Konusunu Oylayın.: 2009 Müezzin Kayyımlık Sınav Soruları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
2009 Müezzin Kayyımlık Sınav Soruları
 1. 21.Eylül.2010, 20:51
  1
  Misafir

  2009 Müezzin Kayyımlık Sınav Soruları

 2. 21.Eylül.2010, 20:51
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  2009 Müezzin Kayyımlık Sınav Soruları

 3. 01.Temmuz.2013, 13:35
  2
  caferi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Aralık.2007
  Üye No: 5927
  Mesaj Sayısı: 249
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: 2009 Müezzin Kayyımlık Sınav Soruları
  Diyanetin 2009 Yılı Müezzin-Kayyım Soru Cevapları

  MÜEZZİN KAYYIM A

  1.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?


  A) Kitap B) Furkan
  C) Kelamullah D) Kelam- E-Kibar

  2.Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir?
  A) Alak B)İnşirah C) Kadir D) Yasin

  3Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne denir?

  A) Nüzul tarihi B) Nüzul Sebebi
  C) Arz D) Sema

  4.Sureler, iniş yerlerine göre aşğıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Basr-i !ami B) Medeni - !ami
  C) Mekki - Basri D) Mekki - Medeni

  5.Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşıklı okuma geleneğinin adı nedir?

  A) Murakabe B) Müdahale
  C) Mukabele D) Münazara

  6.Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

  A) Ebubekir B) Ömer
  C) Osman D) Ali

  7.Kur’an-ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdir?


  A) Zeyd bin Sabit B) Abdullah ibn Mesut
  C) Ubey bin Kâb D) Muaviye

  8.Mushaf hâline getirilen Kur’an’ın nüshaları ilk kez çoğaltığınd aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?


  A) Mekke B) Basra
  C)şam D) Bağdat

  9.Kur’an-ı Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir?

  A) Hz Ömer Dönemi B) Emeviler Dönemi
  C) Abbasiler Dönemi D) Hz Osman Dönemi

  10.Imam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?


  A)ibn-i Kesir B) ibn-i Amir

  C) Asım D) Ebu Amr

  11.Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir?

  A) Bakara B) Al-i imran

  C)isra D) Necm

  12 Kur’an-ı Kerim’de yaklaşı her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?


  A) Tahmis B) Ta’ir C) Rubu’ D) Hizb

  13.Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?


  A) Uzatarak okumayı B) Uzatmadan okumayı
  C) Kalın okumayı D)ince okumayı

  14.Kur’an okumaya başlarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


  A)istiaze B) Besmele
  C)istihaze D) Hamdele

  15 Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir?

  A) Tahkik B) Hadr C) Tertil D) Tedvir

  16 Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?


  A) Vasıl B) Vakıf C) Kitabet D) imale

  17.Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir?


  A) Besmele B) istiaze C) İstiğfar D) Tevbe

  18.Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?

  A) Tefsir ilmi B) Fıkıh ilmi C) Hadis İlmi D) Tecvid ilmi

  MÜEZZİN KAYYIM A


  -3-

  19.Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir?

  A) Mahreç B) Lahn
  C) Gunne D) Sıfat

  20.Med harflerinin adedi kaçtır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

  21.Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?

  A) Hems B) Safir
  C) Kalkale D) Med

  22.Sebeb-i Med kaç tanedir?


  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  23.Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı hâlinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne denir?

  A) Vasıl Hemzesi B) Harf-i med
  C) Kat’i Hemzesi D) Asli Med

  24.Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir?

  A) Medd-i Muttas B) Medd-i Munfasıl
  C) Medd-i Tabii D) Medd-i lîn

  25.Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?

  A) Vacip B) Sünnet
  C) Caiz D) Mendup

  26.Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?

  A)..mam B) Revm
  C)imale D) Teshil

  27.Kıraatı Asım'a göre Fussilet Süresi 44 ayette(?@ABCDEFCGCH) kelimesinin 2 hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir?


  A)mam B) male
  C) Teshil D)ibdal

  28.Hud Süresi 44 ayette (CJCKCL EMCNEOCG P@CJQR ICS) 'da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır?


  A)idğam B) izhar C)iklab D)ihfa

  29.Kıraat imamlarının ekserisine göre hadir usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?


  A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

  30.@YKAZOE G[ - @TUVCOE G AWCBAX kelimelerinde Ra (O ) harfi nasl

  okunur?

  A)ince okunur
  B) Kalın okunur
  C)imale yapılarak okunur
  D) Hem ince hem kalın okumak caizdir

  31.Aşağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u sti'la"dan değildir?


  A)\ harfi B) ] harfi

  C)^ harfi D) _ harfi

  32.Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

  33.izhar harfleri kaç tanedir?

  A) 6 B) 4 C) 3 D) 2

  34.Mü’min suresinin bir diğer adı nedir?

  A)insan B) Nur C) Nun D) aafir

  35.Boğazın göğse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?


  A) Hemze B)aayn
  C) Sin D) Ra

  36.idğamı bilaunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir?


  A) Cim- şîn B) Kaf – Kâf
  C) Mim- Nun D) Lam -Ra

  37.Aşağıdaki surelerin hangisinin başındaki hemze katı’ hemzesidir?


  A) Fatiha B) Tekasür
  C) Karia D) Rahman

  MÜEZZİN KAYYIM A


  -4-
  38.Aadaki surelerden hangisinde sekte yoktur?

  A) Meryem B) Yasin
  C) Mutaffifin D) Kehf

  39.İzhar ne demektir?


  A) Harfi ince okumak
  B) Harfi uzatmadan okumak
  C) Harfi gizleyerek okumak
  D) Harfi tüm özellikleriyle okumak

  40.Tul ne demektir?


  A) Medleri en uzun ölçü ile okumak
  B) Medleri en kısa ölçüde okumak
  C) Medleri orta uzunlukta okumak
  D) Medleri kişiinin istediği gibi okuması

  41.adaki sfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nn “varlığınınn sonunun olmamas” anlamna gelmektedir?


  A) Muhâlefetün li'l-havâdis
  B) Kıyâm bi-nefsihî
  C) Kıdem
  D) Bekâ

  42.Sûra üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mîkâîl B) Cebrâil C)isrâfîl D) Azrâil

  43.Yüce Allah'n, peygamberlik iddiasnda bulunan kimseleri dorulamak ve desteklemek için yarattğı insanlarn benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olaylara ne ad verilir?


  A)istidrac B)irhâs

  C) Mucize D)ihanet

  44.Yüce Allah’ın hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru olmayan, yapılması durumunda kişinin ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlara genel olarak ne isim verilir?

  A)şer B) Mücazat
  C) Kader D)ikab

  45.Allah’a ortak koan kimseye ne ad verilir?


  A) Fasık B) Münafık
  C) Kâfir D) Müşrik

  46.Aşağıdakilerden hangisinde, Kur'an-ı Kerim’de ismi geçtiği hâlde peygamber olup-olmadığı konusunda ihtilaf bulunmaktadır?


  A) Ya’kub B) Hârûn
  C) Zülkarneyn D) Yûsuf

  47İnkarcı ve günahkâr kiilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?

  A)istidrac B) irhâs

  C) Mucize D)ihanet

  48.aşağıdaki sıfatlardan hangisi “Allah ın sonradan olan şeylere benzememesi” anlamına gelmektedir?

  A) Muhâlefetün li'l-havâdis
  B) Kıyâm bi-nefsihî
  C) Kıdem
  D) Bekâ

  49.Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî sıfatlarından biri değildir?


  A) Vahdaniyet B) Beka
  C)ilim D) Kıyam binefsihi

  50.Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz sâ’ya indirilmiştir?


  A) Tevrat B)incil

  C) Kur’an-ı Kerim D) Zebur


 4. 01.Temmuz.2013, 13:35
  2
  Devamlı Üye  Diyanetin 2009 Yılı Müezzin-Kayyım Soru Cevapları

  MÜEZZİN KAYYIM A

  1.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?


  A) Kitap B) Furkan
  C) Kelamullah D) Kelam- E-Kibar

  2.Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir?
  A) Alak B)İnşirah C) Kadir D) Yasin

  3Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne denir?

  A) Nüzul tarihi B) Nüzul Sebebi
  C) Arz D) Sema

  4.Sureler, iniş yerlerine göre aşğıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Basr-i !ami B) Medeni - !ami
  C) Mekki - Basri D) Mekki - Medeni

  5.Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşıklı okuma geleneğinin adı nedir?

  A) Murakabe B) Müdahale
  C) Mukabele D) Münazara

  6.Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

  A) Ebubekir B) Ömer
  C) Osman D) Ali

  7.Kur’an-ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdir?


  A) Zeyd bin Sabit B) Abdullah ibn Mesut
  C) Ubey bin Kâb D) Muaviye

  8.Mushaf hâline getirilen Kur’an’ın nüshaları ilk kez çoğaltığınd aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?


  A) Mekke B) Basra
  C)şam D) Bağdat

  9.Kur’an-ı Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir?

  A) Hz Ömer Dönemi B) Emeviler Dönemi
  C) Abbasiler Dönemi D) Hz Osman Dönemi

  10.Imam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?


  A)ibn-i Kesir B) ibn-i Amir

  C) Asım D) Ebu Amr

  11.Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir?

  A) Bakara B) Al-i imran

  C)isra D) Necm

  12 Kur’an-ı Kerim’de yaklaşı her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?


  A) Tahmis B) Ta’ir C) Rubu’ D) Hizb

  13.Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?


  A) Uzatarak okumayı B) Uzatmadan okumayı
  C) Kalın okumayı D)ince okumayı

  14.Kur’an okumaya başlarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


  A)istiaze B) Besmele
  C)istihaze D) Hamdele

  15 Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir?

  A) Tahkik B) Hadr C) Tertil D) Tedvir

  16 Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?


  A) Vasıl B) Vakıf C) Kitabet D) imale

  17.Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir?


  A) Besmele B) istiaze C) İstiğfar D) Tevbe

  18.Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?

  A) Tefsir ilmi B) Fıkıh ilmi C) Hadis İlmi D) Tecvid ilmi

  MÜEZZİN KAYYIM A


  -3-

  19.Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir?

  A) Mahreç B) Lahn
  C) Gunne D) Sıfat

  20.Med harflerinin adedi kaçtır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

  21.Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?

  A) Hems B) Safir
  C) Kalkale D) Med

  22.Sebeb-i Med kaç tanedir?


  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  23.Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı hâlinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne denir?

  A) Vasıl Hemzesi B) Harf-i med
  C) Kat’i Hemzesi D) Asli Med

  24.Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir?

  A) Medd-i Muttas B) Medd-i Munfasıl
  C) Medd-i Tabii D) Medd-i lîn

  25.Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?

  A) Vacip B) Sünnet
  C) Caiz D) Mendup

  26.Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?

  A)..mam B) Revm
  C)imale D) Teshil

  27.Kıraatı Asım'a göre Fussilet Süresi 44 ayette(?@ABCDEFCGCH) kelimesinin 2 hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir?


  A)mam B) male
  C) Teshil D)ibdal

  28.Hud Süresi 44 ayette (CJCKCL EMCNEOCG P@CJQR ICS) 'da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır?


  A)idğam B) izhar C)iklab D)ihfa

  29.Kıraat imamlarının ekserisine göre hadir usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?


  A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

  30.@YKAZOE G[ - @TUVCOE G AWCBAX kelimelerinde Ra (O ) harfi nasl

  okunur?

  A)ince okunur
  B) Kalın okunur
  C)imale yapılarak okunur
  D) Hem ince hem kalın okumak caizdir

  31.Aşağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u sti'la"dan değildir?


  A)\ harfi B) ] harfi

  C)^ harfi D) _ harfi

  32.Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

  33.izhar harfleri kaç tanedir?

  A) 6 B) 4 C) 3 D) 2

  34.Mü’min suresinin bir diğer adı nedir?

  A)insan B) Nur C) Nun D) aafir

  35.Boğazın göğse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?


  A) Hemze B)aayn
  C) Sin D) Ra

  36.idğamı bilaunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir?


  A) Cim- şîn B) Kaf – Kâf
  C) Mim- Nun D) Lam -Ra

  37.Aşağıdaki surelerin hangisinin başındaki hemze katı’ hemzesidir?


  A) Fatiha B) Tekasür
  C) Karia D) Rahman

  MÜEZZİN KAYYIM A


  -4-
  38.Aadaki surelerden hangisinde sekte yoktur?

  A) Meryem B) Yasin
  C) Mutaffifin D) Kehf

  39.İzhar ne demektir?


  A) Harfi ince okumak
  B) Harfi uzatmadan okumak
  C) Harfi gizleyerek okumak
  D) Harfi tüm özellikleriyle okumak

  40.Tul ne demektir?


  A) Medleri en uzun ölçü ile okumak
  B) Medleri en kısa ölçüde okumak
  C) Medleri orta uzunlukta okumak
  D) Medleri kişiinin istediği gibi okuması

  41.adaki sfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nn “varlığınınn sonunun olmamas” anlamna gelmektedir?


  A) Muhâlefetün li'l-havâdis
  B) Kıyâm bi-nefsihî
  C) Kıdem
  D) Bekâ

  42.Sûra üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mîkâîl B) Cebrâil C)isrâfîl D) Azrâil

  43.Yüce Allah'n, peygamberlik iddiasnda bulunan kimseleri dorulamak ve desteklemek için yarattğı insanlarn benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olaylara ne ad verilir?


  A)istidrac B)irhâs

  C) Mucize D)ihanet

  44.Yüce Allah’ın hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru olmayan, yapılması durumunda kişinin ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlara genel olarak ne isim verilir?

  A)şer B) Mücazat
  C) Kader D)ikab

  45.Allah’a ortak koan kimseye ne ad verilir?


  A) Fasık B) Münafık
  C) Kâfir D) Müşrik

  46.Aşağıdakilerden hangisinde, Kur'an-ı Kerim’de ismi geçtiği hâlde peygamber olup-olmadığı konusunda ihtilaf bulunmaktadır?


  A) Ya’kub B) Hârûn
  C) Zülkarneyn D) Yûsuf

  47İnkarcı ve günahkâr kiilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?

  A)istidrac B) irhâs

  C) Mucize D)ihanet

  48.aşağıdaki sıfatlardan hangisi “Allah ın sonradan olan şeylere benzememesi” anlamına gelmektedir?

  A) Muhâlefetün li'l-havâdis
  B) Kıyâm bi-nefsihî
  C) Kıdem
  D) Bekâ

  49.Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî sıfatlarından biri değildir?


  A) Vahdaniyet B) Beka
  C)ilim D) Kıyam binefsihi

  50.Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz sâ’ya indirilmiştir?


  A) Tevrat B)incil

  C) Kur’an-ı Kerim D) Zebur

 5. 01.Temmuz.2013, 13:37
  3
  caferi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Aralık.2007
  Üye No: 5927
  Mesaj Sayısı: 249
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: 2009 Müezzin Kayyımlık Sınav Soruları

  Diyanetin 2009 Yılı Müezzin-Kayyım Soru Cevapları

  51.Rü’yetullah ne demektir?

  A)Rüyalar'ı tabir etmektir
  B) Resulullah’ı rüyada görmektir
  C) Ay'ın çıplak göz ile görülmesidir
  D) Müminlerin Ahirette Allah’ı görmeleridir

  52.Aşağıdakilerden hangisi “bilgi kaynakları”ndan değildir?

  A) Akıl B) Görme C) Haber-i sahih D)İtikat


  53.Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir?

  A) Fetânet B) Sıdk C) Tebliğ D) Emanet

  MÜEZZıN KAYYIM A

  54.Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün Şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?

  A) Kader B) Ömür C) Ecel D) Hayat

  55.Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilikten sonra bir araya toplamasına ne
  ad verilir?

  A) Arasât B) Mizan C) Haşr D) A’raf

  56“Mugayyebât-ı hamse” ne demektir?

  A) Allah’ın beş nimeti
  B) Beş bilinmeyen şey
  C)ilâhî beş emir
  D) Gayba inanmak

  57.“Allah’ın eli” (yedullâh) ifadesi Maturîdi ve Eş’arî alimlere göre hangi anlama gelir?

  A) Allah’ın mükafatı B) Allah’ın cömertliği
  C) Allah’ın ikramı D) Allah'ın kudreti

  58.“Büyük günah işleyenlere” ne denir?

  A) Kebire B) Mürtekib-i kebire
  C) Kebâir D) Müşrik

  59.Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?

  A) Küfür B) Yakîn C) Dalalet D) Fask

  60.“Peygamberlerden sâdr olan küçük hata ve sürçmeler”e ne denir?

  A) Sağîre B) Zelle C) Kebîre D) Suğayre

  61 Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara ne isim verilir?

  A) Rüya B) Maunet C)irhâs D) istidrâc

  62.Ömrün bittiğini, belirlenmi süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ömür B) Hayat C) Kaza D) Ecel

  63.Aşağıdakilerden hangisi “Hz Peygamber’in en büyük mucizesidir?”

  A) Ayın ikiye ayrılmas B) Kurân-ı Kerim C) Mirac D) Nübüvvet

  64.Aşağıaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözler” anlamındadır?

  A) Elfâz-ıküfür B) Ahkâm-ıküfür C) Ahlak-ıkâfir D) Redd-i elfâz

  65“Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen iman”a ne ad verilir?

  A) Takvîmî iman B) Tahkîkî iman
  C) Taklîdî iman D) Tafsîlî iman

  66.Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakit namazlarıdan sonra düzenli olarak kılınan sünnet namazlar için kullanılmaktadır?

  A) Tatavvu B) Fevâid
  C) Revâtib D) Regâib

  67.Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye
  ne ad verilir?

  A) Sahib-i özür B) Sahib-i tertib
  C) Sahib-i kazâ D) Sahib-i edâ

  68.Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kaza namazı kılınmaz?

  A) Güneşin doğmasından yükselmesine kadar
  B) Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar
  C) Fecrin doğmasından sonra sabah namazınn sünneti kılınıncaya kadar
  D)İkindi namazının farzını kıldıktan sonra güneşin batışına 40-45 dk kalıncaya kadar

  69.Aşağıdakilerden hangisi namazda mekruh sayılan hususlardan değildir?

  A) Namazda esnemek
  B) Namazda gözleri yummak
  C) Sıkışık abdestle namaz kılmak
  D) Namazda öksürüğü bastırmak

  MÜEZZN KAYYIM A

  -6-

  70.zâr ve lifâfe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenâzenin
  sarıldığı tek parça beze ne ad verilir?

  A) Kefen-i sünnet B) Kefen-i kifâyet

  C) Kefen-i zarûret D) Kefen-i kerâhet

  71.Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir.Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramI

  aŞaĞIdakilerden hangisidir?

  A) Teşyî B) Techiz


  C) Tedfîn D) Teşrik

  72.Aşağıdaki durumlardan hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirmez?

  A) Namazın farzlarından birinin geciktirilmesi durumunda

  B) Namaz ın vâciplerinden birinin geciktirilmesi durumunda

  C) Namazın vâciplerinden birinin terk edilmesi durumunda

  D) Namazın sünnetlerinden birinin veya birkaçının terk edilmesi durumunda

  73.Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlardan değildir?

  A)şevval orucu
  B) Dâvûd orucu
  C) Adak orucu
  D) Pazartesi - Perşembe orucu

  74.Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir?

  A)itizâl B)itikâf C)ictinâb D)ittisâl

  75.Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken
  meblaya ne ad verilir?

  A) Fitre B) Sadaka

  C) Fidye D) Cizye

  76.Bir oruç fidyesinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir fakiri bir gün doyurma
  B) Bir fakiri on gün doyurma
  C) On fakiri bir gün doyurma
  D) On fakiri on gün doyurma

  77.Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup
  ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?

  A) Savm-ı Visâl B) Savm-ı Ebrâr
  C) Savm-ı Dâvûd D) Savm-ı Ahyâr

  78.Aşağıdakilerden hangisi zekatlık malda aranan
  şartlardan değildir?

  A) Nemâ B) Nisab C) Temlik D) Yıllanma

  79.Aşağıdakilerden hangisine fakir olması hâlinde zekat verilebilir?

  A) Torun B) Kardeş C) Baba D) Dede

  80.Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir?

  A) Menâsikü'l-hac B) Mesâniü'l-hac
  C) Mekâsidü'l-hac D) Mesâirü'l-hac

  81.Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan biri olan “stitâat” ne anlama gelmektedir?

  A) Hac için ihrama girme
  B) Yakınlarla helalleşme
  C) Bir kafile dâhilinde yolculuk etme
  D) Sağlık ve mali imkânların yeterli olması

  82.Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne ad verilir?

  A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i lağv
  C) Yemin-i mün’akit D) Yemin-itk

  83.Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefâret gerekir?

  A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i lağv
  C) Yemin-i mün’akit D) Yemin-i hata

  84.Adak kurbanının etinden fakir olması kaydıyla aşağıakilerden hangisi yiyebilir?

  A) Adakta bulunan kimsenin dedesi
  B) Adakta bulunan kimsenin hanımı
  C) Adakta bulunan kimsenin kardeşi
  D) Adakta bulunan kimsenin oğlu

  MÜEZZİN KAYYIM A

  -7-

  85.Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan değildir?

  A) Bayılmak
  B) Ağız dolusu kusmak
  C) Yaradan cerahat akması
  D) Namazda iken kendi duyacağı kadar gülmek


  86.Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?

  A) Hicretin ikinci yılı ramazan ayında
  B) Hicretten bir yıl sonra receb ayının onunda
  C) Hicretten bir yıl önce şâban ayının yirmisinde
  D) Hicretten bir buçuk yıl sonra şâban ayının onunda

  87.Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmanın hükmü aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Mendub B) Müstehab
  C) Tenzîhen mekruh D) Haram

  88.Aşağıda verilen nisab ölçülerinden yanlış olan hangisidir?

  A) Altında 20 miskal
  B) Gümüşte 200 dirhem
  C) Büyük baş hayvanlarda 20 adet sığır
  D) Küçük baş hayvanlarda 40 adet koyun

  89.enenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne ad verilmektedir?

  A) Melûfe B) Sâime
  C) Raiye D) Sariye

  90.Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakknda bile bile, kasten ve yalan yere yapılan
  lan yemine ne ad verilir?

  A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i lağv
  C) Yemin-i mün‘akit D) Yemin-i şart

  91.Güneşin tam tepe noktasnda olduu ve namaz kılmann mekruh olduu vakte ne denir?

  A) Gurûb B)Istivâ vakti
  C) Fecr-i sadık D) imsak

  92.Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var saylan hükmî kirlilie ne
  denir?

  A) Hades B) Necaset
  C) Murdar D) Nefaset

  93.Günümüzde okunan ezan Peygamberimiz (sas) döneminde rüyasında gören ve rüyasını anlatan ilk sahabe kimdir?

  A) Hz Ali
  B) Hz Osman
  C) Bilal-i Habeşi
  D) Abdullah b Zeyd el-Ensarî


  94.Aşağıdaki kelimelerden hangisi ezanın anlamlarından biri değildir?

  A) Bildirmek B) Duyurmak
  C)İnzar etmek D) ilan etmek

  95.Ezanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştr?

  A) Ezan için vaktin girmesi şarttr
  B) Kaza namazları için ezan okunur
  C) Vakit girmeden okunan ezan iade edilir
  D) Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişi her biri için ezan okur

  96.Kamet getirmenin hükmü nedir?

  A) Vacip B) Farz C) Sünnet D) Mübah

  97.imamn tekbirlerini geri saflardaki cemaate duyuran kimseye ne denir?

  A) Münadi B) Fatih
  C) MübelliĞ D) Müezzin

  98.Es-Salatu Hayrun Mine’n-Nevm ibaresi sabah ezannda hangi lafzdan sonra okunur?

  A) Son tekbirlerden sonra okunur
  B) Son tekbirlerden önce okunur
  C)İstediĞi anda okumakta serbesttir
  D) Hayye ale’l-Felah ibaresinden önce okunur

  99.AŞağıdakilerden hangisi müezzinlerin minarede ezan okuduğu yerin adıdır?

  A) Alem B)Şerefe C) Cumba D) Mahfil

  100.Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak hangi makamda okunmaktadır?

  A) Hicaz B) Segah C) Saba D) Sabahi

  TEST BiTTi
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDiNiZ


 6. 01.Temmuz.2013, 13:37
  3
  Devamlı Üye
  Diyanetin 2009 Yılı Müezzin-Kayyım Soru Cevapları

  51.Rü’yetullah ne demektir?

  A)Rüyalar'ı tabir etmektir
  B) Resulullah’ı rüyada görmektir
  C) Ay'ın çıplak göz ile görülmesidir
  D) Müminlerin Ahirette Allah’ı görmeleridir

  52.Aşağıdakilerden hangisi “bilgi kaynakları”ndan değildir?

  A) Akıl B) Görme C) Haber-i sahih D)İtikat


  53.Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir?

  A) Fetânet B) Sıdk C) Tebliğ D) Emanet

  MÜEZZıN KAYYIM A

  54.Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün Şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?

  A) Kader B) Ömür C) Ecel D) Hayat

  55.Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilikten sonra bir araya toplamasına ne
  ad verilir?

  A) Arasât B) Mizan C) Haşr D) A’raf

  56“Mugayyebât-ı hamse” ne demektir?

  A) Allah’ın beş nimeti
  B) Beş bilinmeyen şey
  C)ilâhî beş emir
  D) Gayba inanmak

  57.“Allah’ın eli” (yedullâh) ifadesi Maturîdi ve Eş’arî alimlere göre hangi anlama gelir?

  A) Allah’ın mükafatı B) Allah’ın cömertliği
  C) Allah’ın ikramı D) Allah'ın kudreti

  58.“Büyük günah işleyenlere” ne denir?

  A) Kebire B) Mürtekib-i kebire
  C) Kebâir D) Müşrik

  59.Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?

  A) Küfür B) Yakîn C) Dalalet D) Fask

  60.“Peygamberlerden sâdr olan küçük hata ve sürçmeler”e ne denir?

  A) Sağîre B) Zelle C) Kebîre D) Suğayre

  61 Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara ne isim verilir?

  A) Rüya B) Maunet C)irhâs D) istidrâc

  62.Ömrün bittiğini, belirlenmi süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ömür B) Hayat C) Kaza D) Ecel

  63.Aşağıdakilerden hangisi “Hz Peygamber’in en büyük mucizesidir?”

  A) Ayın ikiye ayrılmas B) Kurân-ı Kerim C) Mirac D) Nübüvvet

  64.Aşağıaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözler” anlamındadır?

  A) Elfâz-ıküfür B) Ahkâm-ıküfür C) Ahlak-ıkâfir D) Redd-i elfâz

  65“Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen iman”a ne ad verilir?

  A) Takvîmî iman B) Tahkîkî iman
  C) Taklîdî iman D) Tafsîlî iman

  66.Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakit namazlarıdan sonra düzenli olarak kılınan sünnet namazlar için kullanılmaktadır?

  A) Tatavvu B) Fevâid
  C) Revâtib D) Regâib

  67.Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye
  ne ad verilir?

  A) Sahib-i özür B) Sahib-i tertib
  C) Sahib-i kazâ D) Sahib-i edâ

  68.Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kaza namazı kılınmaz?

  A) Güneşin doğmasından yükselmesine kadar
  B) Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar
  C) Fecrin doğmasından sonra sabah namazınn sünneti kılınıncaya kadar
  D)İkindi namazının farzını kıldıktan sonra güneşin batışına 40-45 dk kalıncaya kadar

  69.Aşağıdakilerden hangisi namazda mekruh sayılan hususlardan değildir?

  A) Namazda esnemek
  B) Namazda gözleri yummak
  C) Sıkışık abdestle namaz kılmak
  D) Namazda öksürüğü bastırmak

  MÜEZZN KAYYIM A

  -6-

  70.zâr ve lifâfe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenâzenin
  sarıldığı tek parça beze ne ad verilir?

  A) Kefen-i sünnet B) Kefen-i kifâyet

  C) Kefen-i zarûret D) Kefen-i kerâhet

  71.Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir.Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramI

  aŞaĞIdakilerden hangisidir?

  A) Teşyî B) Techiz


  C) Tedfîn D) Teşrik

  72.Aşağıdaki durumlardan hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirmez?

  A) Namazın farzlarından birinin geciktirilmesi durumunda

  B) Namaz ın vâciplerinden birinin geciktirilmesi durumunda

  C) Namazın vâciplerinden birinin terk edilmesi durumunda

  D) Namazın sünnetlerinden birinin veya birkaçının terk edilmesi durumunda

  73.Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlardan değildir?

  A)şevval orucu
  B) Dâvûd orucu
  C) Adak orucu
  D) Pazartesi - Perşembe orucu

  74.Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir?

  A)itizâl B)itikâf C)ictinâb D)ittisâl

  75.Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadıkları her bir gün için ödemeleri gereken
  meblaya ne ad verilir?

  A) Fitre B) Sadaka

  C) Fidye D) Cizye

  76.Bir oruç fidyesinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir fakiri bir gün doyurma
  B) Bir fakiri on gün doyurma
  C) On fakiri bir gün doyurma
  D) On fakiri on gün doyurma

  77.Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup
  ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?

  A) Savm-ı Visâl B) Savm-ı Ebrâr
  C) Savm-ı Dâvûd D) Savm-ı Ahyâr

  78.Aşağıdakilerden hangisi zekatlık malda aranan
  şartlardan değildir?

  A) Nemâ B) Nisab C) Temlik D) Yıllanma

  79.Aşağıdakilerden hangisine fakir olması hâlinde zekat verilebilir?

  A) Torun B) Kardeş C) Baba D) Dede

  80.Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir?

  A) Menâsikü'l-hac B) Mesâniü'l-hac
  C) Mekâsidü'l-hac D) Mesâirü'l-hac

  81.Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan biri olan “stitâat” ne anlama gelmektedir?

  A) Hac için ihrama girme
  B) Yakınlarla helalleşme
  C) Bir kafile dâhilinde yolculuk etme
  D) Sağlık ve mali imkânların yeterli olması

  82.Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne ad verilir?

  A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i lağv
  C) Yemin-i mün’akit D) Yemin-itk

  83.Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefâret gerekir?

  A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i lağv
  C) Yemin-i mün’akit D) Yemin-i hata

  84.Adak kurbanının etinden fakir olması kaydıyla aşağıakilerden hangisi yiyebilir?

  A) Adakta bulunan kimsenin dedesi
  B) Adakta bulunan kimsenin hanımı
  C) Adakta bulunan kimsenin kardeşi
  D) Adakta bulunan kimsenin oğlu

  MÜEZZİN KAYYIM A

  -7-

  85.Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan değildir?

  A) Bayılmak
  B) Ağız dolusu kusmak
  C) Yaradan cerahat akması
  D) Namazda iken kendi duyacağı kadar gülmek


  86.Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?

  A) Hicretin ikinci yılı ramazan ayında
  B) Hicretten bir yıl sonra receb ayının onunda
  C) Hicretten bir yıl önce şâban ayının yirmisinde
  D) Hicretten bir buçuk yıl sonra şâban ayının onunda

  87.Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmanın hükmü aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Mendub B) Müstehab
  C) Tenzîhen mekruh D) Haram

  88.Aşağıda verilen nisab ölçülerinden yanlış olan hangisidir?

  A) Altında 20 miskal
  B) Gümüşte 200 dirhem
  C) Büyük baş hayvanlarda 20 adet sığır
  D) Küçük baş hayvanlarda 40 adet koyun

  89.enenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne ad verilmektedir?

  A) Melûfe B) Sâime
  C) Raiye D) Sariye

  90.Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakknda bile bile, kasten ve yalan yere yapılan
  lan yemine ne ad verilir?

  A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i lağv
  C) Yemin-i mün‘akit D) Yemin-i şart

  91.Güneşin tam tepe noktasnda olduu ve namaz kılmann mekruh olduu vakte ne denir?

  A) Gurûb B)Istivâ vakti
  C) Fecr-i sadık D) imsak

  92.Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var saylan hükmî kirlilie ne
  denir?

  A) Hades B) Necaset
  C) Murdar D) Nefaset

  93.Günümüzde okunan ezan Peygamberimiz (sas) döneminde rüyasında gören ve rüyasını anlatan ilk sahabe kimdir?

  A) Hz Ali
  B) Hz Osman
  C) Bilal-i Habeşi
  D) Abdullah b Zeyd el-Ensarî


  94.Aşağıdaki kelimelerden hangisi ezanın anlamlarından biri değildir?

  A) Bildirmek B) Duyurmak
  C)İnzar etmek D) ilan etmek

  95.Ezanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştr?

  A) Ezan için vaktin girmesi şarttr
  B) Kaza namazları için ezan okunur
  C) Vakit girmeden okunan ezan iade edilir
  D) Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişi her biri için ezan okur

  96.Kamet getirmenin hükmü nedir?

  A) Vacip B) Farz C) Sünnet D) Mübah

  97.imamn tekbirlerini geri saflardaki cemaate duyuran kimseye ne denir?

  A) Münadi B) Fatih
  C) MübelliĞ D) Müezzin

  98.Es-Salatu Hayrun Mine’n-Nevm ibaresi sabah ezannda hangi lafzdan sonra okunur?

  A) Son tekbirlerden sonra okunur
  B) Son tekbirlerden önce okunur
  C)İstediĞi anda okumakta serbesttir
  D) Hayye ale’l-Felah ibaresinden önce okunur

  99.AŞağıdakilerden hangisi müezzinlerin minarede ezan okuduğu yerin adıdır?

  A) Alem B)Şerefe C) Cumba D) Mahfil

  100.Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak hangi makamda okunmaktadır?

  A) Hicaz B) Segah C) Saba D) Sabahi

  TEST BiTTi
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDiNiZ

 7. 14.Ocak.2014, 05:56
  4
  Misafir

  Cevap: 2009 Müezzin Kayyımlık Sınav Soruları

  Teşekkürler çıkmış sorular lazımdı sayende buldum


 8. 14.Ocak.2014, 05:56
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Teşekkürler çıkmış sorular lazımdı sayende buldum
+ Yorum Gönder