+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hicret sosyal ve kültürel sonuçları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hicret sosyal ve kültürel sonuçları


 2. İslam
  Kur'an Hadimi

  Yanıt: hicret sosyal ve kültürel sonuçları


  Reklam  Cevap: Hicret hakkında bilgiler

  Sözlükte "terketmek, ayrýlmak, bir yerden baþka bir yere göç etmek" demektir. Ýslâm terminolojisinde hicret kavramý ile Hz. Muhammed (a.s.) ve arkadaþlarýnýn M. 622 yýlýnda Mekke'den Medine'ye göç etmeleri kastedilir. Mekkeli müþriklerin baskýlarýna dayanamayan müslümanlar daha önce de iki kâfile halinde Habeþistan'a hicret etmiþlerdir.
  Kur'ân'da bu kimseler muhacirler olarak anýlmýþ ve Allah'ýn onlarýn kötülüklerini örteceði (Âl-i Ýmrân, 3/195), onlardan razý olduðu, onlar için cennetler hazýrladýðý (Tevbe, 9/100), onlarýn hakîkî mü'minler olduðu (Enfâl, 8/74), Allah katýndaki derecelerinin büyük olduðu (Tevbe, 9/20) ve Allah'ýn rahmetine mazhar olacaklarý (Bakara, 2/218) bildirilmiþtir. Çünkü muhacirler; îmanlarý uðruna yurtlarýný terk etmiþler, Allah yolunda eziyetlere uðramýþlar, müþriklerle savaþmýþlar (Âl-i Ýmrân, 3/195), mallarýný ve canlarýný ortaya koymuþlardýr (Enfâl, 8/72).
  Allah'a kulluk etmesi için yaratýlan (Zâriyat, 56/51), ancak bulunduðu bir yerde bu görevini yerine getiremeyen, ibadet edebileceði bir yere de hicret etmeyen böylece nefsine zulmeden insan Kur'ân'da kýnanmýþtýr (Nisâ, 4/97). "Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek çok yer bulur, bolluk bulur..." (Nisâ, 4/100). Çünkü "Allah'ýn arzý geniþtir" (Zümer, 39/10).
  Hicret kavramý, Kur'ân'da göç etmenin dýþýnda Allah'a eþ koþmak ve puta tapmak gibi çirkin davranýþlardan (ricz) kaçýnmak (Müddessir, 74/5) ve bir insanýn yanýndan ayrýlmak (Meryem, 19/46; Nisâ, 4/34) anlamýnda da kullanýlmýþtýr.
  Hz. Peygamber (a.s.), "muhâcir, Allah'ýn yasakladýðý þeyleri terk eden kimsedir" (Buhârî, Îmân, 4-5) sözü ile hicret kavramýna mecâzî bir anlam da yüklemiþtir. (Ý.K.)

+ Yorum Gönder
hicretin sosyal ve kültürel sonuçları,  medineye hicretin sosyal ve kültürel sonuçları