+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şiilerin ehli sünneten ayrıldıkları noktalar (inanç açısından) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şiilerin ehli sünneten ayrıldıkları noktalar (inanç açısından)


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Şiilerin ehli sünneten ayrıldıkları noktalar (inanç açısından)


  Reklam  Cevap: Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?

  Üstad Nizamuddîn Muhammed el-A’za-mi, değerli kitabı eş-Şîa ve’l-Mut’a adlı kitabı-nın mukaddimesinde der ki: “Şüphesiz bizim-le onlar arasındaki ihtilâf, mut’a meselesi gibi fer’î fıkıh ihtilâfı değildir. Hayır, şüphesiz ay-rılık esastadır, usuldedir Evet, ayrılık akîdede olup şu noktalarda odaklanmaktadır:
  1 Râfızîler Kur’an’ın tahrif edilmiş ve ek-sik olduğunu söylerler Biz ise: “Şüphesiz Kur’an Allah’ın kelamıdır, tamdır, eksik değil-dir Onda tebdil, eksiltme ve değiştirme olma-mıştır, kıyâmete dek olmayacaktır Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyurur: “Zikri biz indirdik ve elbette onun koruyucusu bi-ziz” (Hicr-9)
  2 Râfızîler: “Birkaç istisnâ dışında Ra-sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabeleri, Allah Rasûlü’nün vefatından sonra dinden ir-tidad etmişler, topukları üzerinde geri dön-müşler, özellikle de üç halife; es-Sıddîk, el-Fâ-ruk ve Zi’n-Nurayn (Ebu Bekr, Ömer ve Os-man) emânet ve diyânete ihânet ve hainlik etmişlerdir” derler. Bu yüzden onlar, bu saha-beleri küfür ve sapıklıkta insanların en şiddet-lisi olarak görmektedirler.
  Biz ise deriz ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabeleri peygamberlerden sonra insanların en üstünleridirler. Onların hepsi de âdildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adı-na kasten yalan söylemezler. Rivâyetlerinde güvenilirdirler
  3. Râfızîler derler ki: “Râfızîlerin on iki imamı masumdurlar. Gaybı ve meleklerden, peygamberlerden ve Rasûllerden çıkan bütün ilimleri bilirler Onlar olan ve olmayanları da bilirler Hiçbir şey onlardan gizli kalmaz On-lar yeryüzündeki bütün dilleri bilirler”
  Biz ise şöyle deriz: “Onlar da diğer insan-lar gibi birer insandır Aralarında fark yoktur. Onlar arasında fakihler, âlimler ve halifeler vardır Onların kendilerinin bile iddia etme-dikleri şeyleri onlara nispet etmeyiz Bilakis onlar dahi bundan nehyetmişler ve teberrî et-mişlerdir”[1]

  [1] Nizamuddîn Muhammed el-A’zamî, eş-Şîa ve’l Mut’a Mukaddimesi (s. 6)+ Yorum Gönder