+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Öğrenilmesi mübah olmayan ilimler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Öğrenilmesi mübah olmayan ilimler


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: öğrenilmesi mübah olmayan ilimler


  Reklam  Cevap: Fıkıh kitaplarında tahsîli haram olan ilimler, detaylı bir şekilde irdelenmiş ve hükümler ortaya konmuştur.
  Konu şöyle îzâh edilmektedir:
  “Şer’ì olmayan ilimlerin bir kısmı da haramdır. Bu da felsefe, şa’bede (hokkabazlık), müneccimlik, reml, tabiat ilimleri, sihir ve kâhinlik ilimleridir. Mûsikî ilmi (mübah olan kısmı da vardır) de bu haram olan ilmin grubundadır.”(2)
  Bir başka fıkhî kaynakta: “Tabiat ilimlerinin öğrenilmesine gelince; eğer bununla eşyânın hakîkatı şerîat ehlinin belirtmiş olduğu şekilde öğreniliyorsa, bunda bir zarar yoktur. Bu, haram olan müneccimlik ilmine benzemez. Eğer eşyanın hakîkatı felsefenin ta’rîf ettiği şekilde öğreniliyorsa; bu haramdır. Zîrâ, bu, âlemin kadîm olduğunu kabûl etmek ve benzeri bâtıl i’tikadlara sahib olmak gibi pek çok mefâside götürmektedir. Bunun haramlığı, müneccimlik ilminin haramlığı gibidir” (3) denilmektedir.
  Şafi’î fıkhına ait önemli bir kaynakta ise; Felsefe, şa’bede (hokkabazlık), sihir, müneccim, reml (kum falı, v.b fallar) ve tabiat ilimlerini öğrenmek ise haramdır.”(4)
  Dört mezheb imâmlarının görüşlerini bir arada toplayan “el-Mevsûâtü’l-Fıkhiyye” adlı eserde şöyle deniliyor:
  “Harâm olan ilimlere gelince; şauze (illizyon) ilmi, kâhinlik, sihir, müneccimlik gibi ilimlerdir.
  “İnsanı harama ve küfre götüren, -âlemin kadîm olması gibi- fâsid ve bâtıl fikirleri ihtiva eden ilimler (Darwin teorisi, tabiatın ve sebeplerin icad ve yaratmaya kabiliyetleri olduğu gibi) felsefî ilimlerdir. Bu ilimlerle meşgul olmak haramdır.”

+ Yorum Gönder