Konusunu Oylayın.: Esmai Husna (Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden)

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Esmai Husna (Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden)
 1. 23.Ocak.2010, 00:41
  1
  Misafir

  Esmai Husna (Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden)


  Esmai Husna (Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden) Mumsema esmai Husna (Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden)


 2. 23.Ocak.2010, 00:41
  1
  Butone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Butone
  Misafir  esmai Husna (Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden)

 3. 23.Ocak.2010, 01:09
  2
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,121
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  --->: Esmai Husna (Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden)
  ESMA-İ HÜSNÂ


  Allah'ın isimleri için kullanılan bir tabir.
  İsmin çoğulu olan esma ile "güzel, en güzel" anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü'l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah'a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur'an'da ge­çen ilâhî isimler 100'den fazladır: muh­telif hadislerde Allah'a nisbet edilen baş­ka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hep­sini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz ismi içerdiği ka­bul edilir.
  Esmâ-İ hüsnâ terkibinde yer alan hüs­nâ kelimesi "güzel" mânasında sıfat veya "en güzel" anlamında ism-i tafdîl sayıl­mıştır[88]. Her iki halde de buradaki güzellik bir gerçeği vurgulamakta olup Allah'ın güzel olma­yan bir isminden söz edilemeyeceği için mefhûm-i muhalifini hatıra getirmez. İlâhî isimlerin güzellikle nitelendirilme­sinin sebeplerini Ebû Bekir İbnü'1-Ara-bî şöyle sıralamaktadır:
  1- Esmâ-i hüs­nâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifa­de eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.
  2- Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.
  3- Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.
  4- Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulundu­ğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için esmâ-i hüsnâ bilgisine sa­hip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.
  5- Esmâ-i hüsnâ Allah için vacip, caiz ve mümteni' olan sıfatları içermesi sebebiyle 0'nun hakkında ye­terli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir[89].


  ________________________________

  Doksan dokuz isim ihtiva eden liste üzerinde yapılan bir tesbitte on dört isim grubunun eş anlamlılık sınırına girdiği, bunların toplam sayısının otuz dörde ulaştığı ve on tanesinin de ortak kökten türediği (rahmân-rahîm, gaffâr-gafûr, alî-müteâlî, mâcid-mecîd, kâdir-muktedir) gö­rülmüştür.
  Esmâ-i hüsnânın Kur'ân-ı Kerîm'de kullanıldığı her yerde gereksiz tekrar niteliği taşımadığı muhakkaktır. Ancak Gazzâlfnin önem verdiği doksan dokuz-luk listede göze çarpan eş anlamlı veya çok yakın anlamlı isimlerin varlığını in­kâr etmek de mümkün değildir. Esa­sen muhaddislerin ve konuyla ilgilenen âlimlerin çoğunluğuna göre doksan do-kuzluk liste Ebû Hüreyre hadisine râvi-ler tarafından sonradan eklenmiştir. Bu sebeple de onu nas olarak kabul etmek mecburiyeti yoktur. 5unu da ilâve etmek gerekir ki söz konusu listede mevcut isimlerin sıralanışı, tekrarları ve diğer hususlarına yönelik itirazlar Gazzâlî'den önce başlamıştır. Sonuç olarak Kur'ân-ı Kerîm'de ve sahih hadislerde yer alan esmâ-i hüsnâ kullanımında gereksiz tek­rarın bulunmadığını söylemek gerekir.
  Esmâ-i hüsnânın muhtevası hakkın­da bir fikir edinebilmek için doksan do-kuzluk listeyi model olarak göz önünde bulundurmak veya isimleri muhtevaya yönelik bir yöntemle tasnife tâbi tutup İncelemek gerekir. İlâhî isimlerle ilgili görüşleri kendisinden sonraki birçok âli­mi etkileyen Halîmî'nin Allah'ın varlığını, birliğini, yaratıcılığını, benzersiz oluşunu ve kâinatı yönettiğini ifade eden isimler olmak üzere yaptığı beşli tasnifi[189] ikiye indirgemek müm­kündür: Allah'ın zâtını niteleyenler ve kâinatla ilgisini belirtenler. Ancak insa­nın kâinat içindeki önemi göz önünde tu­tularak birinci derecede ona hitap eden isimleri ayrı bir grup halinde mütalaa etmek yerinde olacaktır. Doksan dokuz ismin doksan dördünün çeşitli kelime şekilleriyle Kur'ân-ı Kerîm'de yer aldığı­nı, bunların bütün esmanın ana ilkeleri­ni içerdiğini ve asırlardan beri kabul gö­rüp şöhret bulan bir tertip niteliği taşıdı­ğını dikkate alarak muhtevayı bu listeden takip etmek uygun görünmektedir[190]. Aynı muhteva arka sayfada şema halinde gösterilmiştir:
  413
  ESMÂ-İ HÜSNÂ
  TİRMİZİ RİVAYETİNDE YER ALIP YAYGINLIK KAZANAN ESMÂ-İ HÜSNÂNIN ALFABETİK SIRALANIŞI
  1
  ADL
  Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen
  insanla ilgili

  2
  AFÜV
  Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden
  insanla ilgili

  3
  Ahir
  Varlığının sonu olmayan
  zâti

  4
  ALÎ
  İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, askın
  zatî

  5
  ALÎM
  Hakkıyla bilen
  zatî

  6
  ALLAH
  Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın özel ve en kapsamlı adı
  zatî

  7
  AZÎM
  Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu
  zatî

  8
  AZfZ
  Yenilmeyen yegâne galip
  zâti

  9
  BÂİS
  Ölümden sonra dirilten
  kevnî

  10
  BÂKİ
  Varlığının sonu olmayan
  zatî

  11
  BARİ'
  Bir model olmaksızın canlıları yaratan
  kevnî

  12
  BASİT
  Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan
  kevni

  13
  BASÎR
  Gören
  zatî

  14
  BÂTIN
  Zâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli
  zatî

  15
  BEDÎ'
  Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan
  kevnî

  16
  BER
  İyilik eden, vaadini yerine getiren
  zatî

  17
  CAMİ1
  Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlûkatı toplayan
  kevnî

  18
  CEBBAR
  İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren
  zatî

  19
  CELÎL
  Azamet sahibi
  zatî

  20
  DÂR (Zâr)
  Zarar veren
  kevnî

  21
  EVVEL
  Varlığının başlangıcı olmayan
  zâtı

  22
  FETTÂH
  İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan
  insanla ilgili

  23
  GAFFAR
  Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan
  insanla ilgili

  24
  CAFÛR
  Bütün günahları bağışlayan
  insanla ilgili

  25
  GANÎ
  Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O'na muhtaç
  zatî

  26
  HABIR
  Her şeyin iç yüzünden haberdar olan
  zatî

  27
  HADİ
  Yol gösteren, murada erdiren
  insanla ilgili

  28
  HAFİ D
  Alçaltan, zillete düşüren
  insanla ilgili

  29
  HAFÎ2
  Koruyup gözeten ve dengede tutan
  kevnî

  " 30
  HAK
  Fiilen var olan, mevcudiyeti ve ulûhiyyeti gerçek olan
  zatî

  31
  HAKEM
  Son hükmü veren
  insanla ilgili

  32
  HAKİM
  Bütün emirleri ve isleri yerli yerinde olan
  zatî

  33
  HALİK
  Takdirine uygun bir şekilde yaratan
  kevni

  34
  HALİM
  Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen
  insanla ilgili

  35
  HAMÎD
  Övülmeye lâyık
  zatî

  36
  HASÎB
  Kullarına yeten, onları hesaba çeken
  insanla ilgili

  37
  HAY
  Ebedî hayatla diri
  zatî

  38
  KÂBIZ
  Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan
  kevnî

  39
  KADİR
  Her şeye gücü yeten, kudretli
  zâti

  40
  KAHHÂR
  Yenilmeyen, yegâne galip
  zatî

  41
  KAVÎ
  Her şeye gücü yeten, kudretli
  zatî

  42
  KAYYÛM
  Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden
  kevnî

  43
  KEBİR
  Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti aniaşılamayacak kadar ulu
  zâti

  44
  KERÎM
  Fazilet türlerinin hepsine sahip
  zâti

  45
  KUDDÛS
  Her eksiklikten münezzeh
  zatî

  46
  LATÎF
  Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan
  insanla ilgili

  47
  MÂCİD
  Sanlı, şerefli
  zatî

  48
  MÂLİKÜ'l-MÜLK
  Mülkün sahibi
  kevnî

  49
  MÂNİ'
  Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan
  kevnî  50
  MECÎD
  Sanlı, şerefli
  zatî

  51
  MELİK
  Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi
  kevnî

  52
  METÎN
  Her şeye gücü yeten, kudretli
  zatî

  55 54
  MUAHHİR
  Geriye bırakan
  kevnî  MUĞNÎ
  Zenginlik verip tatmin eden
  kevnî

  55
  MUHSÎ
  Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen
  zatî

  56
  MUHYÎ
  Can veren
  kevnî

  57
  MUÎD
  Tekrar yaratan
  kevnî

  58
  MUİZ
  Yücelten, izzet ve şeref veren
  insanla ilgili

  59
  MUKADDİM
  Öne alan
  kevnî

  60
  MU KİT
  Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan
  kevnî

  61
  MUKSİT
  Adaletle hükmeden
  insanla ilgili

  62 i MUKTEDİR
  Herşeye gücü yeten, kudretli
  zatî

  65
  MUSAVVİR
  Şekil ve özellik veren
  kevnî

  64
  MÜBDİ'
  ilkin yaratan
  kevnî

  65
  MÜCİB
  Dileklere karşılık veren
  insanla ilgili

  66
  MÜHEYMİN
  Kâinatın bütün islerini gözetip yöneten
  kevnî

  67
  MÜ'MİN
  Güven veren, vaadine güvenilen
  insanla ilgili

  68
  MÜMİT
  Öldüren
  kevnî

  69
  MÜNTAKIM
  Suçluları cezalandıran
  insanla ilgili

  70
  müteAlî
  izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın
  zatî

  71
  MÜTEKEBBİR
  Azamet ve yüceliğini izhar eden
  zatî

  72
  MÜZİL
  Alçaltan, zillet veren
  insanla ilgili

  75
  NAFİ'
  Fayda veren
  kevnî

  74
  NÛR
  Nurlandıran, nur kaynağı
  zâti

  75
  RAFİ'
  Yücelten, izzet ve şeref veren
  insanla ilgili

  76
  RAHİM
  Bağışlayan, esirgeyen
  zatî

  77
  RAHMAN
  Bağışlayan, esirgeyen
  zatî

  78 79
  RAKİB
  Gözetleyip kontrol eden
  insanla ilgili  RAUF
  Şefkatli
  zatî

  80
  REŞÎD
  Bütün isleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici
  zatî

  81
  REZZAK
  Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren
  kevnî

  82
  SABÛR
  çok sabırlı
  insanla ilgili
  85 84
  SAMED
  Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni
  zatî  SELÂM
  Esenlik veren
  zâti

  85
  SEMİ'
  İşiten
  zatî

  86
  SEHÎD
  Her şeyi gözlemiş olarak bilen
  zatî

  87
  ŞEKÛR
  Az iyiliğe çok mükâfat veren
  insanla ilgili

  88
  TEVVAB
  Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden
  insanla ilgili

  89
  VÂCİD
  Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni
  zatî

  91 92
  vAhid
  Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek
  zatî  vAlî
  Kâinata hâkim olup onu yöneten
  kevnî  VARİS
  Varlığının sonu olmayan
  zâti

  93
  VASİ'
  İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan
  zatî

  94
  VEDÛD
  Cok seven, cok sevilen
  insanla ilgili

  95
  VEHHÂB
  Karşılık beklemeden bol bol veren
  insanla ilgili

  96
  VEKİL
  Güvenilip dayanılan
  insanla ilgili

  97
  VELÎ
  Yardımcı ve dost
  insanla ilgili

  98
  ZAHİR
  Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikâr
  zatî

  99
  zü'i-celAli
  ve'l-İKRAM
  Azamet ve kerem sahibi
  zatî


  ________________________________

  Bibliyografya:


  Râgıb el-İsfahânî. el-Müfredât, "dhr" md.; Lisânü't-cArab, "bsn" md.;
  Ebü'l-Bekâ", el-Küi-liyyât, "hüsn" md.; Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsü'l-muhît, "ihşâJ" md.; VVensinck, el-Mu'cem, "sıfat" md.; a.mlf.. Miftâhu künûzi's-sünne, "du'â3", "teşbih", "ism" md.leri; M. F. Abdülbâkl, e!-Mu'cem, "ism", "sebbeha", "tebâreke", "zikr", "zû" md.leri; Müsned, 1, 391, 452; II, 258, 267, 314, 427, 499, 503, 516; Buhârî. "Şurût", 18, "Da'avât", 68, "Tevhid", 11, 12, 35, "Edeb", 101, "Kader", 14, "Tefsir", 45/1; Müslim, "Zi­kir", 5-6, "Şalât", 223, "îmân", 147, "Elfâz", 2-4; İbn Mâce, "Du'â1", 10; Tirmizî, "Da'avât", 82; Dârimî, Reddü't-lmâm "Oşmân b. Sa'fd 1'ale'I-Merîsi el-'anîd[224], İskende­riye 1971, s. 363-367; Nesâî, es-Sünenü'l-küb-râ[225], Beyrut 1411/1991, IV, 393 ("Nu'ût", 1); Taberî, Cambul-beyân (Bu­lak), IX, 91; XV, 121; Zeccâc, Tefsîm esmâ'il-lâhi'S-hüsnâ[226], Beyrut 1399/1979, s. 23-24; Eş'arî. MakâlAt (Ritter), s. 172-173, 197-198. 525; Küleynî, e/-Usûl minel-Kâfî, I, 114; Mâtürîdî, Kitâbü 't - Tev­hid, s. 24-25. 38-43, 65. 93-96, 104-107; Zec-câcî. iştikaka esmS'iltâh[227], Beyrut 1406/1986, s. 19-21, 275; Kelâbâzî. et-Ta'arruf[228], Kahire 1380/ 1960, s. 36, 39; Halımı. el-Minhâc, 1, 183-185, 188-210; Bâkıllânî. et-TemMd[229], Beyrut 1957, s. 227-233; Hâkim, el-Müstedrek, I, 16-17, 509; İbn Fûrek, Mücerredü't-makâ-lât, s. 38-59; Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğrıî, V, 179-182, 195, 198-199, 204-240. 244-246, 249-257; XX/2, s. 187-236; a.mlf.. Fadlü'i-i'tizâl ve tabakâtü'l-Mutezile[230], Tu­nus 1393/1974, s. 198; Bağdadî. Usûlud-dîn,s. î 14-130; a.mlf., el-Esmâ ue'ş-şıfât, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 499. vr. lB-6b, 7a-llb, 48"B, 49b-50a, 52a-240b; İbn Hazm, el-Faşl, II, 120-122, 138-139, 150-152, 162-165, 173; a.e.[231], Beyrut 1410/1990; a.mlf.. el-Esmâ ue'ş-şıfât {İmâdüddin), I, 30-32, 163-187, 196-197, 230; Kuşeyrî. el-Tahbtr fi't-tezkîrlnşT. İbrahim Besyûnî), Kahire 1968, s. 25; Cüveynî. el-lrşâd, s. 141-144: Gazzâlî. ei-Makşadü'l-esnâ (Fazluh), s. 17-38, 64, 162-174, 181-186, 192-196; İbn Atiyye. el-Muharrerü'l-oecîz, Fas 1400/ 1980, VII, 213-214; Ebü Bekir İbnü'l-Arabî. et-Emedui-akşâ, Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 499. vr. 2"-5c. 6b, 7a, 9a, 16a-58b; Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî. el-Mu'teber, Haydarâbâd 1357-58, III, 128; Fahreddin er-Râzî, Leüâmi'u'l-beyyinât (Sa'd), s. 21-33. 40-43, 77-86, 92-102, 109-113, 357-367; a.mlf, Mefâtîhu'lğayb, I, 119-134; XV, 66. 68-69, 71-72; XXII, 12-13; Afîfüddin et-Tilimsânî. Şerhu'I-esma i'l-hüsnâ, İzmir Do­kuz Eylül üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., nr. 11342, vr. 4b-5b; İbnü'l-Arabî. el-Fütûhât, I, 41-42, 205; II, 124-131, 146; III, 297-298, 318; IX, 79; XII, 271; XIII. 193-194; a.mlf.. İnşâu d-deuâ'ir,[232] Leiden 1919, s. 27-32; Kurtubî. el-Câmi', Beyrut 1408-1409/ 1988-89, I, 109-110; Nevevî. el-Ezkâr, Kahire 1375/Î956 — İstanbul, ts.[233] s. 111-113, 117, 348, 350; a.mlf.. Şerhıı Sahihi Müslim, Kahire 1349, XVII, 5-6; İbn Teymiyye, el-Fetâua'l-kübrâ[234], Beyrut, ts[235],I, 216-219; Kâşânî. Iştılâhâtuşşûfiyye[236], London 1991, s. 91-130; îbn Ke-sîr. Tefsîrü't-Kur'ân, II, 269; III. 257; Kureşî, et-Ceaâhirü'l-mudıyye, I, 21-29; a.e., Süley-maniye Ktp., Yenicami, nr. 840, vr. 5b-6b; nr. 841, vr. 3b-5a; Şâtjbî. et-l'tişâm, II, 258-265; İb-nü'l-Vezîr. îşârui-hak 'ale'l-halk, Beyrut 1403/ 1983, s. 101-102, 123-133, 158-165, 174, 186; İbn Hacer, Fethui-bârî (Hatib). XI, 218-230; Süyûtî, ed-DürruI -mensur, Beyrut 1409/1988, İli, 613-616; Keşfü'z-zanûn, I. 91, 158, 171, 258, 482; II, 1161, 1316, 1534, 1569; esmâ-i hüsnâ şerhleri için bk. II, 1031-1035; Meclisî. Bihârul-enuâr, Beyrut 1403/1983, IV, 160-161, 186-208; ÂIÛSÎ. Rühul-me'ânî, IX, 121 -124; XXX, 102; İzâhu'l-meknûn, I, 85-86, 335, 337, 449, 589, 616; 11, 12, 29, 43, 83, 88, 107, 246, 368, 396, 418, 448, 487, 503, 546, 573, 582, 590, 594. 657, 683, 706; Ahmet Topaloğ-lu. Sattr-Arası Kuran Tercümesi, İstanbul 1976-78, II, 119, 556-557; Âga Büzürg-i Tahrânî. ez-Zerfa ilâ teşânîfi'ş-Şfa, Beyrut 1403/1983,II, 66-67; V, 287; XIII, 88-90; Halil İbrahim Şe­ner, Türk Edebiyatında Manzum Esmâü'l-hüs-nâtar (doktora tezi, 1985), İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 45-47, 85-88, 91-115. 168-173, 250-260; a.mlf.. "Âsâr-ı Kemâl'de Yer Alan Manzum Esmâü'l-hüsnâ", DÜİFD, IV (1987). s. 227; Muhammed Sâlİh el-Useymîn. el-Kauâ'idü'l-müslâ fî şifâ-tillâh ue esmaihi'l-hüsnâ, Beyrut 1406/1986, s. 8-9, 16-17; Suat Yıldırım, Kur'an'da ülûhiy-yet İstanbul 1987, s. 43-44. 52-55, 59, 61, 63-82; D. Gimaret, Les fioms diüins en İslam, Pa­ris İ988, s. 431-436; J. W. Redhouse. "The Most Comely Names", JRAS, XII (1880) — (1985), s. 1-69; "Esmâ'ül-hüsnâ", DMT, 11, 164-166; Bekir Topaloğlu. "Allah", DÎA, II, 484.

  NOT: KONU ÇOK UZUN OLDUĞU İÇİN KISALTILARAK VERİLMİŞTİR.


 4. 23.Ocak.2010, 01:09
  2
  Administrator  ESMA-İ HÜSNÂ


  Allah'ın isimleri için kullanılan bir tabir.
  İsmin çoğulu olan esma ile "güzel, en güzel" anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü'l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah'a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur'an'da ge­çen ilâhî isimler 100'den fazladır: muh­telif hadislerde Allah'a nisbet edilen baş­ka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hep­sini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz ismi içerdiği ka­bul edilir.
  Esmâ-İ hüsnâ terkibinde yer alan hüs­nâ kelimesi "güzel" mânasında sıfat veya "en güzel" anlamında ism-i tafdîl sayıl­mıştır[88]. Her iki halde de buradaki güzellik bir gerçeği vurgulamakta olup Allah'ın güzel olma­yan bir isminden söz edilemeyeceği için mefhûm-i muhalifini hatıra getirmez. İlâhî isimlerin güzellikle nitelendirilme­sinin sebeplerini Ebû Bekir İbnü'1-Ara-bî şöyle sıralamaktadır:
  1- Esmâ-i hüs­nâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifa­de eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.
  2- Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.
  3- Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.
  4- Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulundu­ğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için esmâ-i hüsnâ bilgisine sa­hip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.
  5- Esmâ-i hüsnâ Allah için vacip, caiz ve mümteni' olan sıfatları içermesi sebebiyle 0'nun hakkında ye­terli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir[89].


  ________________________________

  Doksan dokuz isim ihtiva eden liste üzerinde yapılan bir tesbitte on dört isim grubunun eş anlamlılık sınırına girdiği, bunların toplam sayısının otuz dörde ulaştığı ve on tanesinin de ortak kökten türediği (rahmân-rahîm, gaffâr-gafûr, alî-müteâlî, mâcid-mecîd, kâdir-muktedir) gö­rülmüştür.
  Esmâ-i hüsnânın Kur'ân-ı Kerîm'de kullanıldığı her yerde gereksiz tekrar niteliği taşımadığı muhakkaktır. Ancak Gazzâlfnin önem verdiği doksan dokuz-luk listede göze çarpan eş anlamlı veya çok yakın anlamlı isimlerin varlığını in­kâr etmek de mümkün değildir. Esa­sen muhaddislerin ve konuyla ilgilenen âlimlerin çoğunluğuna göre doksan do-kuzluk liste Ebû Hüreyre hadisine râvi-ler tarafından sonradan eklenmiştir. Bu sebeple de onu nas olarak kabul etmek mecburiyeti yoktur. 5unu da ilâve etmek gerekir ki söz konusu listede mevcut isimlerin sıralanışı, tekrarları ve diğer hususlarına yönelik itirazlar Gazzâlî'den önce başlamıştır. Sonuç olarak Kur'ân-ı Kerîm'de ve sahih hadislerde yer alan esmâ-i hüsnâ kullanımında gereksiz tek­rarın bulunmadığını söylemek gerekir.
  Esmâ-i hüsnânın muhtevası hakkın­da bir fikir edinebilmek için doksan do-kuzluk listeyi model olarak göz önünde bulundurmak veya isimleri muhtevaya yönelik bir yöntemle tasnife tâbi tutup İncelemek gerekir. İlâhî isimlerle ilgili görüşleri kendisinden sonraki birçok âli­mi etkileyen Halîmî'nin Allah'ın varlığını, birliğini, yaratıcılığını, benzersiz oluşunu ve kâinatı yönettiğini ifade eden isimler olmak üzere yaptığı beşli tasnifi[189] ikiye indirgemek müm­kündür: Allah'ın zâtını niteleyenler ve kâinatla ilgisini belirtenler. Ancak insa­nın kâinat içindeki önemi göz önünde tu­tularak birinci derecede ona hitap eden isimleri ayrı bir grup halinde mütalaa etmek yerinde olacaktır. Doksan dokuz ismin doksan dördünün çeşitli kelime şekilleriyle Kur'ân-ı Kerîm'de yer aldığı­nı, bunların bütün esmanın ana ilkeleri­ni içerdiğini ve asırlardan beri kabul gö­rüp şöhret bulan bir tertip niteliği taşıdı­ğını dikkate alarak muhtevayı bu listeden takip etmek uygun görünmektedir[190]. Aynı muhteva arka sayfada şema halinde gösterilmiştir:
  413
  ESMÂ-İ HÜSNÂ
  TİRMİZİ RİVAYETİNDE YER ALIP YAYGINLIK KAZANAN ESMÂ-İ HÜSNÂNIN ALFABETİK SIRALANIŞI
  1
  ADL
  Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen
  insanla ilgili

  2
  AFÜV
  Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden
  insanla ilgili

  3
  Ahir
  Varlığının sonu olmayan
  zâti

  4
  ALÎ
  İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, askın
  zatî

  5
  ALÎM
  Hakkıyla bilen
  zatî

  6
  ALLAH
  Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın özel ve en kapsamlı adı
  zatî

  7
  AZÎM
  Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu
  zatî

  8
  AZfZ
  Yenilmeyen yegâne galip
  zâti

  9
  BÂİS
  Ölümden sonra dirilten
  kevnî

  10
  BÂKİ
  Varlığının sonu olmayan
  zatî

  11
  BARİ'
  Bir model olmaksızın canlıları yaratan
  kevnî

  12
  BASİT
  Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan
  kevni

  13
  BASÎR
  Gören
  zatî

  14
  BÂTIN
  Zâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli
  zatî

  15
  BEDÎ'
  Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan
  kevnî

  16
  BER
  İyilik eden, vaadini yerine getiren
  zatî

  17
  CAMİ1
  Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlûkatı toplayan
  kevnî

  18
  CEBBAR
  İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren
  zatî

  19
  CELÎL
  Azamet sahibi
  zatî

  20
  DÂR (Zâr)
  Zarar veren
  kevnî

  21
  EVVEL
  Varlığının başlangıcı olmayan
  zâtı

  22
  FETTÂH
  İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan
  insanla ilgili

  23
  GAFFAR
  Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan
  insanla ilgili

  24
  CAFÛR
  Bütün günahları bağışlayan
  insanla ilgili

  25
  GANÎ
  Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O'na muhtaç
  zatî

  26
  HABIR
  Her şeyin iç yüzünden haberdar olan
  zatî

  27
  HADİ
  Yol gösteren, murada erdiren
  insanla ilgili

  28
  HAFİ D
  Alçaltan, zillete düşüren
  insanla ilgili

  29
  HAFÎ2
  Koruyup gözeten ve dengede tutan
  kevnî

  " 30
  HAK
  Fiilen var olan, mevcudiyeti ve ulûhiyyeti gerçek olan
  zatî

  31
  HAKEM
  Son hükmü veren
  insanla ilgili

  32
  HAKİM
  Bütün emirleri ve isleri yerli yerinde olan
  zatî

  33
  HALİK
  Takdirine uygun bir şekilde yaratan
  kevni

  34
  HALİM
  Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen
  insanla ilgili

  35
  HAMÎD
  Övülmeye lâyık
  zatî

  36
  HASÎB
  Kullarına yeten, onları hesaba çeken
  insanla ilgili

  37
  HAY
  Ebedî hayatla diri
  zatî

  38
  KÂBIZ
  Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan
  kevnî

  39
  KADİR
  Her şeye gücü yeten, kudretli
  zâti

  40
  KAHHÂR
  Yenilmeyen, yegâne galip
  zatî

  41
  KAVÎ
  Her şeye gücü yeten, kudretli
  zatî

  42
  KAYYÛM
  Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden
  kevnî

  43
  KEBİR
  Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti aniaşılamayacak kadar ulu
  zâti

  44
  KERÎM
  Fazilet türlerinin hepsine sahip
  zâti

  45
  KUDDÛS
  Her eksiklikten münezzeh
  zatî

  46
  LATÎF
  Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan
  insanla ilgili

  47
  MÂCİD
  Sanlı, şerefli
  zatî

  48
  MÂLİKÜ'l-MÜLK
  Mülkün sahibi
  kevnî

  49
  MÂNİ'
  Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan
  kevnî  50
  MECÎD
  Sanlı, şerefli
  zatî

  51
  MELİK
  Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi
  kevnî

  52
  METÎN
  Her şeye gücü yeten, kudretli
  zatî

  55 54
  MUAHHİR
  Geriye bırakan
  kevnî  MUĞNÎ
  Zenginlik verip tatmin eden
  kevnî

  55
  MUHSÎ
  Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen
  zatî

  56
  MUHYÎ
  Can veren
  kevnî

  57
  MUÎD
  Tekrar yaratan
  kevnî

  58
  MUİZ
  Yücelten, izzet ve şeref veren
  insanla ilgili

  59
  MUKADDİM
  Öne alan
  kevnî

  60
  MU KİT
  Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan
  kevnî

  61
  MUKSİT
  Adaletle hükmeden
  insanla ilgili

  62 i MUKTEDİR
  Herşeye gücü yeten, kudretli
  zatî

  65
  MUSAVVİR
  Şekil ve özellik veren
  kevnî

  64
  MÜBDİ'
  ilkin yaratan
  kevnî

  65
  MÜCİB
  Dileklere karşılık veren
  insanla ilgili

  66
  MÜHEYMİN
  Kâinatın bütün islerini gözetip yöneten
  kevnî

  67
  MÜ'MİN
  Güven veren, vaadine güvenilen
  insanla ilgili

  68
  MÜMİT
  Öldüren
  kevnî

  69
  MÜNTAKIM
  Suçluları cezalandıran
  insanla ilgili

  70
  müteAlî
  izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın
  zatî

  71
  MÜTEKEBBİR
  Azamet ve yüceliğini izhar eden
  zatî

  72
  MÜZİL
  Alçaltan, zillet veren
  insanla ilgili

  75
  NAFİ'
  Fayda veren
  kevnî

  74
  NÛR
  Nurlandıran, nur kaynağı
  zâti

  75
  RAFİ'
  Yücelten, izzet ve şeref veren
  insanla ilgili

  76
  RAHİM
  Bağışlayan, esirgeyen
  zatî

  77
  RAHMAN
  Bağışlayan, esirgeyen
  zatî

  78 79
  RAKİB
  Gözetleyip kontrol eden
  insanla ilgili  RAUF
  Şefkatli
  zatî

  80
  REŞÎD
  Bütün isleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici
  zatî

  81
  REZZAK
  Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren
  kevnî

  82
  SABÛR
  çok sabırlı
  insanla ilgili
  85 84
  SAMED
  Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni
  zatî  SELÂM
  Esenlik veren
  zâti

  85
  SEMİ'
  İşiten
  zatî

  86
  SEHÎD
  Her şeyi gözlemiş olarak bilen
  zatî

  87
  ŞEKÛR
  Az iyiliğe çok mükâfat veren
  insanla ilgili

  88
  TEVVAB
  Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden
  insanla ilgili

  89
  VÂCİD
  Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni
  zatî

  91 92
  vAhid
  Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek
  zatî  vAlî
  Kâinata hâkim olup onu yöneten
  kevnî  VARİS
  Varlığının sonu olmayan
  zâti

  93
  VASİ'
  İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan
  zatî

  94
  VEDÛD
  Cok seven, cok sevilen
  insanla ilgili

  95
  VEHHÂB
  Karşılık beklemeden bol bol veren
  insanla ilgili

  96
  VEKİL
  Güvenilip dayanılan
  insanla ilgili

  97
  VELÎ
  Yardımcı ve dost
  insanla ilgili

  98
  ZAHİR
  Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikâr
  zatî

  99
  zü'i-celAli
  ve'l-İKRAM
  Azamet ve kerem sahibi
  zatî


  ________________________________

  Bibliyografya:


  Râgıb el-İsfahânî. el-Müfredât, "dhr" md.; Lisânü't-cArab, "bsn" md.;
  Ebü'l-Bekâ", el-Küi-liyyât, "hüsn" md.; Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsü'l-muhît, "ihşâJ" md.; VVensinck, el-Mu'cem, "sıfat" md.; a.mlf.. Miftâhu künûzi's-sünne, "du'â3", "teşbih", "ism" md.leri; M. F. Abdülbâkl, e!-Mu'cem, "ism", "sebbeha", "tebâreke", "zikr", "zû" md.leri; Müsned, 1, 391, 452; II, 258, 267, 314, 427, 499, 503, 516; Buhârî. "Şurût", 18, "Da'avât", 68, "Tevhid", 11, 12, 35, "Edeb", 101, "Kader", 14, "Tefsir", 45/1; Müslim, "Zi­kir", 5-6, "Şalât", 223, "îmân", 147, "Elfâz", 2-4; İbn Mâce, "Du'â1", 10; Tirmizî, "Da'avât", 82; Dârimî, Reddü't-lmâm "Oşmân b. Sa'fd 1'ale'I-Merîsi el-'anîd[224], İskende­riye 1971, s. 363-367; Nesâî, es-Sünenü'l-küb-râ[225], Beyrut 1411/1991, IV, 393 ("Nu'ût", 1); Taberî, Cambul-beyân (Bu­lak), IX, 91; XV, 121; Zeccâc, Tefsîm esmâ'il-lâhi'S-hüsnâ[226], Beyrut 1399/1979, s. 23-24; Eş'arî. MakâlAt (Ritter), s. 172-173, 197-198. 525; Küleynî, e/-Usûl minel-Kâfî, I, 114; Mâtürîdî, Kitâbü 't - Tev­hid, s. 24-25. 38-43, 65. 93-96, 104-107; Zec-câcî. iştikaka esmS'iltâh[227], Beyrut 1406/1986, s. 19-21, 275; Kelâbâzî. et-Ta'arruf[228], Kahire 1380/ 1960, s. 36, 39; Halımı. el-Minhâc, 1, 183-185, 188-210; Bâkıllânî. et-TemMd[229], Beyrut 1957, s. 227-233; Hâkim, el-Müstedrek, I, 16-17, 509; İbn Fûrek, Mücerredü't-makâ-lât, s. 38-59; Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğrıî, V, 179-182, 195, 198-199, 204-240. 244-246, 249-257; XX/2, s. 187-236; a.mlf.. Fadlü'i-i'tizâl ve tabakâtü'l-Mutezile[230], Tu­nus 1393/1974, s. 198; Bağdadî. Usûlud-dîn,s. î 14-130; a.mlf., el-Esmâ ue'ş-şıfât, Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 499. vr. lB-6b, 7a-llb, 48"B, 49b-50a, 52a-240b; İbn Hazm, el-Faşl, II, 120-122, 138-139, 150-152, 162-165, 173; a.e.[231], Beyrut 1410/1990; a.mlf.. el-Esmâ ue'ş-şıfât {İmâdüddin), I, 30-32, 163-187, 196-197, 230; Kuşeyrî. el-Tahbtr fi't-tezkîrlnşT. İbrahim Besyûnî), Kahire 1968, s. 25; Cüveynî. el-lrşâd, s. 141-144: Gazzâlî. ei-Makşadü'l-esnâ (Fazluh), s. 17-38, 64, 162-174, 181-186, 192-196; İbn Atiyye. el-Muharrerü'l-oecîz, Fas 1400/ 1980, VII, 213-214; Ebü Bekir İbnü'l-Arabî. et-Emedui-akşâ, Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 499. vr. 2"-5c. 6b, 7a, 9a, 16a-58b; Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî. el-Mu'teber, Haydarâbâd 1357-58, III, 128; Fahreddin er-Râzî, Leüâmi'u'l-beyyinât (Sa'd), s. 21-33. 40-43, 77-86, 92-102, 109-113, 357-367; a.mlf, Mefâtîhu'lğayb, I, 119-134; XV, 66. 68-69, 71-72; XXII, 12-13; Afîfüddin et-Tilimsânî. Şerhu'I-esma i'l-hüsnâ, İzmir Do­kuz Eylül üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., nr. 11342, vr. 4b-5b; İbnü'l-Arabî. el-Fütûhât, I, 41-42, 205; II, 124-131, 146; III, 297-298, 318; IX, 79; XII, 271; XIII. 193-194; a.mlf.. İnşâu d-deuâ'ir,[232] Leiden 1919, s. 27-32; Kurtubî. el-Câmi', Beyrut 1408-1409/ 1988-89, I, 109-110; Nevevî. el-Ezkâr, Kahire 1375/Î956 — İstanbul, ts.[233] s. 111-113, 117, 348, 350; a.mlf.. Şerhıı Sahihi Müslim, Kahire 1349, XVII, 5-6; İbn Teymiyye, el-Fetâua'l-kübrâ[234], Beyrut, ts[235],I, 216-219; Kâşânî. Iştılâhâtuşşûfiyye[236], London 1991, s. 91-130; îbn Ke-sîr. Tefsîrü't-Kur'ân, II, 269; III. 257; Kureşî, et-Ceaâhirü'l-mudıyye, I, 21-29; a.e., Süley-maniye Ktp., Yenicami, nr. 840, vr. 5b-6b; nr. 841, vr. 3b-5a; Şâtjbî. et-l'tişâm, II, 258-265; İb-nü'l-Vezîr. îşârui-hak 'ale'l-halk, Beyrut 1403/ 1983, s. 101-102, 123-133, 158-165, 174, 186; İbn Hacer, Fethui-bârî (Hatib). XI, 218-230; Süyûtî, ed-DürruI -mensur, Beyrut 1409/1988, İli, 613-616; Keşfü'z-zanûn, I. 91, 158, 171, 258, 482; II, 1161, 1316, 1534, 1569; esmâ-i hüsnâ şerhleri için bk. II, 1031-1035; Meclisî. Bihârul-enuâr, Beyrut 1403/1983, IV, 160-161, 186-208; ÂIÛSÎ. Rühul-me'ânî, IX, 121 -124; XXX, 102; İzâhu'l-meknûn, I, 85-86, 335, 337, 449, 589, 616; 11, 12, 29, 43, 83, 88, 107, 246, 368, 396, 418, 448, 487, 503, 546, 573, 582, 590, 594. 657, 683, 706; Ahmet Topaloğ-lu. Sattr-Arası Kuran Tercümesi, İstanbul 1976-78, II, 119, 556-557; Âga Büzürg-i Tahrânî. ez-Zerfa ilâ teşânîfi'ş-Şfa, Beyrut 1403/1983,II, 66-67; V, 287; XIII, 88-90; Halil İbrahim Şe­ner, Türk Edebiyatında Manzum Esmâü'l-hüs-nâtar (doktora tezi, 1985), İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 45-47, 85-88, 91-115. 168-173, 250-260; a.mlf.. "Âsâr-ı Kemâl'de Yer Alan Manzum Esmâü'l-hüsnâ", DÜİFD, IV (1987). s. 227; Muhammed Sâlİh el-Useymîn. el-Kauâ'idü'l-müslâ fî şifâ-tillâh ue esmaihi'l-hüsnâ, Beyrut 1406/1986, s. 8-9, 16-17; Suat Yıldırım, Kur'an'da ülûhiy-yet İstanbul 1987, s. 43-44. 52-55, 59, 61, 63-82; D. Gimaret, Les fioms diüins en İslam, Pa­ris İ988, s. 431-436; J. W. Redhouse. "The Most Comely Names", JRAS, XII (1880) — (1985), s. 1-69; "Esmâ'ül-hüsnâ", DMT, 11, 164-166; Bekir Topaloğlu. "Allah", DÎA, II, 484.

  NOT: KONU ÇOK UZUN OLDUĞU İÇİN KISALTILARAK VERİLMİŞTİR.
+ Yorum Gönder