Konusunu Oylayın.: Geçmiş yıllara ait diyanet yeterlilik çıkmış stajer kuran kursu soru ve cevapları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 18 kişi
Geçmiş yıllara ait diyanet yeterlilik çıkmış stajer kuran kursu soru ve cevapları
 1. 18.Mart.2011, 22:21
  1
  Misafir

  Geçmiş yıllara ait diyanet yeterlilik çıkmış stajer kuran kursu soru ve cevapları






  Geçmiş yıllara ait diyanet yeterlilik çıkmış stajer kuran kursu soru ve cevapları Mumsema geçmiş yıllara ait diyanet yeterlilik çıkmış stajer kuran kursu soru ve cevapları


 2. 18.Mart.2011, 22:21
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir



  geçmiş yıllara ait diyanet yeterlilik çıkmış stajer kuran kursu soru ve cevapları

 3. 18.Mart.2011, 22:47
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: geçmiş yıllara ait diyanet yeterlilik çıkmış stajer kuran kursu soru ve cevapları




  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 2010
  A
  Tecvid ilmine göre (1. ھ ) zamiri hangi durumda uzatılarak okunur?
  (A) ھ) zamiri harekesiz olursa
  (B) ھ) zamirinden önceki harf harekeli olursa
  (C) ھ) zamirinden önceki harf harekesiz olursa
  (D) ھ) zamirinden önceki harf kalın harf olursa
  Tecvid kaidelerine göre Vakf-ı Mutlak hangi 2. harfle gösterilir?
  A) Tı ( ط ) B) Cim ( ج )
  C) Sâd ( ص ) D) Kâf ( ق )
  Lâm-ı Tarif (3. لا) takısından sonra (ق) harfi gelmesi hâlinde ortaya çıkan tecvid hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  İdğâm-ı mütekâribeynA)
  İdğâm-ı mütecâniseynB)
  İzhâr-ı KameriyeC)
  İdğâm-ı ŞemsiyeD)
  ( 4. ْرْيَخ ) ve ( ْرْيَس ) kelimeleri üzerinde durulduğunda (ر) harfi nasıl okunur?
  İnce A)
  Kalın B)
  Hem ince hem kalın C)
  Kalın okumak evladır.D)
  Sakin Nûn’dan (5. ْن) sonra aynı kelimede (و) veya (ى) harflerinden birisi geldiğinde ortaya çıkan tecvid hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  İklâbA)
  İdğâm-ı BilâğunneB)
  İdğâm-ı MaalğunneC)
  İzhâr-ı Kelime-i VâhideD)
  Mahrec veya sıfat bakımından yakınlığı olan 6. harfler arasında meydana gelen idğama ne ad verilir?
  İdğâm-ı misleynA)
  İdğâm-ı şemsiyeB)
  İdğâm-ı mütekâribeynC)
  İdğâm-ı mütacâniseynD)
  Aşağıdakilerden hangisinde İdğâm-ı Misleyn 7. Maalğunne vardır?
  Sakin Mîm’den sonra, (A) د) harfi gelirse
  Sakin Mîm’den sonra, (B) ب) harfi gelirse
  Sakin Mîm’den sonra, (C) ى) harfi gelirse
  Sakin Nûn’dan sonra, (D) ن) harfi gelirse
  “Elif-Lâm-Mîm”in (8. ملا) Mîm’i, Medd-i Lâzım’ın hangi bölümüne girer?
  Kelime-i MusakkaleA)
  Harf-i MuhaffefeB)
  Harf-i MusakkaleC)
  Kelime-i MuhaffefeD)
  Medd-i Munfasıl’da “aslî med” üzerine med ila9. ve etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Câiz B) Vâcib C) Mekrûh D) Müfsid
  (10. ُللها ِمَأ ِللهاِب ِلله) kelimelerinde Lafzatullâh nasıl okunur?
  Kalın A)
  İnce B)
  Hem ince hem kalınC)
  Kalın okumak evladır.D)

  A
  3
  Mushâf’ın tedvini ve çoğaltılmasında komis11. yon başkanlığı yapan Sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zübeyr b. Avvâm B) Ebû Hureyre
  C) Zeyd b. Sâbit D) Huzeyfe b. Yemân
  Kur’ân-ı Kerîm’in daha çok ayet, hadîs ve 12. sahâbî sözlerine dayanılarak yapılan tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşârî Tefsîr B) Ahkâm Tefsîri
  C) Dirâyet Tefsîri D) Rivâyet Tefsîri
  Kur’ân-ı Kerîm’de 13. en son nazil olan sûre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nasr B) Fâtiha
  C) Kıyâme D) Tevbe
  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konula14. rı arasında yer almamaktadır?
  A) Îmân B) İbâdet
  C) Avlanma D) Ahlâk
  Aşağıdakilerden hangisi Âyete’l-Kürsî’de 15. (Bakara, 2/255) değinilen konular arasında yer almaz?
  Allah’tan başka tanrının olmadığıA)
  Allah’ın, inananların dostu olduğuB)
  Göklerde ve yerde ne varsa her şeyin Allah’ın C) olduğu
  Allah’ın izni olmadan kimsenin şefaat edemeD) yeceği
  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın kaleme 16. almış olduğu tefsirin adı nedir?
  Kur’ân Mesajı A)
  Hak Dini Kur’ân DiliB)
  Yüce Kur’ân’ın Çağdaş TefsîriC)
  Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâli Âlîsi ve TefsîriD)
  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ayetlerinin 17. doğru anlaşılmasında ayetlerin indirildiği bağlamı ifade eden terimdir?
  A) Siyâk-Sibâk B) Tahsîs
  C) Tesânüd D) Sebeb-i Nüzûl
  “Hâlâ Kur’ân üzerinde gereği gibi düşünme18. yecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.” (Nisa 4/82) ayetinden aşağıdaki hangi hüküm çıkarılamaz?
  Kur’ân, Allah katındandır.A)
  Kur’ân, açıklanması gereken bir kitaptır. B)
  Kur’ân, çelişkilerden uzak ilahi bir kitaptır.C)
  Kur’ân ayetleri üzerinde düşünülmesi gerekir. D)
  Bazı sûrelerin başında bulunan “Elif-Lâm-19. Mîm” (ملآ ) gibi harflerden oluşan ayetlere ne ad verilir?
  A) Huruf-ı Mukattaa B) Huruf-ı Seb’a
  C) Huruf-ı Safîre D) Huruf-ı Müntefiha
  4

  20.
  َّنُه ٌتاَمَكْحُّم ٌتاَيآ ُهْنِم َباَتِكْلٱ َكْيَلَع َلَزنَأ ۤيِذَّلٱ َوُه ٌغْيَز ْمِهِبوُلُق يف َنيِذَّلا اَّمَأَف ٌتاَهِباَشَتُم ُرَخُأَو ِباَتِكْلٱ ُّمُأ اَمَو ِهِليِوْأَت َءاَغِتْبٱَو ِةَنْتِفْلٱ َءاَغِتْبٱ ُهْنِم َهَباَشَت اَم َنوُعِبَّتَيَف ِهِب اَّنَمآ َنوُلوُقَي ِمْلِعْلٱ يِف َنوُخِساَّرلٱَو َُّهلل َّهلل ٱ َّلاِإ ُهَليِوْأَت ُمَل ْعَي ِباَبْلَلأٱ ْاوُلْوُأ َّلاِإ ُرَّكَّذَي اَمَو اَنِّبَر ِدنِع ْنِّم ٌّلُك
  Bu Ayet (Âl-i İmran, 3/7) hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Kur’ân-ı Kerîm’in bir kısım ayetleri muhkemdir A) ki bunlar Kitabın esasıdır.
  İlimde derinleşen (rusuh sahibi) kimseler “O’na B) inandık hepsi rabbimizin katındandır” derler.
  Muhkem ayetleri “ilimde derinleşen (rusuh C) sahibi) kimseler” anlayamazlar.
  Kur’ân’ın bazı ayetleri muhkemdir, bazıları da D) müteşâbihtir.
  21.
  َنيِذَّلاَو َنوُعِشاَخ ْمِهِتَلاَص يِف ْمُه َنيِذَّلا َنوُنِمْؤُمْلا َحَلْفَأ ْدَقَنوُلِعاَف ِةاَكَّزلِل ْمُه َنيِذَّلاَو َنوُضِرْعُم ِوْغَّللا ِنَع ْمُه
  Bu ayetlerde (Mu’minûn 23/1–4) müminlerin hangi özelliği zikredilmemiştir?
  Zekât vermekA)
  İffeti korumakB)
  Namazı huşû ile kılmakC)
  Boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirmekD)
  Ayetlerin Kur’an ve sûreler içinde yer alma 22. sırasının Allah tarafından bildirilmesini karşılayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sebeb-i Nüzul B) Sebeb-i Vürud
  C) Tevkîfîlik D) Tertîl
  Aşağıdakilerden hangisi bir sûreye ad olarak ve23. rilen Ahzâb kelimesinin anlamını içermektedir?
  A) Müttefik güçler B) Hendekler
  C) Mümin topluluklar D) Kur’ân’daki cüzler
  Bir ravinin “güvenilir, mutemet kimse” oldu24. ğunu ifade etmek için kullanılan hadis terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zâhid B) Kavî
  C) Emîn D) Sika
  Aklen, yalan üzerinde birleşmeleri mümkün 25. olmayan bir topluluğun, yine kendileri gibi bir topluluktan rivayet ettikleri hadise ne ad verilir?
  A) Meşhûr B) Âhad
  C) Mütevâtir D) Mevzû
  Aşağıdakilerden hangisi ravinin “adaleti ile 26. ilgili” tenkit sebeplerinden biri değildir?
  İttihâmu’r-râvî bi’l-kizbA)
  Fısku’r-râvîB)
  Bid’atü’r-râvîC)
  VehmD)
  Aşağıdakilerden hangisi bir rivayetin uydurma 27. olduğunu belirlemede metin tenkidi ilkelerinden biri değildir?
  Örf ve âdetlere ters düşmesiA)
  Tarihi gerçeklere ters düşmesiB)
  Dinin temel ilkelerine aykırı olmasıC)
  Kur’an’ın açık hükümlerine ters düşmesiD)
  “Maktû Hadîs” teriminin anlamı aşağıdakiler28. den hangisidir?
  Eksik aktarılmış hadisA)
  Tabiîlerden gelen hadisB)
  Sahabeden gelen hadisC)
  Sened kısmı düşürülmüş hadisD)
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  5
  “Adâlet ve zabt sıfatını taşıyan râvilerin mut29. tasıl bir senedle rivâyet ettikleri, şâz ve illetli olmayan hadîs” tanımı aşağıdaki hangi hadis türünü karşılar?
  A) Mütevâtir B) Meşhûr
  C) Sahîh D) Âhad
  Hz. Peygamberin vefatından sonra hadislerin 30. bir araya getirilmesi için yapılan çalışmalara Hadis ilminde ne ad verilir?
  A) Tevhîd B) Tedvîn
  C) Cem D) Telîf
  Aşağıdakilerden hangisi Mâlik b. Enes tarafın31. dan tasnîf edilmiştir?
  A) Ümm B) Kitâbu’z-Zühd
  C) Muvattâ D) Müsned
  “Kütüb-i Sitte” olarak isimlendirilen temel 32. hadis kaynakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  Buhârî – Müslim – Ebu Dâvud – Tirmizi – İbn A) Mâce – Nesâî
  Ahmed – Abdurrazzak – Buhârî – Müslim – B) Nesâî – İbn Huzeyme
  Ahmed – Buhârî – Dârimî – Müslim – Ebû C) Dâvud – Beyhakî
  Ebû Dâvud – Tirmizî – Nesâî – İbn Hibbân – D) Darakutnî – Buhârî
  “Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızasına 33. uymayan) kötü söz ve davranışlardan, Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) ………” hadisinde boş bırakılan yere gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  Kârlı bir ticaretle dِöner.A)
  Cehennemden kurtulmuş olarak dِöner.B)
  Affedilmiş ve müjdelenmiş olarak dِöner.C)
  Annesinden doğduğu günkü gibi (günahsız) D) dِöner.
  Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikle34. rinden biri olarak kabul edilir?
  Melekler gaybı bilirler.A)
  Meleklerde cinsiyet yoktur.B)
  Melekler de günah işler. C)
  Melekler ateşten yaratılmıştır.D)
  Kur’ân’da, Allah’ı ve müminleri aldatmaya 35. çalışan, inanmadıkları hâlde “Allah’a ve Ahiret gününe inandık” diyen kimseler dini literatürde nasıl adlandırılır?
  A) Müşrik B) Münâfık
  C) Mürted D) Kâfir
  Kur’ân’da “Kirâmen Kâtibîn” diye adlandırı36. lan ve insanların amellerini yazmakla görevli meleklere verilen diğer isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mukarrabûn B) Hamele-i Arş
  C) Hafaza D) Münker-Nekîr
  “Kıyamet günü yeniden diriltildikten sonra bir 37. araya toplanma” anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Haşr B) Berzâh
  C) Mîzân D) Ba’s
  Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya da38. yalı imana ne ad verilir?
  A) Taklîdî îmân B) Tahkîkî îmân
  C) İcmâlî îmân D) Tafsîlî îmân
  Allah’ın varlığını ispat etmek için İslam bilgin39. leri tarafından ortaya konulan ve “Varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır” şeklinde tanımlanan delil aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmkân B) Nizâm
  C) Hudûs D) Temânu’
  6
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  “Mutezilenin güçlü olduğu dönemde yetiş40. miş, akılcılık konusunda önde gelenlerden olmuş ve Beytü’l-Hikme’ye girmiştir. Bilim ve felsefe temsilciliğinin gayrimüslimlerden Müslümanlara geçmesinin sembolü bir ilim adamıdır. Risâle fi’l-Akl adlı eseri yazarak akıl konusunu müstakil bir kitap olarak ele alan ilk âlimdir. İlimleri ilk tasnif eden odur. Matematik ilimleri olarak tarif ettiği aritmetik, geometri, astronomi ve müzik bilgisini çok önemsemiş, matematik ilmini elde etmeyenlerin ömür boyu okusalar da felsefeyi anlayamayacaklarını ileri sürmüştür.”
  Yukarıda hayatı hakkında bilgi verilen İslam filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İbn Sina B) İbn Rüşd
  C) Farâbî D) Kindî
  Cemâleddîn Afgânî ile birlikte netleşmeye baş41. layan ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, İslamiyet çerçevesinde Müslüman dünyanın geri kalmışlığı üzerine düşünmeye çalışan, Kur’an ve Sünnet’in mecrasına ulaşma ve bu süreci bir arınma, uyanma ve canlanma niyetiyle güçlendirme talebini dile getiren dinî eğilim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yeni Selefilik B) Bahailik
  C) Mutezile D) Gelenekçilik
  “Yeni İlm-i Kelâm” adlı eseri ile kelam ilminin 42. yeniden inşasına destek veren bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İbn-i Kemal B) Şeyh Galip
  C) Ebussuud Efendi D) İzmirli İsmail Hakkı
  Aşağıdakilerden hangisi kaynaklardan hüküm 43. çıkarılırken kullanılan yöntemlerden biri değildir?
  A) İstişâre B) İstishâb
  C) İstihsân D) İstislâh
  Fıkıh literatüründe zaruret ve mazerete bağlı 44. olarak işlenmesine izin verilen hususlara ne ad verilir?
  A) Sebep B) Ruhsat
  C) Azîmet D) Şart
  Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?45.
  A) Gülmek B) Konuşmak
  C) Ağlamak D) Sarhoş olmak
  Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi yapma46. yı gerektirir?
  Farzın üç veya dördüncü rekâtında Fâtiha’yı A) terk etmek
  Tahiyyât duâsını okumayı unutarak terk etmekB)
  Sübhâneke duâsını terk etmekC)
  İftitâh tekbirinde elleri kaldırmamak D)
  Aşağıdakilerden hangisinde verilen kavram ve 47. karşılığı yanlış eşleştirilmiştir?
  Cem-i Takdîm: İki namazı ilk namazın vaktinde A) birleştirerek kılmak
  Cem-i Te’hîr: İki namazı sonrakinin vaktinde B) birleştirerek kılmak
  Vatan-ı Aslî: 15 gün veya daha fazla kalmaya C) niyet edilen yer
  Vatan-ı Süknâ: 15 günden az kalmak üzere D) gidilen yer
  Aşağıdakilerden hangisinde, oruç keffaretiyle 48. ilgili yaptırımlar sırasıyla verilmiştir?
  Köle âzâd etmek - 60 fakiri doyurmak - İki ay A) peşpeşe oruç tutmak
  Köle âzâd etmek - İki ay peşpeşe oruç tutmak B) - 60 fakiri doyurmak
  60 fakiri doyurmak - İki ay peşpeşe oruç tutC) mak - Köle âzâd etmek
  İki ay peşpeşe oruç tutmak - Köle âzâd etmek D) - 60 fakiri doyurmak
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  7
  Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilebilir?49.
  A) Dede B) Baba
  C) Torun D) Kardeş
  Aşağıdakilerden hangisinde dört mezhep 50. imamı vefat tarihlerine göre kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
  İmâm Mâlik – İmâm Şâfiî – İmâm Ebû Hanîfe A) – Ahmed b. Hanbel
  İmâm Şâfiî – İmâm Ebû Hanîfe – İmâm Mâlik B) – Ahmed b. Hanbel
  İmâm Ebû Hanîfe – İmâm Mâlik – İmâm Şâfiî C) – Ahmed b. Hanbel
  İmâm Ebû Hanîfe – İmâm Mâlik – Ahmed b. D) Hanbel – İmâm Şâfiî


 4. 18.Mart.2011, 22:47
  2
  Moderatör



  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 2010
  A
  Tecvid ilmine göre (1. ھ ) zamiri hangi durumda uzatılarak okunur?
  (A) ھ) zamiri harekesiz olursa
  (B) ھ) zamirinden önceki harf harekeli olursa
  (C) ھ) zamirinden önceki harf harekesiz olursa
  (D) ھ) zamirinden önceki harf kalın harf olursa
  Tecvid kaidelerine göre Vakf-ı Mutlak hangi 2. harfle gösterilir?
  A) Tı ( ط ) B) Cim ( ج )
  C) Sâd ( ص ) D) Kâf ( ق )
  Lâm-ı Tarif (3. لا) takısından sonra (ق) harfi gelmesi hâlinde ortaya çıkan tecvid hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  İdğâm-ı mütekâribeynA)
  İdğâm-ı mütecâniseynB)
  İzhâr-ı KameriyeC)
  İdğâm-ı ŞemsiyeD)
  ( 4. ْرْيَخ ) ve ( ْرْيَس ) kelimeleri üzerinde durulduğunda (ر) harfi nasıl okunur?
  İnce A)
  Kalın B)
  Hem ince hem kalın C)
  Kalın okumak evladır.D)
  Sakin Nûn’dan (5. ْن) sonra aynı kelimede (و) veya (ى) harflerinden birisi geldiğinde ortaya çıkan tecvid hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  İklâbA)
  İdğâm-ı BilâğunneB)
  İdğâm-ı MaalğunneC)
  İzhâr-ı Kelime-i VâhideD)
  Mahrec veya sıfat bakımından yakınlığı olan 6. harfler arasında meydana gelen idğama ne ad verilir?
  İdğâm-ı misleynA)
  İdğâm-ı şemsiyeB)
  İdğâm-ı mütekâribeynC)
  İdğâm-ı mütacâniseynD)
  Aşağıdakilerden hangisinde İdğâm-ı Misleyn 7. Maalğunne vardır?
  Sakin Mîm’den sonra, (A) د) harfi gelirse
  Sakin Mîm’den sonra, (B) ب) harfi gelirse
  Sakin Mîm’den sonra, (C) ى) harfi gelirse
  Sakin Nûn’dan sonra, (D) ن) harfi gelirse
  “Elif-Lâm-Mîm”in (8. ملا) Mîm’i, Medd-i Lâzım’ın hangi bölümüne girer?
  Kelime-i MusakkaleA)
  Harf-i MuhaffefeB)
  Harf-i MusakkaleC)
  Kelime-i MuhaffefeD)
  Medd-i Munfasıl’da “aslî med” üzerine med ila9. ve etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Câiz B) Vâcib C) Mekrûh D) Müfsid
  (10. ُللها ِمَأ ِللهاِب ِلله) kelimelerinde Lafzatullâh nasıl okunur?
  Kalın A)
  İnce B)
  Hem ince hem kalınC)
  Kalın okumak evladır.D)

  A
  3
  Mushâf’ın tedvini ve çoğaltılmasında komis11. yon başkanlığı yapan Sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zübeyr b. Avvâm B) Ebû Hureyre
  C) Zeyd b. Sâbit D) Huzeyfe b. Yemân
  Kur’ân-ı Kerîm’in daha çok ayet, hadîs ve 12. sahâbî sözlerine dayanılarak yapılan tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşârî Tefsîr B) Ahkâm Tefsîri
  C) Dirâyet Tefsîri D) Rivâyet Tefsîri
  Kur’ân-ı Kerîm’de 13. en son nazil olan sûre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nasr B) Fâtiha
  C) Kıyâme D) Tevbe
  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konula14. rı arasında yer almamaktadır?
  A) Îmân B) İbâdet
  C) Avlanma D) Ahlâk
  Aşağıdakilerden hangisi Âyete’l-Kürsî’de 15. (Bakara, 2/255) değinilen konular arasında yer almaz?
  Allah’tan başka tanrının olmadığıA)
  Allah’ın, inananların dostu olduğuB)
  Göklerde ve yerde ne varsa her şeyin Allah’ın C) olduğu
  Allah’ın izni olmadan kimsenin şefaat edemeD) yeceği
  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın kaleme 16. almış olduğu tefsirin adı nedir?
  Kur’ân Mesajı A)
  Hak Dini Kur’ân DiliB)
  Yüce Kur’ân’ın Çağdaş TefsîriC)
  Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâli Âlîsi ve TefsîriD)
  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ayetlerinin 17. doğru anlaşılmasında ayetlerin indirildiği bağlamı ifade eden terimdir?
  A) Siyâk-Sibâk B) Tahsîs
  C) Tesânüd D) Sebeb-i Nüzûl
  “Hâlâ Kur’ân üzerinde gereği gibi düşünme18. yecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.” (Nisa 4/82) ayetinden aşağıdaki hangi hüküm çıkarılamaz?
  Kur’ân, Allah katındandır.A)
  Kur’ân, açıklanması gereken bir kitaptır. B)
  Kur’ân, çelişkilerden uzak ilahi bir kitaptır.C)
  Kur’ân ayetleri üzerinde düşünülmesi gerekir. D)
  Bazı sûrelerin başında bulunan “Elif-Lâm-19. Mîm” (ملآ ) gibi harflerden oluşan ayetlere ne ad verilir?
  A) Huruf-ı Mukattaa B) Huruf-ı Seb’a
  C) Huruf-ı Safîre D) Huruf-ı Müntefiha
  4

  20.
  َّنُه ٌتاَمَكْحُّم ٌتاَيآ ُهْنِم َباَتِكْلٱ َكْيَلَع َلَزنَأ ۤيِذَّلٱ َوُه ٌغْيَز ْمِهِبوُلُق يف َنيِذَّلا اَّمَأَف ٌتاَهِباَشَتُم ُرَخُأَو ِباَتِكْلٱ ُّمُأ اَمَو ِهِليِوْأَت َءاَغِتْبٱَو ِةَنْتِفْلٱ َءاَغِتْبٱ ُهْنِم َهَباَشَت اَم َنوُعِبَّتَيَف ِهِب اَّنَمآ َنوُلوُقَي ِمْلِعْلٱ يِف َنوُخِساَّرلٱَو َُّهلل َّهلل ٱ َّلاِإ ُهَليِوْأَت ُمَل ْعَي ِباَبْلَلأٱ ْاوُلْوُأ َّلاِإ ُرَّكَّذَي اَمَو اَنِّبَر ِدنِع ْنِّم ٌّلُك
  Bu Ayet (Âl-i İmran, 3/7) hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Kur’ân-ı Kerîm’in bir kısım ayetleri muhkemdir A) ki bunlar Kitabın esasıdır.
  İlimde derinleşen (rusuh sahibi) kimseler “O’na B) inandık hepsi rabbimizin katındandır” derler.
  Muhkem ayetleri “ilimde derinleşen (rusuh C) sahibi) kimseler” anlayamazlar.
  Kur’ân’ın bazı ayetleri muhkemdir, bazıları da D) müteşâbihtir.
  21.
  َنيِذَّلاَو َنوُعِشاَخ ْمِهِتَلاَص يِف ْمُه َنيِذَّلا َنوُنِمْؤُمْلا َحَلْفَأ ْدَقَنوُلِعاَف ِةاَكَّزلِل ْمُه َنيِذَّلاَو َنوُضِرْعُم ِوْغَّللا ِنَع ْمُه
  Bu ayetlerde (Mu’minûn 23/1–4) müminlerin hangi özelliği zikredilmemiştir?
  Zekât vermekA)
  İffeti korumakB)
  Namazı huşû ile kılmakC)
  Boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirmekD)
  Ayetlerin Kur’an ve sûreler içinde yer alma 22. sırasının Allah tarafından bildirilmesini karşılayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sebeb-i Nüzul B) Sebeb-i Vürud
  C) Tevkîfîlik D) Tertîl
  Aşağıdakilerden hangisi bir sûreye ad olarak ve23. rilen Ahzâb kelimesinin anlamını içermektedir?
  A) Müttefik güçler B) Hendekler
  C) Mümin topluluklar D) Kur’ân’daki cüzler
  Bir ravinin “güvenilir, mutemet kimse” oldu24. ğunu ifade etmek için kullanılan hadis terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zâhid B) Kavî
  C) Emîn D) Sika
  Aklen, yalan üzerinde birleşmeleri mümkün 25. olmayan bir topluluğun, yine kendileri gibi bir topluluktan rivayet ettikleri hadise ne ad verilir?
  A) Meşhûr B) Âhad
  C) Mütevâtir D) Mevzû
  Aşağıdakilerden hangisi ravinin “adaleti ile 26. ilgili” tenkit sebeplerinden biri değildir?
  İttihâmu’r-râvî bi’l-kizbA)
  Fısku’r-râvîB)
  Bid’atü’r-râvîC)
  VehmD)
  Aşağıdakilerden hangisi bir rivayetin uydurma 27. olduğunu belirlemede metin tenkidi ilkelerinden biri değildir?
  Örf ve âdetlere ters düşmesiA)
  Tarihi gerçeklere ters düşmesiB)
  Dinin temel ilkelerine aykırı olmasıC)
  Kur’an’ın açık hükümlerine ters düşmesiD)
  “Maktû Hadîs” teriminin anlamı aşağıdakiler28. den hangisidir?
  Eksik aktarılmış hadisA)
  Tabiîlerden gelen hadisB)
  Sahabeden gelen hadisC)
  Sened kısmı düşürülmüş hadisD)
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  5
  “Adâlet ve zabt sıfatını taşıyan râvilerin mut29. tasıl bir senedle rivâyet ettikleri, şâz ve illetli olmayan hadîs” tanımı aşağıdaki hangi hadis türünü karşılar?
  A) Mütevâtir B) Meşhûr
  C) Sahîh D) Âhad
  Hz. Peygamberin vefatından sonra hadislerin 30. bir araya getirilmesi için yapılan çalışmalara Hadis ilminde ne ad verilir?
  A) Tevhîd B) Tedvîn
  C) Cem D) Telîf
  Aşağıdakilerden hangisi Mâlik b. Enes tarafın31. dan tasnîf edilmiştir?
  A) Ümm B) Kitâbu’z-Zühd
  C) Muvattâ D) Müsned
  “Kütüb-i Sitte” olarak isimlendirilen temel 32. hadis kaynakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  Buhârî – Müslim – Ebu Dâvud – Tirmizi – İbn A) Mâce – Nesâî
  Ahmed – Abdurrazzak – Buhârî – Müslim – B) Nesâî – İbn Huzeyme
  Ahmed – Buhârî – Dârimî – Müslim – Ebû C) Dâvud – Beyhakî
  Ebû Dâvud – Tirmizî – Nesâî – İbn Hibbân – D) Darakutnî – Buhârî
  “Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızasına 33. uymayan) kötü söz ve davranışlardan, Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) ………” hadisinde boş bırakılan yere gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  Kârlı bir ticaretle dِöner.A)
  Cehennemden kurtulmuş olarak dِöner.B)
  Affedilmiş ve müjdelenmiş olarak dِöner.C)
  Annesinden doğduğu günkü gibi (günahsız) D) dِöner.
  Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikle34. rinden biri olarak kabul edilir?
  Melekler gaybı bilirler.A)
  Meleklerde cinsiyet yoktur.B)
  Melekler de günah işler. C)
  Melekler ateşten yaratılmıştır.D)
  Kur’ân’da, Allah’ı ve müminleri aldatmaya 35. çalışan, inanmadıkları hâlde “Allah’a ve Ahiret gününe inandık” diyen kimseler dini literatürde nasıl adlandırılır?
  A) Müşrik B) Münâfık
  C) Mürted D) Kâfir
  Kur’ân’da “Kirâmen Kâtibîn” diye adlandırı36. lan ve insanların amellerini yazmakla görevli meleklere verilen diğer isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mukarrabûn B) Hamele-i Arş
  C) Hafaza D) Münker-Nekîr
  “Kıyamet günü yeniden diriltildikten sonra bir 37. araya toplanma” anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Haşr B) Berzâh
  C) Mîzân D) Ba’s
  Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya da38. yalı imana ne ad verilir?
  A) Taklîdî îmân B) Tahkîkî îmân
  C) İcmâlî îmân D) Tafsîlî îmân
  Allah’ın varlığını ispat etmek için İslam bilgin39. leri tarafından ortaya konulan ve “Varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır” şeklinde tanımlanan delil aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmkân B) Nizâm
  C) Hudûs D) Temânu’
  6
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  “Mutezilenin güçlü olduğu dönemde yetiş40. miş, akılcılık konusunda önde gelenlerden olmuş ve Beytü’l-Hikme’ye girmiştir. Bilim ve felsefe temsilciliğinin gayrimüslimlerden Müslümanlara geçmesinin sembolü bir ilim adamıdır. Risâle fi’l-Akl adlı eseri yazarak akıl konusunu müstakil bir kitap olarak ele alan ilk âlimdir. İlimleri ilk tasnif eden odur. Matematik ilimleri olarak tarif ettiği aritmetik, geometri, astronomi ve müzik bilgisini çok önemsemiş, matematik ilmini elde etmeyenlerin ömür boyu okusalar da felsefeyi anlayamayacaklarını ileri sürmüştür.”
  Yukarıda hayatı hakkında bilgi verilen İslam filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İbn Sina B) İbn Rüşd
  C) Farâbî D) Kindî
  Cemâleddîn Afgânî ile birlikte netleşmeye baş41. layan ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, İslamiyet çerçevesinde Müslüman dünyanın geri kalmışlığı üzerine düşünmeye çalışan, Kur’an ve Sünnet’in mecrasına ulaşma ve bu süreci bir arınma, uyanma ve canlanma niyetiyle güçlendirme talebini dile getiren dinî eğilim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yeni Selefilik B) Bahailik
  C) Mutezile D) Gelenekçilik
  “Yeni İlm-i Kelâm” adlı eseri ile kelam ilminin 42. yeniden inşasına destek veren bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İbn-i Kemal B) Şeyh Galip
  C) Ebussuud Efendi D) İzmirli İsmail Hakkı
  Aşağıdakilerden hangisi kaynaklardan hüküm 43. çıkarılırken kullanılan yöntemlerden biri değildir?
  A) İstişâre B) İstishâb
  C) İstihsân D) İstislâh
  Fıkıh literatüründe zaruret ve mazerete bağlı 44. olarak işlenmesine izin verilen hususlara ne ad verilir?
  A) Sebep B) Ruhsat
  C) Azîmet D) Şart
  Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?45.
  A) Gülmek B) Konuşmak
  C) Ağlamak D) Sarhoş olmak
  Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi yapma46. yı gerektirir?
  Farzın üç veya dördüncü rekâtında Fâtiha’yı A) terk etmek
  Tahiyyât duâsını okumayı unutarak terk etmekB)
  Sübhâneke duâsını terk etmekC)
  İftitâh tekbirinde elleri kaldırmamak D)
  Aşağıdakilerden hangisinde verilen kavram ve 47. karşılığı yanlış eşleştirilmiştir?
  Cem-i Takdîm: İki namazı ilk namazın vaktinde A) birleştirerek kılmak
  Cem-i Te’hîr: İki namazı sonrakinin vaktinde B) birleştirerek kılmak
  Vatan-ı Aslî: 15 gün veya daha fazla kalmaya C) niyet edilen yer
  Vatan-ı Süknâ: 15 günden az kalmak üzere D) gidilen yer
  Aşağıdakilerden hangisinde, oruç keffaretiyle 48. ilgili yaptırımlar sırasıyla verilmiştir?
  Köle âzâd etmek - 60 fakiri doyurmak - İki ay A) peşpeşe oruç tutmak
  Köle âzâd etmek - İki ay peşpeşe oruç tutmak B) - 60 fakiri doyurmak
  60 fakiri doyurmak - İki ay peşpeşe oruç tutC) mak - Köle âzâd etmek
  İki ay peşpeşe oruç tutmak - Köle âzâd etmek D) - 60 fakiri doyurmak
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  7
  Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilebilir?49.
  A) Dede B) Baba
  C) Torun D) Kardeş
  Aşağıdakilerden hangisinde dört mezhep 50. imamı vefat tarihlerine göre kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
  İmâm Mâlik – İmâm Şâfiî – İmâm Ebû Hanîfe A) – Ahmed b. Hanbel
  İmâm Şâfiî – İmâm Ebû Hanîfe – İmâm Mâlik B) – Ahmed b. Hanbel
  İmâm Ebû Hanîfe – İmâm Mâlik – İmâm Şâfiî C) – Ahmed b. Hanbel
  İmâm Ebû Hanîfe – İmâm Mâlik – Ahmed b. D) Hanbel – İmâm Şâfiî

 5. 18.Mart.2011, 22:47
  3
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: geçmiş yıllara ait diyanet yeterlilik çıkmış stajer kuran kursu soru ve cevapları

  51.
  اَهْيَلَع َنيِلِماَعْلاَو ِنيِكاَسَمْلاَو ءاَرَقُفْلِل ُتاَقَدَّصلا اَمَّنِإ ِليِبَس يِفَو َنيِمِراَغْلاَو ِباَقِّرلا يِفَو ْمُهُبوُلُق ِةَفَّلَؤُمْلاَو ٌميِكَح ٌميِلَع ُّهاللَو ِّهالل َنِّم ًةَضيِرَف ِليِبَّسلا ِنْباَو ِّهالل
  Yukarıda metni verilen Tevbe Sûresi’nin 60. ayeti, hangi konuyu düzenlemektedir?
  Sadaka-i Fıtr A)
  Zekât oranlarıB)
  Zekât verecek kimselerC)
  Zekât verilecek kimselerD)
  Adak (nezir) orucunun hükmü aşağıdakilerden 52. hangisidir?
  A) Farz B) Müstehab
  C) Vâcib D) Sünnet
  I- Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan 53. yemin
  II- Mümkün olan ve geleceğe ait bir şey hakkında yapılan yemin
  III- Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile kasten ve yalan yere yapılan yemin
  Yukarıda tarifleri verilen yemin çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  I- Gamûs II- Mün’akid III- Lağv A)
  I- Lağv II- Mün’akid III- Gamûs B)
  I- Lağv II- Gamûs III- Mün’akid C)
  I- Mün’akid II- Lağv III- Gamûs D)
  Aşağıdakilerden hangisi bazı ibadetlerin yapıl54. masına mani olan hükmi kirliliktir?
  RicsA)
  HadesB)
  Necâset-i HafîfeC)
  Necâset-i GalîzaD)
  Aşağıdakilerden hangisi cünüp bir kişi tarafın55. dan yapılabilir?
  Duâ etmekA)
  Namaz kılmakB)
  Kâbe’yi tavâf yapmakC)
  Tilavet secdesi etmekD)
  Fıkıh literatüründe “Harama düşmemek için bazı 56. mubahları ve şüpheli şeyleri yasaklamak” anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstislâh B) İstihsân
  C) Narh Koyma D) Sedd-i Zerâî
  Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan çocuktan 57. dolayı Allah’a olan şükrünü göstermek için kesilen kurbana verilen addır?
  A) Adak Kurbanı B) Udhiye Kurbanı
  C) Akîka Kurbanı D) Hedy Kurbanı
  8
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  Oruçlu iken kan verme konusunda aşağıda 58. verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  Orucu bozar, hem kaza hem de kefaret gerekA) tirir.
  Orucu bozar, kefaret gerektirir.B)
  Orucu bozar, kaza gerektirir.C)
  Orucu bozmaz. D)
  Peygamberimizin (sav) bir düzen içerisinde, 59. belirli zamanlarda ve farz ibadetlere bağlı olarak yaptığı nafile ibadetler aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
  A) Revâtib Sünnet B) Zevâid Sünnet
  C) Sünnet-i Âdet D) Sünnet-i Regâib
  Sadaka-i Fıtr ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 60. doğrudur?
  Nisâb aranmaz. A)
  Ergenlik şartı yoktur.B)
  Malda yıllanma şartı yoktur.C)
  Verilecek miktarın alt sınırı belli değildir.D)
  Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre, Bayram’ın 61. birinci günü şeytan taşlamanın vakti ne zaman başlar?
  Fecr-i Sadık’tan itibarenA)
  Gece yarısından itibarenB)
  Güneşin doğmasından itibarenC)
  Tan yerinin ağarmasından itibarenD)
  Malikî mezhebine göre, Müzdelife vakfesinin 62. zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Gece yarısından itibaren Bayram sabahı A) Fecr-i Sadık’a kadar
  Bayramın birinci günü tan yerinin ağarmaya B) başlamasından güneşin doğmasına kadar
  Arefe günü akşamı güneşin batışından BayC) ram sabahı Fecr-i Sadık’a kadar
  Arefe günü akşamı güneşin batışından BayD) ram birinci günü zeval vaktine kadar
  Aşağıda verilen tavaf çeşitlerinden hangisi 63. hacla ilgili değildir?
  A) Nezîr Tavafı B) Ziyaret Tavafı
  C) Vedâ Tavafı D) Kudûm Tavafı
  Hac ve Umre’de ihrama girmek için kaç mîkat 64. mahalli vardır?
  A) 3 B) 5 C) 7 D) 10
  Aşağıdakilerden hangisinde hac ayları doğru 65. olarak sıralanmıştır?
  Şevval - Zilkâde - ZilhicceA)
  Muharrem - Zilkâde - ZilhicceB)
  Zilkâde - Zilhicce - RecebC)
  Rebîulevvel - Zilkâde - ZilhicceD)
  Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin 66. geçerli olmasının şartlardan biri değildir?
  Vakfeyi Arafat’ta yapmakA)
  Hac için ihrama girmiş olmakB)
  Öğle ile ikindiyi öğle vakti içinde cem-i takdim C) ile kılmak
  Vakfeyi Arafe günü güneşin zeval noktasına D) gelmesinden kurban bayramın birinci günü Fecr-i Sadık’a kadar olan süre içinde yapmak
  Aşağıdakilerden hangisi hac menâsikinin ya67. pıldığı mekânlar arasında yer almaz?
  A) Metaf B) Mes’a C) Mina D) Medine
  “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce 68. vücuda güzel koku sürmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Haramdır. B) Müstehaptır.
  C) Vâciptir. D) Mekrûhtur.
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  9
  Harem bölgesi ile mikat yerleri / sınırları ara69. sında kalan alana ne denir?
  A) Hill Bölgesi B) Hicaz Bölgesi
  C) Arafât Bölgesi D) Âfâk Bölgesi
  Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi dönem70. de hacılara verilen hizmetlerden biri değildir?
  A) Sikâye B) Îlâf
  C) Rifâde D) İcâze
  Aşağıdakilerden hangisi hicretin ikinci yılında 71. Müslümanların yükümlü tutulduğu ibadetlerden biri değildir?
  A) Zekât B) Ramazan Orucu
  C) Sadaka-i Fıtr D) Hac
  Aşağıdaki sahabilerden hangisi Mekke’de 72. İslâm’ı kabul eden ilk Müslümanlar arasında yer almaz?
  Hz. OsmanA)
  Zübeyr İbn AvvâmB)
  Talhâ İbn UbeydullahC)
  Ebû Eyyub el-EnsârîD)
  Haricîlik 73. ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
  Hz. Ali dönemindeA)
  Hz. Ömer dönemindeB)
  Hz. Osman dönemindeC)
  Velîd İbn Abdulmelik dönemindeD)
  Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Güzel 74. Ahlâk” anlamına gelir?
  A) Kıllet-i Edeb B) Ahlâk-ı Alâî
  C) Hüsnü’l-Huluk D) Ahlâk-ı Zemîme
  Aşağıdakilerden hangisi “Amel-i Sâlih” kavra75. mını en kuşatıcı şekilde ihtiva eder?
  Cömertlik ve yardımseverlikA)
  Sağlık kurallarına uygun davranmakB)
  Kâr ve fayda peşinde gösterilen gayretC)
  Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan D) faydalı iş
  Peygamberliğin 10. senesine “Hüzün Yılı” de76. nilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  Müşriklerin Kâbe’yi yıkmalarıA)
  Hz. Hamza’nın şehit edilmesiB)
  Ebû Talib ve Hz. Hatîce’nin vefat etmeleriC)
  Müşriklerin Müslümanlara boykot uygulamalarıD)
  “Yardımlaşma” kavramı, din dilinde aşağıdaki 77. terimlerden hangisi ile ifade edilir?
  A) Müsamaha B) Teâvün
  C) İkrâh D) Müsâlaha
  Cuma Namazında hutbe okunmasının hükmü 78. aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müstehab B) Vâcib
  C) Sünnet D) Farz
  I. Akabe Bîâtı’nın ardından Medine’ye gönde79. rilen ve oradaki Müslümanlara imamlık yapan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
  Mus’âb bin Umeyr A)
  Amr bin SelimeB)
  Salim bin AvfC)
  Ebu HuzeyfeD)
  10
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  “Firavun’a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumu80. şak söz söyleyin…” (Tâhâ, 20/43–44) ayetlerinde geçen “yumuşak söz” anlamına gelen Kur’anî terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kavl-i Sedîd B) Kavl-i Ma’rûf
  C) Kavl-i Leyyin D) Kavl-i Sakîl
  Aşağıdakilerden hangisi ders işleniş süreci ile 81. ilgili aşamalardan biri değildir?
  A) Dersi Planlama B) Dersi Sunma
  C) Dersi Özetleme D) Dersi Değerlendirme
  Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme 82. yöntemlerini seçmede ve geliştirmede dikkat edilmesi gereken ilkelerden biridir?
  Öğrenmede yalnızca bilgiyi aktarmak değil, A) bilgiyi yeniden üretmek, yeni durumlara aktarmak ve sentez yapmak temel amaç olmalıdır.
  Öğrencilerin geçmiş öğrenmeleri yanlış B) olabileceğinden dolayı, yeni öğrenmeler ve düzenlenecek etkinlikler öğrencilerin geçmiş tecrübeleriyle ilişki kurulmadan yapılmalıdır.
  Öğrenme süreci, öğrenciler arasında yarışma C) ve rekabet gibi duyguları yansıtacak şekilde planlanmalıdır.
  Öğrenme etkinlikleri/tecrübeleri, genelden D) özele, karmaşıktan basite ve soyuttan somuta doğru tasarlanmalıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme 83. ilkeleri arasında yer almaz?
  A) Tedricîlik B) Ekonomiklik
  C) Davranışcılık D) Yaşama Yakınlık
  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Ortodoks 84. nüfus çoğunluğu teşkil etmektedir?
  A) Yunanistan B) İtalya
  C) İspanya D) Portekiz
  Aşağıdakilerden hangisi Hinduizmin kutsal 85. metinlerinden değildir?
  A) Vedalar B) Levililer
  C) Brahmanalar D) Upanişadlar
  Aşağıdakilerden hangisi Protestan reformcu86. larından biri değildir?
  A) Luther B) Zwingli
  C) Kalvin D) Akinolu Thomas
  Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa dönemi Yahu87. diliğinin üç önemli mezhebinden biri değildir?
  A) Sadukîlik B) Karâîlik
  C) Ferisîlik D) Essenîlik
  Hinduizm ve İslam’dan etkilenerek 88. Hindistan’da ortaya çıkan dini inanç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şintoizm B) Sihizm
  C) Konfüçyanizm D) Taoizm
  Minare yapımı ile ilgili yoğun tartışmalar ya89. şandığı ve konunun referanduma götürüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsveç B) İskoçya
  C) İsviçre D) Danimarka
  Aşağıdakilerden hangisi günümüz İslam ülke90. lerinden biri değildir?
  A) Brunei Sultanlığı B) Kongo
  C) Sudan D) Moritanya
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  11
  Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde 91. en geniş topraklara sahiptir. 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasından sonra yeniden bağımsızlığına kavuşan bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kırgızistan B) Türkmenistan
  C) Kazakistan D) Özbekistan
  İslam kültür ve medeniyetine hizmet eden 92. Buhara, Semerkant, Taşkent ve Mergınan gibi kentlerin yer aldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türkmenistan B) Afganistan
  C) Azerbaycan D) Özbekistan
  Konfüçyanizm’in kurucusu aşağıdakilerden 93. hangisidir?
  A) K’ung Fu-tzu B) Chuang Tzu
  C) Lao Tsu D) Li-Ch’ang-ling
  Eski Ahid’e göre, Yahudi mabedini 94. ilk kez kim inşa etmiştir?
  A) Hz. Süleyman B) Hz. Yakup
  C) Hz. Davut D) Hz. Harun
  2009 Yılı “Kutlu Doğum Haftası”nın konusu 95. aşağıdakilerden hangisidir?
  Hicret ve Getirdikleri A)
  Din ve Adalet DuygusuB)
  Birlikte Yaşama TecrübesiC)
  Rahmet Peygamberi ve AileD)
  Üçüncü Diyanet İşleri Başkanı ve aynı zaman96. da “İslam Dini” adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
  Ahmet Hamdi AksekiA)
  Hasan Hüsnü ErdemB)
  Şerafettin YaltkayaC)
  Ömer Nasuhi BilmenD)
  Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal bir 97. kurum olması ilk olarak hangi Anayasa ile belirlenmiştir?
  A) 1924 B) 1950 C) 1961 D) 1982
  Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Baş98. kanlığının yürüttüğü kamu hizmetine dâhil değildir?
  İbadet ve Cami A)
  İrşad ve Tebliğ B)
  Fetva C)
  Vakıf D)
  Aşağıdakilerden hangisi Başkanlığın danışma 99. ve denetim birimlerinden biri değildir?
  Hukuk MüşavirliğiA)
  Teftiş Kurulu BaşkanlığıB)
  Personel Dairesi BaşkanlığıC)
  Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıD)
  Din İşleri Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?100.
  A) 20 B) 16 C) 14 D) 12
  TEST BİTTİ.


 6. 18.Mart.2011, 22:47
  3
  Moderatör
  51.
  اَهْيَلَع َنيِلِماَعْلاَو ِنيِكاَسَمْلاَو ءاَرَقُفْلِل ُتاَقَدَّصلا اَمَّنِإ ِليِبَس يِفَو َنيِمِراَغْلاَو ِباَقِّرلا يِفَو ْمُهُبوُلُق ِةَفَّلَؤُمْلاَو ٌميِكَح ٌميِلَع ُّهاللَو ِّهالل َنِّم ًةَضيِرَف ِليِبَّسلا ِنْباَو ِّهالل
  Yukarıda metni verilen Tevbe Sûresi’nin 60. ayeti, hangi konuyu düzenlemektedir?
  Sadaka-i Fıtr A)
  Zekât oranlarıB)
  Zekât verecek kimselerC)
  Zekât verilecek kimselerD)
  Adak (nezir) orucunun hükmü aşağıdakilerden 52. hangisidir?
  A) Farz B) Müstehab
  C) Vâcib D) Sünnet
  I- Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan 53. yemin
  II- Mümkün olan ve geleceğe ait bir şey hakkında yapılan yemin
  III- Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile kasten ve yalan yere yapılan yemin
  Yukarıda tarifleri verilen yemin çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  I- Gamûs II- Mün’akid III- Lağv A)
  I- Lağv II- Mün’akid III- Gamûs B)
  I- Lağv II- Gamûs III- Mün’akid C)
  I- Mün’akid II- Lağv III- Gamûs D)
  Aşağıdakilerden hangisi bazı ibadetlerin yapıl54. masına mani olan hükmi kirliliktir?
  RicsA)
  HadesB)
  Necâset-i HafîfeC)
  Necâset-i GalîzaD)
  Aşağıdakilerden hangisi cünüp bir kişi tarafın55. dan yapılabilir?
  Duâ etmekA)
  Namaz kılmakB)
  Kâbe’yi tavâf yapmakC)
  Tilavet secdesi etmekD)
  Fıkıh literatüründe “Harama düşmemek için bazı 56. mubahları ve şüpheli şeyleri yasaklamak” anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstislâh B) İstihsân
  C) Narh Koyma D) Sedd-i Zerâî
  Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan çocuktan 57. dolayı Allah’a olan şükrünü göstermek için kesilen kurbana verilen addır?
  A) Adak Kurbanı B) Udhiye Kurbanı
  C) Akîka Kurbanı D) Hedy Kurbanı
  8
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  Oruçlu iken kan verme konusunda aşağıda 58. verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  Orucu bozar, hem kaza hem de kefaret gerekA) tirir.
  Orucu bozar, kefaret gerektirir.B)
  Orucu bozar, kaza gerektirir.C)
  Orucu bozmaz. D)
  Peygamberimizin (sav) bir düzen içerisinde, 59. belirli zamanlarda ve farz ibadetlere bağlı olarak yaptığı nafile ibadetler aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
  A) Revâtib Sünnet B) Zevâid Sünnet
  C) Sünnet-i Âdet D) Sünnet-i Regâib
  Sadaka-i Fıtr ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 60. doğrudur?
  Nisâb aranmaz. A)
  Ergenlik şartı yoktur.B)
  Malda yıllanma şartı yoktur.C)
  Verilecek miktarın alt sınırı belli değildir.D)
  Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre, Bayram’ın 61. birinci günü şeytan taşlamanın vakti ne zaman başlar?
  Fecr-i Sadık’tan itibarenA)
  Gece yarısından itibarenB)
  Güneşin doğmasından itibarenC)
  Tan yerinin ağarmasından itibarenD)
  Malikî mezhebine göre, Müzdelife vakfesinin 62. zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Gece yarısından itibaren Bayram sabahı A) Fecr-i Sadık’a kadar
  Bayramın birinci günü tan yerinin ağarmaya B) başlamasından güneşin doğmasına kadar
  Arefe günü akşamı güneşin batışından BayC) ram sabahı Fecr-i Sadık’a kadar
  Arefe günü akşamı güneşin batışından BayD) ram birinci günü zeval vaktine kadar
  Aşağıda verilen tavaf çeşitlerinden hangisi 63. hacla ilgili değildir?
  A) Nezîr Tavafı B) Ziyaret Tavafı
  C) Vedâ Tavafı D) Kudûm Tavafı
  Hac ve Umre’de ihrama girmek için kaç mîkat 64. mahalli vardır?
  A) 3 B) 5 C) 7 D) 10
  Aşağıdakilerden hangisinde hac ayları doğru 65. olarak sıralanmıştır?
  Şevval - Zilkâde - ZilhicceA)
  Muharrem - Zilkâde - ZilhicceB)
  Zilkâde - Zilhicce - RecebC)
  Rebîulevvel - Zilkâde - ZilhicceD)
  Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin 66. geçerli olmasının şartlardan biri değildir?
  Vakfeyi Arafat’ta yapmakA)
  Hac için ihrama girmiş olmakB)
  Öğle ile ikindiyi öğle vakti içinde cem-i takdim C) ile kılmak
  Vakfeyi Arafe günü güneşin zeval noktasına D) gelmesinden kurban bayramın birinci günü Fecr-i Sadık’a kadar olan süre içinde yapmak
  Aşağıdakilerden hangisi hac menâsikinin ya67. pıldığı mekânlar arasında yer almaz?
  A) Metaf B) Mes’a C) Mina D) Medine
  “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce 68. vücuda güzel koku sürmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Haramdır. B) Müstehaptır.
  C) Vâciptir. D) Mekrûhtur.
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  9
  Harem bölgesi ile mikat yerleri / sınırları ara69. sında kalan alana ne denir?
  A) Hill Bölgesi B) Hicaz Bölgesi
  C) Arafât Bölgesi D) Âfâk Bölgesi
  Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi dönem70. de hacılara verilen hizmetlerden biri değildir?
  A) Sikâye B) Îlâf
  C) Rifâde D) İcâze
  Aşağıdakilerden hangisi hicretin ikinci yılında 71. Müslümanların yükümlü tutulduğu ibadetlerden biri değildir?
  A) Zekât B) Ramazan Orucu
  C) Sadaka-i Fıtr D) Hac
  Aşağıdaki sahabilerden hangisi Mekke’de 72. İslâm’ı kabul eden ilk Müslümanlar arasında yer almaz?
  Hz. OsmanA)
  Zübeyr İbn AvvâmB)
  Talhâ İbn UbeydullahC)
  Ebû Eyyub el-EnsârîD)
  Haricîlik 73. ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
  Hz. Ali dönemindeA)
  Hz. Ömer dönemindeB)
  Hz. Osman dönemindeC)
  Velîd İbn Abdulmelik dönemindeD)
  Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Güzel 74. Ahlâk” anlamına gelir?
  A) Kıllet-i Edeb B) Ahlâk-ı Alâî
  C) Hüsnü’l-Huluk D) Ahlâk-ı Zemîme
  Aşağıdakilerden hangisi “Amel-i Sâlih” kavra75. mını en kuşatıcı şekilde ihtiva eder?
  Cömertlik ve yardımseverlikA)
  Sağlık kurallarına uygun davranmakB)
  Kâr ve fayda peşinde gösterilen gayretC)
  Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan D) faydalı iş
  Peygamberliğin 10. senesine “Hüzün Yılı” de76. nilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  Müşriklerin Kâbe’yi yıkmalarıA)
  Hz. Hamza’nın şehit edilmesiB)
  Ebû Talib ve Hz. Hatîce’nin vefat etmeleriC)
  Müşriklerin Müslümanlara boykot uygulamalarıD)
  “Yardımlaşma” kavramı, din dilinde aşağıdaki 77. terimlerden hangisi ile ifade edilir?
  A) Müsamaha B) Teâvün
  C) İkrâh D) Müsâlaha
  Cuma Namazında hutbe okunmasının hükmü 78. aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müstehab B) Vâcib
  C) Sünnet D) Farz
  I. Akabe Bîâtı’nın ardından Medine’ye gönde79. rilen ve oradaki Müslümanlara imamlık yapan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
  Mus’âb bin Umeyr A)
  Amr bin SelimeB)
  Salim bin AvfC)
  Ebu HuzeyfeD)
  10
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  “Firavun’a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumu80. şak söz söyleyin…” (Tâhâ, 20/43–44) ayetlerinde geçen “yumuşak söz” anlamına gelen Kur’anî terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kavl-i Sedîd B) Kavl-i Ma’rûf
  C) Kavl-i Leyyin D) Kavl-i Sakîl
  Aşağıdakilerden hangisi ders işleniş süreci ile 81. ilgili aşamalardan biri değildir?
  A) Dersi Planlama B) Dersi Sunma
  C) Dersi Özetleme D) Dersi Değerlendirme
  Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme 82. yöntemlerini seçmede ve geliştirmede dikkat edilmesi gereken ilkelerden biridir?
  Öğrenmede yalnızca bilgiyi aktarmak değil, A) bilgiyi yeniden üretmek, yeni durumlara aktarmak ve sentez yapmak temel amaç olmalıdır.
  Öğrencilerin geçmiş öğrenmeleri yanlış B) olabileceğinden dolayı, yeni öğrenmeler ve düzenlenecek etkinlikler öğrencilerin geçmiş tecrübeleriyle ilişki kurulmadan yapılmalıdır.
  Öğrenme süreci, öğrenciler arasında yarışma C) ve rekabet gibi duyguları yansıtacak şekilde planlanmalıdır.
  Öğrenme etkinlikleri/tecrübeleri, genelden D) özele, karmaşıktan basite ve soyuttan somuta doğru tasarlanmalıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme 83. ilkeleri arasında yer almaz?
  A) Tedricîlik B) Ekonomiklik
  C) Davranışcılık D) Yaşama Yakınlık
  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Ortodoks 84. nüfus çoğunluğu teşkil etmektedir?
  A) Yunanistan B) İtalya
  C) İspanya D) Portekiz
  Aşağıdakilerden hangisi Hinduizmin kutsal 85. metinlerinden değildir?
  A) Vedalar B) Levililer
  C) Brahmanalar D) Upanişadlar
  Aşağıdakilerden hangisi Protestan reformcu86. larından biri değildir?
  A) Luther B) Zwingli
  C) Kalvin D) Akinolu Thomas
  Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa dönemi Yahu87. diliğinin üç önemli mezhebinden biri değildir?
  A) Sadukîlik B) Karâîlik
  C) Ferisîlik D) Essenîlik
  Hinduizm ve İslam’dan etkilenerek 88. Hindistan’da ortaya çıkan dini inanç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şintoizm B) Sihizm
  C) Konfüçyanizm D) Taoizm
  Minare yapımı ile ilgili yoğun tartışmalar ya89. şandığı ve konunun referanduma götürüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsveç B) İskoçya
  C) İsviçre D) Danimarka
  Aşağıdakilerden hangisi günümüz İslam ülke90. lerinden biri değildir?
  A) Brunei Sultanlığı B) Kongo
  C) Sudan D) Moritanya
  MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI A
  11
  Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde 91. en geniş topraklara sahiptir. 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasından sonra yeniden bağımsızlığına kavuşan bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kırgızistan B) Türkmenistan
  C) Kazakistan D) Özbekistan
  İslam kültür ve medeniyetine hizmet eden 92. Buhara, Semerkant, Taşkent ve Mergınan gibi kentlerin yer aldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türkmenistan B) Afganistan
  C) Azerbaycan D) Özbekistan
  Konfüçyanizm’in kurucusu aşağıdakilerden 93. hangisidir?
  A) K’ung Fu-tzu B) Chuang Tzu
  C) Lao Tsu D) Li-Ch’ang-ling
  Eski Ahid’e göre, Yahudi mabedini 94. ilk kez kim inşa etmiştir?
  A) Hz. Süleyman B) Hz. Yakup
  C) Hz. Davut D) Hz. Harun
  2009 Yılı “Kutlu Doğum Haftası”nın konusu 95. aşağıdakilerden hangisidir?
  Hicret ve Getirdikleri A)
  Din ve Adalet DuygusuB)
  Birlikte Yaşama TecrübesiC)
  Rahmet Peygamberi ve AileD)
  Üçüncü Diyanet İşleri Başkanı ve aynı zaman96. da “İslam Dini” adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
  Ahmet Hamdi AksekiA)
  Hasan Hüsnü ErdemB)
  Şerafettin YaltkayaC)
  Ömer Nasuhi BilmenD)
  Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal bir 97. kurum olması ilk olarak hangi Anayasa ile belirlenmiştir?
  A) 1924 B) 1950 C) 1961 D) 1982
  Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Baş98. kanlığının yürüttüğü kamu hizmetine dâhil değildir?
  İbadet ve Cami A)
  İrşad ve Tebliğ B)
  Fetva C)
  Vakıf D)
  Aşağıdakilerden hangisi Başkanlığın danışma 99. ve denetim birimlerinden biri değildir?
  Hukuk MüşavirliğiA)
  Teftiş Kurulu BaşkanlığıB)
  Personel Dairesi BaşkanlığıC)
  Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıD)
  Din İşleri Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?100.
  A) 20 B) 16 C) 14 D) 12
  TEST BİTTİ.




+ Yorum Gönder