Konusunu Oylayın.: İbn hazmın ahlak anlayışı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
İbn hazmın ahlak anlayışı
 1. 28.Kasım.2010, 20:27
  1
  Misafir

  İbn hazmın ahlak anlayışı

 2. 28.Kasım.2010, 20:27
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  kitab ül ahlakın tercümesi ve zahiricilik anlayışı

 3. 21.Temmuz.2013, 03:21
  2
  Ramadan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Ağustos.2009
  Üye No: 51064
  Mesaj Sayısı: 1,159
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 12
  Yaş: 33

  Cevap: ibn hazmın ahlak anlayışı
  İbn Hazm’ın Müdâvât’ında Ahlâka İlişkin Görüşleri*
  Enver Uysal
  Doç.Dr., U.Ü. İlâhiyat Fakültesi
  Özet
  Bu çalışma İbn Hazm’ın ahlâka ilişkin düşüncelerini ortaya
  koymayı hedeflemektedir. Düşünürün ahlâka dair temel eseri,
  “Müdâvâtü’n-Nüfûs”tur. Eser, el-Ahlâk ve’s-Siyer adıyla da
  bilinmektedir. İbn Hazm bu eserde genel anlamda hayata, özel
  anlamda da ahlâka ilişkin tecrübelerini dile getirmiştir. Ona göre
  felsefenin amacı; nefsi eğiterek insanı erdemli kılmak, ona dünya
  ve ahiret mutluluğunu kazandırmaktır. Dinin amacı da bundan
  farklı bir şey değildir. Bu durumda felsefe ile dinin, ahlâkî
  misyonları itibariyle örtüştüğü anlaşılmaktadır. İbn Hazm insan
  tabiatının ahlâkî açıdan önemini vurgulamakla beraber, akıllı
  insanı, “temyiz gücünün gerekli gördüğü şeyleri yerine getiren
  kimse” olarak tanımlar. Ahlâktaki “dört erdem” üzerinde geniş
  olarak durur, ancak dinî bir yaklaşımla Allah’ın ve Resulünün
  emirlerinin bütün erdemleri kapsadığını ifade eder. Ayrıca o, iyi
  insanlarla dostluğun, erdemlere sahip olmadaki olumlu katkısını
  belirtir. Eserinde zaman zaman ahlâkî öğütlere de yer verir.
  *
  Bu çalışma 26-28 ekim 2007 tarihinde Bursa İl Müftülüğü ile U.Ü. İlâhiyat
  Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Katılımlı İbn Hazm
  Sempozyumunda özet olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. 60
  Abstract
  Ibn Hazm’s Thoughts on Ethics in his Mudawat
  This article aims at introducing Ibn Hazm’s thoughts on ethics.
  His main work on ethics is “Mudavat al-Nufus”, which is also
  known as “al-Akhlaq wa as-Siyar”. In this work Ibn Hazm
  narrates his experiences about life in general and ethics in
  particular. According to him the aim of philosophy is to make a
  person virtuous by training his soul and therefore make him gain
  both earthy and eternal felicity. At this point, the aim of religion
  is not different at all. Thus it is obvious that philosophy and
  religion coincide with each other in terms of ethical purposes.
  While stressing importance of human nature in ethics, Ibn Hazm
  defines “reasonable person” as one who executes his duties
  which his faculty of distinction (quwwa al-tamyiz) necessitates.
  Elaborately dealing with “four virtues” in ethics, he indicates,
  with a religious approach, that commands of Allah and His
  Prophet cover all moral virtues. Moreover he indicates that
  friendship with good people contributes well to be virtuous. In his
  work he mentions some moral advices as well.
  Anahtar Kelimeler: İbn Hazm, Müdâvâtü’n-Nüfûs, el-Ahlâk
  ve’s-Siyer, Ahlâk, Erdem.
  Key Words: Ibn Hazm, Mudavat al-Nufus, al-Akhlaq wa asSiyar, Ethics, Value.
  Giriş
  İbn Hazm (tam künyesi; Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd
  b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî, ö.456/1064), Endülüs’te yetişmiş
  önemli düşünürlerden biridir. O, kaynaklarda zihinsel faaliyetleri ve
  dinî düşünceye katkısı bakımından “seçkin bir âlim” olarak
  tanıtılmakta, geniş bir birikime sahip olduğu belirtilmekte, amelî ve
  ahlâkî bakımdan da Endülüs halkı arasında seçkin bir kişi olduğu
  ifade edilmektedir.1
  İbn Hazm başta fıkıh ve hadis bilimleri olmak üzere, tarih, şiir
  ve edebiyat, ayrıca ahlâka dair düşünceleriyle çok yönlü bir kişiliğe
  sahip olmuş, farklı bilim alanlarında önemli bir iz bırakmıştır. Devlet
  yönetiminde aktif olarak bulunmuş, Berberîlerin Kurtuba’yı işgaliyle
  siyasî anlamda sıkıntılar çekmiş; sürgüne gönderilmiş, mahrumi-
  1 Zehebî, Muhammed b. Ahmed, A’lâmü’n-Nübelâ’, Beyrut 1985, c.XVIII, s.186;
  Apaydın, H. Yunus, “İbn Hazm” mad. TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1999,
  c.XX, s.41. 66
  layıktır. Çünkü kötü tabiatı kontrol altına alarak, ona üstün gelmek,
  ancak erdemli bir akıl, iradeli bir çaba sayesinde mümkündür.21
  İbn Hazm iyi bir gözlemcidir. Onun, çevresindeki varlıkları
  anlama çabasının ve etrafında olup bitenlere ilişkin gözleminin,
  ahlâk anlayışına da yansıdığını söylemek mümkündür. O, bir şeyin
  tabiatının, o şeyin eğilimlerinde belirleyici olduğunu şöyle ifade eder:
  “Gök kubbenin altındaki her şeyi düşündüm ve uzun uzun
  inceledim. Onda bulunan canlı-cansız her şeyin, kendisine ait bir
  tabiata sahip olduğunu, güçlü olması halinde başka türlerin
  niteliklerinden sıyrılıp kendi sıfatlarına büründüğünü gözlemledim.
  Nitekim erdemli (el-fâzıl) birinin, bütün insanların erdemli olmasını,
  erdemlerden yoksun (en-nâkıs) birinin ise, bütün insanların
  erdemsiz olmasını arzuladığını ve ‘ben şöyle şöyle yapıyorum” diyerek
  insanları da ona teşvik ettiğini görürsün. Aynı şekilde her görüş
  (mezhep) sahibi, bütün insanların, kendisiyle aynı görüşte olmalarını
  ister. Bunu unsurlarda da görürsün; bir unsur diğerlerine baskın
  geldiğinde, onu kendi türüne dönüştürmektedir.”22 Bu durumda,
  insanın eğilimlerinde ve bu eğilimlerinin gelişmesinde, hatta başka
  şeyler üzerindeki etkisinde tabiatının hâkim bir rolü olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin kötü tabiatlı kimsenin (habîsü’t-tab’), tabiatının
  bu özelliğinin, onun duygu ve düşünce dünyasına da, davranışlarına
  da bir şekilde yansıdığı görülür. Onun, olaylara bakışı, insanları
  değerlendirmesi de kötümserdir. O, kötü tabiatının esiri olduğu için,
  İbn Hazm’a göre hakîmin hikmeti ona fayda vermez. Çünkü o, onu
  (hakîmi) da kendisi gibi kötü zanneder. İbn Hazm; “kötü tabiatlı öyle
  topluluklar gördüm ki, bütün insanların kendileri gibi kötü tabiatlı
  olduklarını düşünüyorlar, hiçbir kimsenin hiçbir şekilde kendi
  erdemsizliklerinden uzak kalamayacağını kabul ediyorlar. Tabiatı en
  kötü, fazîlet ve hayırdan en uzak insanlar bunlardır” 23 derken, yine
  toplumda bu insanlara ilişkin gözlemini nakletmektedir.
  b. Akıl ve Temyiz Gücü
  Aklın, insana özgü ve insanı başka varlıklardan ayıran bir
  nitelik olduğu bilinen bir gerçektir. Onun, akıl ve temyiz yeteneğini
  doğru biçimde kullanması, erdemleri gerçekleştirmesinde temel
  faktörlerden biri olarak kabul edilir. Akıl ve temyiz gücü, insanın
  yaratılıştan sahip olduğu bir üstünlüktür. İbn Hazm da, Allah’ın, Hz.
  Adem’i yarattığında, ona lütfettiği temyiz gücü ile onu diğer
  varlıklardan üstün kıldığına dikkat çeker. Kişiye yaraşan da Allah’ın,
  kendisine bir emanet ve bir ayrıcalık olarak verdiği bu gücü, yaratılış
  21 Aynı eser, s.400.
  22 Aynı eser, s.384; Türkçe çev. 117.
  23 Aynı eser, s.399. 67
  amacına uygun şekilde kullanarak korumaya özen göstermesidir.24
  Allah insana gören gözler, işiten kulaklar vermiş, üstün duyular
  lütfetmiş, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmek için akıl ve temyiz
  gücü ihsan etmiştir ki biz bu sayede O’nun hitabına muhatap
  olmuşuz. Bu özellikleriyle insan, üstün bir varlık olarak yaratılmış,
  melekler dışında yaratıklardan hiçbiri ondan üstün kılınmamıştır.25
  İbn Hazm’a göre akıllı insan, hayvanların, yırtıcıların ya da
  cansız varlıkların kendisine üstünlük sağladığı herhangi bir nitelik
  ile değil, kendisini bu varlıklardan ayıran erdemlerdeki öncülüğü ile
  ancak sevinip övünebilir. Bu da meleklerle ortak olduğu temyiz
  gücüdür. Örneğin cesareti ile övünen kişi, aslanın kendisinden daha
  cesur, fizik gücü ile övünen kişi, birçok hayvanın kendisinden daha
  güçlü olduğunu, hızlı koşmasıyla övünen kişi, yine birçok hayvanın
  kendisinden çok hızlı koştuğunu bilmelidir. O halde insan, hayvanların, kendisinden daha güçlü olduğu bu yönleriyle övünemez. Ancak
  ayırt etme yeteneğinin gücü, ilminin genişliği ve amellerinin güzelliği
  ile övünebilir.26
  İbn Hazm akıllı insanın, “temyiz gücünün gerekli gördüğü
  şeyleri yerine getiren kimse” olduğunu ifade eder.27 Ona göre akıl
  “itaatleri (ibadetleri) ve erdemleri gerçekleştirmek”tir. Aslında bu
  tanım, günahlardan ve erdemsizliklerden kaçınmayı da içerir.
  Nitekim Allah’ın, Kur’an-ı Kerîm’de birçok yerde, kendisine isyan
  edenin, “akletmediğini (aklını doğru kullanmadığını)” söylemesi
  bunun açık delilidir. Düşünürümüz Mülk 67/10-11. ayetleri buna
  kanıt olarak zikreder: “Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları arasında
  olmazdık! derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık (Allah’ın
  rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmları!” İbn
  Hazm’ın burada bu ayetleri de zikrederek anlatmak istediği şey,
  erdem konusunda din ile aklın birbirine paralel işlemesi gerektiğidir.
  Akıllı insan dinî ve ahlâkî erdemleri gerçekleştiren insandır. Ona göre
  akıl, din ile desteklenmedikçe bir yarar sağlamaz.28
  İbn Hazm akıl ile temyiz gücü arasında küçük bir ayrım yapar.
  Ona göre akıl (ya da “akıllı olmak”) -yukarıda belirtildiği gibi- itaatleri
  (ibadetleri) ve erdemleri gerçekleştirmektir.29 Aklın zıddı olan
  24 İbn Hazm, Merâtibu’l-Ulûm (Resâilü İbn Hazm el-Endülüsî içinde, Tahkik:
  İhsan Abbas), Beyrut 1983, c.IV, s.61.
  25 Müdâvât, s.409-410.
  26 Aynı eser, 340.
  27 Aynı eser, 399.
  28 Aynı eser, 345.
  29 İbn Hazm, Tefsîru Elfâz Tecrî beyne’l-Mütekellimîn fi’l-Usûl (Resâilü İbn Hazm
  el-Endülüsî içinde, Tahkik: İhsan Abbas), Beyrut 1983, c.IV, s.412. 68
  ahmaklık (humk) ise günahları ve erdemsizlikleri işlemektir.30 Ancak
  akıl, İbn Hazm’a göre, temyiz gücünün dışında ve ondan farklı bir
  güçtür. Çünkü temyiz gücünün gerekli gördüğü şeyi yapmak, aklın
  erdemidir. Bundan dolayı akıl sahibi (âkıl) olan herkes, aynı
  zamanda temyiz gücüne de sahip (mümeyyiz) demektir. Ama temyiz
  gücüne sahip olan, aynı zamanda akıllı (âkıl) demek değildir.31
  İbn Hazm’a göre, akıl insan için büyük bir erdemdir. Ancak,
  insanın aklı eksildikçe, insanların en akıllısı olduğunu ve temyiz
  gücü itibariyle de yetkin olduğunu zanneder. Diğer erdemlerde ise
  durum böyle değildir; bunlardan bütünüyle yoksun olan, onlardan
  yoksun olduğunun farkındadır. Fakat bunlardan az da olsa nasibi
  olan kişide, eğer temyiz gücü zayıf ise bir yanılgı meydana gelir de, o
  erdemde en üstün derecede olduğunu zanneder. Bunun çaresi ise,
  kişinin erdemlerden yoksun oluşunun farkına varması ve yapıp
  etmelerini sorgulamasıdır.32
  3) Ahlâkın İyileştirilmesi
  a) Nefs Terbiyesi ve Ahlâkın İyileştirilmesi
  İbn Hazm ahlâkta nefs terbiyesinin önemini ısrarla vurgular.
  İnsan bunu gerçekleştirebildiği takdirde arzu ve isteklerini kontrol
  altına alabilir. O, bunu başarabildiği oranda insanlığını gerçekleştirmiş olur. Ancak düşünür, bunu başarmanın kolay olmadığının
  farkındadır. O, nefsi terbiye etmenin aslanları terbiye etmekten daha
  zor olduğunu ifade eder. Çünkü aslanlar, barınaklarına konduklarında, verebilecekleri zarardan emin olursunuz. Oysa nefs hapsedilse
  bile şerrinden emin olamazsınız.33
  İbn Hazm, bir kimsenin, sahip olduğu kötü huylardan, ancak
  kendisini sorgulayarak ve eksiklerini araştırıp onları giderme çabası
  içine girerek kurtulabileceği kanaatindedir. O, gurur ve kendini
  beğenmişliğin (ucb), kötü huyların temelinde yatan önemli bir etken
  olduğunu düşünmüş olacak ki, “kötü huyların tedavisi” bölümünde,
  gurur nedeni olabilecek şeylere farklı açılardan bakarak; sahip
  olduğumuz iyi şeylerle gururlanıyorsak, eksiklerimizi ve sahip olamadıklarımızı düşünerek bu gururdan kurtulabileceğimizi ifade eder.
  Düşünürümüz ilgili bölümün başında ilke olarak şunu belirler:
  Gururla imtihan olan kimse, ayıplarını düşünsün. Erdemleriyle
  gururlanan da ahlâkî zafiyetlerini araştırsın. Hiçbir kusurunun (ayıp)
  olmadığını düşünecek kadar zafiyetlerinin farkında değilse, o,
  30 Müdâvât, s.378.
  31 İbn Hazm, Tefsîr, s.412.
  32 Müdâvât, s.397.
  33 Müdâvât, 394. 69
  sınavının sonsuza dek süreceğini bilmelidir. Böyle düşünen birisi,
  insanların en eksiği, ayıpları en çok, temyiz gücü ise en zayıf
  olanıdır. Her şeyden önce o, aklı zayıf ve cahil biridir. Oysa bundan
  daha büyük ayıp yoktur. Akıllı insan, nefsinin ayıplarını ayırt
  (temyiz) eden, onlarla mücadele eden ve onlardan kurtulmaya
  çalışan kimsedir. Ahmak ise, gerek bilgisinin azlığı, temyiz ve
  düşünme gücünün zayıflığı, gerekse ayıplarını bir maharet olarak
  görmesi nedeniyle, zaaflarının farkında olmayan kimsedir. Nitekim
  insanlar arasında işlediği kötülüklerle övünen birçok kimse vardır.34
  İbn Hazm, akla gelebilecek gurur nedenlerini tek tek zikrederek
  bunlardan kurtulma çarelerini şöyle dile getirir: Ona göre biri eğer
  aklıyla gururlanıyorsa, zihnine gelen bütün kötü düşünceleri ve
  peşini bırakmayan sapkın istekleri düşünmelidir. Bu durumda
  aklının eksikliklerini anlayacaktır.
  Eğer düşünceleriyle gururlanıyorsa, yanılgılarını düşünmeli,
  başkalarının da kendisi gibi güzel şeyler düşünebildiğini bilmelidir.
  Amelleriyle gururlanıyorsa, günahlarını ve eksikliklerini düşünmelidir. Bunu yaptığı takdirde, günahlarının ve eksikliklerinin
  iyiliklerinden fazla olduğunu görecektir.
  Eğer ilmiyle gururlanıyorsa, bunun kendi özel başarısından
  çok, Allah’ın bir lütfu olduğunu unutmamalıdır. Zira başına
  gelebilecek bir hastalıkla bütün bildiklerini kaybedebilir.
  Cesaretiyle övünüyorsa, kendisinden daha cesur insanlar
  olduğunu düşünmelidir. Aslında o, cesareti ile övünme yerine, bu
  cesareti nerede kullandığına bakmalıdır. Eğer onu günahta kullanıyorsa, bir şeyi yerinde kullanmadığı için ahmaktır. Allah’a kulluğu
  yolunda kullanıyorsa, onu övünme ile ifsat etmemelidir.
  Eğer malıyla ve zenginliğiyle gururlanıyorsa, bilmelidir ki bu,
  övünmenin en kötüsüdür. O, geçmişte kendisinden daha zengin olan
  ve zenginliğiyle gururlanan bazı kimselerin akıbetini düşünüp ibret
  almalıdır.
  Güzelliği ile gururlanıyorsa, onun geçici olduğunu unutmamalı
  ve yaşlılık halini düşünmelidir.
  Eğer soyu ile gururlanıyorsa, bu gururlanmanın ne dünyada,
  ne de ahirette bir faydası olmadığını bilmelidir. Ataları belki de
  günahkâr ve kötülüğe batmış kimselerdi. Ayrıca bir kimse erdemli
  kimselerin soyundan gelmekle övünüyor, fakat kendisi erdemden
  yoksun ise, atalarının erdemli oluşunun ona bir yararı olmaz.35
  34 Aynı eser, 386.
  35 Bkz. Müdâvât, s.387-393. 72
  Adalet, hak edene hakkını kendiliğinden vermek ve kendi hak
  ettiğini de almaktır. Zulüm ise hak ettiğini almak, fakat başkasına
  hakkını vermemektir.45
  İbn Hazm’a göre adalet, her korkanın sığındığı bir kaledir.
  Zalimin bile, kendine zulmetmek isteyen birini gördüğünde, zulmü
  kötüleyerek reddettiği ve adalete sığındığı görülür. Oysa adaleti yeren
  hiç kimse görülmemiştir. Ancak adalet duygusu tabiatına yerleşmiş
  olan kişi, bu muhkem kalede iskân edebilir.46
  Cömertlik, malın ihtiyaçtan fazlasını hayır yolunda harcamaktır. Bu harcamanın da en üstünü, muhtaç komşu, fakir akraba
  ve varlığı elden gidip yoksullaşmış kişiler için yapılmış olanıdır.
  İhtiyaç fazlasını bu konularda harcamamak cimriliktir.47
  İffet ise, gözleri ve diğer bütün organları helal olmayan şeylerden korumaktır. Bunun ifratı gayr-ı meşrû bir hayat, tefriti ise
  acizlik ve iktidarsızlıktır.48
  Dört temel erdemin zıddı olan; zulüm (el-cevr), bilgisizlik (elcehl), korkaklık (el-cübn) ve cimrilik (eş-şuhh) ise diğer bütün
  erdemsizliklerin kaynağıdır.49
  İbn Hazm, erdemlerle mutluluk arasında bir orantı kurar. Ona
  göre mutlu insan; nefsini erdemlere ve itaatlere alıştıran (ünsiyet
  ettiren), erdemsizlikler ve kötülüklerden uzaklaştıran (nefret ettiren)
  kimsedir. Mutsuz insan ise; nefsini erdemsizliklere ve kötülüklere
  alıştıran, erdemlerden ve itaatlerden uzaklaştıran kimsedir. Ama İbn
  Hazm, bu noktada da takdir ve inayeti önemseyen bir mü’min
  edasıyla, Allah’ın takdirinin ve himayesinin önemini vurgular: “Burada Allah’ın takdirinden (sun’) ve insanı korumasından başka bir şey
  yoktur.”50 J. Pavlin, İbn Hazm’ın, bu yaklaşımıyla Mutezile’nin
  iddialarının aksine, insanın iyi davranış ve mükâfata ulaşabilmek
  için tamamen Allah’ın lütfuna muhtaç olduğu, tek başına aklın bizi
  doğruya ulaştıramayacağı görüşünü benimsediğini, her şeyin, bu
  bağlamda her bireyin kaderinin Allah’ın merhametine ve inayetine
  bağlı olduğunu kabul ettiğini, Mutezile’nin savunduğu irade
  özgürlüğü inancını reddettiğini ifade eder.51 Ancak Pavlin’in bu
  değerlendirmeyi “İbn Hazm’ın insanın irade özgürlüğünü reddettiği”
  şeklinde uç bir noktaya taşımasının doğru olmadığını belirtmeliyiz.
  Kanaatimizce İbn Hazm’ın bu bağlamda söyledikleriyle amacı;
  45 Aynı eser, 353.
  46 Aynı eser, 399.
  47 Aynı eser, 352.
  48 Aynı eser, 353. Bkz. Fahri, M. age., s.239-240.
  49 Aynı eser, 379.
  50 Aynı eser, 340.
  51 Pavlin, J., agmak., s.141. 73
  insanın irade özgürlüğünü reddetmek değil, erdemlere ve iyi
  davranışlara yönelişinde Allah’ın ona karşı lütuf ve inayetinin
  önemini vurgulamaktır. Nitekim ahlâkî hayatta akıl ve temyiz
  gücünün rolünü ısrarla vurgulayan bir düşünürün, insanın irade
  özgürlüğünü reddetmesi, onun düşünce örgüsü içinde bir çelişki
  oluştururdu.
  İbn Hazm erdemler konusunda şuna da dikkat çekmektedir ki,
  erdemler bizatihî güzel, fakat sahip olması zor ve çaba gerektiren;
  buna karşılık erdemsizlikler ise çirkin ve yapılması kolay olan
  şeylerdir.52 Bu nedenle, erdemli olmak için iradî özel bir çaba
  gerekirken; bu iradeli duruştan vazgeçmek, birtakım rezîletlere
  düşmek için yeterlidir. Dolayısıyla düşünürümüz, insan nefsinin,
  kendi haline terk edildiğinde kötülüğe meyledeceğini ve vahyin
  yardımı olmaksızın sadece akıl yardımıyla kurtuluşunun mümkün
  olmadığını ifade eder.53 İbn Hazm bu iradeli duruşun korunabilmesi,
  dolayısıyla erdemlere sahip olabilmek için dostluğun ve dinî çabanın
  önemini vurgular. Ona göre erdemleri talep eden, ancak bunların
  ehli olan kimselerle; iyilik, ihsan, doğruluk, kerem, sabır, vefa,
  emanet, hilm… gibi erdemlere, temiz bir vicdana ve gerçek sevgiye
  sahip üstün kişilerle arkadaşlık etmelidir ki, “erdemli insan” olması
  kolaylaşsın.54 Erdemlerin neler olduğunun bilincinden yoksun
  kimselere ise İbn Hazm, daha kolay ve kestirme bir yol önerir: Onlar
  Allah ve Resulünün emrettiklerine sarılmalıdır. Çünkü Allah’ın ve
  Resulünün emirleri bütün erdemleri kapsamaktadır.55
  5) Üzüntü ve Kederden Kurtulma
  İbn Hazm, pek çok İslâm ahlâkçısı gibi, üzüntü ve kaygıyı,
  yaşanan hayatın bir realitesi olarak görür ve insanın sürekli bu
  üzüntü ve kaygıdan kurtulma çabası içinde olduğunu ifade eder.
  Kindî’nin fi’l-Hîle li Def’i’l-Ahzân’ındaki değerlendirmelerine56 benzer
  bir yaklaşımla, İbn Hazm bu oluş ve bozuluş âleminde “ahiret için
  çalışma gerçeği” dışındaki bütün dünya hallerinin gelip geçici ve yok
  olmaya mahkum olduğunu vurgular. Burada dünyevî olarak
  gerçekleştirdiğimiz her emeli bir üzüntü ve keder takip eder. Bizim o
  üzüntü ve kederi yaşamamız kaçınılmazdır. Ama ondan kurtulma
  çabamız da bu hayatın bir realitesidir. Düşünürümüze göre birçok
  davranışımızın temelinde üzüntüden kurtulma çabası yatar. Bütün
  52 Müdâvât, 401.
  53 Pavlin, J., agmak., s.141.
  54 Müdâvât, 346.
  55 Aynı eser, 401.
  56 Bkz. Kindî, Yakub b. İshak, Fi’l-Hîle Li Def’il-Ahzân, Türkçe çevirisiyle
  neşreden: Mustafa Çağrıcı, Marmara Ün. İlâhiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul
  1998. 74
  insanların iyi gördüğü ve ulaşmak istediği hedef; kaygı ve üzüntüden
  kurtulma halidir (tardu’l-hemm). Âlemin yaratılışından hesap günü-
  ne kadar, insanların çabalarının temelinde bu niyetin bulunduğu,
  insanların bunun dışındaki amaçlarda ayrıştığı görülür. Var
  edildiğinden bugüne kadar âlemde üzüntü ve kederi hoş gören,
  ondan kurtulmak istemeyen tek bir kimse yoktur. Bu durumda
  üzüntü ve ondan kurtulma çabası hayatın bir kaçınılmazı
  olmaktadır. Nitekim İbn Hazm’a göre mal peşinde koşanlar, fakirlik
  üzüntüsünü atmak, ilim peşinde koşanlar cehalet sıkıntısından,
  yemek yiyen açlığın, su içen de susuzluğun verdiği sıkıntıdan kurtulmak için bunu yapar. Ancak üzüntüden kurtulma çabasının bizi
  ulaştırmak istediği hedef; salt dünyevî bir huzur, naif bir üzüntüsüzlük ve kaygısızlık hali değil, ahiret mutluluğuna kapı
  aralayacak bir üzüntüsüzlük halidir.57
  Pekiyi, sözünü ettiğimiz üzüntü ve kederden kurtulmanın yolu
  nedir? İbn Hazm’a göre iyi-kötü, âlim-cahil herkesin kurtulmak için
  çaba gösterdiği bu üzüntü ve kaygıyı yenip hakikate ulaşmanın yolu;
  ahiret için amel işlemek suretiyle Allah’a yönelmektir. “Bir şeyi Allah
  için yapma” dışındaki her şey bize üzüntü ve keder yaşatır. Allah için
  yapılan bir şeyi ise “şimdiki (dünyada yaşadığımız) ve sonraki
  (ahirette yaşayacağımız) mutluluk takip eder. Ahiret için çabalamanın, insanın her türlü eksikliğini giderme, onu her türlü kederden
  uzaklaştırıp hakikati anlamasına vesile olma gibi bir özelliği vardır.
  İbn Hazm üzüntü ve keder konusunu net bir öğüt ile bitirir:
  Nefsini ancak ondan daha üstün ve değerli olan şeylerde harca.
  Bunlar da Allah’ın zâtı, hakka davet, mahremi koruma, Yaratıcı’nın
  sana zorunlu kılmadığı önemsiz şeyleri terk ve mazluma yardım gibi
  önemli şeylerdir. Nefsini dünya malı uğrunda harcayan, yakutu çakıl
  taşı karşılığında satan kimse gibidir (asıl üzülecek şey de budur).58
  Ömer Ferruh, İbn Hazm’ın bu düşünceleriyle Epiküros’un haz
  ve mutluluk anlayışı arasında bir benzerlik görmekte, hazzı
  arzulamanın ve elemden kaçınmanın mutlulukla bağlantısını dile
  getirmektedir.59 Ancak burada, iki düşünürün bu konuya ilişkin
  düşüncelerinin benzeştiğini söylemek zor görünmektedir. Çünkü İbn
  Hazm mutluluk kavramının içeriğini farklı bir şekilde doldurmakta,
  kaygı ve elemden kurtulmayı, yukarıda belirttiğimiz gibi tam bir dinî
  çıkış yoluyla çözmektedir.
  57 Müdâvât, 336.
  58 Bkz. Müdâvât, 336-341.
  59 Ferruh, Ömer A., “Zahirilik” (İslâm Düşüncesi Tarihi içinde, Editör: M. M. Şerif,
  Çev. Ahmet Demirhan), İnsan Yay., İstanbul 1990, c.I, s.319. 75
  6) Dostluğun Önemi
  Dostluk, klasik ahlâk kitaplarında önemsenen konulardan
  biridir. İbn Hazm da Müdâvât’ında “Kardeşlik, Dostluk ve Öğüt”
  başlığı altında dostluk konusuna özel olarak yer verir. O, yukarıda
  belirtildiği gibi, erdemlere sahip olmada iyi insanlarla dost olmanın
  önemini vurgular. Ona göre gerçek dostluk; taraflardan birini üzen
  bir şeyin, diğerini de üzmesi, birini sevindiren şeyin, diğerini de
  sevindirmesidir. Bunun dışındaki bir ilişki biçimi dostluk değildir.
  Bu niteliğe sahip olan; yani dostunu üzen bir şeyle kendisi de
  üzülen, sevindiren bir şeyle kendisi de sevinen kişi ancak gerçek
  dosttur. Dostlukta gözetilecek en son amaç; öyle olmasını gerektiren
  başka bir nedenden dolayı değil de, sırf dostluğun gereği olarak,
  kişinin malını ve canını dostuyla paylaşması ve dostunu başkasına
  tercih etmesidir.60
  Ayrıca dostluk karşılıklı sevgi, saygı ve fedakârlığa dayanır. İbn
  Hazm’ın bu konudaki tavsiyesi nettir: Seninle dost olmak istemeyen
  kimsenin dostluğunu sen de isteme. Çünkü bunun sonucunda elde
  edeceğin şey, başarısızlık ve utançtır. Seninle dost olmak isteyen
  kişiden ise vazgeçme. Çünkü böyle bir tavır, yani bizimle dost olmak
  isteyen birine yüz çevirmek, dosta yapılmış bir çeşit zulümdür ve
  iyiliğe iyilikle karşılık vermekten vazgeçmektir. Bu ise yerilecek kötü
  bir davranıştır.
  Dostların birbirini uyarması da aralarındaki sevgi ve dayanış-
  manın ifadesidir. İbn Hazm’a göre dostu uyarmak külçe altını kalıba
  dökmek gibidir. Bu işlem ya onu saflaştırıp istenen kalıba sokar ya
  da kaybolup gitmesine sebep olur. Ayrıca dostunun yanlışlarını
  gördüğünde onu uyaran kişi, onun iyiliğini istemekte ve onunla olan
  beraberliğini devam ettirmeyi arzulamaktadır. Onun yanlışını
  umursamayan kişi ise, ondan ayrılma eğilimindedir.61
  İbn Hazm tecrübelerine dayanarak dostların evlilik yoluyla
  akrabalık ve alış veriş ilişkisi içine girmelerini tavsiye etmez. Ona
  göre her ne kadar bazı kimseler, bu tür ilişkilerin aradaki bağı
  pekiştirdiğini düşünseler de bu, ancak ilişkilerin kesilmesine sebep
  olur. Çünkü bu iki bağdan her biri kişiyi sadece kendi payını
  istemeye yönlendirir. Başkasını kendine tercih edenler ise, gerçekten
  azdır.62
  60 Aynı eser, 361.
  61 Aynı eser, 359.
  62 Aynı eser, 368. 76
  7) İbn Hazm’dan Birkaç Öğüt
  İbn Hazm’a göre üç türlü öğüt (nasihat) vardır: Birincisi dinin
  bir gereği olan öğüt, ikincisi bir uyarı ve hatırlatmadan ibaret olan
  öğüt, üçüncüsü ise kınama ve azarlama içeren öğüttür.63 Düşünü-
  rümüz, ahlâkî hayatta dinin önemini yeri geldikçe vurgulamakla
  beraber, Müdâvât’ında ahlâka ilişkin deneyimleri arasında zaman
  zaman ikinci türden bazı öğütlere de yer verir. İşte o öğütlerden
  birkaçı:
  Hakkın olmadığı halde insanları küçümsersen, onlar da seni
  hafife almayı kendilerinde bir hak olarak görürler. Nitekim Kur’an-ı
  Kerim’de: “Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür” (Şûrâ
  42/40) buyrulur.64
  Senin dininden başka bir dine mensup olsa da dindar kişiye
  (mütedeyyin) güven. Senin dininden olduğunu söylese de, dini
  ciddiye almayan kişiye ise güvenme.65
  Söyledikleri yüzünden helâk olan nice kimseler gördük. Fakat
  sustuğu için helâk olan kimse duymadık. Sadece seni Yaratanına
  yakınlaştıracak olan şeyleri konuş (gereksiz, fuzûlî ve sonradan
  başını sıkıntıya sokacak şeyler konuşma).66
  Mal, durum ve sağlık konusunda senden aşağıda olana; din,
  ilim ve erdemlerde ise senden üstün olana bak.67
  Senin sahip olduğun çok şeye özenen değil de, kendisindeki az
  ile yetinen kimse, Karun dahi olsan, zenginlikte sana denktir.68
  Kendi eksiklerini, başkalarının bildiğinden daha fazla bilen
  kişiye ne mutlu!69
  Bibliyografya
  Apaydın, H. Yunus, “İbn Hazm” mad. TDV İslâm Ansiklopedisi,
  İstanbul 1999, c.XX.
  Arendonk, C. Van, “İbn Hazm” mad. İslâm Ansiklopedisi, M.E.B.
  Yay., İstanbul 1968, c.V/II.
  Corbin, Henry, İslâm Felsefesi Tarihi (Çev. Hüseyin Hatemi), İletişim
  Yayınları, İstanbul 1986.
  63 Aynı eser, 363.
  64 Aynı eser, 387.
  65 Aynı eser, 350.
  66 Aynı eser, 402.
  67 Aynı eser, 344.
  68 Aynı eser, 413.
  69 Aynı eser, 347. 77
  Fahri, Macit, İslâm Ahlâk Teorileri (Çev. Muammer İskenderoğluAtilla Arkan), Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
  ………., İslâm Felsefesi Tarihi (Çev. Kasım Turhan), İklim Yayınları,
  İstanbul 1987.
  Ferrûh, Ömer, İbn Hazm el-Kebîr, Beyrut 1987.
  ………., “Zahirilik” (İslâm Düşüncesi Tarihi içinde, Editör: M. M. Şerif,
  Çev. Ahmet Demirhan), İnsan Yay., İstanbul 1990, c.I.
  İbn Hazm, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ ve’n-Nihal, Bağdat Tsz.
  ………., el-İhkâm (Nşr. Ahmed Muhammed Şâkir), Beyrut 1983.
  ………., Risâle fî Müdâvâti’n-Nüfûs ve Tehzîbi’l-Ahlâk ve’z-Zühd fi’rRezâil (Resâilü İbn Hazm el-Endülüsî içinde), Nşr. İhsan
  Abbas, Beyrut 1987; Türkçe çevirisi; Ahlâk (Çev. Cemaleddin
  Erdemci-Hasan Hüseyin Bircan), Bilge Adam Yayınları, Van
  2005.
  ………., Merâtibu’l-Ulûm (Resâilü İbn Hazm el-Endülüsî içinde), Nşr.
  İhsan Abbas, Beyrut 1983, c.IV.
  ………., et-Takrîb li Haddi’l-Mantık (Nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1959.
  ………., Tavku’l Hamâme fi’l-Ülfe ve’l-Ullâf (Resâilü İbn Hazm elEndelüsî içinde, Nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1987; Türkçe
  çevirisi; Güvercin Gerdanlığı (Çev. Mahmut Kanık), İnsan
  Yayınları, İstanbul 2002.
  ………., Tefsîru Elfâz Tecrî beyne’l-Mütekellimîn fi’l-Usûl (Resâilü İbn
  Hazm el-Endülüsî içinde, Tahkik: İhsan Abbas), Beyrut 1983,
  c.IV.
  El-Kindî, Yakub b. İshak, Fi’l-Hîle Li Def’il-Ahzân, Türkçe çevirisiyle
  neşreden: Mustafa Çağrıcı, Marmara Ün. İlâhiyat Fak. Vakfı
  Yay., İstanbul 1998.
  Kutluer, İlhan, “Müdâvâtü’n-Nüfûs” mad., TDV İslâm Ansiklopedisi,
  İstanbul 2006, c.XXXI.
  Nykl, A. R., Ibn Hazm’s Treatise On Ethics, The American Journal Of
  Semitic Languages and Literatures, Chicago 1923, c.40, no:1.
  Pavlin, James, “Sünnî Kelâm ve Kelâmî İhtilaflar” (İslâm Felsefesi
  Tarihi içinde, Editörler: Seyyid Hüseyin Nasr-Oliver Leaman,
  Çev. Şamil Öçal-Hasan Tuncay Başoğlu), Açılım Kitap,
  İstanbul 2007, c.I.
  Er-Râzî, Ebû Bekr Muhammed b. Zekeriya, Et-Tıbbu’r-Rûhânî
  (Resâilü Felsefiyye içinde), Beyrut 1982; Türkçe çevirisi; Ruh
  Sağlığı (Çev. Hüseyin Karaman), İz Yayıncılık, İstanbul
  2004.78
  Yavuz, Yusuf Şevki, “İbn Hazm” mad., TDV İslâm Ansiklopedisi,
  İstanbul 1999, c.XX.
  Zehebî, Muhammed b. Ahmed, A’lâm ü’n-Nübelâ’, Beyrut 1985


 4. 21.Temmuz.2013, 03:21
  2
  Devamlı Üye  İbn Hazm’ın Müdâvât’ında Ahlâka İlişkin Görüşleri*
  Enver Uysal
  Doç.Dr., U.Ü. İlâhiyat Fakültesi
  Özet
  Bu çalışma İbn Hazm’ın ahlâka ilişkin düşüncelerini ortaya
  koymayı hedeflemektedir. Düşünürün ahlâka dair temel eseri,
  “Müdâvâtü’n-Nüfûs”tur. Eser, el-Ahlâk ve’s-Siyer adıyla da
  bilinmektedir. İbn Hazm bu eserde genel anlamda hayata, özel
  anlamda da ahlâka ilişkin tecrübelerini dile getirmiştir. Ona göre
  felsefenin amacı; nefsi eğiterek insanı erdemli kılmak, ona dünya
  ve ahiret mutluluğunu kazandırmaktır. Dinin amacı da bundan
  farklı bir şey değildir. Bu durumda felsefe ile dinin, ahlâkî
  misyonları itibariyle örtüştüğü anlaşılmaktadır. İbn Hazm insan
  tabiatının ahlâkî açıdan önemini vurgulamakla beraber, akıllı
  insanı, “temyiz gücünün gerekli gördüğü şeyleri yerine getiren
  kimse” olarak tanımlar. Ahlâktaki “dört erdem” üzerinde geniş
  olarak durur, ancak dinî bir yaklaşımla Allah’ın ve Resulünün
  emirlerinin bütün erdemleri kapsadığını ifade eder. Ayrıca o, iyi
  insanlarla dostluğun, erdemlere sahip olmadaki olumlu katkısını
  belirtir. Eserinde zaman zaman ahlâkî öğütlere de yer verir.
  *
  Bu çalışma 26-28 ekim 2007 tarihinde Bursa İl Müftülüğü ile U.Ü. İlâhiyat
  Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Katılımlı İbn Hazm
  Sempozyumunda özet olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. 60
  Abstract
  Ibn Hazm’s Thoughts on Ethics in his Mudawat
  This article aims at introducing Ibn Hazm’s thoughts on ethics.
  His main work on ethics is “Mudavat al-Nufus”, which is also
  known as “al-Akhlaq wa as-Siyar”. In this work Ibn Hazm
  narrates his experiences about life in general and ethics in
  particular. According to him the aim of philosophy is to make a
  person virtuous by training his soul and therefore make him gain
  both earthy and eternal felicity. At this point, the aim of religion
  is not different at all. Thus it is obvious that philosophy and
  religion coincide with each other in terms of ethical purposes.
  While stressing importance of human nature in ethics, Ibn Hazm
  defines “reasonable person” as one who executes his duties
  which his faculty of distinction (quwwa al-tamyiz) necessitates.
  Elaborately dealing with “four virtues” in ethics, he indicates,
  with a religious approach, that commands of Allah and His
  Prophet cover all moral virtues. Moreover he indicates that
  friendship with good people contributes well to be virtuous. In his
  work he mentions some moral advices as well.
  Anahtar Kelimeler: İbn Hazm, Müdâvâtü’n-Nüfûs, el-Ahlâk
  ve’s-Siyer, Ahlâk, Erdem.
  Key Words: Ibn Hazm, Mudavat al-Nufus, al-Akhlaq wa asSiyar, Ethics, Value.
  Giriş
  İbn Hazm (tam künyesi; Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd
  b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî, ö.456/1064), Endülüs’te yetişmiş
  önemli düşünürlerden biridir. O, kaynaklarda zihinsel faaliyetleri ve
  dinî düşünceye katkısı bakımından “seçkin bir âlim” olarak
  tanıtılmakta, geniş bir birikime sahip olduğu belirtilmekte, amelî ve
  ahlâkî bakımdan da Endülüs halkı arasında seçkin bir kişi olduğu
  ifade edilmektedir.1
  İbn Hazm başta fıkıh ve hadis bilimleri olmak üzere, tarih, şiir
  ve edebiyat, ayrıca ahlâka dair düşünceleriyle çok yönlü bir kişiliğe
  sahip olmuş, farklı bilim alanlarında önemli bir iz bırakmıştır. Devlet
  yönetiminde aktif olarak bulunmuş, Berberîlerin Kurtuba’yı işgaliyle
  siyasî anlamda sıkıntılar çekmiş; sürgüne gönderilmiş, mahrumi-
  1 Zehebî, Muhammed b. Ahmed, A’lâmü’n-Nübelâ’, Beyrut 1985, c.XVIII, s.186;
  Apaydın, H. Yunus, “İbn Hazm” mad. TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1999,
  c.XX, s.41. 66
  layıktır. Çünkü kötü tabiatı kontrol altına alarak, ona üstün gelmek,
  ancak erdemli bir akıl, iradeli bir çaba sayesinde mümkündür.21
  İbn Hazm iyi bir gözlemcidir. Onun, çevresindeki varlıkları
  anlama çabasının ve etrafında olup bitenlere ilişkin gözleminin,
  ahlâk anlayışına da yansıdığını söylemek mümkündür. O, bir şeyin
  tabiatının, o şeyin eğilimlerinde belirleyici olduğunu şöyle ifade eder:
  “Gök kubbenin altındaki her şeyi düşündüm ve uzun uzun
  inceledim. Onda bulunan canlı-cansız her şeyin, kendisine ait bir
  tabiata sahip olduğunu, güçlü olması halinde başka türlerin
  niteliklerinden sıyrılıp kendi sıfatlarına büründüğünü gözlemledim.
  Nitekim erdemli (el-fâzıl) birinin, bütün insanların erdemli olmasını,
  erdemlerden yoksun (en-nâkıs) birinin ise, bütün insanların
  erdemsiz olmasını arzuladığını ve ‘ben şöyle şöyle yapıyorum” diyerek
  insanları da ona teşvik ettiğini görürsün. Aynı şekilde her görüş
  (mezhep) sahibi, bütün insanların, kendisiyle aynı görüşte olmalarını
  ister. Bunu unsurlarda da görürsün; bir unsur diğerlerine baskın
  geldiğinde, onu kendi türüne dönüştürmektedir.”22 Bu durumda,
  insanın eğilimlerinde ve bu eğilimlerinin gelişmesinde, hatta başka
  şeyler üzerindeki etkisinde tabiatının hâkim bir rolü olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin kötü tabiatlı kimsenin (habîsü’t-tab’), tabiatının
  bu özelliğinin, onun duygu ve düşünce dünyasına da, davranışlarına
  da bir şekilde yansıdığı görülür. Onun, olaylara bakışı, insanları
  değerlendirmesi de kötümserdir. O, kötü tabiatının esiri olduğu için,
  İbn Hazm’a göre hakîmin hikmeti ona fayda vermez. Çünkü o, onu
  (hakîmi) da kendisi gibi kötü zanneder. İbn Hazm; “kötü tabiatlı öyle
  topluluklar gördüm ki, bütün insanların kendileri gibi kötü tabiatlı
  olduklarını düşünüyorlar, hiçbir kimsenin hiçbir şekilde kendi
  erdemsizliklerinden uzak kalamayacağını kabul ediyorlar. Tabiatı en
  kötü, fazîlet ve hayırdan en uzak insanlar bunlardır” 23 derken, yine
  toplumda bu insanlara ilişkin gözlemini nakletmektedir.
  b. Akıl ve Temyiz Gücü
  Aklın, insana özgü ve insanı başka varlıklardan ayıran bir
  nitelik olduğu bilinen bir gerçektir. Onun, akıl ve temyiz yeteneğini
  doğru biçimde kullanması, erdemleri gerçekleştirmesinde temel
  faktörlerden biri olarak kabul edilir. Akıl ve temyiz gücü, insanın
  yaratılıştan sahip olduğu bir üstünlüktür. İbn Hazm da, Allah’ın, Hz.
  Adem’i yarattığında, ona lütfettiği temyiz gücü ile onu diğer
  varlıklardan üstün kıldığına dikkat çeker. Kişiye yaraşan da Allah’ın,
  kendisine bir emanet ve bir ayrıcalık olarak verdiği bu gücü, yaratılış
  21 Aynı eser, s.400.
  22 Aynı eser, s.384; Türkçe çev. 117.
  23 Aynı eser, s.399. 67
  amacına uygun şekilde kullanarak korumaya özen göstermesidir.24
  Allah insana gören gözler, işiten kulaklar vermiş, üstün duyular
  lütfetmiş, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmek için akıl ve temyiz
  gücü ihsan etmiştir ki biz bu sayede O’nun hitabına muhatap
  olmuşuz. Bu özellikleriyle insan, üstün bir varlık olarak yaratılmış,
  melekler dışında yaratıklardan hiçbiri ondan üstün kılınmamıştır.25
  İbn Hazm’a göre akıllı insan, hayvanların, yırtıcıların ya da
  cansız varlıkların kendisine üstünlük sağladığı herhangi bir nitelik
  ile değil, kendisini bu varlıklardan ayıran erdemlerdeki öncülüğü ile
  ancak sevinip övünebilir. Bu da meleklerle ortak olduğu temyiz
  gücüdür. Örneğin cesareti ile övünen kişi, aslanın kendisinden daha
  cesur, fizik gücü ile övünen kişi, birçok hayvanın kendisinden daha
  güçlü olduğunu, hızlı koşmasıyla övünen kişi, yine birçok hayvanın
  kendisinden çok hızlı koştuğunu bilmelidir. O halde insan, hayvanların, kendisinden daha güçlü olduğu bu yönleriyle övünemez. Ancak
  ayırt etme yeteneğinin gücü, ilminin genişliği ve amellerinin güzelliği
  ile övünebilir.26
  İbn Hazm akıllı insanın, “temyiz gücünün gerekli gördüğü
  şeyleri yerine getiren kimse” olduğunu ifade eder.27 Ona göre akıl
  “itaatleri (ibadetleri) ve erdemleri gerçekleştirmek”tir. Aslında bu
  tanım, günahlardan ve erdemsizliklerden kaçınmayı da içerir.
  Nitekim Allah’ın, Kur’an-ı Kerîm’de birçok yerde, kendisine isyan
  edenin, “akletmediğini (aklını doğru kullanmadığını)” söylemesi
  bunun açık delilidir. Düşünürümüz Mülk 67/10-11. ayetleri buna
  kanıt olarak zikreder: “Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları arasında
  olmazdık! derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık (Allah’ın
  rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmları!” İbn
  Hazm’ın burada bu ayetleri de zikrederek anlatmak istediği şey,
  erdem konusunda din ile aklın birbirine paralel işlemesi gerektiğidir.
  Akıllı insan dinî ve ahlâkî erdemleri gerçekleştiren insandır. Ona göre
  akıl, din ile desteklenmedikçe bir yarar sağlamaz.28
  İbn Hazm akıl ile temyiz gücü arasında küçük bir ayrım yapar.
  Ona göre akıl (ya da “akıllı olmak”) -yukarıda belirtildiği gibi- itaatleri
  (ibadetleri) ve erdemleri gerçekleştirmektir.29 Aklın zıddı olan
  24 İbn Hazm, Merâtibu’l-Ulûm (Resâilü İbn Hazm el-Endülüsî içinde, Tahkik:
  İhsan Abbas), Beyrut 1983, c.IV, s.61.
  25 Müdâvât, s.409-410.
  26 Aynı eser, 340.
  27 Aynı eser, 399.
  28 Aynı eser, 345.
  29 İbn Hazm, Tefsîru Elfâz Tecrî beyne’l-Mütekellimîn fi’l-Usûl (Resâilü İbn Hazm
  el-Endülüsî içinde, Tahkik: İhsan Abbas), Beyrut 1983, c.IV, s.412. 68
  ahmaklık (humk) ise günahları ve erdemsizlikleri işlemektir.30 Ancak
  akıl, İbn Hazm’a göre, temyiz gücünün dışında ve ondan farklı bir
  güçtür. Çünkü temyiz gücünün gerekli gördüğü şeyi yapmak, aklın
  erdemidir. Bundan dolayı akıl sahibi (âkıl) olan herkes, aynı
  zamanda temyiz gücüne de sahip (mümeyyiz) demektir. Ama temyiz
  gücüne sahip olan, aynı zamanda akıllı (âkıl) demek değildir.31
  İbn Hazm’a göre, akıl insan için büyük bir erdemdir. Ancak,
  insanın aklı eksildikçe, insanların en akıllısı olduğunu ve temyiz
  gücü itibariyle de yetkin olduğunu zanneder. Diğer erdemlerde ise
  durum böyle değildir; bunlardan bütünüyle yoksun olan, onlardan
  yoksun olduğunun farkındadır. Fakat bunlardan az da olsa nasibi
  olan kişide, eğer temyiz gücü zayıf ise bir yanılgı meydana gelir de, o
  erdemde en üstün derecede olduğunu zanneder. Bunun çaresi ise,
  kişinin erdemlerden yoksun oluşunun farkına varması ve yapıp
  etmelerini sorgulamasıdır.32
  3) Ahlâkın İyileştirilmesi
  a) Nefs Terbiyesi ve Ahlâkın İyileştirilmesi
  İbn Hazm ahlâkta nefs terbiyesinin önemini ısrarla vurgular.
  İnsan bunu gerçekleştirebildiği takdirde arzu ve isteklerini kontrol
  altına alabilir. O, bunu başarabildiği oranda insanlığını gerçekleştirmiş olur. Ancak düşünür, bunu başarmanın kolay olmadığının
  farkındadır. O, nefsi terbiye etmenin aslanları terbiye etmekten daha
  zor olduğunu ifade eder. Çünkü aslanlar, barınaklarına konduklarında, verebilecekleri zarardan emin olursunuz. Oysa nefs hapsedilse
  bile şerrinden emin olamazsınız.33
  İbn Hazm, bir kimsenin, sahip olduğu kötü huylardan, ancak
  kendisini sorgulayarak ve eksiklerini araştırıp onları giderme çabası
  içine girerek kurtulabileceği kanaatindedir. O, gurur ve kendini
  beğenmişliğin (ucb), kötü huyların temelinde yatan önemli bir etken
  olduğunu düşünmüş olacak ki, “kötü huyların tedavisi” bölümünde,
  gurur nedeni olabilecek şeylere farklı açılardan bakarak; sahip
  olduğumuz iyi şeylerle gururlanıyorsak, eksiklerimizi ve sahip olamadıklarımızı düşünerek bu gururdan kurtulabileceğimizi ifade eder.
  Düşünürümüz ilgili bölümün başında ilke olarak şunu belirler:
  Gururla imtihan olan kimse, ayıplarını düşünsün. Erdemleriyle
  gururlanan da ahlâkî zafiyetlerini araştırsın. Hiçbir kusurunun (ayıp)
  olmadığını düşünecek kadar zafiyetlerinin farkında değilse, o,
  30 Müdâvât, s.378.
  31 İbn Hazm, Tefsîr, s.412.
  32 Müdâvât, s.397.
  33 Müdâvât, 394. 69
  sınavının sonsuza dek süreceğini bilmelidir. Böyle düşünen birisi,
  insanların en eksiği, ayıpları en çok, temyiz gücü ise en zayıf
  olanıdır. Her şeyden önce o, aklı zayıf ve cahil biridir. Oysa bundan
  daha büyük ayıp yoktur. Akıllı insan, nefsinin ayıplarını ayırt
  (temyiz) eden, onlarla mücadele eden ve onlardan kurtulmaya
  çalışan kimsedir. Ahmak ise, gerek bilgisinin azlığı, temyiz ve
  düşünme gücünün zayıflığı, gerekse ayıplarını bir maharet olarak
  görmesi nedeniyle, zaaflarının farkında olmayan kimsedir. Nitekim
  insanlar arasında işlediği kötülüklerle övünen birçok kimse vardır.34
  İbn Hazm, akla gelebilecek gurur nedenlerini tek tek zikrederek
  bunlardan kurtulma çarelerini şöyle dile getirir: Ona göre biri eğer
  aklıyla gururlanıyorsa, zihnine gelen bütün kötü düşünceleri ve
  peşini bırakmayan sapkın istekleri düşünmelidir. Bu durumda
  aklının eksikliklerini anlayacaktır.
  Eğer düşünceleriyle gururlanıyorsa, yanılgılarını düşünmeli,
  başkalarının da kendisi gibi güzel şeyler düşünebildiğini bilmelidir.
  Amelleriyle gururlanıyorsa, günahlarını ve eksikliklerini düşünmelidir. Bunu yaptığı takdirde, günahlarının ve eksikliklerinin
  iyiliklerinden fazla olduğunu görecektir.
  Eğer ilmiyle gururlanıyorsa, bunun kendi özel başarısından
  çok, Allah’ın bir lütfu olduğunu unutmamalıdır. Zira başına
  gelebilecek bir hastalıkla bütün bildiklerini kaybedebilir.
  Cesaretiyle övünüyorsa, kendisinden daha cesur insanlar
  olduğunu düşünmelidir. Aslında o, cesareti ile övünme yerine, bu
  cesareti nerede kullandığına bakmalıdır. Eğer onu günahta kullanıyorsa, bir şeyi yerinde kullanmadığı için ahmaktır. Allah’a kulluğu
  yolunda kullanıyorsa, onu övünme ile ifsat etmemelidir.
  Eğer malıyla ve zenginliğiyle gururlanıyorsa, bilmelidir ki bu,
  övünmenin en kötüsüdür. O, geçmişte kendisinden daha zengin olan
  ve zenginliğiyle gururlanan bazı kimselerin akıbetini düşünüp ibret
  almalıdır.
  Güzelliği ile gururlanıyorsa, onun geçici olduğunu unutmamalı
  ve yaşlılık halini düşünmelidir.
  Eğer soyu ile gururlanıyorsa, bu gururlanmanın ne dünyada,
  ne de ahirette bir faydası olmadığını bilmelidir. Ataları belki de
  günahkâr ve kötülüğe batmış kimselerdi. Ayrıca bir kimse erdemli
  kimselerin soyundan gelmekle övünüyor, fakat kendisi erdemden
  yoksun ise, atalarının erdemli oluşunun ona bir yararı olmaz.35
  34 Aynı eser, 386.
  35 Bkz. Müdâvât, s.387-393. 72
  Adalet, hak edene hakkını kendiliğinden vermek ve kendi hak
  ettiğini de almaktır. Zulüm ise hak ettiğini almak, fakat başkasına
  hakkını vermemektir.45
  İbn Hazm’a göre adalet, her korkanın sığındığı bir kaledir.
  Zalimin bile, kendine zulmetmek isteyen birini gördüğünde, zulmü
  kötüleyerek reddettiği ve adalete sığındığı görülür. Oysa adaleti yeren
  hiç kimse görülmemiştir. Ancak adalet duygusu tabiatına yerleşmiş
  olan kişi, bu muhkem kalede iskân edebilir.46
  Cömertlik, malın ihtiyaçtan fazlasını hayır yolunda harcamaktır. Bu harcamanın da en üstünü, muhtaç komşu, fakir akraba
  ve varlığı elden gidip yoksullaşmış kişiler için yapılmış olanıdır.
  İhtiyaç fazlasını bu konularda harcamamak cimriliktir.47
  İffet ise, gözleri ve diğer bütün organları helal olmayan şeylerden korumaktır. Bunun ifratı gayr-ı meşrû bir hayat, tefriti ise
  acizlik ve iktidarsızlıktır.48
  Dört temel erdemin zıddı olan; zulüm (el-cevr), bilgisizlik (elcehl), korkaklık (el-cübn) ve cimrilik (eş-şuhh) ise diğer bütün
  erdemsizliklerin kaynağıdır.49
  İbn Hazm, erdemlerle mutluluk arasında bir orantı kurar. Ona
  göre mutlu insan; nefsini erdemlere ve itaatlere alıştıran (ünsiyet
  ettiren), erdemsizlikler ve kötülüklerden uzaklaştıran (nefret ettiren)
  kimsedir. Mutsuz insan ise; nefsini erdemsizliklere ve kötülüklere
  alıştıran, erdemlerden ve itaatlerden uzaklaştıran kimsedir. Ama İbn
  Hazm, bu noktada da takdir ve inayeti önemseyen bir mü’min
  edasıyla, Allah’ın takdirinin ve himayesinin önemini vurgular: “Burada Allah’ın takdirinden (sun’) ve insanı korumasından başka bir şey
  yoktur.”50 J. Pavlin, İbn Hazm’ın, bu yaklaşımıyla Mutezile’nin
  iddialarının aksine, insanın iyi davranış ve mükâfata ulaşabilmek
  için tamamen Allah’ın lütfuna muhtaç olduğu, tek başına aklın bizi
  doğruya ulaştıramayacağı görüşünü benimsediğini, her şeyin, bu
  bağlamda her bireyin kaderinin Allah’ın merhametine ve inayetine
  bağlı olduğunu kabul ettiğini, Mutezile’nin savunduğu irade
  özgürlüğü inancını reddettiğini ifade eder.51 Ancak Pavlin’in bu
  değerlendirmeyi “İbn Hazm’ın insanın irade özgürlüğünü reddettiği”
  şeklinde uç bir noktaya taşımasının doğru olmadığını belirtmeliyiz.
  Kanaatimizce İbn Hazm’ın bu bağlamda söyledikleriyle amacı;
  45 Aynı eser, 353.
  46 Aynı eser, 399.
  47 Aynı eser, 352.
  48 Aynı eser, 353. Bkz. Fahri, M. age., s.239-240.
  49 Aynı eser, 379.
  50 Aynı eser, 340.
  51 Pavlin, J., agmak., s.141. 73
  insanın irade özgürlüğünü reddetmek değil, erdemlere ve iyi
  davranışlara yönelişinde Allah’ın ona karşı lütuf ve inayetinin
  önemini vurgulamaktır. Nitekim ahlâkî hayatta akıl ve temyiz
  gücünün rolünü ısrarla vurgulayan bir düşünürün, insanın irade
  özgürlüğünü reddetmesi, onun düşünce örgüsü içinde bir çelişki
  oluştururdu.
  İbn Hazm erdemler konusunda şuna da dikkat çekmektedir ki,
  erdemler bizatihî güzel, fakat sahip olması zor ve çaba gerektiren;
  buna karşılık erdemsizlikler ise çirkin ve yapılması kolay olan
  şeylerdir.52 Bu nedenle, erdemli olmak için iradî özel bir çaba
  gerekirken; bu iradeli duruştan vazgeçmek, birtakım rezîletlere
  düşmek için yeterlidir. Dolayısıyla düşünürümüz, insan nefsinin,
  kendi haline terk edildiğinde kötülüğe meyledeceğini ve vahyin
  yardımı olmaksızın sadece akıl yardımıyla kurtuluşunun mümkün
  olmadığını ifade eder.53 İbn Hazm bu iradeli duruşun korunabilmesi,
  dolayısıyla erdemlere sahip olabilmek için dostluğun ve dinî çabanın
  önemini vurgular. Ona göre erdemleri talep eden, ancak bunların
  ehli olan kimselerle; iyilik, ihsan, doğruluk, kerem, sabır, vefa,
  emanet, hilm… gibi erdemlere, temiz bir vicdana ve gerçek sevgiye
  sahip üstün kişilerle arkadaşlık etmelidir ki, “erdemli insan” olması
  kolaylaşsın.54 Erdemlerin neler olduğunun bilincinden yoksun
  kimselere ise İbn Hazm, daha kolay ve kestirme bir yol önerir: Onlar
  Allah ve Resulünün emrettiklerine sarılmalıdır. Çünkü Allah’ın ve
  Resulünün emirleri bütün erdemleri kapsamaktadır.55
  5) Üzüntü ve Kederden Kurtulma
  İbn Hazm, pek çok İslâm ahlâkçısı gibi, üzüntü ve kaygıyı,
  yaşanan hayatın bir realitesi olarak görür ve insanın sürekli bu
  üzüntü ve kaygıdan kurtulma çabası içinde olduğunu ifade eder.
  Kindî’nin fi’l-Hîle li Def’i’l-Ahzân’ındaki değerlendirmelerine56 benzer
  bir yaklaşımla, İbn Hazm bu oluş ve bozuluş âleminde “ahiret için
  çalışma gerçeği” dışındaki bütün dünya hallerinin gelip geçici ve yok
  olmaya mahkum olduğunu vurgular. Burada dünyevî olarak
  gerçekleştirdiğimiz her emeli bir üzüntü ve keder takip eder. Bizim o
  üzüntü ve kederi yaşamamız kaçınılmazdır. Ama ondan kurtulma
  çabamız da bu hayatın bir realitesidir. Düşünürümüze göre birçok
  davranışımızın temelinde üzüntüden kurtulma çabası yatar. Bütün
  52 Müdâvât, 401.
  53 Pavlin, J., agmak., s.141.
  54 Müdâvât, 346.
  55 Aynı eser, 401.
  56 Bkz. Kindî, Yakub b. İshak, Fi’l-Hîle Li Def’il-Ahzân, Türkçe çevirisiyle
  neşreden: Mustafa Çağrıcı, Marmara Ün. İlâhiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul
  1998. 74
  insanların iyi gördüğü ve ulaşmak istediği hedef; kaygı ve üzüntüden
  kurtulma halidir (tardu’l-hemm). Âlemin yaratılışından hesap günü-
  ne kadar, insanların çabalarının temelinde bu niyetin bulunduğu,
  insanların bunun dışındaki amaçlarda ayrıştığı görülür. Var
  edildiğinden bugüne kadar âlemde üzüntü ve kederi hoş gören,
  ondan kurtulmak istemeyen tek bir kimse yoktur. Bu durumda
  üzüntü ve ondan kurtulma çabası hayatın bir kaçınılmazı
  olmaktadır. Nitekim İbn Hazm’a göre mal peşinde koşanlar, fakirlik
  üzüntüsünü atmak, ilim peşinde koşanlar cehalet sıkıntısından,
  yemek yiyen açlığın, su içen de susuzluğun verdiği sıkıntıdan kurtulmak için bunu yapar. Ancak üzüntüden kurtulma çabasının bizi
  ulaştırmak istediği hedef; salt dünyevî bir huzur, naif bir üzüntüsüzlük ve kaygısızlık hali değil, ahiret mutluluğuna kapı
  aralayacak bir üzüntüsüzlük halidir.57
  Pekiyi, sözünü ettiğimiz üzüntü ve kederden kurtulmanın yolu
  nedir? İbn Hazm’a göre iyi-kötü, âlim-cahil herkesin kurtulmak için
  çaba gösterdiği bu üzüntü ve kaygıyı yenip hakikate ulaşmanın yolu;
  ahiret için amel işlemek suretiyle Allah’a yönelmektir. “Bir şeyi Allah
  için yapma” dışındaki her şey bize üzüntü ve keder yaşatır. Allah için
  yapılan bir şeyi ise “şimdiki (dünyada yaşadığımız) ve sonraki
  (ahirette yaşayacağımız) mutluluk takip eder. Ahiret için çabalamanın, insanın her türlü eksikliğini giderme, onu her türlü kederden
  uzaklaştırıp hakikati anlamasına vesile olma gibi bir özelliği vardır.
  İbn Hazm üzüntü ve keder konusunu net bir öğüt ile bitirir:
  Nefsini ancak ondan daha üstün ve değerli olan şeylerde harca.
  Bunlar da Allah’ın zâtı, hakka davet, mahremi koruma, Yaratıcı’nın
  sana zorunlu kılmadığı önemsiz şeyleri terk ve mazluma yardım gibi
  önemli şeylerdir. Nefsini dünya malı uğrunda harcayan, yakutu çakıl
  taşı karşılığında satan kimse gibidir (asıl üzülecek şey de budur).58
  Ömer Ferruh, İbn Hazm’ın bu düşünceleriyle Epiküros’un haz
  ve mutluluk anlayışı arasında bir benzerlik görmekte, hazzı
  arzulamanın ve elemden kaçınmanın mutlulukla bağlantısını dile
  getirmektedir.59 Ancak burada, iki düşünürün bu konuya ilişkin
  düşüncelerinin benzeştiğini söylemek zor görünmektedir. Çünkü İbn
  Hazm mutluluk kavramının içeriğini farklı bir şekilde doldurmakta,
  kaygı ve elemden kurtulmayı, yukarıda belirttiğimiz gibi tam bir dinî
  çıkış yoluyla çözmektedir.
  57 Müdâvât, 336.
  58 Bkz. Müdâvât, 336-341.
  59 Ferruh, Ömer A., “Zahirilik” (İslâm Düşüncesi Tarihi içinde, Editör: M. M. Şerif,
  Çev. Ahmet Demirhan), İnsan Yay., İstanbul 1990, c.I, s.319. 75
  6) Dostluğun Önemi
  Dostluk, klasik ahlâk kitaplarında önemsenen konulardan
  biridir. İbn Hazm da Müdâvât’ında “Kardeşlik, Dostluk ve Öğüt”
  başlığı altında dostluk konusuna özel olarak yer verir. O, yukarıda
  belirtildiği gibi, erdemlere sahip olmada iyi insanlarla dost olmanın
  önemini vurgular. Ona göre gerçek dostluk; taraflardan birini üzen
  bir şeyin, diğerini de üzmesi, birini sevindiren şeyin, diğerini de
  sevindirmesidir. Bunun dışındaki bir ilişki biçimi dostluk değildir.
  Bu niteliğe sahip olan; yani dostunu üzen bir şeyle kendisi de
  üzülen, sevindiren bir şeyle kendisi de sevinen kişi ancak gerçek
  dosttur. Dostlukta gözetilecek en son amaç; öyle olmasını gerektiren
  başka bir nedenden dolayı değil de, sırf dostluğun gereği olarak,
  kişinin malını ve canını dostuyla paylaşması ve dostunu başkasına
  tercih etmesidir.60
  Ayrıca dostluk karşılıklı sevgi, saygı ve fedakârlığa dayanır. İbn
  Hazm’ın bu konudaki tavsiyesi nettir: Seninle dost olmak istemeyen
  kimsenin dostluğunu sen de isteme. Çünkü bunun sonucunda elde
  edeceğin şey, başarısızlık ve utançtır. Seninle dost olmak isteyen
  kişiden ise vazgeçme. Çünkü böyle bir tavır, yani bizimle dost olmak
  isteyen birine yüz çevirmek, dosta yapılmış bir çeşit zulümdür ve
  iyiliğe iyilikle karşılık vermekten vazgeçmektir. Bu ise yerilecek kötü
  bir davranıştır.
  Dostların birbirini uyarması da aralarındaki sevgi ve dayanış-
  manın ifadesidir. İbn Hazm’a göre dostu uyarmak külçe altını kalıba
  dökmek gibidir. Bu işlem ya onu saflaştırıp istenen kalıba sokar ya
  da kaybolup gitmesine sebep olur. Ayrıca dostunun yanlışlarını
  gördüğünde onu uyaran kişi, onun iyiliğini istemekte ve onunla olan
  beraberliğini devam ettirmeyi arzulamaktadır. Onun yanlışını
  umursamayan kişi ise, ondan ayrılma eğilimindedir.61
  İbn Hazm tecrübelerine dayanarak dostların evlilik yoluyla
  akrabalık ve alış veriş ilişkisi içine girmelerini tavsiye etmez. Ona
  göre her ne kadar bazı kimseler, bu tür ilişkilerin aradaki bağı
  pekiştirdiğini düşünseler de bu, ancak ilişkilerin kesilmesine sebep
  olur. Çünkü bu iki bağdan her biri kişiyi sadece kendi payını
  istemeye yönlendirir. Başkasını kendine tercih edenler ise, gerçekten
  azdır.62
  60 Aynı eser, 361.
  61 Aynı eser, 359.
  62 Aynı eser, 368. 76
  7) İbn Hazm’dan Birkaç Öğüt
  İbn Hazm’a göre üç türlü öğüt (nasihat) vardır: Birincisi dinin
  bir gereği olan öğüt, ikincisi bir uyarı ve hatırlatmadan ibaret olan
  öğüt, üçüncüsü ise kınama ve azarlama içeren öğüttür.63 Düşünü-
  rümüz, ahlâkî hayatta dinin önemini yeri geldikçe vurgulamakla
  beraber, Müdâvât’ında ahlâka ilişkin deneyimleri arasında zaman
  zaman ikinci türden bazı öğütlere de yer verir. İşte o öğütlerden
  birkaçı:
  Hakkın olmadığı halde insanları küçümsersen, onlar da seni
  hafife almayı kendilerinde bir hak olarak görürler. Nitekim Kur’an-ı
  Kerim’de: “Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür” (Şûrâ
  42/40) buyrulur.64
  Senin dininden başka bir dine mensup olsa da dindar kişiye
  (mütedeyyin) güven. Senin dininden olduğunu söylese de, dini
  ciddiye almayan kişiye ise güvenme.65
  Söyledikleri yüzünden helâk olan nice kimseler gördük. Fakat
  sustuğu için helâk olan kimse duymadık. Sadece seni Yaratanına
  yakınlaştıracak olan şeyleri konuş (gereksiz, fuzûlî ve sonradan
  başını sıkıntıya sokacak şeyler konuşma).66
  Mal, durum ve sağlık konusunda senden aşağıda olana; din,
  ilim ve erdemlerde ise senden üstün olana bak.67
  Senin sahip olduğun çok şeye özenen değil de, kendisindeki az
  ile yetinen kimse, Karun dahi olsan, zenginlikte sana denktir.68
  Kendi eksiklerini, başkalarının bildiğinden daha fazla bilen
  kişiye ne mutlu!69
  Bibliyografya
  Apaydın, H. Yunus, “İbn Hazm” mad. TDV İslâm Ansiklopedisi,
  İstanbul 1999, c.XX.
  Arendonk, C. Van, “İbn Hazm” mad. İslâm Ansiklopedisi, M.E.B.
  Yay., İstanbul 1968, c.V/II.
  Corbin, Henry, İslâm Felsefesi Tarihi (Çev. Hüseyin Hatemi), İletişim
  Yayınları, İstanbul 1986.
  63 Aynı eser, 363.
  64 Aynı eser, 387.
  65 Aynı eser, 350.
  66 Aynı eser, 402.
  67 Aynı eser, 344.
  68 Aynı eser, 413.
  69 Aynı eser, 347. 77
  Fahri, Macit, İslâm Ahlâk Teorileri (Çev. Muammer İskenderoğluAtilla Arkan), Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
  ………., İslâm Felsefesi Tarihi (Çev. Kasım Turhan), İklim Yayınları,
  İstanbul 1987.
  Ferrûh, Ömer, İbn Hazm el-Kebîr, Beyrut 1987.
  ………., “Zahirilik” (İslâm Düşüncesi Tarihi içinde, Editör: M. M. Şerif,
  Çev. Ahmet Demirhan), İnsan Yay., İstanbul 1990, c.I.
  İbn Hazm, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ ve’n-Nihal, Bağdat Tsz.
  ………., el-İhkâm (Nşr. Ahmed Muhammed Şâkir), Beyrut 1983.
  ………., Risâle fî Müdâvâti’n-Nüfûs ve Tehzîbi’l-Ahlâk ve’z-Zühd fi’rRezâil (Resâilü İbn Hazm el-Endülüsî içinde), Nşr. İhsan
  Abbas, Beyrut 1987; Türkçe çevirisi; Ahlâk (Çev. Cemaleddin
  Erdemci-Hasan Hüseyin Bircan), Bilge Adam Yayınları, Van
  2005.
  ………., Merâtibu’l-Ulûm (Resâilü İbn Hazm el-Endülüsî içinde), Nşr.
  İhsan Abbas, Beyrut 1983, c.IV.
  ………., et-Takrîb li Haddi’l-Mantık (Nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1959.
  ………., Tavku’l Hamâme fi’l-Ülfe ve’l-Ullâf (Resâilü İbn Hazm elEndelüsî içinde, Nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1987; Türkçe
  çevirisi; Güvercin Gerdanlığı (Çev. Mahmut Kanık), İnsan
  Yayınları, İstanbul 2002.
  ………., Tefsîru Elfâz Tecrî beyne’l-Mütekellimîn fi’l-Usûl (Resâilü İbn
  Hazm el-Endülüsî içinde, Tahkik: İhsan Abbas), Beyrut 1983,
  c.IV.
  El-Kindî, Yakub b. İshak, Fi’l-Hîle Li Def’il-Ahzân, Türkçe çevirisiyle
  neşreden: Mustafa Çağrıcı, Marmara Ün. İlâhiyat Fak. Vakfı
  Yay., İstanbul 1998.
  Kutluer, İlhan, “Müdâvâtü’n-Nüfûs” mad., TDV İslâm Ansiklopedisi,
  İstanbul 2006, c.XXXI.
  Nykl, A. R., Ibn Hazm’s Treatise On Ethics, The American Journal Of
  Semitic Languages and Literatures, Chicago 1923, c.40, no:1.
  Pavlin, James, “Sünnî Kelâm ve Kelâmî İhtilaflar” (İslâm Felsefesi
  Tarihi içinde, Editörler: Seyyid Hüseyin Nasr-Oliver Leaman,
  Çev. Şamil Öçal-Hasan Tuncay Başoğlu), Açılım Kitap,
  İstanbul 2007, c.I.
  Er-Râzî, Ebû Bekr Muhammed b. Zekeriya, Et-Tıbbu’r-Rûhânî
  (Resâilü Felsefiyye içinde), Beyrut 1982; Türkçe çevirisi; Ruh
  Sağlığı (Çev. Hüseyin Karaman), İz Yayıncılık, İstanbul
  2004.78
  Yavuz, Yusuf Şevki, “İbn Hazm” mad., TDV İslâm Ansiklopedisi,
  İstanbul 1999, c.XX.
  Zehebî, Muhammed b. Ahmed, A’lâm ü’n-Nübelâ’, Beyrut 1985
+ Yorum Gönder