Konusunu Oylayın.: Hanefi Tabakat kitapları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hanefi Tabakat kitapları
 1. 26.Aralık.2010, 13:23
  1
  Misafir

  Hanefi Tabakat kitapları


  Hanefi Tabakat kitapları Mumsema HANEFİ TABAKAT KİTAPLARI.

  1-) Abdülkâdir el-Kureşî'nin (ö. 775/1373) el-Cevâhirü'1-mudiyye fî ta-bakâti'l-Hanefiyye'sı (I-II, Haydarâbâd 1332; nşr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, I-III, Kahire 1398-1399/1978-1979; I-V, Kahire 1398-1408/1978-1988, 1413/ 1993) bu konuda yazılan ilk kitap kabul edilmektedir. Kaynaklarda Tarsûsî Necmeddin Efendi ve Selâhaddin İbnü'1-Mühendis'in Hanefî tabakatına dair eser yazdıkları kaydedilmekteyse de {Keşfü'z-zu-nün, II, 1098-1099, 2019) bunlar günümüze ulaşmamıştır. Kureşî'den sonra gelen müellifler, ya daha sonra yaşamış âlimleri de ekleyerek onun eserine zeyil mahiyetinde kitaplar yazmışlar veya mevcut kaynaklardan belli ölçülerde çıkarma yaparak yahut ilâvede bulunarak ihtisar ve derleme çalışmalarına yönelmişlerdir. Bu eserlerin belli başlıları şunlardır:
  2-) İbn Dokmak, Nazmü'l-cumân fî tabakâti aşhâbi imâmine’n-Numân (Atıf Efendi Ktp., nr. 1942; TSMK, III. Ahmed, nr. 2832; Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 1827, Turhan Valide Sultan, nr. 251);
  3-) Fîrûzâbâdî,el-Mirkâtül-veliye fî tabakâti'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Reîsül-küttâb Mustafa Efendi, nr. 671, 672; Afyon Gedik Ahmed Paşa Ktp., nr. 17186; Dârüİ-kütübi’l-Mısriyye, nr. 4647);
  4-) İbn Kutluboğa, Tâcü't-terâcim fî tabakâ-ti'l-Hanefiyye,
  5- ) Kemal paşazâde, Tabakâtü'l-fukahâi'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4820; Hacı Mahmud Efendi, nr. 1014; Hamidiye, nr. 186, 764; İzmir, nr. 449; Lâleli, nr. 3680);
  6-) Şemseddin İbn Tolun, el-Gurefü'l aliyye fî terâcimi mütehhhiri'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1924; British Museum, nr. 645);
  7-) İbrahim el-Halebî, Muhtaşar ü’l-Cevâhiri'l-mudiyye (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1941/1, Esad Efendi, nr. 605/1, 3699/49; Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 886);
  8-) Kınalızâde Ali Efendi, Tabakâtü'l-Hanefiyye (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 2511; Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 844, Hacı Mahmud Efendi, nr. 4662; İzmir Millî Ktp., nr. 732, 804)
  9-) Ahmed Neyle'nin Taşköprizâde'ye isnatla yayımladığı Tabakâtü'l-fukahâ'nın [Musul 1954, 19611 Kınalı zâde’ye ait olduğu anlaşılmıştır; bk. Muhyî Hilâl es-Serhân, X/3-4, s. 483-497);
  10-) Mahmud b. Süleyman el-Kefevî, Ketaibü'l-alâ mi’l-ahyâr min fukahâ’i mezhebin-Numânil-muhtâr (Râgıb Paşa Ktp., nr. 1041; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2611; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed, nr. 1112; Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, nr. 263, Cârullah Efendi, nr. 1580, Esad Efendi, nr. 548, Şehid Ali Paşa, nr. 1931, Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 690),
  11-) Takıyyüddin et-Temîmî, et-Tabakâtü's-seniyye fî terâcimi'l-Hanefiyye (nşr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, I-IV, Riyad 1403-1410/1983-1989, devam ediyor);
  12-) Ali el-Kârî, el-Eşmârü'l-seniyye fî esmâi'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1841; Esad Efendi, nr. 3524);
  13-)Solakzâde Halil Efendi, Tahakâtü'l-Hanefiyye (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1606);
  14-) Edirnevî Kamil Mehmed Efendi, Mehâmmü'l-fukahâ* fî tabakati'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, nr. 422; Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 972);
  15-) Abdülhay el-Leknevî, el-Fevtfidü'l-Behiyye fî terâcimi'l-Hanefiyye (Kahire 1304, 1324, 1918, 1924; Kazan 1903) (müellif kitabında Kefevî'nin eserini özetleyerek bazı ilâvelerde bulunmuştur).


  Kaynaklarda ayrıca Bedreddin el-Aynî, Şemseddin İbn Acâ el-Halebî, Ebü'1-Fazl İbnü'ş-Şıhne el-Halebî ve Kutbüddin en-Nehrevâlî'nin Hanefî tabakatına dair eser yazdıkları kaydediliyorsa da bunların günümüze ulaşıp ulaşmadıkları bilinmemektedir.

  Hanefî âlimlerine dair umumi tabakat kitapları yanında özellikle Osmanlı muhiti için
  16-) Taşköprizâde Ahmed Efendi'nin eş-Şeka’iku'n-nu’mâniyyesı (Ali Çelebî'nin el-'İkdü'l-manzûm adlı zeyliyle birlikte Vefeyâtü'l-ayân'ın kenarında, Bulak 1299, 1310; el-İkdü’l-manzûm ile birlikte, Beyrut 1395/1975; nşr. A. Suphi Furat, İstanbul 1405/1985), bunun tercüme ve zeyilleriyle Bursalı Mehmed Tâhir'in Osmanlı Müellifleri (I-III, İstanbul 1333-1342) adlı eseri, son dönem çalışmaları arasında da
  17-) Yusuf Ziya Kavakçı'nın XI. ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mavara al-Nahr İslam Hukukçuları (Ankara 1976),
  18-) Ahmet Özel'in Hanefi Fıkıh Âlimleri (Ankara 1990)
  19-) Recep Cici'nin Kuruluştan Fatih Devri'nin Sonuna Kadar Osmanlılar'da Fıkıh Çalışmaları (doktora tezi, 1994, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlı eserleri anılabilir…………………


 2. 26.Aralık.2010, 13:23
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  HANEFİ TABAKAT KİTAPLARI.

  1-) Abdülkâdir el-Kureşî'nin (ö. 775/1373) el-Cevâhirü'1-mudiyye fî ta-bakâti'l-Hanefiyye'sı (I-II, Haydarâbâd 1332; nşr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, I-III, Kahire 1398-1399/1978-1979; I-V, Kahire 1398-1408/1978-1988, 1413/ 1993) bu konuda yazılan ilk kitap kabul edilmektedir. Kaynaklarda Tarsûsî Necmeddin Efendi ve Selâhaddin İbnü'1-Mühendis'in Hanefî tabakatına dair eser yazdıkları kaydedilmekteyse de {Keşfü'z-zu-nün, II, 1098-1099, 2019) bunlar günümüze ulaşmamıştır. Kureşî'den sonra gelen müellifler, ya daha sonra yaşamış âlimleri de ekleyerek onun eserine zeyil mahiyetinde kitaplar yazmışlar veya mevcut kaynaklardan belli ölçülerde çıkarma yaparak yahut ilâvede bulunarak ihtisar ve derleme çalışmalarına yönelmişlerdir. Bu eserlerin belli başlıları şunlardır:
  2-) İbn Dokmak, Nazmü'l-cumân fî tabakâti aşhâbi imâmine’n-Numân (Atıf Efendi Ktp., nr. 1942; TSMK, III. Ahmed, nr. 2832; Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 1827, Turhan Valide Sultan, nr. 251);
  3-) Fîrûzâbâdî,el-Mirkâtül-veliye fî tabakâti'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Reîsül-küttâb Mustafa Efendi, nr. 671, 672; Afyon Gedik Ahmed Paşa Ktp., nr. 17186; Dârüİ-kütübi’l-Mısriyye, nr. 4647);
  4-) İbn Kutluboğa, Tâcü't-terâcim fî tabakâ-ti'l-Hanefiyye,
  5- ) Kemal paşazâde, Tabakâtü'l-fukahâi'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4820; Hacı Mahmud Efendi, nr. 1014; Hamidiye, nr. 186, 764; İzmir, nr. 449; Lâleli, nr. 3680);
  6-) Şemseddin İbn Tolun, el-Gurefü'l aliyye fî terâcimi mütehhhiri'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1924; British Museum, nr. 645);
  7-) İbrahim el-Halebî, Muhtaşar ü’l-Cevâhiri'l-mudiyye (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1941/1, Esad Efendi, nr. 605/1, 3699/49; Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 886);
  8-) Kınalızâde Ali Efendi, Tabakâtü'l-Hanefiyye (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 2511; Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 844, Hacı Mahmud Efendi, nr. 4662; İzmir Millî Ktp., nr. 732, 804)
  9-) Ahmed Neyle'nin Taşköprizâde'ye isnatla yayımladığı Tabakâtü'l-fukahâ'nın [Musul 1954, 19611 Kınalı zâde’ye ait olduğu anlaşılmıştır; bk. Muhyî Hilâl es-Serhân, X/3-4, s. 483-497);
  10-) Mahmud b. Süleyman el-Kefevî, Ketaibü'l-alâ mi’l-ahyâr min fukahâ’i mezhebin-Numânil-muhtâr (Râgıb Paşa Ktp., nr. 1041; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2611; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed, nr. 1112; Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, nr. 263, Cârullah Efendi, nr. 1580, Esad Efendi, nr. 548, Şehid Ali Paşa, nr. 1931, Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 690),
  11-) Takıyyüddin et-Temîmî, et-Tabakâtü's-seniyye fî terâcimi'l-Hanefiyye (nşr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, I-IV, Riyad 1403-1410/1983-1989, devam ediyor);
  12-) Ali el-Kârî, el-Eşmârü'l-seniyye fî esmâi'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1841; Esad Efendi, nr. 3524);
  13-)Solakzâde Halil Efendi, Tahakâtü'l-Hanefiyye (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1606);
  14-) Edirnevî Kamil Mehmed Efendi, Mehâmmü'l-fukahâ* fî tabakati'l-Hanefiyye (Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, nr. 422; Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 972);
  15-) Abdülhay el-Leknevî, el-Fevtfidü'l-Behiyye fî terâcimi'l-Hanefiyye (Kahire 1304, 1324, 1918, 1924; Kazan 1903) (müellif kitabında Kefevî'nin eserini özetleyerek bazı ilâvelerde bulunmuştur).


  Kaynaklarda ayrıca Bedreddin el-Aynî, Şemseddin İbn Acâ el-Halebî, Ebü'1-Fazl İbnü'ş-Şıhne el-Halebî ve Kutbüddin en-Nehrevâlî'nin Hanefî tabakatına dair eser yazdıkları kaydediliyorsa da bunların günümüze ulaşıp ulaşmadıkları bilinmemektedir.

  Hanefî âlimlerine dair umumi tabakat kitapları yanında özellikle Osmanlı muhiti için
  16-) Taşköprizâde Ahmed Efendi'nin eş-Şeka’iku'n-nu’mâniyyesı (Ali Çelebî'nin el-'İkdü'l-manzûm adlı zeyliyle birlikte Vefeyâtü'l-ayân'ın kenarında, Bulak 1299, 1310; el-İkdü’l-manzûm ile birlikte, Beyrut 1395/1975; nşr. A. Suphi Furat, İstanbul 1405/1985), bunun tercüme ve zeyilleriyle Bursalı Mehmed Tâhir'in Osmanlı Müellifleri (I-III, İstanbul 1333-1342) adlı eseri, son dönem çalışmaları arasında da
  17-) Yusuf Ziya Kavakçı'nın XI. ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mavara al-Nahr İslam Hukukçuları (Ankara 1976),
  18-) Ahmet Özel'in Hanefi Fıkıh Âlimleri (Ankara 1990)
  19-) Recep Cici'nin Kuruluştan Fatih Devri'nin Sonuna Kadar Osmanlılar'da Fıkıh Çalışmaları (doktora tezi, 1994, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlı eserleri anılabilir…………………

 3. 27.Aralık.2010, 01:18
  2
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,808
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Yanıt: Hanefi Tabakat kitapları
  Hanefi Tabakat kitapları ile ilgili konu için sağol misafir


 4. 27.Aralık.2010, 01:18
  2
  Üye  Hanefi Tabakat kitapları ile ilgili konu için sağol misafir
+ Yorum Gönder