Konusunu Oylayın.: Yeterlilik sınavı: deneme fıkıh soruları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 17 kişi
Yeterlilik sınavı: deneme fıkıh soruları
 1. 01.Mart.2011, 14:52
  1
  Misafir

  Yeterlilik sınavı: deneme fıkıh soruları


  Yeterlilik sınavı: deneme fıkıh soruları Mumsema sorular
  deneme fıkıh soruları


 2. 01.Mart.2011, 14:52
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  sorular
  deneme fıkıh soruları

 3. 02.Mart.2011, 10:55
  2
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,657
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: yeterlilik sınavı: deneme fıkıh soruları
  Fıkıh deneme soruları
  1-Aşağdakilerden hangisinde kocaboşadığı eşiiddet bekleme sürecinde iken boşanma iradesini geri alarak evliliğini sürdürebilme hakkına sahiptir?
  a-Bain talak
  b-ric'i talak
  c-fesih
  d-muhalaa
  e-tefviz-i talak

  2-sadece mezhebin kurucusu sayılan imamın görüşlerine dayanması 2.Ehl-i re'y fıkhı üzerinde kurulup gelişmesi 3.henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında fikir geliştirmekten sakınması yukardakilerden hangisi hanefi ekolün özellikleri arasında yer alır?
  a-yalnız1
  b-yalnız2
  c-1 ve 2
  d-1 ve 3
  e-2 ve 3

  3-Zahirü'r-Rivaye nedir?
  a-Bize kadar açık bir şekilde rivayet edilen bir görüştür
  b-Rivayetinde şüphe taşımayan hadistir
  c-İctihad ile değil de sadece rivayet ile bilinen fıkhı konulardır
  d-Ebu HanifeEbu Yusuf ve İmam Muhammed'in hakkında ittifak ettikleri hususlardır
  e-İmam Muhammed'in sağlam bir şekilde günümüze kadar aktarılan fıkhi eserleri veya bunlarda yer alan Hanefi imamlara ait görüşlerdir

  4-Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerin oluşum dönemindeki Irak fıkhının özelliklerinden biri değildir?
  a-Re'ye az yer verilmesi
  b-Yeni örf adet ve muameleler hakkında ictihadlar yapılması
  c-Rivayetlerin sıhhati konusunda daha şüpheci bir tavır sergilemesi
  d-Fetihlerle birlikte bu bölgeye gelen sahabilerin Irak fıkhının oluşumunda etkisi olması
  e-Kur'an ve sünnet dışındaki yardımcı kaynaklara da önem verilmesi

  5-Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir işleme örnektir?
  a-nişanlanma akti
  b-evlenme akdi
  c-kiralama akdi
  d-cuale
  e-satım akdi

  6-Aşağıdakilerden hangisi haksız fiil kapsamına girer?
  a-cuale
  b-gasp
  c-hibe
  d-ayıp muhayerliği
  e-görmeme muhayerliği

  7-Aşağıdakilerden hangisi borcun kaynakları arasında yer almaz?
  a-haksız fiil
  b-haksız iktisab
  c-akit
  d-zaman aşımı
  e-şer'i nas

  8-Hulefa-i Raşidin döneminde bazenictihada ehil olan kimseler biraraya gelip çözüm bekleyen konunun hükmü hakkında fikir birliğine varmak suretiyle ictihad yaparlardı.Bu ictihada ne denir?
  a-el-ictihadü'l-cemai
  b-el-ictihadü'l-kıyasi
  c-el-ictihadü'l-beyani
  d-el-ictihadü'l-istıslahi
  e-şura

  9-İradeye maddi baskı sonucu yapılan evlenme akdinin hukuken geçerli kabul edilmesievlenme akdinde aranan şartlardan hangisiyle çelişir?
  a-şahitlerin bulunması
  b-taraflar arasında denkliğin bulunması
  c-evliliğin ilan edilmesi
  d-irade beyanının tarafların rızasına dayanması
  e-tarafların evlenme ehliyetine sahip olması

  10-Aşağıdakilerden hangisi tabiin döneminde görülen ihtilaflardan değildir?
  a-lafızların delaleti ile ilgili ihtilaflar
  b-hadis rivayeti ile ilgili ihtilaflar
  c-kıyas ve icma gibi kaynaklar hakkındaki ihtilaflar
  d-sünnetin delil olup olmayacağı ile ilgili ihtilaflar
  e-re'ye müraacat etme konusundaki yaklaşım farklılığından doğan ihtilaflar

  11-Namaz ibadetinin yerine getiriliş biçiminin Hz.peygamberden günümüze kadar hiç bir değişikliğe uğramamasıbu ibadetin
  ifasında hangi temel özelliğin önemini ortaya koymaktadır?
  a-samimilik
  b-bilinçlilik
  c-iradelik
  d-sünnete uygunluk
  e-süreklilik

  12-Ekonomik gücü yeterli olmayan müslümanlarınhac ve zekat ibadetleri ile yükümlü tutulmuyor olmaları bu ibadetlerin yerine getirilmesinde hangi temel şartın dikkate alındığını gösterir?
  a-fonksiyonellik
  b-ekonomilk muhafiyet
  c-ekonomik yeterlilik
  d-ekonomik faydalılık
  e-sağlık

  13-İnsanın ibadetlerinin salt sosyal statüsünü güçlendirmek amacıyla yerine getirmesiibadetlerin hangi temel özelliği ile çelişir?
  a-samimilik
  b-süreklilik
  c-bilinçlilik
  d-iradelik
  e-sünnete uygunluk

  14-Hz.peygamberin vefatından sonra shabe hüküm çıkarma(istinbat)görevini üstlenmiş karşılaştığı yeni olaylara Kur'an ve sünnet ışığında çözümler bulmaya çalışmıştır.Buna göre sahabe dönemine ne ad verilir?
  a-mutlak müctehit dönemi
  b-taklit dönemi
  c-fetret dönemi
  d-hukuki tefsir dönemi
  e-ictihad kapısının kapandığı dönem

  15-Zekat yükümlülüğünün doğması için zekata konu oluşturan malda buluması öngörülen şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a-maldan ne oranda zekat verileceğinin belli olması
  b-malın tam mülkiyete konu olması
  c-malın üzerinden bir yıl geçmiş olması
  d-malın temel ihtiyaç fazlası olması
  e-malın nami olması

  16-A 'nın üzerinde velayet hak ve yetkisi bulunmadığı halde B'yikendi bilgisi dışında C ile evlendirmesi ve yapılan tasarrufun daha sonra B'ye bildirilmesihangi akit kapsamında değerlendirilir?
  a-fasit akit
  b-batıl akit
  c-sahih akit
  d-mevkuf akit
  e-mekruh akit

  17-Bir yıl sonra ödemek üzere B'ye 5.000 ytl borçlanan ACyi borcuna kefil göstermiş ve borcunu zamanında alacaklı Bye ödemiştir.borca kefil olan Cborçlunun borcunu zamanında ödemediğini zannederek aynı borcu kefil sıfatıyla Cye ikinci defa ödemiştir.
  burda söz konusu olan nedir?
  a-akit
  b-gasp
  c-haksız fiil
  d-haksız iktisap
  e-hibe

  18-zamana bağlı olan namaz ibadeti sırasıyla
  1.her vakit için öngörülen zaman dilimi içinde ve usulüne uygun olarak
  2.öngörülen zaman dilimi içinde ancak eksik veya yanlış yerine getirildiği için bir sonraki namaz vakti girmeden yeniden
  3.öngörülen zaman dilimi içinde ifa edilmediği için vaktide girdiği için sonradan kılınan namaz
  hangileridir?
  a-eda-kaza-iade
  b-kaza-eda-iade
  c-eda-iade-kaza
  d-iade-kaza-eda
  e-iade-eda-kaza

  19-medine imamı olarak bilinen ve fıkhi görüşlerini Hicaz fıkhı üzerine kuran fakih kimdir?
  a-imam malik
  b-imam şafi
  c-imam zühri
  d-imam muhammed eş-şeybani
  e-imam evzai

  20-Hicri 1.asrın sonlarına doğru hadis toplama hareketi başlığında ''ilim'' terimi genellikle''sünnet bilgisi''için kullanılırken fıkıh terimi ne tür bir bilgi için kullanılmıştır?
  a-vahye dayalı
  b-sahabe sözüne dayalı
  c-fıkıh kitaplarına dayalı
  d-akıl ve re'ye dayalı
  e-müctehid imamlardan nakledilen fetvalara dayalı

  21-Oruç ibadetinde imsak kavramıoruç yükümlüsü açısından aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  a-Ramazan ayının sona erdiğini
  b-Ramazan ayının girdiğini
  c-oruçlunun orucunu açma zamanını
  d-oruca başlama ve orucu açma zamanını
  e-günlük oruç ibadetinin başlama zamanını

  22-aşağıdakilerden hangisi ölen kişinin mal varlığı ile ilgili yapılacak işlemlerden sayılmaz?
  a-mevlid okunması
  b-vasiyetin infazı
  c-cenazenin techiz ve tekfini
  d-borçların ödenmesi
  e-mirasın taksimi

  23-Aşağıdakilerden hangisi sünnetten kaynaklanan ihtilaflardan biri değildir?
  a-Haber-i vahidin Kur'an 'da yer almayan bir hüküm içermesi durumunda kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili ihtilaf
  b-Haber-i vahid ile meşhur hadisin çatışmasından kaynaklanan ihtilaflar
  c-Umum-i belva(sıkça karşılaşılan durumlar)hakkında haber-i vahidin kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili ihtilaflar
  d-Mütevadır hadisin kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili ihtilaflar
  e-hadisi rivayet eden kimseninrivayet ettiği hadistekinden farklı bir uygulama veya davranışta bulunması halinde bu rivayetin kabul edilmesi ile ilgili ihtilaflar

  24-Aşağıdakilerden hangisi nassların farklı anlaşılmasının nedenlerinden biri değildir?
  a-Şari'nin bazıyerlerde nasslarda esnek ve birden çok anlama gelebilecek lafızlara yer vermesi
  b-hüküm çıkarmak durumunda olan müctehidlerin farklı usul anlayışlarına sahip olmaları
  c-Nassların insanların aradıkları her türlü anlamı taşıması ve her türlü ictihada müsait olması
  d-Arap dilinin yapısı ve delaleti ile ilgili ihtilafların nassın anlaşılmasına da yansıması
  e-Nassların çatışır gibi göründükleri durumunda takip edilecek yöntem hakkında farklı yaklaşımlar bulunması

  25-Fıkhi ihtilaflarHz.Muhammed'in hayatta olduğu dönemdesonraki dönemlere göre daha az gerçekleşmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir gerekçesidir?
  a-Hz.Peygamberin sahabenin önde gelenleri dışındakilere ictihad etme yetkisi vermemiş olmasından dolayı ihtilafa neden olan görüşler
  b-sahabenin dini hükümlerin hepsini eşit bir şekilde bitmesinden dolayıgörüş ayrılıklarının ortaya çıkmaması
  c-sahabenin anlayışbilgi vekültür bakımından aynı durumda olmalarından dolayıkonuları aynı şekilde değerlendirmesi
  d-sahabenin ilk planda ictihad etmek yerine Hz.peygambere müracaat etmesi
  e-ihtilafların nedeni olan re'yin Kur'an ve sünnet ile yasaklanmış olması
  cevap anahtarı
  1-b 2-b 3-e 4-a 5-d 6-b 7-d 8- 9-d 10-d 11-d 12-c 13-a 14-d 15-a 16-d 17-d 18-c 19-a 20-d 21-e 22-a 23- 24- 25-d  __________________________________________________ _________________


  FIKIH DERSİ DENEME SINAVI

  1. Fıkıhı, “kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesi” olarak tanımlayan İslâm bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) İmam Ebû Hanife
  B-) İmam Mâlik
  C-) Hasan el-Basrî
  D-) Süfyân es-Sevrî
  E-) İbrahim en-Nehaî

  2. Fıkıhçılar, Kur’ân ve Sünnet’in koyduğu temel ilkelerden yararlanarak genel hukuk kurallarını geliştirmişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?
  A-) Umumî bir zararı def etmek için, hususî bir zarara katlanılır.
  B-) Kötülüğe giden yolların kapatılması gerekir.
  C-) Sıkıntının ortadan kaldırılması esastır.
  D-) Mefsedeti def etmek maslahati celbetmekten evlâdır.
  E-) Zaman ve çevrenin değişmesiyle ahkâm değişmez.

  3. Aşağıdaki fıkıh mezheblerinden hangisi takdîrî fikha diğerlerinden daha fazla önem vermiştir?
  A-) Mâlikîler
  B-) Safiîler
  C-) Hanefîler
  D-) Hanbelîler
  E-) Caferîler

  4. Şûrâ prensibine riayet edildiği ve Re’ye sonraki dönemlere göre daha az yer verildiği dikkate alındığında, sahâbe dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A-) Hadislerin hüküm verirken daha yoğun şekilde kullanıldığına
  B-) Sahâbeler arasında ihtilâf olmadığına
  C-) Sahâbenin yönetimde söz sahibi olduğuna
  D-) İctihâda daha az gerek duyulduğuna
  E-) İcmâ’a önem verildiğine


  5. Kitâbu’l-Harâc adlı eseri yazan ve Harûn er-Reşîd döneminde başkadılık yapmış olan fakih aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Ebû Hanîfe
  B-) Malik b. Enes
  C-) Ebû Yûsuf
  D-) Muhammed eş-Şeybâni
  E-) Ahmed b. Hanbel


  6. “İmsâk” nedir?
  A-) Namaz ibadetinin, öngörülen zaman dilimi içinde yerine getirilmesidir.
  B-) İfasi zamana bağlı olan bir ibadetin, öngörülen zaman dilimi içinde, ancak eksik olarak yerine getirilmesidir.
  C-) Zekât ibadetinin geciktirilerek yerine getirilmesidir.
  D-) Oruç ibadetine başlama zamanıdır ve oruç yükümlüsünün, oruçlu oldugu süre içinde orucu bozan davranışlardan bilinçli olarak kaçınmasıdır.
  E-) Hac yükümlüsünün ihrama girerek, hac mevsiminin dışında mübah olan bir takım fiilleri kendisine haram kılmasıdır.

  7. Kulun, yaratıcısına ifa ile yükümlü olduğu bir ibadeti, diğer kişilerin baskı ve şiddetine maruz kalarak yerine getirmesi, ibadetlerin hangi temel özelliği ile çelişmektedir?
  A-) Süreklilik
  B-) Sorumluluk
  C-) Bilinçlilik
  D-) Yeterlilik
  E-) İradilik

  8. Aşağıdakilerden hangisi, mirasçı olabilmek için aranan şartlardan biri değildir?
  A-) Miras bırakanın ölmüş olması
  B-) Miras bırakan öldüğünde, eşi ile arasında evlilik bağının bulunmaması
  C-) Miras bırakan öldüğünde mirasçının sağ olması
  D-) Mirasçılığa engel bir durumun bulunmaması
  E-) Mirasçılık nedenlerinin bulunması

  9. Kişi ile aşağıdakilerden hangisi arasında geçici evlenme engeli vardır?
  A-) Dini farklı kişiler
  B-) Kişinin usûlü
  C-) Kişinin furûu
  D-) Kişinin süt furûu
  E-) Kişinin ana babasının furûu

  10. Aşağıdakilerden hangisi tazmin sorumluluğu doğuran fiil ve işlemlerden biri değildir?
  A-) İtlaf
  B-) Yaralama
  C-) Cuâle
  D-) Gasp
  E-) Taksirle adam öldürme


  11. Aşağıdakilerden hangisi hakkındaki hükümler zaman ve koşullar değiştiği için değişikliğe uğrayabilir?
  A-) Evlilik akdinin oluşum şartları
  B-) İddet süreleri
  C-) Hadd cezalarındaki sayılar
  D-) Miras payları
  E-) Mehir oranları


  12. İctihat yapacak olan yetkili kimseler, hakkında tafsilî bir hükmün bulunmadığı konularda yapılacak ictihatlarda bazı hususları göz önünde bulundurmalıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?
  A-) Daha önce konu ile ilgili bir ictihadin bulunup bulunmadığını araştırmak
  B-) Yapılacak ictihadin maslahat ilkesine uygunluğunu araştırmak
  C-) Yapılacak ictihadin sedd-i zerâyi ilkesine uygunluğunu araştırmak
  D-) Yapılacak ictihadin küllî kaidelerle çelişip çelişmediğini araştırmak
  E-) Yapılacak ictihadin kıyasa elverişli olup olmadığını araştırmak
  13. Kocası ölen hamile kadının beklemesi gereken iddetin, çocuğun doğmasıyla sona ereceği görüşünü savunan sahabî aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Hz. Ebû Bekir
  B-) Hz. Ömer
  C-) Hz. Osman
  D-) Hz. Ali
  E-) Hz. Abdullah b. Abbas
  14. Boşanma anında iki şahidin bulunmasını emreden âyetteki emrin vucûb ifade ettiğini ve bu sebeple şahit olmadığı sürece ne boşanmanın ne de boşanmadan geri dönüşün sahih olacağını öne süren İslâm hukukçusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Atâ b. Ebî Rabah
  B-) İmam Ebû Hanîfe
  C-) İmam Ş âfiî
  D-) İbn Hazm
  E-) İbn Kayyim el-Cevziyye
 4. 02.Mart.2011, 10:55
  2
  الله اكبر  Fıkıh deneme soruları
  1-Aşağdakilerden hangisinde kocaboşadığı eşiiddet bekleme sürecinde iken boşanma iradesini geri alarak evliliğini sürdürebilme hakkına sahiptir?
  a-Bain talak
  b-ric'i talak
  c-fesih
  d-muhalaa
  e-tefviz-i talak

  2-sadece mezhebin kurucusu sayılan imamın görüşlerine dayanması 2.Ehl-i re'y fıkhı üzerinde kurulup gelişmesi 3.henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında fikir geliştirmekten sakınması yukardakilerden hangisi hanefi ekolün özellikleri arasında yer alır?
  a-yalnız1
  b-yalnız2
  c-1 ve 2
  d-1 ve 3
  e-2 ve 3

  3-Zahirü'r-Rivaye nedir?
  a-Bize kadar açık bir şekilde rivayet edilen bir görüştür
  b-Rivayetinde şüphe taşımayan hadistir
  c-İctihad ile değil de sadece rivayet ile bilinen fıkhı konulardır
  d-Ebu HanifeEbu Yusuf ve İmam Muhammed'in hakkında ittifak ettikleri hususlardır
  e-İmam Muhammed'in sağlam bir şekilde günümüze kadar aktarılan fıkhi eserleri veya bunlarda yer alan Hanefi imamlara ait görüşlerdir

  4-Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerin oluşum dönemindeki Irak fıkhının özelliklerinden biri değildir?
  a-Re'ye az yer verilmesi
  b-Yeni örf adet ve muameleler hakkında ictihadlar yapılması
  c-Rivayetlerin sıhhati konusunda daha şüpheci bir tavır sergilemesi
  d-Fetihlerle birlikte bu bölgeye gelen sahabilerin Irak fıkhının oluşumunda etkisi olması
  e-Kur'an ve sünnet dışındaki yardımcı kaynaklara da önem verilmesi

  5-Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir işleme örnektir?
  a-nişanlanma akti
  b-evlenme akdi
  c-kiralama akdi
  d-cuale
  e-satım akdi

  6-Aşağıdakilerden hangisi haksız fiil kapsamına girer?
  a-cuale
  b-gasp
  c-hibe
  d-ayıp muhayerliği
  e-görmeme muhayerliği

  7-Aşağıdakilerden hangisi borcun kaynakları arasında yer almaz?
  a-haksız fiil
  b-haksız iktisab
  c-akit
  d-zaman aşımı
  e-şer'i nas

  8-Hulefa-i Raşidin döneminde bazenictihada ehil olan kimseler biraraya gelip çözüm bekleyen konunun hükmü hakkında fikir birliğine varmak suretiyle ictihad yaparlardı.Bu ictihada ne denir?
  a-el-ictihadü'l-cemai
  b-el-ictihadü'l-kıyasi
  c-el-ictihadü'l-beyani
  d-el-ictihadü'l-istıslahi
  e-şura

  9-İradeye maddi baskı sonucu yapılan evlenme akdinin hukuken geçerli kabul edilmesievlenme akdinde aranan şartlardan hangisiyle çelişir?
  a-şahitlerin bulunması
  b-taraflar arasında denkliğin bulunması
  c-evliliğin ilan edilmesi
  d-irade beyanının tarafların rızasına dayanması
  e-tarafların evlenme ehliyetine sahip olması

  10-Aşağıdakilerden hangisi tabiin döneminde görülen ihtilaflardan değildir?
  a-lafızların delaleti ile ilgili ihtilaflar
  b-hadis rivayeti ile ilgili ihtilaflar
  c-kıyas ve icma gibi kaynaklar hakkındaki ihtilaflar
  d-sünnetin delil olup olmayacağı ile ilgili ihtilaflar
  e-re'ye müraacat etme konusundaki yaklaşım farklılığından doğan ihtilaflar

  11-Namaz ibadetinin yerine getiriliş biçiminin Hz.peygamberden günümüze kadar hiç bir değişikliğe uğramamasıbu ibadetin
  ifasında hangi temel özelliğin önemini ortaya koymaktadır?
  a-samimilik
  b-bilinçlilik
  c-iradelik
  d-sünnete uygunluk
  e-süreklilik

  12-Ekonomik gücü yeterli olmayan müslümanlarınhac ve zekat ibadetleri ile yükümlü tutulmuyor olmaları bu ibadetlerin yerine getirilmesinde hangi temel şartın dikkate alındığını gösterir?
  a-fonksiyonellik
  b-ekonomilk muhafiyet
  c-ekonomik yeterlilik
  d-ekonomik faydalılık
  e-sağlık

  13-İnsanın ibadetlerinin salt sosyal statüsünü güçlendirmek amacıyla yerine getirmesiibadetlerin hangi temel özelliği ile çelişir?
  a-samimilik
  b-süreklilik
  c-bilinçlilik
  d-iradelik
  e-sünnete uygunluk

  14-Hz.peygamberin vefatından sonra shabe hüküm çıkarma(istinbat)görevini üstlenmiş karşılaştığı yeni olaylara Kur'an ve sünnet ışığında çözümler bulmaya çalışmıştır.Buna göre sahabe dönemine ne ad verilir?
  a-mutlak müctehit dönemi
  b-taklit dönemi
  c-fetret dönemi
  d-hukuki tefsir dönemi
  e-ictihad kapısının kapandığı dönem

  15-Zekat yükümlülüğünün doğması için zekata konu oluşturan malda buluması öngörülen şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a-maldan ne oranda zekat verileceğinin belli olması
  b-malın tam mülkiyete konu olması
  c-malın üzerinden bir yıl geçmiş olması
  d-malın temel ihtiyaç fazlası olması
  e-malın nami olması

  16-A 'nın üzerinde velayet hak ve yetkisi bulunmadığı halde B'yikendi bilgisi dışında C ile evlendirmesi ve yapılan tasarrufun daha sonra B'ye bildirilmesihangi akit kapsamında değerlendirilir?
  a-fasit akit
  b-batıl akit
  c-sahih akit
  d-mevkuf akit
  e-mekruh akit

  17-Bir yıl sonra ödemek üzere B'ye 5.000 ytl borçlanan ACyi borcuna kefil göstermiş ve borcunu zamanında alacaklı Bye ödemiştir.borca kefil olan Cborçlunun borcunu zamanında ödemediğini zannederek aynı borcu kefil sıfatıyla Cye ikinci defa ödemiştir.
  burda söz konusu olan nedir?
  a-akit
  b-gasp
  c-haksız fiil
  d-haksız iktisap
  e-hibe

  18-zamana bağlı olan namaz ibadeti sırasıyla
  1.her vakit için öngörülen zaman dilimi içinde ve usulüne uygun olarak
  2.öngörülen zaman dilimi içinde ancak eksik veya yanlış yerine getirildiği için bir sonraki namaz vakti girmeden yeniden
  3.öngörülen zaman dilimi içinde ifa edilmediği için vaktide girdiği için sonradan kılınan namaz
  hangileridir?
  a-eda-kaza-iade
  b-kaza-eda-iade
  c-eda-iade-kaza
  d-iade-kaza-eda
  e-iade-eda-kaza

  19-medine imamı olarak bilinen ve fıkhi görüşlerini Hicaz fıkhı üzerine kuran fakih kimdir?
  a-imam malik
  b-imam şafi
  c-imam zühri
  d-imam muhammed eş-şeybani
  e-imam evzai

  20-Hicri 1.asrın sonlarına doğru hadis toplama hareketi başlığında ''ilim'' terimi genellikle''sünnet bilgisi''için kullanılırken fıkıh terimi ne tür bir bilgi için kullanılmıştır?
  a-vahye dayalı
  b-sahabe sözüne dayalı
  c-fıkıh kitaplarına dayalı
  d-akıl ve re'ye dayalı
  e-müctehid imamlardan nakledilen fetvalara dayalı

  21-Oruç ibadetinde imsak kavramıoruç yükümlüsü açısından aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  a-Ramazan ayının sona erdiğini
  b-Ramazan ayının girdiğini
  c-oruçlunun orucunu açma zamanını
  d-oruca başlama ve orucu açma zamanını
  e-günlük oruç ibadetinin başlama zamanını

  22-aşağıdakilerden hangisi ölen kişinin mal varlığı ile ilgili yapılacak işlemlerden sayılmaz?
  a-mevlid okunması
  b-vasiyetin infazı
  c-cenazenin techiz ve tekfini
  d-borçların ödenmesi
  e-mirasın taksimi

  23-Aşağıdakilerden hangisi sünnetten kaynaklanan ihtilaflardan biri değildir?
  a-Haber-i vahidin Kur'an 'da yer almayan bir hüküm içermesi durumunda kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili ihtilaf
  b-Haber-i vahid ile meşhur hadisin çatışmasından kaynaklanan ihtilaflar
  c-Umum-i belva(sıkça karşılaşılan durumlar)hakkında haber-i vahidin kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili ihtilaflar
  d-Mütevadır hadisin kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili ihtilaflar
  e-hadisi rivayet eden kimseninrivayet ettiği hadistekinden farklı bir uygulama veya davranışta bulunması halinde bu rivayetin kabul edilmesi ile ilgili ihtilaflar

  24-Aşağıdakilerden hangisi nassların farklı anlaşılmasının nedenlerinden biri değildir?
  a-Şari'nin bazıyerlerde nasslarda esnek ve birden çok anlama gelebilecek lafızlara yer vermesi
  b-hüküm çıkarmak durumunda olan müctehidlerin farklı usul anlayışlarına sahip olmaları
  c-Nassların insanların aradıkları her türlü anlamı taşıması ve her türlü ictihada müsait olması
  d-Arap dilinin yapısı ve delaleti ile ilgili ihtilafların nassın anlaşılmasına da yansıması
  e-Nassların çatışır gibi göründükleri durumunda takip edilecek yöntem hakkında farklı yaklaşımlar bulunması

  25-Fıkhi ihtilaflarHz.Muhammed'in hayatta olduğu dönemdesonraki dönemlere göre daha az gerçekleşmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir gerekçesidir?
  a-Hz.Peygamberin sahabenin önde gelenleri dışındakilere ictihad etme yetkisi vermemiş olmasından dolayı ihtilafa neden olan görüşler
  b-sahabenin dini hükümlerin hepsini eşit bir şekilde bitmesinden dolayıgörüş ayrılıklarının ortaya çıkmaması
  c-sahabenin anlayışbilgi vekültür bakımından aynı durumda olmalarından dolayıkonuları aynı şekilde değerlendirmesi
  d-sahabenin ilk planda ictihad etmek yerine Hz.peygambere müracaat etmesi
  e-ihtilafların nedeni olan re'yin Kur'an ve sünnet ile yasaklanmış olması
  cevap anahtarı
  1-b 2-b 3-e 4-a 5-d 6-b 7-d 8- 9-d 10-d 11-d 12-c 13-a 14-d 15-a 16-d 17-d 18-c 19-a 20-d 21-e 22-a 23- 24- 25-d  __________________________________________________ _________________


  FIKIH DERSİ DENEME SINAVI

  1. Fıkıhı, “kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesi” olarak tanımlayan İslâm bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) İmam Ebû Hanife
  B-) İmam Mâlik
  C-) Hasan el-Basrî
  D-) Süfyân es-Sevrî
  E-) İbrahim en-Nehaî

  2. Fıkıhçılar, Kur’ân ve Sünnet’in koyduğu temel ilkelerden yararlanarak genel hukuk kurallarını geliştirmişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?
  A-) Umumî bir zararı def etmek için, hususî bir zarara katlanılır.
  B-) Kötülüğe giden yolların kapatılması gerekir.
  C-) Sıkıntının ortadan kaldırılması esastır.
  D-) Mefsedeti def etmek maslahati celbetmekten evlâdır.
  E-) Zaman ve çevrenin değişmesiyle ahkâm değişmez.

  3. Aşağıdaki fıkıh mezheblerinden hangisi takdîrî fikha diğerlerinden daha fazla önem vermiştir?
  A-) Mâlikîler
  B-) Safiîler
  C-) Hanefîler
  D-) Hanbelîler
  E-) Caferîler

  4. Şûrâ prensibine riayet edildiği ve Re’ye sonraki dönemlere göre daha az yer verildiği dikkate alındığında, sahâbe dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A-) Hadislerin hüküm verirken daha yoğun şekilde kullanıldığına
  B-) Sahâbeler arasında ihtilâf olmadığına
  C-) Sahâbenin yönetimde söz sahibi olduğuna
  D-) İctihâda daha az gerek duyulduğuna
  E-) İcmâ’a önem verildiğine


  5. Kitâbu’l-Harâc adlı eseri yazan ve Harûn er-Reşîd döneminde başkadılık yapmış olan fakih aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Ebû Hanîfe
  B-) Malik b. Enes
  C-) Ebû Yûsuf
  D-) Muhammed eş-Şeybâni
  E-) Ahmed b. Hanbel


  6. “İmsâk” nedir?
  A-) Namaz ibadetinin, öngörülen zaman dilimi içinde yerine getirilmesidir.
  B-) İfasi zamana bağlı olan bir ibadetin, öngörülen zaman dilimi içinde, ancak eksik olarak yerine getirilmesidir.
  C-) Zekât ibadetinin geciktirilerek yerine getirilmesidir.
  D-) Oruç ibadetine başlama zamanıdır ve oruç yükümlüsünün, oruçlu oldugu süre içinde orucu bozan davranışlardan bilinçli olarak kaçınmasıdır.
  E-) Hac yükümlüsünün ihrama girerek, hac mevsiminin dışında mübah olan bir takım fiilleri kendisine haram kılmasıdır.

  7. Kulun, yaratıcısına ifa ile yükümlü olduğu bir ibadeti, diğer kişilerin baskı ve şiddetine maruz kalarak yerine getirmesi, ibadetlerin hangi temel özelliği ile çelişmektedir?
  A-) Süreklilik
  B-) Sorumluluk
  C-) Bilinçlilik
  D-) Yeterlilik
  E-) İradilik

  8. Aşağıdakilerden hangisi, mirasçı olabilmek için aranan şartlardan biri değildir?
  A-) Miras bırakanın ölmüş olması
  B-) Miras bırakan öldüğünde, eşi ile arasında evlilik bağının bulunmaması
  C-) Miras bırakan öldüğünde mirasçının sağ olması
  D-) Mirasçılığa engel bir durumun bulunmaması
  E-) Mirasçılık nedenlerinin bulunması

  9. Kişi ile aşağıdakilerden hangisi arasında geçici evlenme engeli vardır?
  A-) Dini farklı kişiler
  B-) Kişinin usûlü
  C-) Kişinin furûu
  D-) Kişinin süt furûu
  E-) Kişinin ana babasının furûu

  10. Aşağıdakilerden hangisi tazmin sorumluluğu doğuran fiil ve işlemlerden biri değildir?
  A-) İtlaf
  B-) Yaralama
  C-) Cuâle
  D-) Gasp
  E-) Taksirle adam öldürme


  11. Aşağıdakilerden hangisi hakkındaki hükümler zaman ve koşullar değiştiği için değişikliğe uğrayabilir?
  A-) Evlilik akdinin oluşum şartları
  B-) İddet süreleri
  C-) Hadd cezalarındaki sayılar
  D-) Miras payları
  E-) Mehir oranları


  12. İctihat yapacak olan yetkili kimseler, hakkında tafsilî bir hükmün bulunmadığı konularda yapılacak ictihatlarda bazı hususları göz önünde bulundurmalıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?
  A-) Daha önce konu ile ilgili bir ictihadin bulunup bulunmadığını araştırmak
  B-) Yapılacak ictihadin maslahat ilkesine uygunluğunu araştırmak
  C-) Yapılacak ictihadin sedd-i zerâyi ilkesine uygunluğunu araştırmak
  D-) Yapılacak ictihadin küllî kaidelerle çelişip çelişmediğini araştırmak
  E-) Yapılacak ictihadin kıyasa elverişli olup olmadığını araştırmak
  13. Kocası ölen hamile kadının beklemesi gereken iddetin, çocuğun doğmasıyla sona ereceği görüşünü savunan sahabî aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Hz. Ebû Bekir
  B-) Hz. Ömer
  C-) Hz. Osman
  D-) Hz. Ali
  E-) Hz. Abdullah b. Abbas
  14. Boşanma anında iki şahidin bulunmasını emreden âyetteki emrin vucûb ifade ettiğini ve bu sebeple şahit olmadığı sürece ne boşanmanın ne de boşanmadan geri dönüşün sahih olacağını öne süren İslâm hukukçusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Atâ b. Ebî Rabah
  B-) İmam Ebû Hanîfe
  C-) İmam Ş âfiî
  D-) İbn Hazm
  E-) İbn Kayyim el-Cevziyye 5. 01.Şubat.2012, 14:27
  3
  Misafir

  Cevap: yeterlilik sınavı: deneme fıkıh soruları

  çok güzel başarılarınızın devamını dilerimö


 6. 01.Şubat.2012, 14:27
  3
  Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir
  Misafir
  çok güzel başarılarınızın devamını dilerimö

 7. 19.Ağustos.2013, 18:03
  4
  Misafir

  Cevap: Yeterlilik sınavı: deneme fıkıh soruları

  cevaplar olsa daha güzel olurdu. yine de eline sağlık


 8. 19.Ağustos.2013, 18:03
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  cevaplar olsa daha güzel olurdu. yine de eline sağlık
+ Yorum Gönder