+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Erkeğin avret yerinin, diz ile göbek arası olduğunu bildiren deliller nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Erkeğin avret yerinin, diz ile göbek arası olduğunu bildiren deliller nelerdir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Erkeğin avret yerinin, diz ile göbek arası olduğunu bildiren deliller nelerdir?


  Reklam  Cevap: Erkeğin avret yeri Hanefî, Mâlikî, Şa­fiî ve Hanbelîler'in oluşturduğu cumhuru fukahâya göre göbekle diz kapağı ara­sıdır. Ancak Haneffler diz kapağının da avret yerine dahil olduğunu ve bunun ihtiyat ve takvaya daha uygun olacağını kabul ederler.
  Bu konudaki görüş ayrı­lığına mesnet teşkil eden deliller daha çok hadislerdir. Çünkü âyet-i kerîmeler­de avret yerinin sınırını açıkça belirleyen bir hüküm yoktur. Âyetlerde geçen sev'e (el-A'râf 7/26) kelimesiyle "galiz avret" denilen tenasül organları kastedilmek­te ve örtülmeleri gereken diğer yerlerin sınırları konusunda etraflı bilgi verilme­mektedir.
  Hadisler ise bu konuda daha açık hükümler getirmektedir. Hz. Pey­gamber bir hadisinde, "Müslüman erke­ğin uyluğu (diz kapağı ile kalçası arası) av­rettir" buyurmaktadır (Müsned, III, 478).
  Diğer bir hadiste de erkeğin örtülmesi farz, bakılması haram olan yerlerinin "gö­beği ile diz kapağı arası" (Ebû Dâvûd. "Li­bâs", 37; Dârekutnl, 1, 230, 231) olduğu belirtilmiştir.
  Buna göre erkeğin göbeği ile diz kapağı arasında kalan yerleri aç­ması haram olduğu gibi, eşi hariç diğer bütün erkek ve kadınların onun göbek ve diz kapağı arasına -zaruret olmaksı­zın- bakmaları da haram sayılmıştır.
  Bu­nunla birlikte Hz. Peygamber'in uyluğu açık olarak oturduğuna, yanına girmek isteyenlere bu haliyle izin verdiğine, eteğini uyluğu görülecek şekilde yukarı çek­tiğine dair hadisler de rivayet edilmiştir (bk. Buhârî, "Salât", 12; Müslim, "Fezâ'i-lü's-sahâbe", 26; Beyhaki, II, 231; Şevkâ-nî, II, 71).
  Zahirîler ve bazı Ehl-i sünnet alimleri bu rivayetlere dayanarak uylu­ğun avret sayılmayacağını söylemişlerdir (bk. İbn Kudâme, 1, 578; Makdisî, 1, 456; İbn Rüşd, Bidâyetul-müclehid, 1, 99; Ebu'l-Velîd b. Rüşd, XVIII, 277; İbn Hazm, III, 210-213).
  Buhârî de Sahîh'inde ("Salât", 12) Resûlullah'ın uyluğunun açık oldu­ğunu bildiren Enes hadisinin sened yö­nünden daha kuvvetli olduğunu, uylu­ğun avret sayıldığını bildiren Cerhed hadisinin ise dinî konularda ihtiyatlı dav­ranma prensibine daha uygun düştüğü­nü kaydederek söz konusu rivayetleri uzlaştırma yoluna gitmiştir.
  (bk. TDV İslam Ansikolpedisi, c. 3, s. 125-126, AVRET maddesi, İstanbul, 1991)


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder