERİN YAŞANMASI
  6) HZ. MEHDİ YOLLARIN KESİLDİĞİ BİR DÖNEMDE ÇIKACAKTIR
  7) MÜSLÜMANLARA BASKININ ARTMASI
  MESCİD VE CAMİLERİN YIKILMASI
  9) HARAMLARIN HELAL SAYILMASI
  10) ALLAH’IN AÇIKÇA İNKAR EDİLMESİ (Allah’ı tenzih ederiz.)
  11) İRAN-IRAK SAVAŞI
  12) AFGANİSTAN’IN İŞGALİ
  13) ÇÖLDE BATAN ORDU HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR
  14) FIRAT’IN SUYUNUN KESİLMESİ
  15) RAMAZAN’DA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI
  16) KUYRUKLU YILDIZIN DOĞMASI
  17) KABE BASKINI VE KABE’DE KAN AKITILMASI
  18) DOĞU TARAFINDAN BİR ATEŞİN GÖRÜLMESİ
  19) SAHTE PEYGAMBERLERİN ÇOĞAL MASI
  20) DİNİN ŞAHSİ ÇIKARLAR İÇİN KULLANILMASI
  21) BÜYÜK VE HAYRET VERİCİ ŞEYLERİN MEYDANA GELMESİ
  22) GÜNEŞTEN BİR ALAMETİN BELİRMESİ
  23) BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLMASI
  24) DEPREMLERİN ÇOĞALMASI
  1) Hz. Mehdi’nin Çıkış Alametlerinin
  Arka Arkaya Meydana Gelmesi
  Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinin bildirildiği hadislerde, bu alametlerin arka arkaya, “bir tesbih taneleri” gibi meydana geleceği ifade edilmektedir. Gerçekten de bu alametler, birbiri ardınca ve Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği şekilde meydana gelmektedir. Hadislerde belirtildiği gibi, dünyanın dört bir yanında kargaşa ve anarşi artmakta, arka arkaya fitneler meydana gelmekte, katliamlar ve büyük felaketler yaşanmakta, yokluk ve açlık artmakta, insanlar büyük sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu alametlerin arka arkaya belirli bir dönem içinde gerçekleşiyor olması, Müslümanların asırlardır gelişini bekledikleri mübarek şahsın ortaya çıkışının çok yaklaştığını göstermektedir. (Allahualem)
  Ben Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali’ye dedim ki, “Bu işin önünde alametler var mıdır?” – ki Mehdi’nin zuhurunu kast ediyor- Dedi ki, “Evet.” Dedim, “Nedir onlar?” Dedi ki, “Beni Abbas’ın helakı, Süfyani’nin ortaya çıkması, Beyda’da batma.” Ben yine, “Bu işin uzamasından korkuyorum” dedim. Dedi ki, “Bu iş tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana gelir.”
  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 34)

  Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların artarda kopması gibi.
  (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)
  Çok acıklı durumlar ve elim manzaralar görülür. Fitneler arka arkaya devam eder…
  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 36)
  Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder…


  2) Fitnelerin Çoğalması
  Fitne kelimesi, insanların din konusundaki imtihanlarının şiddetlendiği olayları, ortam ve şartları tarif eder. İnsanların yaşam şartlarının güçleştiği, Allah’ın ve dinin çeşitli şekillerde yalanlanarak insanların imanlarının zayıflatılmaya, yok edilmeye çalışıldığı şiddetli imtihan ortamları İslami kaynaklarda fitne ortamı olarak tanımlanır.
  Aşağıdaki hadis de Hz. Mehdi’nin çıkışından önce müminlerin imanlarının zayıflayacağını ve buna sebep olacak hadiseleri haber vermektedir:
  Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bid’atlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anıl münker (iyiliği öğütleyip kötülükten men etme) imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir.
  (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)
  Eğer kısaca özetleyecek olursak, Hz. Mehdi öncesi şu olaylar belirecektir:
  1- Ölüm: Anarşi ve yaygın katliamlar neticesinde halkın can güvenliğinin kalmaması ve bunun meydana getirdiği tedirginlik ortamı.
  2- Açlık: Hayat pahalılığı sebebiyle meydana gelen geçim sıkıntısı. Felaketler ve doğal afetler sonucunda kıtlıkların, açlığın artması.
  3- Fitneler: Haramların küçük-büyük herkesin arasında, alabildiğince yaygınlaşması ve teşvik görmesi. Her türlü ahlaksızlığın herkesin gözleri önünde yapılması.
  4- Bid’atlerin ortaya çıkması: Dinin aslında olmadığı halde, sonradan ortaya çıkarılan adetlerin dinin esaslarıymış gibi kabul edilmesi.
  5- Dini anlatma imkanlarının kaybolması: İyiliğin emredilmesi ve kötülüğün engellenmesi, kısacası tebliğ imkanının kaybolması ile meydana gelen boşluk.
  Fitne ortamları sağlam imana sahip müminler için imanlarının, sabırlarının ve ahiretteki derecelerinin artmasına vesile olurken, zayıf ve yüzeysel imana sahip kimselerin ise imanlarını kaybetmelerine ya da daha da zayıflamalarına yol açar. İşte Hz. Mehdi bu tür bir fitne ortamının en yoğun ve şiddetli olarak yaşandığı bir dönemde ortaya çıkacaktır:
  Diğer bir hadiste de ahir zamanda “batı” tarafında karışıklık, fitne ve korku olacağı haber verilmektedir:
  Mağrib’de (batıda) karışıklıklar, fitneler ve korku olacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Fitneler çoğalacak.
  (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri,
  İmam Şarani, s. 440)
  Bir başka hadiste de Hz. Mehdi’nin her yere erişmiş çok yaygın bir fitne varken ortaya çıkacağı bildirilmektedir:
  Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: “Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi’dir” demesine kadar devam edecektir.
  (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
  Hadiste herkese ulaşacak, hızla yayılacak bir fitneden bahsedilmektedir. Yani herkesin haberdar olacağı, dine ve Allah’a karşı ortaya sürülen bir fitne insanların imanlarını hedef alacaktır. Günümüzde, Allah’ın varlığına ve yaratmasına karşı öne sürülen en büyük ve geniş çaplı akım materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak aldığı sözde bilimsel temel ise “evrim teorisi”dir. Hiçbir bilimsel ve mantıksal delile dayanmadığı, tamamen akıl ve bilim dışı olduğu halde, güçlü propaganda, aldatmaca ve göz boyama yöntemleriyle bu safsata dünya çapında belirli materyalist odaklar tarafından kitlelere empoze edilmeye çalışılmaktadır.
  Bugün evrim teorisinin gerek basın gerekse televizyon yoluyla hemen hemen girmediği hiçbir ev, bu teoriyi duymayan hiç kimse yok gibidir. Bu durum, bütün Batı dünyası için geçerli olduğu gibi bazı Müslüman ülkeler için de geçerlidir. Öyle ki ders kitaplarına bile sokulmuş olan bu teori, öne sürdüğü sayısız yalan ve göz boyamalarla daha çocuk yaşlardan itibaren telkin edilmekte, tesadüfler sonucunda meydana geldikleri, maymundan türedikleri gibi gülünç safsatalarla insanlar yanıltılmaktadır. İlkokullardan, üniversitelere kadar gençlerin evrimci yalanlarla beyinleri yıkanmaktadır.
  Dahası, Peygamberimiz (sav)’in hadisinde belirttiği gibi her yere nüfuz edecek ve hızla yayılacak böyle bir fitne ancak günümüzün teknolojik imkanlarıyla (basın, yayın, internet, uydu iletişimi, vs…) gerçekleşebilir. Gerçekten de bugüne kadar Allah’ın varlığına, yaratılışa ve dine karşı savaş açmış, dünya çapında yaygın bir başka fitne daha geçmişte görülmemiştir. Tüm bunlar Hz. Mehdi’nin çıkış zamanının içinde yaşadığımız döneme rastladığına dair önemli işaretlerdir.
  Hadiste ayrıca Hz. Mehdi’nin gelmesiyle bu fitnenin sona ereceği de belirtilmektedir.

+ Yorum Gönder