+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Selamün kavlen min rabbin rahim ayetinin faziletleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Selamün kavlen min rabbin rahim ayetinin faziletleri


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: ’selamün kavlen min rabbin rahim’’ ayetinin faziletleri


  Reklam  Cevap: Yasin süresi 58. ayet
  Selamun qavlen min Rabbirrahim

  ANLAMI
  Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır  Yasin suresinin faziletleri

  Yâsin sûresi, ilk âyetinde bulunan yâ ve sin harflerinden dolayı bu ismi almıştır Bununla berâber "Azime", "Muimme", "Müdafi'ai ka-diye" ve "Kalbu'l-Kur'an" isimleri de kullanılmıştır Kalbu'l-Kur'an, Kur'-an'ın kalbi, Müdafi'a-i kadiye, sahibinden (onu okuyan ve onunla amel eden kişilerden) her türlü fenalığı defeden, Muimme, sahibine dünya ve âhiretin hayatını kazandıran, ondan dünya ve âhiretin korkularını gideren ve Azime ise, sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir
  Sure, usûl ilminin ana noktalarını, alimler arasında muteber olan meseleleri, en güzel bir şekilde takrir ettiğinden ötürü, Sahih-i Buhari'de sekerat halinde olan ölüler üzerine okunsun diye varid olan emrin nedenini ortaya koyar
  Ebu Nasr, «Etîbane» isimli kitabında Hz Aişe'den şöyle rivayet ediyor Buyurdular: “Allah'ın Kitabı'nda bir sure vardır Ona Allah katında el-azime adı verilmektedir Onu okuyan, Allah katında şerefli olan kişi adını almaktadır Onu okuyan bir kimse Kıyamet Günü'nde Revi ve Mudar kabilelerinin fertlerinden daha fazlası hakkında şefaat edecektir Bu sure Yasin Suresi'dir” (Bk Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, 13/400)
  Yâsin sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir Hz Muhammed (sas)'in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır Bu hadislerden bazıları şöyledir:
  "Her şeyin bir kalbi vardır Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21)
  "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir Onu ölülerinize okuyunuz" (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27)
  "Kim geceleyin Allah rızasını gözeterek Yâsîn Sûresi'ni okursa, ba-ğışlanır" (İbn Hibban - Câmiussağîr : 2/128)
  Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin'i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir Ancak Kur'ân'ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır (bk Nureddin TURGAY, Şamil İslam Ans)


  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder
selamün kavlen min rabbin rahim anlamı,  selamün kavlen min rabbin rahim,  selamün kavlen min rabbir rahim,  selamün kavlen min rabbin rahim fazileti,  selamün kavlen ne demek,  selamün kavlen min rabbin rahim ne demek,  selam ayetlerinin fazileti