+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İtikaf Nedir, Nasıl Yapılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  İtikaf Nedir, Nasıl Yapılır?


 2. 2
  biçare58
  Aktive Olmamış Kullanıcı

  --->: İtikaf Nedir, Nasıl Yapılır?


  Reklam  Cevap: İTİKÂF


  Bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme. Akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimi.

  İtikâf, Kur'an ve sünnetle sabittir. Kur'an'da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; "... Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın..." (el-Bakara, 2/ 187) buyurulur. Başka bir ayette itikâf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir (bk. el-Bakara, 2/125). Hz. Peygamber'in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Âîşe'nin şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.s) Ramazan'ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber'in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ'tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ'tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77).

  Ebu Hanife'ye göre içinde beş vakit namaz kılman her mescidde itikâfta bulunmak caizdir. Ebu Hanife ve İmam Mâlik'e göre itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur.

  Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir (ez-Zebîdî, Tecrîd-i"Sarîh, Terc. Kamil Miras, Ankara 1984, VI, 323-326).

  İtikaf üçe ayrılır:

  a. Vacip olan itikâf: Adak olan itikâf vaciptir. Bu, en az bir gün olur ve gündüz oruçla geçirilir. Hz. Ömer, Resulullah (s.a.s)'den, "Cahiliyye devrinde Mescid-i Haram'da bir gece itikâfta bulunmayı adamıştım; ne yapayım" diye sormuş Resulullah (s.a.s); "Adağını yerine getir" buyurmuştur (Buhârı, i'tikâf, 16; Ahmed b. Hanbel, ll, 10).

  b- Sünnet olan itikâf: Ramazan'ın son on gününde itikâfa girmek sünnettir. Hz. Âîşe'nin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s) orucun farz kılınmasından ömrünün sonuna kadar Ramazan aylarının son on gününde itikâfa girmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129). Bir yerleşim merkezinde bulunan müslümanlardan birisi bu sünneti yerine getirirse, diğerleri üzerinden bu görev düşer. Bu duruma göre, her yerleşim birimi için itikâf sünnet-i kifâye hükmündedir. Bir kişinin bunu yapması o beldedeki diğer müslümanları sorumluluktan kurtardığı gibi Cenâb-ı Hakk'ın, itikâf yapanın ecrini diğer belde müslümanlarına da vereceği umulur.

  c- Müstehab (mendub) olan itikâf: Vacip ve sünnet olan itikâfların dışında itikâfa girmek müstehabdır. Bunun belirli bir vakti yoktur. Hatta mescide giren kimse çıkıncaya kadar itikâfa niyet ederse orada kaldığı sürece itikâfta sayılır. Bu itikâfda oruç şart değildir. Bazı müctehidlerin, itikâf süresinin bir saat bile olabileceği görüsünde bulunduklarını yukarıda zikretmiştik.

  İtikâfın Şartları

  1- Niyet; Niyetsiz itikâf olmaz. Nezredilen itikâfda niyetin ayrıca dil ile ifade edilmesi gerekir.

  2- Mescid: Erkeğin, itikafı cemaatle beş vakit namaz kılman mescidde olmalıdır. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de ve sonra da Mescid-i Aksa'da olandır. Diğer mescidlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir.

  3- Oruç: Daha önce de belirttiğimiz gibi vacip olan itikâf için oruç şarttır. Sünnet itikâf Ramazan ayında olduğu için zaten oruçlu bulunma şart vardır.

  4- Temizlik: Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir. Cünüplük oruca mani olmadığı gibi, itikafı da bozmaz. itikâfa giren cami içinde iken ihtilâm olursa, dışarı çıkarak gusül abdesti alır ve yeniden itikâfa devam eder.

  tikâfta erginlik çağına gelmiş olmak şart değildir. Bu nedenle mümeyyiz bir çocuğun itikâfı da geçerlidir.

  Kadının itikâfa girebilmesi için kocasının iznini alması şarttır.

  İtikâf sırasında kötü ve çirkin söz söylememek, Ramazanın son on gününü ve cemaatı kalabalık olan mescidi tercih etmek, itikâf günlerinde Kur'an, hadis, Allah'ı zikir ve ibadetle meşgul olmak ve temiz elbise giyip güzel kokular sürünmek itikâfın adabındandır.

  İtikâfı bozan şeyler

  a- Cinsi ilişkide bulunmak. Kur'an-ı Kerimde; "Mescidlerde itikafa çekildiğinizde kadınlarınıza yaklaşmayın " (el-Bakara, 2/187) buyurulur. Öpmek ve kucaklamak gibi şeylerden dolay inzal vaki olursa yine itikâf bozulur.

  b- Herhangi bir ihtiyaç yokken mescidden dışarı çıkmak.

  c- Bayılmak.

  İtikâfa giren kimse mescidden ancak şer'î, zaruri ve tabiî ihtiyaçları için çıkabilir.

  İtikâfa giren kimsenin bulunduğu mescidde cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir mescide gitmesi, küçük ve büyük abdest bozmak için mescidden dışarı çıkması tabiî bir ihtiyaçtır.

  İçerisinde bulunduğu mescidden zorla çıkarılması ya da şahsı ve eşyası hakkında korkusu sebebiyle başka bir mescide taşınmak için çıkması ise zarûrî ihtiyaç sebebiyle çıkıştır.

  Bunların dışında mescidden çıkmak itikâfı bozar. İtikâfda olan kimsenin yemesi, içmesi, uyuması ve ihtiyacı olan şeyleri satın alması mescidde olur (bk. İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, İstanbul 1984, II, 440 vd.; ez-Zebîdî, a.g.e., VI, 323 vd.; Mehmed Zihnî, Ni'met-i İslâm, İstanbul 1328, s. 98 vd.).

  Abdullah YÜCEL
  Sorularla İslamiyet,

 3. 3
  Hoca
  erimeye devam...
  İTİKÂF HAKKINDA KISACA BİLGİ


  Sözlükte "ibadet veya başka bir gaye için bir yerde kendini tutmak, kalmak; insanlardan tenha bir yerde kalmak, bir şeye bağlanmak" gibi anlamlara gelen itikâf, dinî bir kavram olarak, ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek demektir.

  Kur'ân'da, itikâf kelimesi geçmemekle birlikte, aynı kökten türeyen âkif ? âkifîn kavramı, itikaf kavramının sözlük ve ıstılah manalarına uygun olarak, müşriklerin putlara tapmaları (A'râf, 7/138; Tâ-hâ, 20/97; Enbiyâ, 21/52; Şû'arâ, 26/71) için kullanıldığı gibi, Mescid-i Haramda ibadete kapanan (Bakara, 2/125) ve Ramazan'da mescidlerde ibadete çekilmiş olan (Bakara, 2/187) Müslümanları ifade etmek için de kullanılmıştır.

  Özellikle Ramazan ayında itikafa girmek sünnettir. Hz. Peygamber, Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son on gününde itikafa girmişlerdir (Buhârî, İ'tikâf, 3). Bundan hareketle Hanefîler, Ramazan'ın son on gününde itikafı, kifâî nitelikli müekket sünnet kabul etmişlerdir. Cemaatten biri itikafa girince bu görev diğerlerinden düşer.

  Hanefîlere göre itikâfın makbul olması için, itikâfa girenin niyet etmesi, oruçlu olması, itikâfı beş vakit namaz kılınan camide yapması gerekir. Kadınlar, camide değil, evlerinde, namaz kıldıkları odada itikafa girerler; ancak ay halinde ve loğusa olmamaları gerekir.

  İtikâfa giren kimse, camide yer içer, uyur. Bunlar için camiden dışarı çıkamaz; çıkarsa itikaf bozulur. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerektiğinde gusletmek için camiden dışarı çıkabilir. İtikâfa giren kimse, bu süre içinde kendisini dünya işlerinden ayırarak Allâh'a yönelir; ibadetle meşgul olur, tefekkür eder, zikir yapar. İtikafta iken cinsî münasebette bulunmak itikafı bozar. Fakat, rüyada ihtilam olmak itikafa mani değildir.

  DİYANET

 4. 4
  @hmet
  Üye
  itikaf nedir nasıl yapılır?

  İTİKAF


  Dr. Durak PUSMAZ
  Haseki Eğitim Merkezi Müdürü


  Ramazan ayı denilince akla gelen ibadetlerden biri de itikaftır. İtikaf sözlükte bir şeye devam etmek, insanın kendisini bir yerde alıkoyması, bir yere kapanıp ibadetle meşgul olması anlamınadır. Dinimizdeki anlamı ise bir mescitte AllahÕın rızasını kazanmak için belli âdâb içerisinde bir müddet kalmaktır. İtikafa girene "muÕtekifÓ veya "âkifÓ denir.
  İtikaf meşru bir ibadettir. Meşruiyeti kitap ve sünnetle sabittir. KurÕân-ı KerimÕde: "Mescidlerde itikafa çekildiğiniz zaman kadınlarınıza yaklaşmayın.Ó1 buyrulur.
  Peygamber efendimiz MedineÕde hicretin ikinci yılında ramazan orucunun farz kılınmasından itibaren ömrünün sonuna kadar her ramazan ayının son on gününde itikafa girmiştir. Nitekim Hz. Aişe validemiz Peygamber Efendimizin itikafa girmesiyle ilgili şöyle demiştir: "Hz. Peygamber vefat edinceye kadar itikafa girer ve derdi ki: "Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın.Ó Hz. Peygamberden sonra zevceleri de itikafa girdi.Ó2
  Peygamber Efendimize Medine hayatı boyunca on sene müddetle hizmet etme şerefine nail olan ve Peygamber efendimizden en çok hadis rivayet edenlerden biri olan Enes b. Mâlik ile ashabın en güzel KurÕan okuyanlarından biri olan Übey b. KaÕb ise Peygamber Efendimizin itikafları ile ilgili şöyle demişlerdir: "Resûlullah (s.a.s.) ramazanın son on gününde itikafa girerdi. Fakat bir sene (seferde olduğu için) itikafa giremedi. Ertesi sene 20 gün itikafa girdi.Ó3
  İtikaf sadece Ümmet-i MuhammedÕin hususiyetlerinden değildir. Allah Teâlâ KurÕân-ı KerimÕde: "İbrahim ve İsmailÕe: Tavaf edenler, itikafa girenler rükû ve secde edenler için evimi (KabeÕyi) temizleyin, diye emretmiştir.Ó(4) buyurur. Bu âyet-i kerime ile, Hz. Zekeriyya ve Meryem kıssaları hakkındaki âyet-i kerimelerden(5) itikaf ibadetinin önceki peygamberlerin dinlerinde de olduğunu öğreniyoruz.
  Amellerin En Faziletlisi
  Tâbiînin büyük alimlerinden İbn Şihâb ez-ZührîÕnin (Ö.124/742) ifade ettiğine göre itikaf amellerin en şereflisidir. Çünkü itikafa giren kimse geçici bir zaman için de olsa dünya meşgalelerinden uzaklaşır, kendini tamamen AllahÕa verir, Oruçlu olur. Mescidde namazı beklemekte olduğu için daima namaz kılıyormuş gibi sevap alır. Vaktini ibadet ve taatla, AllahÕı zikrederek, KurÕan-ı Kerim okuyarak ve benzeri faydalı şeylerle geçirir. Lüzumsuz, dünya ve ahireti için faydasız şeylerden uzak durur.
  Sahabe-i kiramın alimlerinde Abdullah İbn AbbasıÕın talebesi ve İmam AzamÕın hocalarından olan Atâ b. Ebî Rebah der ki: "İtikafa giren, büyük bir kimsenin kapısına bir ihtiyaç için defalarca gelip duran kimse gibidir. İtikafa giren kimse (lisan-ı haliyle Rabbim) beni bağışlayıncaya kadar buradan ayrılmayacağım.Ó der.(6)
  İtikafa erkekler, içerisinde cemaatle beş vakit namaz kılınan camide girerler. Kadınlar ise evlerinin bir köşesinde, namaz kıldıkları odalarında girerler.

 5. 5
  mum
  Administrator
  İtikaf ne demek?

  İtikaf, belirli bir niyet ile belirli bir mekanda(mescid) durmak demektir.

  itikaf nasıl yapılır?
  İtikafa niyet edilir ve camiye girilir.

  itikafta neler yapılır
  İbadet edilir.

 6. 6
  Misafir
  İtikafa girdikten sonra hayatında ne gibi degisiklikler olur tabi bu itikafa ilk kez giren kisi olacak

 7. 7
  Misafir
  Itikafta iken cunupluk olayı olduysa bu kişi gusulünü evinde alabilirmi? Evi itikafa girdiği camiiden takribi 5 km
  uzak mesafede?

 8. 8
  @hmet
  Üye
  itikafta neler yapılır?

  itikafta İbadet edilir, Kuran okunur, dua edilir, ilim öğrenilir ve sevap getiren her şey yapılır.

  Itikafta iken cunupluk olayı olduysa bu kişi gusulünü evinde alabilirmi?
  evet yıkanmak için evine gidebilir. uzak olsa bile


 9. 9
  Misafir
  4- Temizlik: Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir. Cünüplük oruca mani olmadığı gibi, itikafı da bozmaz. itikâfa giren cami içinde iken ihtilâm olursa, dışarı çıkarak gusül abdesti alır ve yeniden itikâfa devam eder.

  Burada Cünüplük oruca mani olmuyor anlamı çıkıyor...
  "Cünüplük oruca mani olduğu gibi itikafı da bozar." olmalı.

 10. 10
  Misafir
  Mescide kapanma ibadeti

 11. 11
  Misafir
  Bn ısyerınde yapabılırmıyımm cok yogun degıl temız ve sakın bı ısyerımm var ve bn bayanımm bu arada

 12. 12
  Şem'a
  YÖNETİCİ
  ısyerınde yapabılırmıyımm
  Kadınlar nasıl ve nerede itikafa girerler

  İş yerinde itikaf olmaz. Hanefi mezhebine göre hanımlar evlerinde mescit olarak belirledikleri bir odada itikafa girmeleri caiz olmak*la birlikte evde itikafa girmek daha da evlâdır.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu

itikaf nedir

itikaf nasıl yapılır

itikafitikaf ne demekitikaf nedir nasıl yapılıritikafa girmek ne demekitikafa girmek