Konusunu Oylayın.: Yurtdışı Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Yazılı Test Sınavı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Yurtdışı Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Yazılı Test Sınavı
 1. 27.Şubat.2011, 01:06
  1
  Misafir

  Yurtdışı Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Yazılı Test Sınavı

 2. 27.Şubat.2011, 01:06
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Yurtdışı Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Yazılı Test Sınavı

 3. 27.Şubat.2011, 13:59
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Yurtdışı Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Yazılı Test Sınavı
  Yurtdışında Görevlendirilecek Bay/Bayan Din Görevlisi Sınav ve Mülakat Duyurusu

  İlgi:
  a) 633 Sayılı D.İ.Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 30.05.2007 tarihli ve 5676 sayılı Kanun.
  b) 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2003/5753 sayılı kararı.
  c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 09.02.2009 tarihli ve 12 sayılı kararı.

  Başkanlığımızca;

  (A) KATEGORİSİ: ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada’da,

  (B) KATEGORİSİ: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelerde uzun süreli olarak (4 yıla kadar),

  (C) KATEGORİSİ: Uzun süreli din görevlisi talepleri, kontenjan yetersizliği nedeniyle karşılanamayan yurtdışı cami derneklerinde (Ramazan ayı münasebetiyle (Türk Cumhuriyetleri dahil) veya 3 aydan 2 yıla kadar) kısa sürelerle, (uçak bilet ücreti ile yurt dışı aylık ücreti talep eden derneklerce karşılanmak kaydıyla) görev yapmak üzere sınavla din görevlileri seçilecektir.

  1. İsteklilerde aranılan genel ve özel şartlar:

  a. 657 Sayılı D. M. Kanunu’nun değişik 48/A maddesindeki şartlara sahip olmak,

  b. İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, AÖF İlahiyat Ön Lisans mezunu olmak veya (sadece (C) kategorisinde görevlendirilmek üzere) İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış bulunmak,

  c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.): Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  ç. Son 3 yıl içinde her yıl en az iyi derecede (76 puan ve üzeri) sicil almış olmak,

  d. Disiplin cezası almamış olmak, (uyarma, kınama cezaları hariç)

  e. Askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf tutulmuş olmak, (A ve B kategorisi için)

  f. Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği yurtdışı temsil ve yeterliliğe sahip olmak,

  g. Görevine engel olacak vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  h. Yurtdışında görevlendirilmesine mani bir hali bulunmamak,

  ı. 16/03/2009 tarihi itibariyle 1 yıldır Başkanlıkta (sözleşmeli hariç) görevli bulunmak,

  i. 16/03/2009 tarihi itibariyle Lisansüstü diploması olanlar için 2 yıl; İlahiyat Fakültesi ve Y. İslam Enstitüsü mezunları için 3 yıl; İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, AÖF İlahiyat Ön Lisans ve İlahiyat alanı dışı lisans mezunları için 6 yıl fiili olarak (askerlik hariç) görev yapmış olmak,

  j. 5 ve 6. grup illerin ilçelerinde görev yapan müftüler, 16/03/2009 tarihi itibariyle bulundukları yerlerde en az 1 yıl görev yapmış olmak,

  k. 01 Haziran 2009 tarihinden itibaren 6 aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere, sınava girmiş veya planlanmış olmamak, (halen uzun süreli ihtisas kursunda olup, kursu 2009 yılı içerisinde sona erecek olanlar sınava başvurabilir)

  l. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup ikinci kez yurtdışı görevine (A ve B kategorisinde) başvuruda bulunacaklar, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı) ‘ndan en az 50 puan, üçüncü kez başvuranlar ise 70 puan almış olmak,

  m. Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olanlar ile geçici süreli 2 yıldan fazla yurt dışında görev yapmış olanlar veya Bilgi-görgü artırmak amacı ile herhangi bir ülkeye gönderilmiş olanlar için yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az 3 yıl çalışmış olmak,

  2. İsteklilerce “Yurt Dışı Görev Başvuru Formu”na (EK–1) eklenecek belgeler:

  a. Kendi el yazısı ile doldurulmuş Aday Bilgi Formu (EK–2) (Özgeçmişi),

  b. Nüfus cüzdanının fotokopisi ( T.C. Kimlik numaralı ),

  c. Öğrenim durumlarını gösterir diploma veya belgenin Müftülükçe tasdikli bir örneği,

  ç. Lisansüstü öğrenime devam edenlerin veya bitirenlerin bunu belgelemeleri,

  d. Son altı ay içerisinde çekilmiş ve arkasına isim yazılmış 2 adet vesikalık fotoğraf,

  e. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup ikinci kez yurtdışı görevine (A ve B kategorisinde) başvuruda bulunanlar için, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı)’ndan en az 50 puan aldığını gösterir belge,

  3. ‘Yurtdışı Görev Başvuru Formu’ ile ‘Aday Bilgi Formu’ Başkanlığın Web sayfası duyurular bölümünden yayınlanacak olan sınav duyurusu ekinden indirilebilecek veya il ve ilçe müftülüklerinden temin edilebilecek olup, ‘Yurtdışı Görev Başvuru Formu’ bilgisayar ile; ‘Aday Bilgi Formu’ ise müracaatçının kendi el yazısı ile doldurulacaktır.

  4. Seçilen personelden uzun süreli yurtdışında görevlendirilecek olanların görevlendirilme süresi 1 yıldır. Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yıl olmak üzere ilgi kanun ve karar hükümlerinde belirtilen süre kadar uzatılabilecektir. Ancak, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen yurt dışında görevlendirilmiş din görevlilerini, sürelerine bakılmaksızın geri çağırmaya yetkilidir. Kısa süreli personelin görevlendirilme süresi ise, Ramazan ayı veya 3 aydan 1 yıla kadar olup, görevindeki başarı durumuna göre en fazla 2 yıla kadar uzatılabilecektir.

  5. Sınava katılmak isteyenlerden;

  Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere; Taşra kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları Müftülüklere; Eğitim Merkezlerindeki görevliler ile kursiyerler (1. maddenin (k) bendindeki şarta uygun olanlar) Eğitim Merkezi Müdürlüklerine; yurtdışı kuruluşundaki kısa süreli görevliler ise Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine 16 Mart 2009 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar müracaat edeceklerdir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  6. Başvuru Mercii Birimler/Müftülükler/Müşavirlik/Ataşeliklerce Yapılacak İşlemler

  a. Sınav için başvuranların evrakı, Başkanlık Merkezinde Birim Amirlerince; Taşrada ise Valiliklerce (Müftülük/Eğitim Merkezi Müdürlüğü); Yurtdışında ise Müşavirlik ve Ataşeliklerce her bir aday için ayrı ayrı adayın yurt dışında görevlendirilmesi ile ilgili olarak, yurt dışı hizmetin hassasiyeti muvacehesinde Ülkemizi ve Başkanlığımızı yurt dışında temsil edebilme, görevindeki başarı durumu, mesleki bilgi ve genel kültürü ile ilgili değerlendirmelerini içeren Birim, Valilik (Müftülük) ve Müşavirlik/Ataşelik görüşünü belirten ayrı birer yazı ekinde, 27 Mart 2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Başkanlığımız Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına toplu halde ulaştırılmış olacaktır. Birim ve Valilik görüşü alınmadan gönderilen başvurular Başkanlığımızca dikkate alınmayacaktır.


  b. Özlük ve sicil dosyaları İl Müftülüklerimizde bulunan personelin 2006, 2007 ve 2008 yılı sicil notları (76 ve üzeri olanlar) ile bu dosyalarında mevcut olan cezaları İl Müftülüklerimizce gizlilik derecesine riayet edilerek EK-3 forma kaydedilerek, ilgili amir tarafından tasdik edilecek ve müracaat evrakı ile birlikte Başkanlığımıza gönderilecektir.

  7. Mesleki ehliyet sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Ancak, Yurtdışı Teşkilatımızın acil bayan din görevlisi ihtiyacı ile bu sınava başvuran bayan adayların sayısının az olması durumunda, bayan adaylar doğrudan mesleki ehliyet sözlü mülakatına alınabileceklerdir.

  a. Yazılı sınav konuları; Kur’an-ı Kerim (Ayet Meali), Tefsir ve Hadis Usülü, Hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti Tarihi, İslâm İlmihali, Güncel Dini Meseleler, İslama Giriş, Yaşayan Dinler Tarihi, Milli Tarih ve Coğrafya, gibi alanlarla, AÖF İlahiyat Programında okutulan: İslâm Dininin Temel Kaynakları, Ana Konularıyla Kur’an, İslam Düşünce Tarihi, Dine Yeni Yaklaşımlar ile Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler kitaplarının içeriğini;

  b. Sözlü sınav konuları;

  1. Kur’an-ı Kerim (tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân ve Amme cüzü süreleri),

  2. Temel İslam Bilimleri (Ana Konularıyla Kur’an, Meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, Tefsir ve Hadis Usülü, Hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler, Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi ),

  3. Diyanet İşleri Başkanlığı Yapısı ve Hizmet Alanları, Başkanlığımız Yayınları, İslam’a Giriş Seti, Yaşayan Dünya Dinleri, Dinlerarası Diyalog, Hitabet, Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Avrupa ile Avrasya’nın Aktüel ve Sosyo-Kültürel Yapısı, Milli Tarih ve Coğrafya ile Genel Kültür konularını kapsayacaktır.


 4. 27.Şubat.2011, 13:59
  2
  Devamlı Üye  Yurtdışında Görevlendirilecek Bay/Bayan Din Görevlisi Sınav ve Mülakat Duyurusu

  İlgi:
  a) 633 Sayılı D.İ.Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 30.05.2007 tarihli ve 5676 sayılı Kanun.
  b) 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2003/5753 sayılı kararı.
  c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 09.02.2009 tarihli ve 12 sayılı kararı.

  Başkanlığımızca;

  (A) KATEGORİSİ: ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada’da,

  (B) KATEGORİSİ: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelerde uzun süreli olarak (4 yıla kadar),

  (C) KATEGORİSİ: Uzun süreli din görevlisi talepleri, kontenjan yetersizliği nedeniyle karşılanamayan yurtdışı cami derneklerinde (Ramazan ayı münasebetiyle (Türk Cumhuriyetleri dahil) veya 3 aydan 2 yıla kadar) kısa sürelerle, (uçak bilet ücreti ile yurt dışı aylık ücreti talep eden derneklerce karşılanmak kaydıyla) görev yapmak üzere sınavla din görevlileri seçilecektir.

  1. İsteklilerde aranılan genel ve özel şartlar:

  a. 657 Sayılı D. M. Kanunu’nun değişik 48/A maddesindeki şartlara sahip olmak,

  b. İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, AÖF İlahiyat Ön Lisans mezunu olmak veya (sadece (C) kategorisinde görevlendirilmek üzere) İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış bulunmak,

  c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.): Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  ç. Son 3 yıl içinde her yıl en az iyi derecede (76 puan ve üzeri) sicil almış olmak,

  d. Disiplin cezası almamış olmak, (uyarma, kınama cezaları hariç)

  e. Askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf tutulmuş olmak, (A ve B kategorisi için)

  f. Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği yurtdışı temsil ve yeterliliğe sahip olmak,

  g. Görevine engel olacak vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  h. Yurtdışında görevlendirilmesine mani bir hali bulunmamak,

  ı. 16/03/2009 tarihi itibariyle 1 yıldır Başkanlıkta (sözleşmeli hariç) görevli bulunmak,

  i. 16/03/2009 tarihi itibariyle Lisansüstü diploması olanlar için 2 yıl; İlahiyat Fakültesi ve Y. İslam Enstitüsü mezunları için 3 yıl; İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, AÖF İlahiyat Ön Lisans ve İlahiyat alanı dışı lisans mezunları için 6 yıl fiili olarak (askerlik hariç) görev yapmış olmak,

  j. 5 ve 6. grup illerin ilçelerinde görev yapan müftüler, 16/03/2009 tarihi itibariyle bulundukları yerlerde en az 1 yıl görev yapmış olmak,

  k. 01 Haziran 2009 tarihinden itibaren 6 aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere, sınava girmiş veya planlanmış olmamak, (halen uzun süreli ihtisas kursunda olup, kursu 2009 yılı içerisinde sona erecek olanlar sınava başvurabilir)

  l. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup ikinci kez yurtdışı görevine (A ve B kategorisinde) başvuruda bulunacaklar, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı) ‘ndan en az 50 puan, üçüncü kez başvuranlar ise 70 puan almış olmak,

  m. Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olanlar ile geçici süreli 2 yıldan fazla yurt dışında görev yapmış olanlar veya Bilgi-görgü artırmak amacı ile herhangi bir ülkeye gönderilmiş olanlar için yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az 3 yıl çalışmış olmak,

  2. İsteklilerce “Yurt Dışı Görev Başvuru Formu”na (EK–1) eklenecek belgeler:

  a. Kendi el yazısı ile doldurulmuş Aday Bilgi Formu (EK–2) (Özgeçmişi),

  b. Nüfus cüzdanının fotokopisi ( T.C. Kimlik numaralı ),

  c. Öğrenim durumlarını gösterir diploma veya belgenin Müftülükçe tasdikli bir örneği,

  ç. Lisansüstü öğrenime devam edenlerin veya bitirenlerin bunu belgelemeleri,

  d. Son altı ay içerisinde çekilmiş ve arkasına isim yazılmış 2 adet vesikalık fotoğraf,

  e. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup ikinci kez yurtdışı görevine (A ve B kategorisinde) başvuruda bulunanlar için, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı)’ndan en az 50 puan aldığını gösterir belge,

  3. ‘Yurtdışı Görev Başvuru Formu’ ile ‘Aday Bilgi Formu’ Başkanlığın Web sayfası duyurular bölümünden yayınlanacak olan sınav duyurusu ekinden indirilebilecek veya il ve ilçe müftülüklerinden temin edilebilecek olup, ‘Yurtdışı Görev Başvuru Formu’ bilgisayar ile; ‘Aday Bilgi Formu’ ise müracaatçının kendi el yazısı ile doldurulacaktır.

  4. Seçilen personelden uzun süreli yurtdışında görevlendirilecek olanların görevlendirilme süresi 1 yıldır. Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yıl olmak üzere ilgi kanun ve karar hükümlerinde belirtilen süre kadar uzatılabilecektir. Ancak, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen yurt dışında görevlendirilmiş din görevlilerini, sürelerine bakılmaksızın geri çağırmaya yetkilidir. Kısa süreli personelin görevlendirilme süresi ise, Ramazan ayı veya 3 aydan 1 yıla kadar olup, görevindeki başarı durumuna göre en fazla 2 yıla kadar uzatılabilecektir.

  5. Sınava katılmak isteyenlerden;

  Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere; Taşra kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları Müftülüklere; Eğitim Merkezlerindeki görevliler ile kursiyerler (1. maddenin (k) bendindeki şarta uygun olanlar) Eğitim Merkezi Müdürlüklerine; yurtdışı kuruluşundaki kısa süreli görevliler ise Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine 16 Mart 2009 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar müracaat edeceklerdir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  6. Başvuru Mercii Birimler/Müftülükler/Müşavirlik/Ataşeliklerce Yapılacak İşlemler

  a. Sınav için başvuranların evrakı, Başkanlık Merkezinde Birim Amirlerince; Taşrada ise Valiliklerce (Müftülük/Eğitim Merkezi Müdürlüğü); Yurtdışında ise Müşavirlik ve Ataşeliklerce her bir aday için ayrı ayrı adayın yurt dışında görevlendirilmesi ile ilgili olarak, yurt dışı hizmetin hassasiyeti muvacehesinde Ülkemizi ve Başkanlığımızı yurt dışında temsil edebilme, görevindeki başarı durumu, mesleki bilgi ve genel kültürü ile ilgili değerlendirmelerini içeren Birim, Valilik (Müftülük) ve Müşavirlik/Ataşelik görüşünü belirten ayrı birer yazı ekinde, 27 Mart 2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Başkanlığımız Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına toplu halde ulaştırılmış olacaktır. Birim ve Valilik görüşü alınmadan gönderilen başvurular Başkanlığımızca dikkate alınmayacaktır.


  b. Özlük ve sicil dosyaları İl Müftülüklerimizde bulunan personelin 2006, 2007 ve 2008 yılı sicil notları (76 ve üzeri olanlar) ile bu dosyalarında mevcut olan cezaları İl Müftülüklerimizce gizlilik derecesine riayet edilerek EK-3 forma kaydedilerek, ilgili amir tarafından tasdik edilecek ve müracaat evrakı ile birlikte Başkanlığımıza gönderilecektir.

  7. Mesleki ehliyet sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Ancak, Yurtdışı Teşkilatımızın acil bayan din görevlisi ihtiyacı ile bu sınava başvuran bayan adayların sayısının az olması durumunda, bayan adaylar doğrudan mesleki ehliyet sözlü mülakatına alınabileceklerdir.

  a. Yazılı sınav konuları; Kur’an-ı Kerim (Ayet Meali), Tefsir ve Hadis Usülü, Hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti Tarihi, İslâm İlmihali, Güncel Dini Meseleler, İslama Giriş, Yaşayan Dinler Tarihi, Milli Tarih ve Coğrafya, gibi alanlarla, AÖF İlahiyat Programında okutulan: İslâm Dininin Temel Kaynakları, Ana Konularıyla Kur’an, İslam Düşünce Tarihi, Dine Yeni Yaklaşımlar ile Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler kitaplarının içeriğini;

  b. Sözlü sınav konuları;

  1. Kur’an-ı Kerim (tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân ve Amme cüzü süreleri),

  2. Temel İslam Bilimleri (Ana Konularıyla Kur’an, Meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, Tefsir ve Hadis Usülü, Hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler, Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi ),

  3. Diyanet İşleri Başkanlığı Yapısı ve Hizmet Alanları, Başkanlığımız Yayınları, İslam’a Giriş Seti, Yaşayan Dünya Dinleri, Dinlerarası Diyalog, Hitabet, Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Avrupa ile Avrasya’nın Aktüel ve Sosyo-Kültürel Yapısı, Milli Tarih ve Coğrafya ile Genel Kültür konularını kapsayacaktır.

 5. 27.Şubat.2011, 14:00
  3
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Yurtdışı Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Yazılı Test Sınavı

  8. Sınav tarihi, yeri, sınav katılım listesi ve yazılı sınav masrafları için belirlenecek yazılı sınav katılım ücreti ile ücretin yatırılacağı banka hesap numarası müracaatlar sonuçlandıktan sonra başvuranların sayısına göre tespit edilecek olup, Başkanlığımız web sayfasında duyurulacaktır.

  9. Yazılı sınav sonuçları Başkanlığımız Web sayfasında yayımlanacak olup, başarılı bulunanlar daha sonra Başkanlık merkezinde gerçekleştirilecek mesleki ehliyet sözlü sınavına çağrılacaklardır.

  10. Mesleki Ehliyet Sınavının yazılı ve sözlü aşamasında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak olup, (A) ve (B) Kategorisinde başarılı olanlar ayrıca Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakatına alınacaklardır.

  11. Sınavlarda seçilen personelin yurtdışı ülke planlamaları ve görevlendirmeleri, yurtdışı hizmet bölgeleri ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça yapılacaktır. Adayların form üzerindeki tercihleri bilgi mahiyetindedir. Ayrıca öngörülen yabancı dil kurslarını tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan adaylar, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az 3 yıl süreyle katılamayacaklardır.

  12. Bu duyuruda belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurt dışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarındaki bütün işlemler iptal edilerek yurt dışı görevlerine son verilecektir. (ilgi kararın 7. ve 9.maddesi)

  Gerekli nitelikleri taşıyan personele imza karşılığı duyurulmasını, başvuruların zamanında Başkanlığımıza ulaştırılması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

  EKLER :
  1- Yurtdışında Görevlendirilecek Din Görevlisi Başvuru Formu (EK-1)
  2- Din Görevlisi Aday Bilgi Formu (EK-2)
  3- Soruşturma, Sicil ve Dosya İnceleme Formu (EK-3)


 6. 27.Şubat.2011, 14:00
  3
  Devamlı Üye
  8. Sınav tarihi, yeri, sınav katılım listesi ve yazılı sınav masrafları için belirlenecek yazılı sınav katılım ücreti ile ücretin yatırılacağı banka hesap numarası müracaatlar sonuçlandıktan sonra başvuranların sayısına göre tespit edilecek olup, Başkanlığımız web sayfasında duyurulacaktır.

  9. Yazılı sınav sonuçları Başkanlığımız Web sayfasında yayımlanacak olup, başarılı bulunanlar daha sonra Başkanlık merkezinde gerçekleştirilecek mesleki ehliyet sözlü sınavına çağrılacaklardır.

  10. Mesleki Ehliyet Sınavının yazılı ve sözlü aşamasında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak olup, (A) ve (B) Kategorisinde başarılı olanlar ayrıca Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakatına alınacaklardır.

  11. Sınavlarda seçilen personelin yurtdışı ülke planlamaları ve görevlendirmeleri, yurtdışı hizmet bölgeleri ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça yapılacaktır. Adayların form üzerindeki tercihleri bilgi mahiyetindedir. Ayrıca öngörülen yabancı dil kurslarını tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan adaylar, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az 3 yıl süreyle katılamayacaklardır.

  12. Bu duyuruda belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurt dışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarındaki bütün işlemler iptal edilerek yurt dışı görevlerine son verilecektir. (ilgi kararın 7. ve 9.maddesi)

  Gerekli nitelikleri taşıyan personele imza karşılığı duyurulmasını, başvuruların zamanında Başkanlığımıza ulaştırılması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

  EKLER :
  1- Yurtdışında Görevlendirilecek Din Görevlisi Başvuru Formu (EK-1)
  2- Din Görevlisi Aday Bilgi Formu (EK-2)
  3- Soruşturma, Sicil ve Dosya İnceleme Formu (EK-3)
+ Yorum Gönder