Konusunu Oylayın.: Eşlerin birbiri üzerindeki hakları nelerdir

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Eşlerin birbiri üzerindeki hakları nelerdir
 1. 06.Ocak.2011, 19:14
  1
  Misafir

  Eşlerin birbiri üzerindeki hakları nelerdir

 2. 06.Ocak.2011, 19:14
  1
  gelin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gelin
  Misafir  eşlerin birbiri üzerindeki hakları nelerdir

 3. 30.Haziran.2013, 21:18
  2
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,148
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Eşlerin birbiri üzerindeki hakları nelerdir
  Eşlerin birbiri üzerindeki hakları nelerdir?

  NİHAT HATİPOĞLU Sohbet Eşlerin Birbirleri Üzerindeki Hakları  Resulullah döneminde Müslüman bir kadm Resulul-lah'ın huzuruna gelerek; "Erkeğin kendi eşine olan hakki nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem (s.a.a); "Çok fazladır." diye buyurdu. 0 kadm; "Onlardan bir miktanm bana söyler misiniz?" diye arz etti.
  Peygamber efendimiz (kadmm isteği üzerine) şöyle buyurdu:
  "Kadm kocasından izinsiz müstehap oruç tutma-mali ve kocasmdan izinsiz evden dışarıya çıkmama-lıdır. Kadm en giizei kokulan kullanmali; en giizei el-
  307
  biselerini kocası için ğiyinmeli ve her gün sabah-akşam iyi bir şekilde süslenerek kendisini kocasma sunmahdir. Elbette erkeğin hakkı bu denilenlerden çok fazladır."1
  Imam Cafer Sadik (a.s) bir diğer rivayette şöyle bu-yuruyor: "Bir kadın Resulullah'ın huzuruna gelerek şöy-le dedi: 'Ey Allah'ın Resulü, erkeğin eşine olan hakkı nedir?' Peygamber şöyle buyurdu:
  "1- (Meşru işlerde) kocasma itaat edip, ona karşı gelmemelidir.
  2- Kocasimn evinden (mahndan) onun izni olmadan sadaka vermemelidir.
  3- Onun izni olmadan müstehap oruç tutmamalıdır.
  4- (Münasip olan) her yerde kocasimn arzu ve isteklerine uymah ve kendisini ona sunmahdir.
  5- Onun izni olmadan evden dışarı çıkmamalıdır. Eğer böyle yaparsa eve dönünceye kadar gök, yer, rahmet ve azap meleklerinin nefret ve lânetine uğrar."
  "Daha sonra o kadin; 'Ey Allah'm Resulü, erkeğin üzerinde en çok hakkı olan kimdir?' diye sorunca, Resulullah; 'Babasıdır.' diye buyurdu. Kadin; 'Peki ka-dının üzerinde en çok hakkı olan kimdir?' diye sorunca, Resulullah; 'Kocasıdır.' diye buyurdu..."2
  1-Funı-uKâfî, c.5, s.508.
  2- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:79, h:l.
  308
  Imam Kâzım (a.s) şöyle buyuruyor:
  "Kadının cihadı kocasına iyi davranmasıdır."1
  Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
  "Kocasının ahlâksızlığı karşısında sabır ve ta-hammiil eden kadma, yiice Allah Firavun'un eşi Hz. Asi-ye'nin mükâfatı kadar, mükâfat verecektir."2
  KADININ ERKEK ÜZERINDEKI HAKLARI
  Bir kadm Resulullah'm (s.a.a) huzuruna gelip; "Ka-dının kocası üzerindeki hakları nelerdir?" diye sordu. Peygamber efendimiz cevabmda şöyle buyurdu: "Kan-sının elbise ve yiyeceğini hazırlamalıdır; eğer hata et-tiyse onu affetmelidir."3
  Bir şahıs Imam Cafer Sadik (a.s)'dan; "Kadimn kocası üzerinde hakları nelerdir?" diye sorduğunda, Imam cevap olarak şöyle buyurdu: "Onun yemek ve elbisesi-ni hazırlaması, serf ve öfkeli bir şekilde ona bakma-masıdır..."4
  Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyuruyor:
  1- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:81, h:2. 2-Mekarim'ul-Ahlâk, s.245. 3-Furu-uKâfi, c.5, s.511. 4-Furu-u Kâfi, c.5, s.511.
  309
  "Erkek lokmayı eşinin ağzına koyarsa Allah ka-tmda ona mükâfat verilecektir."1
  Diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor:
  "Allah katında, erkeğin hanımı ve çocuklarının yanında oturması benim camimde yapılan itikaftan daha sevimlidir."
  Erkeğin Eşine Kötü SözSöylemesi

  Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: "Karısına küfür eden ve ona zaniye (zinâkâr) di-yen kimse, yılanın kabuğundan dışarı çıktığı ğibi iyi-liklerden dışarı çıkar ve vücudunda olan her tüy sayı-sıca onun için bin tane hata yazılır."2
  Bazı rivayetlerde, melun ve münafıktan başkası e-şine küfretmez diye zikredilmiştir. Imam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:
  "İsrailoğullarından olan bir şahıs, yüce Allah'ın ona evlât inayet etmesi için üç yıl boyunca dualarda bulundu. Ama duası kabul olmuyordu. yüce Allah'ın hacetini ğidermediğini ğörünce şöyle yakındi: 'Allah-'ım, ya ben senden uzağım sesimi duymuyorsun, ya da sana yakınım bana cevap vermiyorsun?!' Daha sonra, rüya âleminde birisi onun yanına ğelip şöyle dedi: Doğrusu, üç yıldır boş konuşan bir dil, as/ bir
  1- el-Mahaccet'ul-Beyza: c.3, s.70.
  2- Bihar'ul-Envar, c.100, s.248, h:34.
  310
  kalp ve kötü bir niyetle Allah'a dualarda bulunuyor-sun. Eğer duanm kabul olunmasmi istiyorsan küfret-mekten vazğeç, kalbini temizle ve niyetini düzelt."
  (İmam (a.s) şöyle devam ediyor sözüne "0 erkek bu söylenilenlere amel etti ve daha sonra Allah'tan is-tedi, bir miiddet sonra Allah ona bir erkek çocuğu lüt-fetti."1
  Bir başka rivayette ise şöyle geçer: "Devamlı Imam Sadik (a.s) ile birlikte olan bir şahıs vardı; ancak köle-sine küfrettiği için Imam Sadik (a.s)'m bir daha o şahıs-la dolaşıp oturmadı."2
  Resul-i Ekrem (s.a.a); "Güzellik dile dökülmüştür", diye buyurmuştur.
  Değerli okuyucu, yukarıdaki rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, küfrün ve ağzı bozuk olmamn ne kadar çir-kin olduğu gayet iyi anlaşılmaktadır. Tabi bunun karşısında da halkla iyi geçinmek ve iyi bir dille güzel konuşmak benimsenmiştir.
  Bu konuyla ilgili olarak yiice Allah şöyle buyuruyor:
  "İnsanlara güzel söz söyleyin."3
  1-Usul-uKâfı, c.4, s.7. 2- Usul-u Kâfî, c.4, s.7. 3-Bakara/83.
  311
  ERKEĞİN EŞİNE HİZMETİ VE GÖREV BÖLÜMÜ
  Kadının erkeğe, erkeğin de kadına yapmış olduğu hiz-met Allah katinda çok büyük ibadetlerdendir.
  Hz. Ali (a.s): Ben ev işlerinde Hz. Fatıma'ya yardım ederken, Resulullah (s.a.a) içeriye girdi ve şöyle buyur-du:
  "Ey Ali, sözlerimi iyice dinle, Rabbimin buyruğun-dan başka bir şey söylemem ben. Evde eşine yardım eden her erkek için, vücudunda olan her bir tüy sayı-sıca, ğeceleri ibadet, ğündüzleri ise oruç tutularak yapılan bir yıl ibadet sevabı verilir. Yüce Allah, Hz. İ-sa, Hz. Yakup ve Hz. Davud ğibi sabırlı peyğamberlere verdiği sevap kadar, sevap verir ona."
  "Ey Ali, herkes evde eşine hizmet etmeyi küçümsemeyip, çalışmaktan çekinmezse, yüce Allah onun adına şehitler divanında yer verir; her ğece ve ğündüzüne karşılık, bin şehidin sevabını yazar. Attığı her adıma bir hac ve umre sevabı yazar..."
  "Ey Ali, evde bir saat hizmet etmek, bin yıl ibadet-ten, bin hacdan, bin umreden, bin köleyi azad etmek-ten, bin savaşa katılmaktan, bin hastanın ziyaretine ğitmekten, bin cumaya katılmaktan, bin cenazeye eş-lik etmekten, bin fakiri doyurmaktan, bin çıplağa ğiy-si vermekten, Allah yolunda (savaş için) bin atı dona-tıp ğöndermekten, yoksullara verilen bin dinardan... daha hayırlıdır."
  312
  "Ey AH, herkes eşine hizmet etmeyi küçümsemez ve ondan çekinmezse, o hizmeti, büyük ğünahlarının kef-fareti olur ve Rabbmin ğazabını söndürür. Bu hizmet, cennet hurilerinin mehiridir. İnsanın derece-sini ve hasenelerini fazlalaştırır."
  "Ey AH, halis, sadakatli, şehit makamına sahip olan veya Allah'm diinya ve ahiret hayrını vücudunda bir araya ğetirmeği irade ettiği insandan başkası, ka-nsi ve çocuklarına hizmet etmeye muvaffak oia-maz."1
  Başka bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyuruyor:
  "Sizin en hayirlmiz, karısına ve çocuğuna iyilik yapandir."2
  Kadm ve erkeğin mutlu bir yaşantıya sahip olmala-rı için ev içinde ve dışındaki bütün işler paylaşılmalıdır. jşlerin paylaşılması zarurî ve gerekli olan bir şeydir. Iş-ler bölüşüldüğü takdirde artık hem kadm ve hem de erkek kendi vazifelerine amel etmelidirler. Bunun yanı sıra , erkek boş vakitlerinde hanımına yardım etmeli ve ev içindeki işlerde kadm da kocasına yardımda bulun-malıdır. Eğer işler karı-koca arasında bölüşülmez ise tatsızlık ve huzursuzluk çıkabilir.
  l-Bihar'ul-Envar, c.101, s.132, h:l. 2- Bihar'ul-Envar, c.79, s.268.
  313
  Aile hayatına Islam dini nizam ve intizam getirmiş olup, kadm ve erkeğe işbölümü tayin etmiştir. Ev düze-ni ile kadm sorumlu tutulmuş, maişet ve harici işler ise erkeğin üzerine bırakılmıştır. Işbölümünden sonra eşler birbirlerine gücü nispetinde yardımda bulunmalıdırlar. Nitekim Hz. Fatima ve Hz. Ali'nin de evlilik hayatlanm müşahede edecek olursak onlann da işleri paylaştıkla-rını görürüz. Bu hususta Peygamber efendimiz, o iki zata şöyle buyurmuştur:
  "Ev içindeki işleri Fatima ve ev dışındaki işleriyse amcam oğlu Ali üstlensin."
  Nitekim aralarındaki işbölümüne ragmen Ali (a.s) boş vakitlerinde evin temizlik ve intizamında, çocukla-ra bakmakta Fatima validemize yardımcı olmuşlardır. Bunun her Müslüman'a güzel bir örnek olması gerekir. Bazen eve gelen misafirlerden veya diğer sebeplerden dolayi ev içindeki işler çoğalır. Bu gibi zamanlarda erkegin eşine yardım etmesi çok güzel ve sevabı da çok olan bir iştir.
  Imam Sadık (a.s) şöyle buyuruyorlar:
  "Emir'ül-Müminin, Ali (a.s), odun hazırlıyor, su çe-kiyor ve ev/ süpürüyordu. Fatima (a.s) ise buğday veya arpayi el degirmeniyle un hâline getiriyor ve sonra hamur yapıp ekmekpişiriyordu."1
  l-Bihar'ul-Envar, c.43, s.151. 314
  KADININ KOCASINA HİZMETİ
  Kadının kocasına hizmet etmesinin çok büyük mü-kâfatı vardır. Ümmü Seleme Resulullah (s.a.a)'den şöy-le nak-leder: "Her kadın kendi kocasmm evinde ya-şantıyı dü-zene sokmak (mutlu bir hayata sahip ol-mak) için, bir şeyi bir yerden kaldırıp diğer bir yere koyarsa Allah ona rahmetle bakar (rahmet eder) ve Allah'ın rahmet bakışının kapsadığı kimseye de azap ulaşmaz.n±
  Bir başka rivayette şöyle geçer:
  "Salih olan bir kadın, salih olmayan bin erkekten hayırlıdır. Doğrusu, yüce Allah kocasına yedi ğün hizmet eden her kadının yüzüne cehennemin yedi kapısını kapatır ve cennetin sekiz kapısını onun yü-züne açar. Ar-tık o, hanği kapıdan isterse cennete ği-rer."2
  Bir rivayette de şöyle geçer:
  "Kadının eşinin eline bir bardak su vermesi, ğün-düzleri oruç tutarak ve ğeceleri ğece naınazı kılarak yapılan bir yıllık ibadetten faziletlidir. Her bardak su için yüce Allah ona cennette bir şehir hazırlar ve o-nun altınış ğünahını bağışlar."3
  1- Bihar'ul-Envar, c.100, s.251, h:49.
  2- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:89, h:2.
  3- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:89, h:3.
  315
  Malumdur ki, hizmet her ne kadar büyük ve yapil-ması biraz çetin olursa onun sevabi daha da çok ola-caktir. Kadinlarm Islâmî emirler doğrultusunda kocala-rına karşı yap-mış oldukları her türlü hizmetin mükâfat ve sevabimn azametini derkedip ve Islâm'ın onları kii-çümseyip hor görmediğini aksine, kocalarına karşı yapmış oldukları hizmetten dolayı, Allah katında özel bir değere sahip olduklarim ve onlara ahirette birçok derecelerin verileceğini gösteren bir rivayeti sunuyoruz:
  "Asrı saadette Yezid Ensarî'nin kızı olan Esma a-dmda bir kadın, Müslüman kadinlarm vekili olarak Peygamberin huzuruna çıkıp şöyle dedi: Anam ve ba-bam size feda olsun, ben Müslüman kadinlarm vekili unvamnda sizin yammza geldim. Yüce Allah da sizi hem kadm, hem de erkekler için peygamberliğe gön-dermiştir. Biz de erkekler gibi senin risaletine iman et-tik ve Allah'm bir olduğuna inandık. (Öyleyse erkeklerle bir farkımız yoktur.) Biz hanimlann sıkıntısı şudur: Biz kadmlar sinirhliklardan dolayi evde oturmuş ve siz er-keklerin cinsel isteklerini doyuruyor ve sizin çocukları-nızı kendi rahmimizde taşıyoruz. Ama değerli ve mu-kaddes olan işleri, örneğin cuma ve cemaat namazma, cenaze merasimine iştirak edip hastalarm ziyaretinde bulunamiyoruz. Hepsinden daha önemlisi Allah yolun-da cihat etmekten mahrumuz. Bu işlerde bize bir fayda yoktur. Şöyle ki, eğer erkekler hacca ve cihada gider-lerse, biz onların gıyabında onlann mal ve namusunu koruyor elbise ihtiyaçlarını gidermek için pamuktan
  316
  kumaş yapıyor ve onların çocuklarını eğitip besliyoruz.
  Hâl böyle iken kendi kavlimiz şudur ki, hangi sebeple cihadın büyük sevabından mahrumuz?"
  Resulullah, Esma'nın güzel ve yararlı sözlerinden dolayı sevinip ashabına şöyle buyurdu: "Acaba şimdiye kadar bir kadının dini meselelerini böyle ğüzel bir şe-kilde sorduğunu duymuş muydunuz?"
  Daha sonra Peygamber (s.a.a) Esma'ya şöyle buyurdu: "Ey Esma, iyi bil, iyi dinle ve diğer kadınlara da duyur:
  "Doğrusu, kocasına iyi bakan (onunla iyi anlaşan) ve kocasının mutlu olmasmı sağlayan, kocasına tâbi olana (onun sözünden çıkmayana) verilen mükâfat, onların hepsiyle eşittir."1
  Yani cihat etmek, cemaat namazına katılmak ve hacca gitmek kadar olan mükâfat ve sevap kadına da verilir.
  Kadın, kocasının meşru olan her emrine itaat et-melidir. Özellikle cinsel birleşme hususunda mühim bir mazereti olmadıkça hemen icabet etmelidir. Bazı ka-dınlar kocalari onlaria cinsel birleşmede bulunmak is-tedikleri zaman, onlara yaklaşmaktan kaçınırlar. Böyle olduğu zaman da bazı imansız ve takvasız olan erkek-ler tatmin olmak için başka kadınlarla buluşurlar. Er-kek, uygun olan her anda cinsel ilişki kurabilmeli, ha-
  1- A'lam'un-Nisâ, c.l, s.67.
  317
  nımı da bunu olumlu karşılamalıdır. Eğer hanım erke-ğinin isteğine karşılık verir ise o kişi gözünü ve vucudunu haramdan korur.
  Resulullah efendimiz (s.a.a) kadmlara hitaben şöy-le buyuruyor: "Kocamzm isteğine enğel olmak için namazınızı uzatmayınız."1
  Imam Sadık (a.s) şöyle naklediyor:
  "Kadimn biri birtakım isteklerinden dolayı Resulul-lah'm (s.a.a) huzuruna geldi. Resulullah ona; 'Şayet sen musevvifattansm (geciktirenlerdensin).' dedi. Kadm; 'Musevvifat nedir?' diye sorunca, Resulullah şöyle buyurdu: 0 öy/e bir kadındır ki, kocası bazı şeyler için onu yanına çağırır ama o kocasi uykuya dalmcaya kadar yanma gitmeyi geciktirir. İşte böyle bir kadma kocasi yataktan uyanmcaya kadar melekler lânet ederler."2
  Diğer bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle bu-yuruyor: "Kendisini kocasma sunmadan yatan kadma u-yumak helâl değildir. Şöyle ki, elbisesini çıka-np ve kocasi He birlikte yatağa girerek vücudunu ko-casının vücuduna yapıştırmalıdır. Böyle yaptığı za-man kendisini ona sunmuş demektir."3
  1- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:83, h:l.
  2- a.k.
  3- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:91, h:2.
  318
  Bir hadis-i şerifte, "Kocasını ihmal eden kadına Allah lanet ets/n" şeklinde buyurulmuştur.1
  Islam dini, kadmm kocası karşısında güzel elbiseler giyinmesini, ziynetlerini takimp, güzel kokular sürme-sini kadına tavsiye etmiştir.
  ESLERIN BIRBIRINDEN RAZI OLMASININ DEĞERI
  Kadın için, çeşitli işlerde erkeğin rızasını celbetmek çok önemli ve değerlidir. Eğer kadın gayret gösterip kocasının kendisinden razı olmasını sağlar ise aile ya-şantısında en yüksek iftihar ve övgüyü kazanmış de-mektir. Aynı şekilde kadının kendi kocasından razı ol-ması da, yuvada erkek için en iyi saadet, en büyük mükâfatlardandır.
  Ali Ibn-i Cafer şöyle anlatır: Kardeşim Imam Kâzım (a.s)'dan şöyle bir soru sordum: "Kocasını sinirlendiren ka-dın nasıldır?" Imam cevap olarak şöyle buyurdu:
  "Böyle bir kadın, kocası ondan razı oluncaya dek ğünahkârdır."2
  Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: "Sizin en üstün kadınlarınız, kendisi veya kocası birbirlerine sinirlen-diğinde, elini kocasmm eline verip (onun elini tutup)
  1- Nehc'ül-Fesaha, 22 ve 37. konu.
  2- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:80, h:8.
  319
  elim senin elindedir, senin benden razi olman için yü-zümü kırıştırıp buruşturmuyorum diyen kadındır."1
  Resul-i Ekrem (s.a.a)'den nakledilen hadislerden anlaşılan şudur ki: Kadının iyi amellerinin kabul olma-sı, kocasının rızasını kazanmasına bağlıdır. Erkek de bu şekilde-dir. Yani eğer erkek diliyle eşini incitirse, yüce Allah onun namazını, orucunu ve iyi işlerini kabul etmez. Hatta eşinin kendisinden razı olmasını sağlamazsa cehenneme girecek ilk kimse olur.2


 4. 30.Haziran.2013, 21:18
  2
  Devamlı Üye  Eşlerin birbiri üzerindeki hakları nelerdir?

  NİHAT HATİPOĞLU Sohbet Eşlerin Birbirleri Üzerindeki Hakları  Resulullah döneminde Müslüman bir kadm Resulul-lah'ın huzuruna gelerek; "Erkeğin kendi eşine olan hakki nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem (s.a.a); "Çok fazladır." diye buyurdu. 0 kadm; "Onlardan bir miktanm bana söyler misiniz?" diye arz etti.
  Peygamber efendimiz (kadmm isteği üzerine) şöyle buyurdu:
  "Kadm kocasından izinsiz müstehap oruç tutma-mali ve kocasmdan izinsiz evden dışarıya çıkmama-lıdır. Kadm en giizei kokulan kullanmali; en giizei el-
  307
  biselerini kocası için ğiyinmeli ve her gün sabah-akşam iyi bir şekilde süslenerek kendisini kocasma sunmahdir. Elbette erkeğin hakkı bu denilenlerden çok fazladır."1
  Imam Cafer Sadik (a.s) bir diğer rivayette şöyle bu-yuruyor: "Bir kadın Resulullah'ın huzuruna gelerek şöy-le dedi: 'Ey Allah'ın Resulü, erkeğin eşine olan hakkı nedir?' Peygamber şöyle buyurdu:
  "1- (Meşru işlerde) kocasma itaat edip, ona karşı gelmemelidir.
  2- Kocasimn evinden (mahndan) onun izni olmadan sadaka vermemelidir.
  3- Onun izni olmadan müstehap oruç tutmamalıdır.
  4- (Münasip olan) her yerde kocasimn arzu ve isteklerine uymah ve kendisini ona sunmahdir.
  5- Onun izni olmadan evden dışarı çıkmamalıdır. Eğer böyle yaparsa eve dönünceye kadar gök, yer, rahmet ve azap meleklerinin nefret ve lânetine uğrar."
  "Daha sonra o kadin; 'Ey Allah'm Resulü, erkeğin üzerinde en çok hakkı olan kimdir?' diye sorunca, Resulullah; 'Babasıdır.' diye buyurdu. Kadin; 'Peki ka-dının üzerinde en çok hakkı olan kimdir?' diye sorunca, Resulullah; 'Kocasıdır.' diye buyurdu..."2
  1-Funı-uKâfî, c.5, s.508.
  2- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:79, h:l.
  308
  Imam Kâzım (a.s) şöyle buyuruyor:
  "Kadının cihadı kocasına iyi davranmasıdır."1
  Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
  "Kocasının ahlâksızlığı karşısında sabır ve ta-hammiil eden kadma, yiice Allah Firavun'un eşi Hz. Asi-ye'nin mükâfatı kadar, mükâfat verecektir."2
  KADININ ERKEK ÜZERINDEKI HAKLARI
  Bir kadm Resulullah'm (s.a.a) huzuruna gelip; "Ka-dının kocası üzerindeki hakları nelerdir?" diye sordu. Peygamber efendimiz cevabmda şöyle buyurdu: "Kan-sının elbise ve yiyeceğini hazırlamalıdır; eğer hata et-tiyse onu affetmelidir."3
  Bir şahıs Imam Cafer Sadik (a.s)'dan; "Kadimn kocası üzerinde hakları nelerdir?" diye sorduğunda, Imam cevap olarak şöyle buyurdu: "Onun yemek ve elbisesi-ni hazırlaması, serf ve öfkeli bir şekilde ona bakma-masıdır..."4
  Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyuruyor:
  1- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:81, h:2. 2-Mekarim'ul-Ahlâk, s.245. 3-Furu-uKâfi, c.5, s.511. 4-Furu-u Kâfi, c.5, s.511.
  309
  "Erkek lokmayı eşinin ağzına koyarsa Allah ka-tmda ona mükâfat verilecektir."1
  Diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor:
  "Allah katında, erkeğin hanımı ve çocuklarının yanında oturması benim camimde yapılan itikaftan daha sevimlidir."
  Erkeğin Eşine Kötü SözSöylemesi

  Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: "Karısına küfür eden ve ona zaniye (zinâkâr) di-yen kimse, yılanın kabuğundan dışarı çıktığı ğibi iyi-liklerden dışarı çıkar ve vücudunda olan her tüy sayı-sıca onun için bin tane hata yazılır."2
  Bazı rivayetlerde, melun ve münafıktan başkası e-şine küfretmez diye zikredilmiştir. Imam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:
  "İsrailoğullarından olan bir şahıs, yüce Allah'ın ona evlât inayet etmesi için üç yıl boyunca dualarda bulundu. Ama duası kabul olmuyordu. yüce Allah'ın hacetini ğidermediğini ğörünce şöyle yakındi: 'Allah-'ım, ya ben senden uzağım sesimi duymuyorsun, ya da sana yakınım bana cevap vermiyorsun?!' Daha sonra, rüya âleminde birisi onun yanına ğelip şöyle dedi: Doğrusu, üç yıldır boş konuşan bir dil, as/ bir
  1- el-Mahaccet'ul-Beyza: c.3, s.70.
  2- Bihar'ul-Envar, c.100, s.248, h:34.
  310
  kalp ve kötü bir niyetle Allah'a dualarda bulunuyor-sun. Eğer duanm kabul olunmasmi istiyorsan küfret-mekten vazğeç, kalbini temizle ve niyetini düzelt."
  (İmam (a.s) şöyle devam ediyor sözüne "0 erkek bu söylenilenlere amel etti ve daha sonra Allah'tan is-tedi, bir miiddet sonra Allah ona bir erkek çocuğu lüt-fetti."1
  Bir başka rivayette ise şöyle geçer: "Devamlı Imam Sadik (a.s) ile birlikte olan bir şahıs vardı; ancak köle-sine küfrettiği için Imam Sadik (a.s)'m bir daha o şahıs-la dolaşıp oturmadı."2
  Resul-i Ekrem (s.a.a); "Güzellik dile dökülmüştür", diye buyurmuştur.
  Değerli okuyucu, yukarıdaki rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, küfrün ve ağzı bozuk olmamn ne kadar çir-kin olduğu gayet iyi anlaşılmaktadır. Tabi bunun karşısında da halkla iyi geçinmek ve iyi bir dille güzel konuşmak benimsenmiştir.
  Bu konuyla ilgili olarak yiice Allah şöyle buyuruyor:
  "İnsanlara güzel söz söyleyin."3
  1-Usul-uKâfı, c.4, s.7. 2- Usul-u Kâfî, c.4, s.7. 3-Bakara/83.
  311
  ERKEĞİN EŞİNE HİZMETİ VE GÖREV BÖLÜMÜ
  Kadının erkeğe, erkeğin de kadına yapmış olduğu hiz-met Allah katinda çok büyük ibadetlerdendir.
  Hz. Ali (a.s): Ben ev işlerinde Hz. Fatıma'ya yardım ederken, Resulullah (s.a.a) içeriye girdi ve şöyle buyur-du:
  "Ey Ali, sözlerimi iyice dinle, Rabbimin buyruğun-dan başka bir şey söylemem ben. Evde eşine yardım eden her erkek için, vücudunda olan her bir tüy sayı-sıca, ğeceleri ibadet, ğündüzleri ise oruç tutularak yapılan bir yıl ibadet sevabı verilir. Yüce Allah, Hz. İ-sa, Hz. Yakup ve Hz. Davud ğibi sabırlı peyğamberlere verdiği sevap kadar, sevap verir ona."
  "Ey Ali, herkes evde eşine hizmet etmeyi küçümsemeyip, çalışmaktan çekinmezse, yüce Allah onun adına şehitler divanında yer verir; her ğece ve ğündüzüne karşılık, bin şehidin sevabını yazar. Attığı her adıma bir hac ve umre sevabı yazar..."
  "Ey Ali, evde bir saat hizmet etmek, bin yıl ibadet-ten, bin hacdan, bin umreden, bin köleyi azad etmek-ten, bin savaşa katılmaktan, bin hastanın ziyaretine ğitmekten, bin cumaya katılmaktan, bin cenazeye eş-lik etmekten, bin fakiri doyurmaktan, bin çıplağa ğiy-si vermekten, Allah yolunda (savaş için) bin atı dona-tıp ğöndermekten, yoksullara verilen bin dinardan... daha hayırlıdır."
  312
  "Ey AH, herkes eşine hizmet etmeyi küçümsemez ve ondan çekinmezse, o hizmeti, büyük ğünahlarının kef-fareti olur ve Rabbmin ğazabını söndürür. Bu hizmet, cennet hurilerinin mehiridir. İnsanın derece-sini ve hasenelerini fazlalaştırır."
  "Ey AH, halis, sadakatli, şehit makamına sahip olan veya Allah'm diinya ve ahiret hayrını vücudunda bir araya ğetirmeği irade ettiği insandan başkası, ka-nsi ve çocuklarına hizmet etmeye muvaffak oia-maz."1
  Başka bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyuruyor:
  "Sizin en hayirlmiz, karısına ve çocuğuna iyilik yapandir."2
  Kadm ve erkeğin mutlu bir yaşantıya sahip olmala-rı için ev içinde ve dışındaki bütün işler paylaşılmalıdır. jşlerin paylaşılması zarurî ve gerekli olan bir şeydir. Iş-ler bölüşüldüğü takdirde artık hem kadm ve hem de erkek kendi vazifelerine amel etmelidirler. Bunun yanı sıra , erkek boş vakitlerinde hanımına yardım etmeli ve ev içindeki işlerde kadm da kocasına yardımda bulun-malıdır. Eğer işler karı-koca arasında bölüşülmez ise tatsızlık ve huzursuzluk çıkabilir.
  l-Bihar'ul-Envar, c.101, s.132, h:l. 2- Bihar'ul-Envar, c.79, s.268.
  313
  Aile hayatına Islam dini nizam ve intizam getirmiş olup, kadm ve erkeğe işbölümü tayin etmiştir. Ev düze-ni ile kadm sorumlu tutulmuş, maişet ve harici işler ise erkeğin üzerine bırakılmıştır. Işbölümünden sonra eşler birbirlerine gücü nispetinde yardımda bulunmalıdırlar. Nitekim Hz. Fatima ve Hz. Ali'nin de evlilik hayatlanm müşahede edecek olursak onlann da işleri paylaştıkla-rını görürüz. Bu hususta Peygamber efendimiz, o iki zata şöyle buyurmuştur:
  "Ev içindeki işleri Fatima ve ev dışındaki işleriyse amcam oğlu Ali üstlensin."
  Nitekim aralarındaki işbölümüne ragmen Ali (a.s) boş vakitlerinde evin temizlik ve intizamında, çocukla-ra bakmakta Fatima validemize yardımcı olmuşlardır. Bunun her Müslüman'a güzel bir örnek olması gerekir. Bazen eve gelen misafirlerden veya diğer sebeplerden dolayi ev içindeki işler çoğalır. Bu gibi zamanlarda erkegin eşine yardım etmesi çok güzel ve sevabı da çok olan bir iştir.
  Imam Sadık (a.s) şöyle buyuruyorlar:
  "Emir'ül-Müminin, Ali (a.s), odun hazırlıyor, su çe-kiyor ve ev/ süpürüyordu. Fatima (a.s) ise buğday veya arpayi el degirmeniyle un hâline getiriyor ve sonra hamur yapıp ekmekpişiriyordu."1
  l-Bihar'ul-Envar, c.43, s.151. 314
  KADININ KOCASINA HİZMETİ
  Kadının kocasına hizmet etmesinin çok büyük mü-kâfatı vardır. Ümmü Seleme Resulullah (s.a.a)'den şöy-le nak-leder: "Her kadın kendi kocasmm evinde ya-şantıyı dü-zene sokmak (mutlu bir hayata sahip ol-mak) için, bir şeyi bir yerden kaldırıp diğer bir yere koyarsa Allah ona rahmetle bakar (rahmet eder) ve Allah'ın rahmet bakışının kapsadığı kimseye de azap ulaşmaz.n±
  Bir başka rivayette şöyle geçer:
  "Salih olan bir kadın, salih olmayan bin erkekten hayırlıdır. Doğrusu, yüce Allah kocasına yedi ğün hizmet eden her kadının yüzüne cehennemin yedi kapısını kapatır ve cennetin sekiz kapısını onun yü-züne açar. Ar-tık o, hanği kapıdan isterse cennete ği-rer."2
  Bir rivayette de şöyle geçer:
  "Kadının eşinin eline bir bardak su vermesi, ğün-düzleri oruç tutarak ve ğeceleri ğece naınazı kılarak yapılan bir yıllık ibadetten faziletlidir. Her bardak su için yüce Allah ona cennette bir şehir hazırlar ve o-nun altınış ğünahını bağışlar."3
  1- Bihar'ul-Envar, c.100, s.251, h:49.
  2- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:89, h:2.
  3- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:89, h:3.
  315
  Malumdur ki, hizmet her ne kadar büyük ve yapil-ması biraz çetin olursa onun sevabi daha da çok ola-caktir. Kadinlarm Islâmî emirler doğrultusunda kocala-rına karşı yap-mış oldukları her türlü hizmetin mükâfat ve sevabimn azametini derkedip ve Islâm'ın onları kii-çümseyip hor görmediğini aksine, kocalarına karşı yapmış oldukları hizmetten dolayı, Allah katında özel bir değere sahip olduklarim ve onlara ahirette birçok derecelerin verileceğini gösteren bir rivayeti sunuyoruz:
  "Asrı saadette Yezid Ensarî'nin kızı olan Esma a-dmda bir kadın, Müslüman kadinlarm vekili olarak Peygamberin huzuruna çıkıp şöyle dedi: Anam ve ba-bam size feda olsun, ben Müslüman kadinlarm vekili unvamnda sizin yammza geldim. Yüce Allah da sizi hem kadm, hem de erkekler için peygamberliğe gön-dermiştir. Biz de erkekler gibi senin risaletine iman et-tik ve Allah'm bir olduğuna inandık. (Öyleyse erkeklerle bir farkımız yoktur.) Biz hanimlann sıkıntısı şudur: Biz kadmlar sinirhliklardan dolayi evde oturmuş ve siz er-keklerin cinsel isteklerini doyuruyor ve sizin çocukları-nızı kendi rahmimizde taşıyoruz. Ama değerli ve mu-kaddes olan işleri, örneğin cuma ve cemaat namazma, cenaze merasimine iştirak edip hastalarm ziyaretinde bulunamiyoruz. Hepsinden daha önemlisi Allah yolun-da cihat etmekten mahrumuz. Bu işlerde bize bir fayda yoktur. Şöyle ki, eğer erkekler hacca ve cihada gider-lerse, biz onların gıyabında onlann mal ve namusunu koruyor elbise ihtiyaçlarını gidermek için pamuktan
  316
  kumaş yapıyor ve onların çocuklarını eğitip besliyoruz.
  Hâl böyle iken kendi kavlimiz şudur ki, hangi sebeple cihadın büyük sevabından mahrumuz?"
  Resulullah, Esma'nın güzel ve yararlı sözlerinden dolayı sevinip ashabına şöyle buyurdu: "Acaba şimdiye kadar bir kadının dini meselelerini böyle ğüzel bir şe-kilde sorduğunu duymuş muydunuz?"
  Daha sonra Peygamber (s.a.a) Esma'ya şöyle buyurdu: "Ey Esma, iyi bil, iyi dinle ve diğer kadınlara da duyur:
  "Doğrusu, kocasına iyi bakan (onunla iyi anlaşan) ve kocasının mutlu olmasmı sağlayan, kocasına tâbi olana (onun sözünden çıkmayana) verilen mükâfat, onların hepsiyle eşittir."1
  Yani cihat etmek, cemaat namazına katılmak ve hacca gitmek kadar olan mükâfat ve sevap kadına da verilir.
  Kadın, kocasının meşru olan her emrine itaat et-melidir. Özellikle cinsel birleşme hususunda mühim bir mazereti olmadıkça hemen icabet etmelidir. Bazı ka-dınlar kocalari onlaria cinsel birleşmede bulunmak is-tedikleri zaman, onlara yaklaşmaktan kaçınırlar. Böyle olduğu zaman da bazı imansız ve takvasız olan erkek-ler tatmin olmak için başka kadınlarla buluşurlar. Er-kek, uygun olan her anda cinsel ilişki kurabilmeli, ha-
  1- A'lam'un-Nisâ, c.l, s.67.
  317
  nımı da bunu olumlu karşılamalıdır. Eğer hanım erke-ğinin isteğine karşılık verir ise o kişi gözünü ve vucudunu haramdan korur.
  Resulullah efendimiz (s.a.a) kadmlara hitaben şöy-le buyuruyor: "Kocamzm isteğine enğel olmak için namazınızı uzatmayınız."1
  Imam Sadık (a.s) şöyle naklediyor:
  "Kadimn biri birtakım isteklerinden dolayı Resulul-lah'm (s.a.a) huzuruna geldi. Resulullah ona; 'Şayet sen musevvifattansm (geciktirenlerdensin).' dedi. Kadm; 'Musevvifat nedir?' diye sorunca, Resulullah şöyle buyurdu: 0 öy/e bir kadındır ki, kocası bazı şeyler için onu yanına çağırır ama o kocasi uykuya dalmcaya kadar yanma gitmeyi geciktirir. İşte böyle bir kadma kocasi yataktan uyanmcaya kadar melekler lânet ederler."2
  Diğer bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle bu-yuruyor: "Kendisini kocasma sunmadan yatan kadma u-yumak helâl değildir. Şöyle ki, elbisesini çıka-np ve kocasi He birlikte yatağa girerek vücudunu ko-casının vücuduna yapıştırmalıdır. Böyle yaptığı za-man kendisini ona sunmuş demektir."3
  1- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:83, h:l.
  2- a.k.
  3- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:91, h:2.
  318
  Bir hadis-i şerifte, "Kocasını ihmal eden kadına Allah lanet ets/n" şeklinde buyurulmuştur.1
  Islam dini, kadmm kocası karşısında güzel elbiseler giyinmesini, ziynetlerini takimp, güzel kokular sürme-sini kadına tavsiye etmiştir.
  ESLERIN BIRBIRINDEN RAZI OLMASININ DEĞERI
  Kadın için, çeşitli işlerde erkeğin rızasını celbetmek çok önemli ve değerlidir. Eğer kadın gayret gösterip kocasının kendisinden razı olmasını sağlar ise aile ya-şantısında en yüksek iftihar ve övgüyü kazanmış de-mektir. Aynı şekilde kadının kendi kocasından razı ol-ması da, yuvada erkek için en iyi saadet, en büyük mükâfatlardandır.
  Ali Ibn-i Cafer şöyle anlatır: Kardeşim Imam Kâzım (a.s)'dan şöyle bir soru sordum: "Kocasını sinirlendiren ka-dın nasıldır?" Imam cevap olarak şöyle buyurdu:
  "Böyle bir kadın, kocası ondan razı oluncaya dek ğünahkârdır."2
  Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: "Sizin en üstün kadınlarınız, kendisi veya kocası birbirlerine sinirlen-diğinde, elini kocasmm eline verip (onun elini tutup)
  1- Nehc'ül-Fesaha, 22 ve 37. konu.
  2- Vesail'uş-Şia, Kitab'un-Nikâh, böl:l, b:80, h:8.
  319
  elim senin elindedir, senin benden razi olman için yü-zümü kırıştırıp buruşturmuyorum diyen kadındır."1
  Resul-i Ekrem (s.a.a)'den nakledilen hadislerden anlaşılan şudur ki: Kadının iyi amellerinin kabul olma-sı, kocasının rızasını kazanmasına bağlıdır. Erkek de bu şekilde-dir. Yani eğer erkek diliyle eşini incitirse, yüce Allah onun namazını, orucunu ve iyi işlerini kabul etmez. Hatta eşinin kendisinden razı olmasını sağlamazsa cehenneme girecek ilk kimse olur.2
+ Yorum Gönder