+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz.Peygamber ve cehri zikir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz.Peygamber ve cehri zikir


 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Hz.Peygamber ve cehri zikir


  Reklam  Cevap: Peygamberimizin hadislerinde cehri zikir
  ve açıklamaları  İmam Suyûtî(ra) bu konu hakkında şöyle buyurmaktadır:

  "Cehrî zikrin halka hâlinde yapılması hadîs-i şeriflerden gelen delillerle sabittir ve müstehaptır. Onu inkâr edenin ağır bir vebal altında olduğu bilinmelidir."2

  1)- İmam Buhârî(ra) Ebu Hureyre'den(ra) rivayet ettiği şu hadîs-i şerif çok önemlidir:

  "Allah(cc) buyuruyor ki: 'Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni zikrettikçe ben kulum ile beraberim. Eğer beni kendi nefsinde zikrederse, ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Eğer beni toplulukta zikrederse ben onun beni zikrettiği topluluktan daha hayırlı bir toplulukta onu zikrederim." {Toplulukta yapılan zikir de cehrî olur.}


  Yine mezkûr risalesinde İmam Suyûtî(ra) yirmi beş adet hadîs-i şerif ile cehrî zikrin faziletini beyan buyurmuş, müstehap olduğunu ifade etmiş ve ehl-i imana cehrî zikirle meşgul olmalarını tavsiye etmiştir.

  2)- İmam-ı Müslim ve İmam Tirmizî'den(r.anhuma) rivayet edilen bir hadîs-i şerif: "Zikir halkası kurarak oturup Allah 'ı zikreden bir grup Sahâbî topluluğunun üzerine Efendimiz(sav) çıkageldi. Onlara sordu;
  - Ne için burada oturup halka kurdunuz?

  Cevap olarak:

  - Yâ Rasûlullah(sav)! Allah 'ı(cc) zikretmek için, O'nahamd etmek için oturduk.
  Rasûlullah Efendimiz(sav) tebessümle şöyle buyurdular:

  - Vallahi şimdi bana Cebrail(as) geldi ve şöyle dedi:'Yâ Muhammed(sav)! Allah(cc) senin bu grup sahabelerinlemeleklerine karşı övünmektedir."

  3)- İmam Beyhâkî'nin(ra) rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte Rasûlullah Efendimiz(sav) şöyle buyurmaktadır:

  - "Münafıklar sizlere riyakâr diyene kadar Allah'ı zikrediniz."

  Bundan çıkan netice Rasûlullah Efendimiz'in(sav) emrettiği zikrin cehrî zikir olduğu aşikârdır. Çünkü bir insana riyakâr denmesi için cehrî olarak zikretmesi lazımdır; ama gizli yapılan zikirden ise kimsenin haberi dahi olmaz.

  4)- Yine Beyhakî'nin Zeyd ibnu Eslem'den rivayet ettiği şu hadîs-i şerif çok önemlidir. İbnü'l-Ezra'(ra) buyuruyor ki:

  "Rasûlullah Efendimiz(sav) ile bir gece bir mescide girdim. Baktık ki mescidin içerisinde bir adam yüksek bir ses ile Allah 'ı zikrediyordu. Ben Efendimiz 'e döndüm ve dedim ki:

  -Yâ Rasûlullah(sav)! Bu riyakâr bir insan olabilir mi?

  Rasûlullah Efendimiz(sav) döndü ve:

  -Hayır, dediler. 'O çokça inleyen evvâh bir kuldur.'

  5)- Hz.Câbir ibnü Abdullah'dan(r.anhuma) gelen hadîs-i şerif yine bu konuda çok önemlidir:
  -Sahabelerden birisi yüksek bir sesle Allah 'ızikrediyordu.

  Bir diğer Sahâbî şöyle dedi:

  - Keşke bu adam sesini kıssa.' Bu sözü RasûlullahEfendimiz(sav) işitince şöyle buyurdu:

  - Bırakın onu, onun zikrine karışmayın. O Allah'ıinleyerek zikreden bir kuldur.

  6)- Yine İmam Miruzî'nin 'Kitâbu'l-İydeyn' isimli eserinde Ubeyd ibnu Ümeyr(ra) şöyle buyuruyor:

  -Hz.Ömer(ra) mescitte öyle cehri tekbir getiriyordu ki, mescittekiler de onunla beraber cehrî tekbir getiriyorlardı. Çarşı ve sokak ehli bunu işitip, onlar da beraber tekbir getiriyorlardı; ta ki sokak ve çarşı tekbir sesiyle inliyordu. Tekbir sesleriyle inleyene kadar Allah 'ı cehrî bir şekilde zikrediyorlardı.

  Eğer bu, 'Zikrin hayırlısı gizli olanı, rızkın hayırlısı yeteri olanıdır' hadîsine muhaliftir denilirse, bizde deriz ki: Bu hadîs-i şerifte anılan zikirden gaye, Kur'an'dır.

+ Yorum Gönder