+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah için kesilecek Kurbanın Kesmeden önce zayi olması! Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah için kesilecek Kurbanın Kesmeden önce zayi olması!


 2. Şems-i Tebriz
  Genç Sufi

  --->: Allah için kesilecek Kurbanın Kesmeden önce zayi olması!


  Reklam  Cevap:
  Almış olduğu kurbanlık hayvanı ölen kişi, yükümlülük şartlarını taşıması halinde,
  Bayramın ilk üç gününde ise; yeni bir kurbanlık alıp kesmesi,
  Bayram günlerinden sonra ise; kurban bedelini tasadduk etmesi gerekir.
  sorularlaislam


 3. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~
  Kurban mükellefliğinin düşmesi
  1) Kur­ban­lı­ğın Öl­me­si: Zen­gin bir kim­se­nin al­dı­ğı kur­ban ölür­se, ye­ri­ne baş­ka­sı­nı al­ma­sı ge­re­kir. Fa­ki­rin al­dı­ğı kur­ban ölür­se, ye­ri­ne ye­ni­si­ni al­mak ge­rek­mez.

  2) Kur­ban­lı­ğın Kay­bol­ma­sı: Zen­gin bir kim­se­nin kay­bo­lan ilk kur­ba­nı bu­lun­du­ğun­da, al­dı­ğı ilk kur­ba­nı kes­tiy­se ikin­ci­si­ni de kes­me­si ge­rek­mez. Fa­kat, ikin­ci ola­rak al­dı­ğı­nı he­nüz kes­me­den, bi­rin­ci bu­lu­nur­sa, hak­kın­da her­han­gi bir kur­ba­nı kes­mek va­cip ol­du­ğun­dan di­le­di­ği­ni ke­ser. İkin­ci de ke­sil­me­den ey­yam-ı na­hir ge­çer­se ve bi­rin­ci bu­lu­nur­sa, da­ha fi­yat­lı ola­nın far­kı ta­sad­duk edi­lir. Fa­ki­rin bi­rin­ci kur­ba­nı kay­bol­du­ğun­da, ikin­ci bir kur­ban al­dıy­sa, bu­nu kes­sin ve­ya kes­me­sin, iki­si­ni de kes­mek zo­run­da­dır. İkin­ci­yi alın­ca, ikin­ci bir borç al­tı­na gir­miş olur. Çün­kü fa­ki­rin bu bor­cu adak gi­bi­dir, ikin­ci bir kur­ban ge­rek­mez. Kay­bo­lan kur­ban ye­ri­ne ye­ni­si alın­dı­ğı hal­de, kes­me­den ey­yam-ı na­hir geç­se ve son­ra ikin­ci­si bu­lun­sa, hay­van­la­rın her iki­si de ke­sil­mez; de­ğer­li ola­nı zen­gin sa­hi­bi ta­ra­fın­dan ta­sad­duk edi­lir. Adak kur­ba­nı ölür ve­ya kay­bo­lur­sa, hem zen­gin­den, hem fa­kir­den borç dü­şer, ye­ni­si­ni al­mak ge­rek­mez.

+ Yorum Gönder